Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница11/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 12_Rastenievad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка за втора степен на професионална квалификация са представени в таблица 8.


Таблица 8

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1. Изпълнение на

Умее да прилага усвое-

80

селскостопанските

ните теоретични знания
дейности по спе-

в конкретни практически
циалността.

дейности;


Умее да отглежда селскостопански култури;


Умее да работи със селскостопански машини, съоръжения и инструменти;


Правилно реагира при изпълнение на задачата според конкретните условия;


Умее да прави самооценка на извършената работа.
2. Здравословно и

Не застрашава живота

10

безопасно упраж-

и здравето - своя и на
няване на изучава-

околните, при изпълне-
ната професия и

ние на изпитното зада-
опазване на окол-

ние;
ната среда.

Знания и умения за без-


опасна работа при изпълнение на трудовата дейност;


Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и своевременно реагира;


Умее да оказва първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);


Умее да работи и съхранява машини, съоръжения и инструменти;


Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на изпитното задание;


Умения за ефективно екологично произвеждане и съхранение на селскостопанската продукция.
3. Спазване на

Обяснява работата си

5

изискванията на

при спазване на струк-
правилниците,

турната йерархия;
наредбите и пред-

Спазва изискванията на
писанията

правилниците, наредби-


те и предписанията,


свързани с изпитното задание.
4. Ефективна органи-

Предварителна подго-

5

зация на работното

товка;
място

Почистване и подреж-


дане на работното място.


Общо

100
5.5. Удостоверяване на професионалното обучение и образование

Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Завършено професионално образование се удостоверява със:

1. диплома за завършено средно образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).


6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.

6.1. Учебен кабинет

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табло, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.

6.2. Учебна работилница

В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.

Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.

Необходимото оборудване за всяка специалност (основни материали, инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

6.3. Производствен участък

Основното предназначение на производствения участък е да се прилагат на практика теоретичните знания и да се формират практически умения по професията.

За правилно и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се обезпечи: работно облекло, лични предпазни средства, медико-санитарни средства и средства, уреди и системи за гасене на пожари.

6.3.1. Производственият участък трябва да отговаря на основните нормативни изисквания за:

- изложение на площта;

- подходящ тип почва;

- възможност за напояване;

- възможност за работа с техника;

- възможност за торене;

- възможност за растителна защита.

6.3.2. Машинно-тракторният парк трябва да отговаря на основните изисквания за:

- определена открита и закрита площ за съхраняване на техниката;

- ремонтна работилница, оборудвана със стендове и инструменти;

- селскостопански машини и съоръжения в техническа изправност;

- изправен ръчен и помощен инвентар;

- площадка за гориво-смазочни материали - почистена от суха растителност и отделена с изорана ивица, широка най-малко 3 м;

- специално оградени складове за химически препарати и минерални торове, отдалечени от жилищни помещения, водоеми и ферми най-малко на 200 м.

6.4. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на нормативните актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и продоволствието и съответните български стандарти.

Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с ергономичните, естетичните изисквания и с методическите указания.


7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:

Право да преподават теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" или "доктор" от област "Селско стопанство" според Закона за висшето образование.

7.2. По практика:

Право да преподават практика по отделните специалности имат лица с образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър", "магистър" или "доктор" по съответната специалност от област "Селско стопанство" според Закона за висшето образование.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии в селското стопанство за актуализиране на професионалните им знания и умения.


8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Растениевъд"

- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом