1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право
Име1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право
страница1/37
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер5.42 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://augustatrayana.files.wordpress.com/2011/03/d0b3d180d0b0d0b6d0b4d0b0d0bdd181d0bad0bed0bfd1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Гражданскоправни науки


Част І


Държавни изпити

2008 год.

Съдържание


1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право.

Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници,

видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданско правните норми.

Норми на международното частно право ………………………………………………………………..5


2. Правоотношения в гражданското право – понятие и видове. Вещни

правоотношения. Облигационни правоотношения. Семейни правоотношения. Правоотношения в търговското право. Трудови правоотношения.

Граждански субективни право – понятие и видове ……………………………………….……..……17


3. Физически лица. Режим на правоспособността в гражданското, търговското и

трудовото право. Дееспособност – понятие и видове. Поставяне под запрещение.

Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Настойничество и попечителство…………………..25


4. Юридически лица – понятие, видове. Система на образуване.

Преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридическите лица…………………….……….39


5. Юридически лица с нестопанска цел………………………………………………………..58


6. Търговски дружества – понятие и видове. Учредяване. Недействителност.

Решения на органите на управление и тяхната отмяна………………………………………………69


7. Събирателно и командитно дружество. Обща характеристика и учредяване.

Вътрешни отношения – права и задължения на съдружниците. Управление и

представителство. Отговорност…………………………………………………………………………...83


8. Дружество с ограничена отговорност. Обща характеристика и учредяване. Капитал –

понятие и изменение. Дялове. Членство – съдържание. Придобиване, прехвърляне и

прекратяване на членство. Управление. Еднолично дружество с ограничена отговорност …...109


9. Акционерно дружество. Понятие и система на учредяване. Капитал. Акции –

понятие, видове и сделки с акции. Права и задължения на акционерите. Облигации –

понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигации в акции.

Управление. Еднолично акционерно дружество………………………………………………………125


10. Обекти на правоотношенията – понятие и видове. Вещи, видове вещи. Нематериални блага. Пари и ценни книжа. Търговско предприятие. Наследство.

Работна сила……………………………………………………………………………………………….....145


11. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство – понятие и видове.

Първично и производно придобиване. Правоприемство в трудовото право. Изгубване

на права…………………………………………………………………………………………………..…..155


12. Правни сделки. Понятие. Отлика от други юридически факти. Видове сделки. Съдържание и форма на сделките. Тълкуване. Търговски сделки – понятие и видове…………158

13. Недействителност на сделките – понятие и видове. Нищожни сделки –

понятие и основания. Привидни и прикрити сделки. Унищожаеми сделки – понятие

и основания. Предявяване на недействителността. Имуществени последици …………………..170


14. Особени случаи на недействителност. Относителна недействителност. Висяща

недействителност. Частична недействителност. Особености на недействителността на

търговските сделки. Особености на недействителността на трудовия договор…………………186


15. Представителство – понятие и видове. Представителство в гражданското право –

възникване и прекратяване. Косвено представителство. Представителство в търговското

право – понятие и видове. Представителство в трудовото право – видове и особености

Действие от чужди име без представителна власт……………………………………………………192


16. Срокове в гражданското право. Давностни и преклузивни срокове. Начало и

край на сроковете. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата

давност…………………………………………………………………………………………………….…201


17. Право на собственост – същност и видове. Способи за придобиване на

собствеността. Ограничения на собствеността. Отчуждаване……………………………………….205


18. Съсобственост – понятие и видове. Възникване и прекратяване. Отношения

между съсобствениците. Етажна собственост………………………………………………………….


19. Вещни права върху чужда вещ. Право на строеж, надстрояване и пристрояване.

Право на ползване. Сервитути…………………………………………………………………………….


20. Защита на вещните права – видове. Разграничение между петиторна

и посесорна защита. Петиторна защита. Ревандикационен и негаторен иск.

Иск за установява на граници……………………………………………………………………………


21. Владение и държане. Същност. Видове владение. Права на подобрителя върху

чужд имот. Защита на владението и държането………………………………………………………..


22. Кадастър и имотен регистър. Актове на недвижими имоти. Вписване ……………….


23. Договор – понятие и видове. Особености на договора в облигационното,

търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения.

Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице…….


24. Изпълнение – същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на

изпълнението. Право на задържане в гражданското и търговското право. Възражение

за неизпълнен договор. Суброгация…………………………………………………………………………


25. Неизпълнение – същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение –

фактически състав и последици. Причини за неизпълнението, за които длъжникът

отговаря, и последици от виновното неизпълнение. Забава на длъжника и на кредитора………


26. Гражданска отговорност за вреди. Понятие. Видове вреди. Отговорност за

вреди при неизпълнение на договор и при непозволено увреждане. обезщетения за

вреди. Граници на гражданската отговорност. Неустойка, задатък, отменина………………….


27. Погасяване на облигационното отношение – основания и обща характеристика.

Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Разваляне на договор. други

основания за погасяване на облигационните отношения……………………………………………..


28. Промяна на субектите на облигационното отношение. Прехвърляне на вземане

/цесия/. Поемане на задължения – видове………………………………………………………………


29. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. Видове

солидарност. Неделимост………………………………………………………………………………….


30. Защита на кредитора. Отговорност на длъжника с имуществото му. правата на Упражняване длъжника от кредитора. Отменителен иск.…………………………………..…………


31. Лични обезпечения – обща характеристика. Поръчителство. Менителнично

поръчителство. Банкова гаранция ………………………………………………………………………..


32. Реални обезпечения – обща характеристика. Залог в гражданското право.

Залог в търговското право. Особен залог. Договорна ипотека. Специализация. Сключване.

Форма. Вписване. Законна ипотека. Вписване. Действие……………………………………………

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми – видове. Действие на гражданскоправните норми. Норми на международното частно право


Понятие за гражданско право. Терминът гражданско право има своя произход в древния Рим и с течение на времето изменя съществено своето съдържание. Според римското право то /jus civile/ има за предмет само отношенията между римските граждани, и то всички отношения между тях – граждански, наказателни и процесуални. Гражданското право се противопоставя на правото на народите /jus gentium/, което урежда отношенията между римските и чуждите граждани.

В съвременния юридически език терминът гражданско право е многозначен и има три значения /според М.Павлова четири – включва и субективното гражданско право/. Преди всичко под гражданско право се разбира отрасъл на действащото обективно право и представлява съвкупност от правни норми. На второ място, гражданското право се нарича научната правна дисциплина, която има за свой предмет на изследване гражданското право като обективно право, взето в неговата статика или динамика. На следващо място гражданското право се нарича и учебната дисциплина, по която се придобиват знания за основните понятия и институти на гражданското право като обективно право.

Българското гражданско законодателство не определя гражданското право като клон на обективното право. законодателят създава самите норми, а кои от тях са гражданскоправни, той оставя да се определя от науката.

Гражданското право е съвкупност от правни норми, които уреждат положението на гражданскоправните субекти и равнопоставените отношения между тях. От това определение се вижда, че съществените белези на гражданското право са три:

  • Гражданското право е съвкупност от правни норми, т.е. правила за поведение, издадени от утвърдени държавни органи;

  • Правните норми, които образуват съдържанието на гражданското право, нямат самоцелно съществуване. Те се създават, за да уреждат определени явления. Гражданското право има за предмет две групи от правни явления: гражданскоправните субекти и равнопостованите отношения между тях.

Когато се казва, че гражданското право урежда положението на гражданскоправните субекти, има се предвид тяхната правосубектност и всичко свързано с тяхната правна индивидуализация като участници в гражданскоправния живот.

Отличителна черта на гражданскоправните субекти е, че те са равнопоставени. Гражданскоправните субекти нямат право да си заповядват, да си нареждат един на друг. Всички те са поставени от закона в равно положение един към друг. Между тях липсва правна зависимост, няма задължение за подчинение, нито право за упражняване на власт. Равнопоставеността на гражданскоправните субекти намира израз в тяхната еднаква възможност да придобиват права и задължения. равнопоставеността на гражданскоправните субекти ги характеризира както преди да установят правоотношения помежду си, така и при установяването на правоотношения, а също и при тяхното осъществяване.

  • Нормите на гражданското право не уреждат всички правоотношения между гражданскоправните субекти. Останалите отрасли на частното право също уреждат правоотношения между равнопоставени субекти. Особеното при тях е, че техните норми ограничават приложното си поле, като поставят допълнителни изисквания спрямо субектите, обектите на правоотношенията или спрямо юридическите факти, които ги пораждат. Нормите на гражданското право са общи спрямо нормите на останалите отрасли на частното право, които са специални. Нормите на гражданското право се прилагат субсидиарно спрямо правоотношенията, уреждани от останалите отрасли на частното право.

Публично и частно право. От съществено значение при определяне мястото на гражданското право като обективно право в правната система на България е въпроса за делението на действащото право на публично и частно.

Идеята за обособяване на два дяла на обективното право – публично и частно, се споделя още от римските юристи. Като критерий за разграничаването се възприемат интересът, който се засяга от правните норми, и особеностите на субектите, до които се отнасят те.

Широко разпространен критерий понастоящем за делението на правото на частно и публично е правното положение на страните по правоотношенията, които възникват въз основа на съответните правни норми. Правните норми, които третират субектите на правоотношенията като равнопоставени, се отнасят към частното право. Правните норми, които уреждат отношенията на власт и подчинение, се отнасят към публичното право. На този възглед за отграничаване на частното от публичното право могат да се направят следните възражения: от една страна, и в частното право има норми, които не третират страните по правоотношението като равнопоставени, например в семейното право между родителите и ненавършилите пълнолетие деца, в трудовото право отношенията между работодателя и работника и др. От друга страна, в публичното право също има отношения на равнопоставеност, например между две министерства, когато са сключили споразумение между тях, отношенията няма да се уреждат от нормите на частното право.

Нормите на публичното право по съдържание се отнасят до устройството, дейността и отношенията на държавните органи и органите на местно самоуправление при упражняване на техните властнически правомощия. Критерий за разграничението на правото на частно и публично е дали в правоотношението като страна участва субект, който е носител на властнически правомощия.

Към публичното право се отнасят конституционното, административното право и процес, финансовото, наказателното право, наказателния и гражданския процес, международното публично право.

Отраслите на частното право са гражданското, търговското, трудовото право, осигурителното право, правния режим на индустриалната собственост.

Система на гражданското право. Гражданскоправните норми са твърде много на брой поради това, че уреждат голям кръг от въпроси, което налага тяхното систематизиране. Системата на гражданското право представлява разпределение на гражданскоправните норми по правни институти и тяхното логическо подреждане. Системата е обективна обусловена от естеството на отношенията, върху които въздействат правните норми, от тяхното съдържание, от изискванията за практическо удобство. Системата е резултат на човешко творчество, поради което тя има субективен характер. Когато системата се закрепи по нормативен ред, тя се превръща в част от правната система и заедно с нея представлява обективна социална реалност.

В своето развитие гражданското право се свързва с две известни системи, които и досега се прилагат в законодателството на държавите. По старата система се нарича институционална, извършена за първи път в Институциите на Гай. Тази система е възприета във френското гражданско законодателство. При институционната система гражданскоправните норми се разпределят на три части: лица, имущество и способи за неговото придобиване.

Пандектната система е създадена от гражданскоправната теория през ХVІІІ и ХІХ век и е възприета в Германския граждански закон. Характерно за пандектната система е, че тя отделя в гражданското право обща и специална части, които подрежда по клонове: облигационно, вещно, семейно и наследствено право.

Системата на българското гражданско право не е закрепена по нормативен път, поради липса на граждански кодекс. В теорията на гражданското право преобладава разбирането, което структурира съвкупността на гражданскоправните норми по образец на пандектната система. На първо място се поставя общата част на гражданското право. тя обединява общите правила за гражданскоправните норми и общите институти за отделните граждански правоотношения.

За разлика от класическата пандектна система в нашата теория преобладава разбирането, че след общата част следва да се постави вещното право. Този клон на гражданското право съдържа правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и други вещни права. Основни закони на вещното право понастоящем са ЗС и ЗСПЗЗ.

На второ място, между клоновете на гражданското право следва да се постави облигационното право. То е най-големият по обхват дял на гражданското право и включва общи правила за източниците на облигационни отношения, за изпълнението, неизпълнението и други способи за погасяване на облигационни задължения. облигационното право има и специална част, която обхваща специални норми за основните видове облигационни отношения.

Следващ клон на гражданското право е авторското право, което съдържа правния режим на правата върху творчески произведения на литературата, науката и изкуството, върху изпълнения на артисти, върху звукозаписи и програми на радиото и телевизията. Основен закон в тази област е ЗАвПСП.

Семейното право също следва да се включи като клон на гражданското право. То е съвкупност от правни норми, които уреждат имуществени и неимуществени отношения между лица, които са свързани помежду си чрез брак, произход и родство или осиновяване.

Последният клон на гражданското право е наследственото право. То обхваща нормите, които уреждат преминаването на имуществените права и задължения на едно физическо лице след неговата смърт към наследниците, които то е определило със завещание и които законът сочи като наследници по закон.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право icon1. Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското с търговското, трудовото, международното частно и гражданскопроцесуалното право
Терминът “гражданско право” води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. Още в Римското право се е очертала...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconВъпросник по гражданско право-обща част редовно обучение
Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconМладежта и науката
Обективно гражданско право. Частно и публично право, гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconКонспект за държавния изпит по гражданскоправни науки
Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconГражданско право 1
Понятие за гражданско право Съпоставяне и отграничаване на гп от търговското, трудовото, гражданско-процесуалното и международното...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconХарактеристика на търговското право. Субекти на частното търговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частно право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право icon1. Обективно право. Частно и публично право. Гражданското право като дял от частното право
В първия случай говорим за право в обективен смисъл на думата, във втория – за право в субективния смисъл на думата. Налице е една...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...

1. Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом