Икономически университет варна
ИмеИкономически университет варна
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/pub/SS8_25.doc
  1   2   3   4


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Катедра “Счетоводна отчетност”


гл. ас. д-р Светлозар Димитров Стефанов


ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Варна, 2001

Увод


На съвременния етап инвестициите се разглеждат като сложно явление, което може да намери различни форми на проявление. В традиционния смисъл понятието “инвестиция” се свързва с процеса на придобиване на реални1 и финансови активи, насочен към реализиране на определени икономически ефекти за собственика на капитала. През последните години в развитите страни финансовите инвестиции постепенно получиха приоритет, което се обуславя от състоянието на икономиката, силно развития капиталов пазар, добре функциониращата система от банки, борси и финансови посредници. Оттук се определя и голямото внимание, което (особено през последните години) Комитетът по международни счетоводни стандарти отделя на проблема за оценката и представянето във финансовите отчети на инвестициите и финансовите инструменти. Доказателство за това е и големият брой стандарти, в които е застъпена подобна проблематика - МСС 25 Отчитане на инвестициите; МСС 27 Сводни финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия; МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия; МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в смесени предприятия; МСС 32 Финансови инструменти - оповестяване и представяне и МСС 39 Обезценка на активи.

На настоящия етап подобни условия не са характерни за нашата икономическа действителност. Това до голяма степен предопределя и направленията, в които ще бъдат извършвани инвестиции у нас в близките няколко години. Приоритет ще имат инвестициите в материални активи, насочени към преструктуриране на производството, разработването на нови пазари и др., без да се използва посредничеството на пазара на ценни книжа.

Независимо от това, стартирането на фондовата борса и особено протичащият приватизационен процес доведоха до увеличаване броя на икономическите субекти, чиито капитали функционират под формата на финансови активи, в това число и като дългосрочни капиталови инвестиции.

Проблемите, възникващи при счетоводната трактовка на дългосрочните капиталови инвестиции са малко изследвани у нас, което определя и актуалността на проблематиката, разглеждана в настоящата разработка. Необходимостта от изясняване на редица актуални въпроси, свързани с оценката, отчитането и представянето на дългосрочните капиталови инвестиции във финансовите отчети предопредели целта и структурата на настоящото изследване: Да се изследват възможностите за оценка и отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции, като се обоснове необходимостта от прилагането на международно-възприетите концепции и принципи в практиката на нашата страна. Стремежът е проблемите да бъдат изяснени теоретически правилно, а направените изводи, препоръки и предложения да съдействат за тяхното практическо решаване. Акцентът е поставен предимно върху възможностите за оценка и счетоводно представяне на дългосрочните инвестиции в счетоводните отчети на нефинансовите предприятия. Финансовите предприятия, както и тези, за които инвестирането представлява значителен елемент от осъществяваната дейност имат друга логика на функциониране и представяне на информацията във финансовите отчети. Във връзка с така формулираната цел се поставят следните по-значими задачи:

  1. Да се изясни същността на понятието “инвестиция” в икономически и финансово-счетоводен аспект;

  2. Да се изследват критериите за класифициране на инвестициите за целите на представянето им в счетоводните отчети.

  3. Да се коментират методите за оценка и отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции в зависимост от относителния дял на инвеститора в собствения капитал на емитента.

Изследването отчита ограниченията в счетоводната и данъчна нормативна уредба към 31.12.2000 г.

Авторът изказва благодарност на всички членове от катедра “Счетоводна отчетност” при Икономически Университет - Варна, които със своите бележки и препоръки допринесоха за окончателното оформяне на ръкописа.

  1   2   3   4

Свързани:

Икономически университет варна iconИкономически университет варна правил а за дейността на центъра за продължаващо обучение
Чл. (1) Към Икономически университет – Варна (иу варна) се създава Център за продължаващо обучение (цпо)
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconПравила за атестиране на академичния състав на икономически университет варна
Чл. С тези правила се определят редът, начинът, критериите и показателите за атестиране на академичния състав на Икономически университет...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом