Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи" на образователно -квалификационна степен „бакалавър" учебна 2010/2011 г
ИмеКонспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи" на образователно -квалификационна степен „бакалавър" учебна 2010/2011 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер85.09 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://temp2.mu-varna.bg/files/fak_oz/konspekt_uprzdrgriji_bak_dyrjaven_8122010_0.doc
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"


КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО -КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

УЧЕБНА 2010/2011 г.


 1. Концептуален модел на професионалното сестринство и здравните грижи. Фундаментални човешки нужди и тяхната връзка с основните сестрински грижи.

 2. Основни принципи на лидерство и мениджмънт в сестринството. Теории и стилове на лидерство и мениджмънт.

 3. Планирането като първа функция на управлението на здравните грижи. Йерархия на планирането. Стратегическо и оперативно планиране.

 4. Процесът на вземане на управленско решение. Видове управленски решения. Теоретични системи за вземане на решения. Средства за решаване на проблеми.

 5. Планиране на планираната промяна - основни понятия, теории за промяната.

 6. Управление на работните групи. Видове работни групи. Основни елементи на груповия процес. Фази в развитието на групите. Роли на членовете на групата.

 7. Комуникации - същност и основни елементи, комуникации в организациите. Информационни сфери. Комуникациите в сестринството - видове комуникации, разговори, работни съвещания, работни срещи.

 8. Лидерство и власт в сестринството. Същност и модели на властта, видове власт, измерение и закони на властта.

 9. Ефективно управление на времето - главни препятствия и подходи за подобряване на управлението на времето.

 10. Управление на човешките ресурси. Привличане, подбор и назначаване на персонала. Интервюто като основен метод за подбор на персонал. Анализ на длъжността и длъжностна характеристика. Въвеждане в длъжност, ориентация и социализация.

 11. Мотивирането като управленски процес в сестринството - основни понятия, теории за мотивацията, теория на очакванията на Вруум. Наградни програми и стимули в сестринството.

 12. Ефективно управление на използването на материалните ресурси. Измерване и подобряване на отношението на сестрите към ценовата ефективност на сестринските грижи.

 13. Подходи за осигуряване на качествени и непрекъснати сестрински грижи - сестрински метод, сестринска диагноза. Сестринска документация - протокол за сестрински грижи, технически фишове, сестринско досие.

 14. Оценка на работата на персонала - цели на оценката, оценката като комуникационен процес, възможни грешки при оценката. Оценъчна система ПОЛИКАП,

 15. Ролята на сестрите в изграждането на ефективна здравна политика.


Източник за подготовка: Г, Грънчарова. Управление на здравните грижи. Издателски център на МУ-Плевен, 2005, 304 стр.

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО „СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО -КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

УЧЕБНА 2010/2011 г


 1. Здраве и болест - съвременни концепции. Детерминанти на здравето и болестта - определение, класификация, механизми на въздействие.

 2. Индивидуално здраве. Клинико-социален подход към болния - начин на приложение в съвременната медицинска практика. Социална история на заболяването.

 3. Групово и обществено здраве - определение и индикатори. Фактори, тенденции. Демографски показатели - видове. Статика и механично движение на населението - здравни аспекти.

 4. Естествено движение на населението. Раждаемост, възпроизводство - показатели, фактори. Характеристика на раждаемостта в България, международни сравнения.

 5. Смъртност на населението. Показатели, фактори. Характеристика на смъртността в България, международни сравнения.

 6. Детска смъртност. Показатели. Тенденции в България. Международни сравнения. Средна продължителност на предстоящия живот.

 7. Заболяемостта като индикатор за общественото здраве. Понятия. Показатели за измерване на заболяемостта. Международна класификация на болестите. Методи и източници за изучаване на заболяемостта. Характеристика на заболяемостта в България.

 8. Нетрудоспособност - временна и трайна - фактори, епикриза.

 9. Профилактика - видове, обхват, нива. Промоция на здравето- развитие на концепцията. Здравно възпитание, промяна на поведението - принципи, подходи, методи.

 10. Типове здравеопазни системи - фактори, класификации, общи характеристики.Тенденции за развитие на здравните системи

 11. Организация на извънболничната медицинска помощ. Първична медицинска помощ - принципи, задачи.

 12. Болнично дело — развитие и съвременни тенденции. Потребности и осигуреност от болнични легла. Болнични ресурси, болничен продукт.

 13. Оценка на болничната дейност - количествени и качествени показатели. Управление на болницата. Управление на качеството в съвременните болници.

 14. Групи в неравностойно положение по отношение на здравето - подходи за определяне. Проблеми на женското здраве. Организация на медико- социалните грижи за жени. Медико-социални проблеми на детството и юношеството. Организация на грижите за деца и ученици

 15. Семейство и здраве. Жизнен цикъл на семейството. Семейно планиране. Семейството и болния - взаимно влияние и социално психологически проблеми в етапите на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИКОНОМИКА

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО -КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

УЧЕБНА 2010/2011 г.


 1. Основни категории в икономиката: икономически избор, алтернативност на икономическите решения; търсене, предлагане и пазарно равновесие; метод на сравнителна статика.

 2. Пазарно търсене и еластичност: обща дефиниция на еластичността, ценова еластичност на търсенето, еластичност на търсене спрямо дохода; кръстосана еластичност; пазарно търсене и пределен приход, еластичност, общи приходи и пределен приход.

 3. Фирмата и нейната технология: производствена функция; изокванти и изокости; равновесие на фирмата - избор на оптимална комбинации на производствените фактори. Функции на производствените разходи.

 4. Икономическа теория на здравната сфера: общо и специфично. Основни компоненти на теоретичния анализ на икономиката на здравната сфера. Обща структура на здравните пазари - взаимозависимости.

 5. Търсене на медицинските услуги - фактори, влияещи върху индивидуалното търсене на медицински услуги; ролята на лекаря за индивидуалното търсене; еластичност на търсенето на здравни услуги; как застраховката влияе върху кривата на търсене.

 6. Предлагане на медицински услуги - лекарят като икономически агент; лекарят като предприемач, производствена функция на лекаря - фирмата; лекарят като работни сила (input); пазарът на лекарски услуги; географско разпределение на лекарите в пазарни условия, пазарът на лекарски услуги – монополистична конкуренция.

 7. Гаранции на пазара: външни ефекти и обществени блага: външни ефекти: определение и класификация; външни ефекти и, ефективност; реакции на външните ефекти: подход на Пигу и подход на Коуз; външни ефекти в здравната сфера: проблеми и подходи за разрешаването им.

 8. Териториална диспропорция в осигуряването на здравните услуги. Подходи за разпределение на ресурси.

 9. Финансиране и заплащане на изпълнителите на здравна помощ. Форми. Ефекти.

 10. Дефиниране и остойностяване на продукта в лечебното заведение.

 11. Кейс микс подход. Диагностично свързани групи.

 12. Анализ на разходите на лечебното заведение.

 13. Икономически анализ на дейността на лечебното заведение.

 14. Ефективност на здравеопазването. Основни подходи за измерване.

Изготвил: доц. Ем. Мутафова, д. и.

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАВНИ НАУКИ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО -КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

УЧЕБНА 2010/2011 г. 1. Правно регулиране на управлението на здравеопазването в Р България. Органи за управление на здравеопазването - централни и местни. Правомощия на органите на държавно управление.

 2. Правен режим на лечебните заведения за болнична помощ. Видове лечебни заведения за болнична помощ.

 3. Правен режим на лечебните заведения за извънболнична помощ. Видове лечебни заведения за извънболнична помощ.

 4. Акредитация на лечебните заведения. Условия, изисквания за акредитация. Органи по акредитацията.

 5. Правна уредба на здравното осигуряване. Цел. Принципи. Източници. Субекти на здравното осигуряване.

 6. Осигурителен орган. Понятие и органи на управление.

 7. Осигурени лица. Осигурители. Права и задължения.

 8. Права и задължения на пациента.

 9. Държавно управление. Обща характеристика. Държавното управление като подзаконова дейност. Органи на държавно управление - централни и местни.

 10. Административен акт. Понятие и видове. Условия за законосъобразност на административните актове.

 11. Административни нарушения и наказания. Производство по установяване на административните нарушения. Административно-наказващи органи.

 12. Трудов договор. Сключване, съдържание, форма. Видове трудови договори.

 13. Трудова дисциплина. Изисквания на трудовата дисциплина съдържащи се в КТ и Правилниците за вътрешния трудов ред. Дисциплинарна отговорност. Дисциплинарни нарушения и наказания.

 14. Прекратяване на трудовото правоотношение. Основания за прекратяване на трудовия договор от страна на работника и работодателя с и без предизвестие.

 15. Трудови спорове. Производство по разглеждане и решаване на трудовите спорове.

Изготвили:

Проф. д-р Васил Митков Ст. ас. М. Вълканова

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО „ПЕДАГОГИКА” И „МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА”

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО -КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

УЧЕБНА 2010/2011 г.


 1. Същност на педагогиката като наука. Предмет, обект, функции и задачи. Система на педагогическите науки. Връзка на педагогиката с други науки.

 2. Основни педагогически понятия: възпитание, образование, обучение (подробна характеристика на всяко понятие).

 3. Развитието на личността като педагогически феномен – същност. Основни фактори, обуславящи развитието – наследственост, възпитание, среда (подробна характеристика на всеки фактор).

 4. Възпитание и възпитателен процес. Същност, структура и съдържание на възпитателния процес. Етапи на възпитателния процес (по Тамара Илина).

 5. Общи методи на възпитание. Определение за метод. Класификация на методите за възпитание. Характеристика на методите.

 6. Принципи за възпитание. Същност. Класификация и съдържание на различните видове възпитателни принципи.

 7. Форми на възпитание. Същност на формите за възпитание. Класификация. Структурни компоненти.

 8. Процесът обучение - същност. Основни компоненти (кратка характеристика на всеки компонент).

 9. Специфика на учебния процес във висшето медицинско училище. Основни етапи (характеристика на всеки етап).

 10. Понятие за учебна цел. Видове цели. Изисквания за формулирането на целите. Качества на целите.

 11. Принципи на обучение. Определение за принцип на обучение. Класификация. Характеристика на видовете принципи.

 12. Методи за обучение (определение за метод; свойства, признаци, функции и детерминанти на методите за обучение).

 13. Традиционни методи на обучение. Класификация. Характеристика по групи методи.

 14. Основни организационни форми за теоретично обучение в Медицинските висши училища (определение за форма на обучение; планиране, организиране и провеждане на лекция и уражнения; видове лекции и упражнения).

 15. Основни организационни форми за практическо обучение в Медицинските висши училища (учебно-практическо занятие, учебна практика, стаж). Структурни и съдържателни компоненти на отделните форми.Литература:

 1. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. София., 1996г.

 2. Василев, Д. Педагогика. София., 1992г.

 3. Воденичаров, Ц., М.Митова, С. Младенова. Медицинска педагогика. София, 2008г.

 4. Гюрова, В. и колектив. Приключението учебен процес. София., 2006г.

 5. Димитров, Л. и колектив. Теория на възпитанието. София., 1996г.

 6. Митова, М., С. Младенова. Методика на обучението по практика на специалистите по здравни грижи. София., 2008г.


Изготвил: Доц. д-р Маринела Грудева

Свързани:

Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconУчебна програма по факултативната
Образователно-квалификационна степен: бакалавър професионална квалификация: компютърен инженер
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconВипусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconРепублика българия академия на министерство на вътрешните работи
За обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconУчебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език
Учебната програма е предназначена за студентите от специалност “Българска филология”, първи курс, редовно обучение, образователно-квалификационна...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “аиут”, феа, образователно-квалификационна...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconНаименование на специалността
Изисквано базово образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен...
Конспект за държавен изпит по „управление на здравните грижи\" на образователно -квалификационна степен „бакалавър\" учебна 2010/2011 г iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Автоматика, информационна и управляваща...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом