За участие в открит конкурс
ИмеЗа участие в открит конкурс
страница1/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.59 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/op/prilojenia_sanitarni.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Приложение 3ОФЕРТА


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ; 2. ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ”.

По обособена позиция ………………………………………………………………………………………..….

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:


/наименование на фирмата, ЕИК/

и подписана от:


/трите имена и ЕГН/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В качеството му/им на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес............................................................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./


телефон No: факс No:..........................................................................

e-mail:


2.Лице за контакти................. ..............................................................

Длъжност:

Лична карта №........................................издадена на.........................от...........................

телефон / факс: ...............................

III.Обслужваща банка:

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN……………………………………………BIC……………………..Титуляр на сметкатаСметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………..

Титуляр на сметката


Заявяваме, че желаем да участваме в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни и санитарни материали за Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”, при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че участваме по обособена позиция………………………… предмет на поръчката.

Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме подизпълнител, който ще участва за ..............дял от стойността на обществената поръчка.

Идентификация: ....като прилагаме и изрична декларация за неговото съгласие..


Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до ……………………………… календарни дни (мин. 90 календарни дни), считано от крайния срок за представяне на офертите.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1.Списък на всички документи (съответно заверени копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи, включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат./

2. „Предложение за изпълнение на поръчката” в отделен запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията на документацията.

3. “Предлагана цена” в отделен запечатан непрозрачен плик, съгласно изискванията на документацията.


Дата:...................................2012 г. Подпис:


1..........................................


2..........................................

Печат :

Приложение 4


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

За участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № рд-08-200 /11. 11. 2009 г на Директор сп “сммт”. за откриване на открит конкурс за възлагане на обществена...
За участие в открит конкурс iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
За участие в открит конкурс iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
За участие в открит конкурс iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
За участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
За участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом