От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/2
Дата на преобразуване07.12.2012
Размер263.14 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/Prot-16.doc
  1   2


П Р О Т О К О Л16

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 11.02.2005 г. ОТ 0940 ЧАСА


От общо 33 общински съветници в присъствената книга се подписаха 33.


Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА и откри заседанието.


Председателят на Общинския съвет предложи на вниманието на общинските съветници предварителния дневен ред, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов предложи точка трета и четвърта от дневния ред да станат точка първа и втора. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред и предложението на Георги Николов с 16 гласа „за”, „против” – 7 гласа, „въздържали се” – 6 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


487


ПРИЕМА, следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1. Откриване на процедура за ликвидация на „Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД.

Внася: Кметът на общината

2. Създаване на общинско предприятие за управление и поддържане на общинските пазари.

Внася: Кметът на общината

3. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2004 г. на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

4. Предложение за обсъждане и приемане бюджета на Община Силистра за 2005 година.

Внася: Кметът на общината

5. Общинска програма за енергийна ефективност /ОПЕЕ/.

Внася: Кметът на общината
Председателят на Общинският съвет даде думата на общинските съветници за допълнителни точки към дневния ред. Димитър Генов предложи да влезе в дневния ред докладната записка относно одобряване решение на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация във връзка с конкурса за приватизация на бивш Дом „Майка и дете” – с.Калипетрово.


Иван Нарлев предложи да влезе в дневния ред докладната записка утвърждаване на крайните регулационни граници на населените места гр.Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово. Сунай Ремзи предложи да влезе в дневния ред докладната записка относно провеждане на конкурс за възлагане на обществени превози по автолиниите от квотата на община Силистра. По предложение на Иван Нарлев с 27 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


488


ПРИЕМА допълнителна точка към дневния ред - Утвърждаване на крайните регулационни граници на населените места гр.Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово.
По предложение на Сунай Ремзи с 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 5 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


489


ПРИЕМА допълнителна точка към дневния ред - Провеждане на конкурс за възлагане на обществени превози по автолиниите от квотата на община Силистра.
По предложение на Димитър Генов с 18 гласа „за”, „против” – 5 гласа, „въздържали се” – 5 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


490


ПРИЕМА допълнителна точка към дневния ред - Одобряване решение на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация във връзка с конкурса за приватизация на бивш Дом „Майка и дете” – с.Калипетрово.
По точка първа от дневния ред - Откриване на процедура за ликвидация на „Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство и предложи допълнение към точка пета от решението – след завършващия текст да се допише „и осъществи пълна финансова ревизия от АДФК на дружеството и потърси отговорност от досегашния управител. Цветана Игнатова изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол че подкрепя докладната записка. Маргарита Славова предложи да се освободи като управител на дружеството Георги Костадинов и новоизбрания управител на дружеството да подаде молба до СОС за откриване на производство по несъстоятелността на дружеството. Ели Тодорова изрази недоволство от построения Евробазар на „Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД. Ивелин Георгиев зададе въпрос за Евробазара - да ли си заслужава общината да погаси пасиви около 500 хил лв. и да стане собственик на ІІ-я етаж, който не е недовършен. Стефан Райчев изрази становище че не подкрепя предложението на Маргарита Славова. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване по искане на общинските съветници за даване думата на Георги Костадинов – Управител на „Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД. С 19 гласа „за”, „против” – 1 глас, „въздържали се” – 7 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


491


ДАВА ДУМАТА на Георги Костадинов – Управител на „Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД.
Председателят на Общинския съвет даде думата на Георги Костадинов – Управител на Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на Маргарита Славова с 4 гласа „за”, „против” – 20 гласа, „въздържали се” – 7 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


492


НЕ ПРИЕМА направеното предложение да се освободи като управител на дружеството Георги Костадинов и новоизбрания управител на дружеството да подаде молба до СОС за откриване на производство по несъстоятелността на дружеството.
По предложение на ПК по икономика и селско стопанство и ПК по бюджет и финанси с 22 гласа „за”, „против – 2 гласа, „въздържали се” – 8 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


493


ПРИЕМА допълнението по Докладната записка относно Откриване на процедура за ликвидация на „Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД, както следва:

 • т.5 – след завършващия текст да се допише „и осъществи пълна финансова ревизия от АДФК на дружеството и потърси отговорност от досегашния управител”.

С 25 гласа „за”, „против” – 3 гласа, „въздържали се” – 4 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


494


 1. На основание чл.154, ал.1, т.2 във връзка с чл.156 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администра­ция и чл.13, т.2 от Наредбата за условията и реда упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества прекратява дейността и открива производство по ликвида­ция на “Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД – гр.Силистра, считано от датата на вписване на настоящото решение в Регистъра на Силистренски окръжен съд.

 2. На основание чл.266, ал.2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията от 6 (шест) месеца, считано от датата на вписване на настоящото решение в регистъра на Силистренски окръжен съд.

 3. На основание чл.13, т.6 от Наредбата за условията и реда упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества, освобождава като управител на дружеството Георги Костадинов Петров.

 4. На основание чл.156, ал.2 и чл.266, ал.5, т.1 от Търговския закон и чл.13, т.17 Наредбата за условията и реда упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества, назначава за ликвидатор на дружеството Богдан Георгиев Колев, ЕГН 3809215724, л.к. 152746844 живущ в гр.Силистра, ул. “Д-р Анастас Янков” 43, вх. Б, ет. 7, ап. 25 с месечно възнаграждение в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната.
 1. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества, възлага на Кмета на Общината да изготви и подпише договор за възлагане на ликвидацията на дружеството с назначения ликвидатор, който да извърши предвидените в глава ХVІІ от Търговския закон действия по ликвидация и осъществи пълна финансова ревизия от АДФК на дружеството и потърси отговорност от досегашния управител.

 2. Възлага на ликвидатора да извърши вписване на прекратяването на дейността в търговския регистър на Силистренски окръжен съд.

 3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да сключи договор за заместване в дълг на основание чл. 102 от ЗЗД, като Община Силистра замести “Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД в задължението на дружеството към Банка “Хеброс” АД по Договор за банков кредит в национална валута № 150 от 07.07.2003 г.

 4. ВЪЗЛАГА на ликвидатора да учреди право на ползване на Община Силистра върху част от първи етаж на търговската сграда “Евробазар - Силистра” състояща се от: покритата площ за обособени щандове с площ 510 кв.м., лаборатория, помещение за технологично оборудване, сервизни помещения и помещения за пожароизвестяване и охрана.

 5. ОБЩИНА Силистра да осигури необходимите средства от общинския бюджет (собствени приходи) за пълно погасяване на всички просрочия (главници, лихви, такси и неустойки) по кредита на “Общински пазари, тържища и паркинги” ЕООД към Банка “Хеброс” АД.

 6. Дава съгласие да се учреди втора договорна ипотека в полза на Банка “Хеброс” АД върху двуетажна масивна търговска сграда “Евробазар - Силистра” с обща РЗП от 2375 кв. м., без разположените на първо ниво 42 бр. магазини с обща РЗП 524,20 кв.м. след издаване на Разрешение за ползване от РДНСК - Силистра и урегулиран поземлен имот в парцел І, кв. 25 по регулационния план на града, с площ от 3100 кв.м., отреден за централен градски пазар.

По точка втора от дневния ред - Създаване на общинско предприятие за управление и поддържане на общинските пазари, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство като предложи допълнение към точка първа „Наименование” да се допълни с думата „и паркинги”. Руфи Мустафа изрази становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт относно открития пазар. По предложение на Георги Николов с 22 гласа „за”, „против” – 2 гласа, „въздържали се” – 3 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


495


ПРИЕМА направеното допълнение по Докладната записка относно създаване на общинско предприятие за управление и поддържане на общинските пазари, както следва:

 • т.1 – Наименование - да стане „ОбП „Общински пазари и паркинги”.

С 26 гласа „за”, „против” – 2 гласа, „въздържали се” – 2 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


496


І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54 от Закон за общинската собственост и чл. 7 от Правилника за дейността на общинските предприятия в Община Силистра създава считано от 01.02.2005 г. общинско предприятие за управление и поддържане на общинските пазари, като му определя:

1. Наименование- ОбП “Общински пазари и паркинги;

2. Предмет на дейност - управление и поддържане на общински пазари и паркинги;

3. Седалище и адрес на управление - гр.Силистра, ул.“Шар планина” № 2;

4. Структура и числен състав - всичко 8 бр., в т.ч.:

 • Директор - 1

 • Мл.счетоводител, той и касиер и личен състав - 1

 • Гл.специалист “Ръководство и контрол” - 1

 • Технически сътрудник – инкасатор - 2

 • Специалист по поддръжка - 1

 • Изпълнител – чистач - 2

5. Масата на годишните средства за работна заплата да се определя на база средната месечна брутна работна заплата на едно лице за комунално-битовия сектор в Община Силистра в размер на 272,75 лв.;

6. Парични средства и имущество, което се предоставя за управление – съгласно Приложение № 1;


7. Приходи и разходи до края на календарната година, съгласно Прило­жение № 2;

ІІ. Трудово-правните отношения с работещите в ЕООД “Общински па­зари, тържища и паркинги” да се уредят на основание чл. 123, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда с преназначаване в новообразуваното предприятие.
Председателят на Общинския съвет даде 20 минутна почивка, съгласно чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
След 20 минутната почивка Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума в залата, присъстваха 28 общински съветници и продължи заседанието.
По точка трета от дневния ред - Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2004 г. на Община Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Милен Пенчев изрази становище на ПК по бюджет и финанси че подкрепя докладната записка.


Ели Тодорова зададе въпрос към общинската администрация. Николай Николов – Директор на Дирекция „Финанси” на общината отговори на зададения въпрос. Ивелин Георгиев предложи когато се обсъжда бюджета да се канят председателите на постоянните комисии. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината изрази становище че приема забележката от Ивелин Георгиев. С 28 гласа „за”, „против” – 2 гласа, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


497


 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.25 от ЗОБ приема актуализирания бюджет на Община Силистра към 31.12.2004 г. в размер на 21 259 171 лв. с увеличение на прихода и разхода, както следва:

 • По прихода в следните параграфи:

- § 13-00 “Имуществени данъци” 1 202 471 лв.

- § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” 446 610 лв.

- § 27-00 “Общински такси” 1 629 540 лв.

- § 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” 72 200 лв.

- § 36-00 “Други неданъчни приходи” 433 553 лв.

- § 40-00 “Приходи от продажба на имущество 1 396 740 лв.

- § 45-00 “Помощи, дарения и др.” 61 284 лв.

- § 31-11 “Обща допълваща субсидия” 3 017 702 лв.

- § 31-12 “Обща изравнителна субсидия” 1 641 344 лв.

- § 31-13 “Целеви трансфер за капиталови разходи”

2 846 778 лв.

- § 31-19 “Държ.трансфер по ЗОДФЛ” 6 510 262 лв.

- § 61-00 “ Получени трансфери” 1 466 322 лв.

- § 76-00“Временни безлихвени заеми” 364 020 лв.


- § 83-00 “Заеми от банки в страната” 1 016 694 лв.

- § 88-00 “Временно съхранявани средства” 53 549 лв.

- § 93-00 “Друго финансиране” 82 019 лв.

- § 95-00 “Депозити и средства по сметки” 17 259 лв.

Всичко по прихода 21 259 171 лв.


 • По разхода в т.ч. по следните функции:

- І “Общи държавни служби” 2 438 949 лв.

- ІІ ”Отбрана и сигурност” 89 346 лв.

- ІІІ “Образование” 7 545 577 лв.

- ІV “ Здравеопазване” 845 559 лв.

- V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 2 797 560 лв.

- VІ “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 6 304 301 лв.

 • VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

891 810 лв.

- VІІІ “Икономически дейности и услуги” 326 069 лв.

Всичко по разхода 21 259 171 лв.


2. Удължава срока за възстановяване на ползвания безлихвен заем от извънбюджетни сметки и фондове до 31.12.2005 г.

3. Приема разчета за субсидии на Драматичен театър гр.Силистра

в размер на 72 532 лв.

4. Приема извършените разходи за лихви по заеми от банки в размер на 52 978 лв.

5. Приема извършените разходи за представителни цели в размер на 55 982 лв., от които 7 109 лв. за Общински съвет.

6. На основание чл.21, ал.1,т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, във връзка с чл. 41 от Наредбата за съставянето , изпълнението и отчитането бюджета на Община Силистра, приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. по прихода и разхода в размер на 21 456 361 лв.


7. На основание чл. 42, ал. 4 от ЗОБ приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове на Община Силистра в приходната част в размер на 298 908 лв. и разходната част в размер 271 891 лв.

8. На основание чл. 40, ал. 11 от ЗОБ приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Силистра в размер на 1 453 039 лв.

9. ПРИЕМА актуализирания план за капиталовите разходи към 31.12.2004 г. в размер на 5 341 704 лв. и отчета за 2004 г. в размер на 4 356 934 лв.
По точка четвърта от дневния ред - Предложение за обсъждане и приемане бюджета на Община Силистра за 2005 година, думата бе дадена за мнения и предложения. Драга Неделчева изрази становище на ПК по образование и наука като предложи допълнения към докладната записка да се увеличат разходите със 100000 лв. от фонд „Приватизация” за функция „Образование”, второ да се завишат с 10000 лв. за функция „Образование” за дълготрайни активи и по точка 10.7. – режийните разноски от 1.26 да стане на 1.50 за столово хранене на учениците от спортните паралелки. Михаил Кирязов изрази становище че подкрепя предложението на ПК по образование и наука. Георги Николов подкрепя докладната записка. Веселин Аврамов изрази становище и предложи парите които са за ремонт на стола на общината да се прехвърлят към функция „Образование”. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината изрази становище че подкрепя предложението на ПК по образование и наука. Георги Атанасов изрази становище на ПК по културно-историческо наследство и вероизповедания че подкрепя докладната записка. Руфи Мустафа изрази становище на ПК по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и транспорт като предложи допълнение по докладната записка към Приложение № 4 „Разчет на капиталовите разходи за 2005 г. - Функция VІ § 5100 да стане – ремонт улици, тротоарни площи Силистра, села и кметства – 272 208 лв.


Красимир Коев изрази становище че общината прави много разходи. Ели Тодорова изрази становище че бюджетните разходи за обслужване на общинската администрация са завишени от предвидените и да се потърсят виновните. Стефан Стайчев изрази становище и предложи да се намерят средства за нафта на театъра. Николай Николов – Директор на Дирекция „Финанси” на общината предложи допълнение по докладната записка към точка шеста да стане – в размер на 2656058 лв. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на ПК по образование и наука и Николай Николов - Директор на Дирекция „Финанси” на общината с 31 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие

  1   2

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом