Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване07.12.2012
Размер16.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_1170675626.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………


Р Е Ш Е Н И Е


98


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.02.2012 г., Прот. № 10


Относно: Управление на частна общинска собственост


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и във връзка с предложение с Вх. № 282/13.02.2012 г. от Станислав Благов – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:


1. Продължава срока на Договор № 03/22.03.2006 г., сключен между Община Свищов и ЕТ „СИЯНА – АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА”, гр. Свищов, ЕИК 104631697, представлявано от Анастасия Христова Панайотова, с ЕГН 4208311430 и адрес гр. Свищов, ул. „Иваница Данчев” № 14, ет. ІV, ап. 8, за наем на павилион - метална конструкция с площ 4,00 кв. м., на ул. ”Цар Освободител” № 4, (автоспирката пред ДЗИ), за срок от четири години, считано от 01.04.2012 г.

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение към Договор № 03/22.03.2006 г.

Мотиви: Постъпило е заявление с вх. №94-З-71/27.01.2012 г., от ЕТ „СИЯНА – АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА”, гр. Свищов, наемател на павилион - метална конструкция с площ 4,00 кв. м., на ул. „Цар Освободител” № 4, (автоспирката пред ДЗИ), кв. 55, парцел ІІ, източен (№ 2) от общо 2 броя павилиони, прилежащи към автоспирка, с Разрешително за поставяне № 3/26.01.2005 г., с което се желае продължаване срока на Договор № 03/22.03.2006 г. за наем на павилиона, по реда на чл. 14, ал. 5, от НРПУРСОС, чрез вземане на решение от Общински съвет – Свищов. Между Община Свищов и ЕТ „СИЯНА – АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА”, гр. Свищов има сключен договор за наем № 03/22.03.2006 г. Със Заповед № 508/26.03.2009 г. на Кмета на Общината срока на Договора е продължен за три години до 31.03.2012 г. Наемателят е коректен и не е нарушавал договорните отношения през изтеклия период.


В гласуването участват 22 общински съветници.

Гласували “За” – 22, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/
Вярно при ОбС: …………………

/С. Найденова/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом