Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
ИмеНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер347.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/215030.rtf
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "БИЖУТЕР"

В сила от 18.01.2008 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 215030 "Бижутер" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 215 " Художествени занаяти " съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 215030 "Бижутер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 2150301 "Бижутерия".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на Държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Бижутер".

(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Бижутер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Машиностроене и уредостроене" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Бижутер"

Професионално направление:Код

215 Художествени занаяти

Наименование на професията: бижутерКод

215030 Бижутерия

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В таблица 1 е представена специалността, включена в професията "Бижутер" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалност

Степен на

Входящо минималнопрофесионална

образователно равнищеквалификация

за ученици

за лица,навършили16 г.

2150301 Бижу-

втора

основно

средно

терияобразование

образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията на бижутер, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.


Таблица 2

Описание на

Предмети и

Професионални компетенции

трудовите

средствадейности

на труда

знания за:

умения за:

професионално-

(задачи)личностни

качества

1

2

3

4

5

1. Специалност 2150301 Бижутерия

1. Проектира и моделира изделия от благородни метали

Скицник, пастели, темперни бои, кадастрон, милиметрова хартия, графити и други помощни средства.

Рисуване; Конструиране; Естетика; Комбинаторика; Символика.

Рисуване на модели и определяне на начина на изработването им; Пространствено композиране; Владеене на перспектива; Компютърно проектиране на модели на бижута; Определяне на технология за изпълнение.

Прецизност; точност; Търпение; Логическо мислене; Технически усет; Съобразителност; Трудова дисциплина; Отговорност.

2. Подготвителни и спомагателни операции при изработване на изделия от благородни метали

Благородни метали; Комбинация от киселини, използвани в подготовката за изходна чистота на метала (рафиниране); Лабораторно оборудване; Измервателни уреди и инструменти.

Видове благородни метали-физични и химични свойства; Свойства на киселините при работа с благородни метали и техните съединения; Подготовка на материалите за използване в чист вид; Видове киселини, използвани за работа с благородни метали, и безопасна работа с тях; Пластична и еластична деформация на благородните метали; Термообработка; Чистота и технологични загуби на благородни метали; Каратиране според заданието.

Работа при зададена изходна позиция на материала; Смесване на благородни метали с лигатура; Направа на припои от благородни метали; Подготовка на детайли (изтегляне, пластична заготовка на детайлите и др.); Прилагане на основните правила за безопасна работа при обработката на благородните метали.

Сръчност; Търпение за работа с прецизни инструменти; Съобразителност; Спазване на технологични изисквания;

3. Изработване на модели

Турбинни ръкави, скалпели, фрези и фрезер; Пещ за изпичане на восъци; Шприц за восък; Гумени матрици; Преса за печене на гумени матрици.

Принципи на моделиране и използвани технологии за моделиране от специален моделажен восък.

Моделиране с моделажен восък.

Прецизност; Точност; Творчество и технологична дисциплина.

4. Отливане на модели от благородни метали

Форми за отливане в пръст; Машини за центробежно и вакуумно леене на модели от благородни метали; Машина за леене.

Способи за отливане на модели в пръст; Центробежно и вакуумно леене на модели от благородни метали.

Технологията на моделното отливане по класически и нови технологии в леенето на модели от благородни метали.

Точност; Прецизност.

5. Механична обработка на изделия от благородни метали

Полирмашина; Турбинни ръкави; Пещ за топене; Машина за валцоване; Електрополир и други специализирани машини.

Видове и употреба на златарските инструменти и машини в бижутерийното производство.

Определяне на чистотата на благородните метали и сплави от тях; Извършване на следните обработки: валцоване, изтегляне, издуване, огъване, моделиране от метал, запилване, шлифоване, полиране на детайли от благородни метали и сплави, пробиване и изрязване на ажури.

Прецизност; Съобразителност.

6. Монтаж на скъпоценни камъни, използвани в бижутерията. Гравиране

Скъпоценни и други видове камъни, използвани в бижутерията.

Видове скъпоценни камъни; Твърдост; Цветове; Измерване в карати, шлифовки, Фасети; Чистота, идентифициране и преценка на видовете скъпоценни камъни.

Определяне на карати; Технологични операции за монтаж на скъпоценни и други камъни, използвани в бижутерията; техники на гравиране; Калеми, капелмахели, фрези, пинчони и др.

Точност; Прецизност; Сръчност.

7. Управление на малка фирма, ръководство и организация на работен екип

Нормативни документи (за отчитане разхода на труд за изработване на изделие, за определяне технологичната себестойност, стандарти); Планови и оценъчни документи; Документи, необходими за разкриване и управление на малка фирма.

Организация и ръководство на работата в екип в малка фирма, производствен участък и др.; Техническо нормиране; Попълване на планови и оценъчни документи; Бизнес планиране; Маркетинг и реклама.

Организация на труда; Разпределение на дейностите; Определяне на техническата себестойност на изделията; Разпределение на дейностите между членовете на екипа съобразно квалификацията им и реда на технологичния процес; Управление на малка фирма (разработване на бизнес план, оферти, договори, счетоводство).

Прецизност; Точност; Логическо мислене; Технически усет; Съобразителност; Трудова дисциплина; Отговорност; Комуникативност; Работа в екип; Сръчност; Координация.2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

В условията на пазарна икономика в Република България и предвид евроинтеграцията на страната е необходимо създаването на висококвалифицирани специалисти бижутери, които да притежават професионални знания и умения, съответстващи на европейските и световните стандарти.

Съвременните тенденциите в областта на художествените занаяти изискват подготовката на кадри, които имат нагласа за обучение през целия живот, непрекъснато да разширяват и да задълбочават уменията си в съответствие с непрекъснато променящите се предизвикателства на трудовия пазар.

2.3. Възможности за професионална реали-зация

Професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация, е тясно специализирана и осигурява широки възможности за професионална реализация на пазара на труда. Знанията и уменията, които придобива обучаваният по професията, му дават възможност да управлява собствена фирма (ателие), бижутериен магазин, да работи в екип и да участва в производствената дейност. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Бижутер" могат да работят на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) (2006 г.): 7313 - 2001 Бижутер, 7312 - 2002 Валцовчик, скъпоценни камъни, 7313 - 2003 Гравьор, бижутерия, 7313 - 2004 Емайлировач, бижутерия, 7313 - 2005 Златар, 7313 - 2006 Ковач, златна бижутерия, 7313 - 2007 Леяр, бижутерия, 7313 - 2008 Майстор, сребърни изделия, 7313 - 2009 Монтьор, бижутерия, 7313 - 2010 Производител, бижутерия, 7313 - 2011 Производител, пластини от скъпоценни камъни и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на НКПД.
  1   2   3   4

Свързани:

Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"бижутер\" в сила от 18. 01. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом