Договор
ИмеДоговор
Дата на преобразуване07.12.2012
Размер69.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/5b42ac48bbe761bf93a20b23f25f1050.docx

ДОГОВОРДнес, _____ 2012 г., в гр. Бургас, между:


ОБЩИНА БУРГАС, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, ЕИК 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура и образование“ при Община Бургас Йорданка Ананиева, съгласно Заповед № 2859/02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

____________, ЕИК __________, със седалище и адрес на управление: _______________________________, представлявано от _________________ с ЕГН _______________, в качеството на ______________ , наричано по-долу – ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.14, ал.4, т.2 и чл. 101e, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), утвърден протокол за разглеждане на офертите от ______________ и Заповед № 2859/02.12.2011 г. и Пълномощно № 93-00-223(1)/08.03.2012 год.на Кмета на Община Бургас, се подписа настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната услуга: Подготовка, отпечатване и доставка на сборник с материали от проведени обучения и анкетни проучвания за работа с ученици от етнически общности по проект ”Обучението в професионална гимназия – сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етническите малцинства” – Анекс към Договор № БС/ РОФ 33.7- 027/10.12.2010 г. по КП 33.7-2010. в тираж 400 книжки, съгласно офертата и Ценовото предложение на Изпълнителя – неразделна част от настоящия договор.


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

2. Срокът за изпълнение на настоящия договор е __________ (_______________) календарни дни, считано от датата на подаване на заявката в издателството.

3. Място на изпълнение на поръчката – Сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.


ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Цена за тираж от 400 броя книжки в размер на ___________________ лева (______________ лева) с включен ДДС .

2. Плащането на сумата, ще се извърши в български лева, по банков път, в срок от 20 (двадесет) работни дни след извършване на доставката, въз основа на представена фактура в оригинал и представен приемо-предавателен протокол – оригинал, подписан между Община Бургас и Изпълнителя, по посочената от последния банкова сметка, както следва:


БАНКА

КЛОН

СМЕТКА

ВАЛУТА

ВИД СМЕТКА

СУИФТ КОД
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

2. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените и отговарящи на изискванията, посочени в Техническото задание към договора, количества.

3. Възложителят има право да изиска и получава информация за подготовката, издаването и извършване на доставката.

4. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответната стойност на изпълнената доставка, съгласно т. ІІІ.1. от настоящия договор.

5. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни подготовката, издаването и доставката в срок и без отклонения.

6. Възложителят има право, когато изпълнителят се е отклонил от изискванията на подготовката, издаването и доставката да откаже приемането и заплащането на част или цялата стойност, докато изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора.

7. Възложителят има право да извършва при производителя текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложени материали при запускане на производството и по време на производствения процес.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя с приемо - предавателен протокол изделията, отговарящи на изискванията, посочени в Техническото задание към договора.

2. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

3. Изпълнителят се задължава да предаде и има право да иска приемане на доставката чрез определено от Възложителя лице.

4. Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя в писмена форма за извършването на доставката най-малко три дни предварително.

5. Изпълнителят има право да получи от Възложителя стойността на извършената доставка, съгласно т. ІІІ.1. от настоящия договор.


VI. ПРИЕМАНЕ

1. Получаването на доставените количества изделия се извършва в Сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, придружени с фактура – оригинал.

2. Приемат се изделия, които отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация към договора. При установяване на несъответствие, партидата се отказва.

3. Приемането се удостоверява с приемо – предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

4. Установяването на отклонения и недостатъци по количествата на доставените изделия може да се прави само в момента на получаването им.

5. Установяването на отклонения и скрити недостатъци относно качеството се прави в гаранционния срок и се извършва в 15 (петнадесет) дневен срок от откриването им.

. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на изправната страна по настоящия договор да предяви иск за претърпени щети и пропуснати ползи срещу неизправната страна, съгласно действащото законодателство в Република България.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. с извършване и предаване на договорената работа;

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.3. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор.

2. Ако Изпълнителят просрочи предаването на доставката с повече от 1 (един) работен ден, Възложителят може да прекрати договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

2.1. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

2.2. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

2.3. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати изпълнението му.

3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред компетентния съд в гр. Бургас.

3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.

4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

4.1. ОБЩИНА БУРГАС – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,

4.2. ___________________ .

5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.


Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

/ЙОРДАНКА АНАНИЕВА/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ БФ:

/МАЛИНА ПОПОВСКА/


Съгласувал:

Боряна Балабанова

Началник отдел „ООПК“

при Община Бургас

Свързани:

Договор iconПроект! Договор № Договор № bg161РО001 1-11/2011/007 – u
Днес, г в гр. Враца, се сключи настоящият договор между
Договор iconПроекто-договор договор за доставки за външни дейности на европейската общност
Предмет на настоящия договор е доставка, инсталиране, пускане в експлоатация, на следните артикули
Договор iconВ 1856 году? В 1860 году?
Нейтрализация Черного моря; Парижский договор; Берлинский договор; Сан-Стефанский договор; Маньчжурия; квжд; Пекинский договор; Антанта;...
Договор iconДоговор за взаимно свързване на мрежите между
Интеруут и навсякъде в този договор и в приложенията към него се наричат “Страни”, а поотделно, който и да е от тях “Страна”, се...
Договор iconДоговор за издаване и ползване на банкова дебитна карта „борика на корпоративен клиент
Рамков договор за предоставяне на платежни услуги на корпоративни клиенти чрез банкови карти, сключен между банката и ползвателя...
Договор iconI. предмет на договора
Директора на Дирекция на Природен парк „Сини камъни” гр. Сливен, и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова...
Договор iconГлобален договор на ООН регионална среща на местните мрежи на Глобален Договор за Източна Европа и Централна Азия
Васил Мирчев, Председател на Борда на директорите на вм финанс Груп и Председател на българската мрежа на Глобален договор
Договор iconИзменения на договорите [редактиране]
Договорът от Лисабон (известен като Лисабонския договор, Договор за реформи) е международен договор между 27-те държави-членки на...
Договор iconПрограма „Право", Нов български университет гл ас д-р Ивайло Стайков програма „Право"
Кт имат отношение към трудовия договор. Наричаният в практиката „граждански договор” за полагане на труд по правна същност е облигационният...
Договор iconИщецът О. гр. Л. посочва в исковата си молба, че на 30. 03. 2007год е сключил с ответника Е. Б. К. от гр. Г. О. ул. „М., № егн договор за приватизация на
Твърди, че ответникът не е изпълнил нито едно от тези поети с приватизационния договор задължения. Моли съда да постанови съдебно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом