Оферт а
ИмеОферт а
страница1/4
Дата на преобразуване07.12.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/d41d6293edab5f4586374ec16c2d08ec.docx
  1   2   3   4
Приложение № 1


УЧАСТНИК________________________________________________________________

Адрес за кореспонденция ________________________________________________


О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 120 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)
Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;

3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

ПОДПИС и ПЕЧАТ: Дата:

__________________________

(име,Фамилия и длъжност)


Приложение № 2


До

____________________

гр. _________________

Р. България

(име и адрес на Възложителя)


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


Уважаема Комисия,


Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата за изпълнение на услуга: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.


Срокът за извършване на междинния одит е ……………………..(словом) работни дни.

Забележка: Срока за извършване на междинен одит, който участниците са предложили в своята оферта, не може да бъде по-малко от 3 (три) работни дни.


Срокът за извършване на финалния одит е ……………..(словом) работни дни.

Забележка: Срока за извършване на финалния одит, който участниците са предложили в своята оферта, не може да бъде по-малко от 3 (три) работни дни.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер до 3 на сто от стойността на договора и валидна за срока на изпълнение на договора.

Всеки участник следва да представи ведно с техническото си предложение подробно описание на начина, по който възнамерява да извърши поръчката.

Съгласно изискванията на Възложителя тази част от офертата следва да бъде разделена на:

  • Разбиране на приложимата нормативна рамка;

  • Предложен одиторски подход;

  • Предложени одиторски процедури;

  • Предложена индикативна програма за управление на ангажимента;

  • Обяснение на рисковете и допусканията, които биха могли да окажат влияние върху изпълнението на договора.Тези документи задължително се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”(Плик № 2) и името на участника, поставен в плика с офертата.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________


Подпис на упълномощеното лице


__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Приложение № 3

До

_____________________

гр. ___________________

Р. България

(име и адрес на Възложителя)


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


към оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


Уважаема Комисия,


1. Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и при спазване на нормативните актове, уреждащи материята.

За извършване дейностите по обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


ние предлагаме :


  1. Стойност за извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ в размер на ……… (……) лева без ДДС или ………(……) лева с включен ДДС.

  2. Стойност за извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“ в размер на ……… (……) лева без ДДС или ………(……) лева с включен ДДС.

  3. Стойност за извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация“ в размер на ……… (……) лева без ДДС или ………(……) лева с включен ДДС.


4. Обща стойност в размер на _______________ (словом) лева без включен 20% ДДС или __________ (_____________) лв. с включен 20 % ДДС


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________


Подпис на упълномощеното лице


__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Приложение № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на __________________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на управление ____________________________________________________________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:

(зачертайте невярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.


Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: 

(дата на подписване) (подпис и печат )


Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 4А


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) ЕИК _______________________________________ със седалище и адрес на управление ________________________________________________________________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас и финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” както следва:

1. „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“;

2. „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“;

3. „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация““


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник (посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: 

(дата на подписване) (подпис и печат)

  1   2   3   4

Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом