Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Дата на преобразуване07.12.2012
Размер74.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad Zakon za dyrjavnia budget-2008_1vo chetene.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Дза първо гласуване

Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., № 702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2007 г.


На две поредни заседания, проведени на 8 и 15 ноември 2007 г. Комисията по здравеопазването разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., № 702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2007 г.


На заседанията присъстваха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министърът на здравеопазването и председател на Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса д-р Емил Райнов, заместник-министрите на финансите г-н Кирил Ананиев и г-н Любомир Дацов, изпълнителният директор на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, председателите на съсловните организации в здравеопазването, Федерацията на синдикатите в здравеопазването, експерти на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и Националната здравноосигурителна каса.


Министър Гайдарски представи основните параметри на функция “Здравеопазване” предвидени в проектобюджета за 2008 г. като поясни, че предвидените разходи за здравеопазване са в размер на 2 571.2 млн. лева, което представлява ръст от 16 % спрямо 2007 г. Според министърът, това нарастване би следвало да доведе до подобряване на качеството на медицинските услуги. Чрез бюджета на Министерство на здравеопазването ще се финансират дейностите, свързани с общественото здравеопазване, стационарната психиатрична помощ, спешната помощ, които по закон са възложени за осъществяване от министерството, както и ще се осигуряват скъпоструващи медикаменти и консумативи и ще се финансират Национални здравни програми, свързани с лечението и профилактиката на социално-значими заболявания. Министерството на здравеопазването ще продължи да субсидира част от дейностите на преобразуваните в търговски дружества лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие, които по закон са държавна отговорност, като предвидените за това средства са в размер на сто и четиридесет /140/ милиона лева.


С цел оптимално функциониране на болничния процес и осъществяване на дейностите в клиниките и отделенията по анестезиология, интензивно лечение и реанимация, е разработена нова програма в областта на диагностиката и лечението, свързана с интензивното лечение. Чрез разграничаване на финансовия ресурс т.е. създаване на отделна програма, се изграждат необходимите предпоставки за адекватно финансиране на тази дейност в болниците като за 2008 г. са предвидени четиридесет /40/ милиона лева за интензивно лечение.


Предвидените средства за скъпоструващи лекарствени продукти, биопродукти и медицински консумативи, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и тези по национални програми бележат ръст и са в размер на сто и шестдесет /160/ милиона лева за 2008 г.


Финансовите средства за поддържане на дълготрайните активи, като сгради,

оборудване, инфраструктура, остават недостатъчни. Остарялата материално-техническа база на държавните и общинските здравни и лечебни заведения изисква

огромен финансов ресурс за поддържане и модернизиране.


Министър Гайдарски подчерта, че като цяло средствата за здравеопазване са ограничени. По-голяма част от ресурсите се разпределят за финансиране на болничната помощ, а средствата, отделяни за дейности в извънболничната помощ и особено за тези, свързани с промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите отново са ограничени.


Той обърна внимание на факта, че когато се разпределят бюджетите на отделните сектори, включително и здравеопазването, трябва да се имат предвид общите финансови ресурси, с които разполага държавата и отбеляза, че за голямо съжаление те не са чак толкова много. Тази година, при разпределението на бюджета, единствените министерства, които не са с намалени проценти са Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика, като Министерството на здравеопазването получава едно реално увеличение от около триста петдесет и четири /354/ милиона лева. От тези средства, тридесет /30/ милиона лева са разпределени за раково болните /от 90 милиона лева за 2007 г. нарастват до 120 милиона лева за 2008 г./ Също така, предвижда се за медицинските сестри и ниско платените здравни специалисти допълнително увеличение на заплащането.


Заместник-министърът на финансите г-н Кирил Ананиев от своя страна обоснова финансовата рамка на държавния бюджет и очерта основните приоритети при разпределението на средствата. Основният ръст на средствата е в инвестициите около 1.5 милиарда лева, които основно идват от европейските фондове. На второ място, е образованието, с около четиристотин и седемдесет /470/ милиона лева и на трето място, е здравеопазването, с около триста петдесет и шест /356/ милиона лева, което представлява увеличение от 0.2 на сто спрямо брутният вътрешен продукт /БВП /.


Г-н Ананиев поясни, че Министерство на финансите прави опит да подобри финансирането и в останалите органи, които извършват разходи по отношение на здравеопазването. С осемнадесет /18/ милиона лева са завишени разходите за диспансерите в общините. Там се оформя увеличаване на броя на преминалите болни и диспансерите със седем хиляди. Актуализирани са и индексирани всички стандарти за финансиране в здравеопазването с прогнозният ръст на инфлацията. Около 7 – 8 на сто се предвижда увеличаване на доболничната и специализираната помощ. Тези 15,5 на сто действително са реални увеличения на финансиране на болничната помощ.


В заключение, заместник-министърът подчерта, че би следвало общите възможности на държавата да бъдат обвързани с конкретното разпределение на средствата и състоянието на системата на здравеопазване и че е необходимо системата да бъде оптимизирана и преструктурирана.


В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища:


  • Всяка година, когато се обсъжда бюджета на функция “Здравеопазване”, от страна на Министерство на финансите се изказва едно и също становище, а именно, че парите се увеличават, че толкова са възможностите на държавата и че не може да се финансира система, която не е реформирана.

  • След като средствата за здравеопазване са недостатъчни и държавата не би могла да отдели повече би следвало да се регламентира доплащането. Според официални изказвания на министърът на финансите нерегламентираните доплащания от страна на пациентите възлизат на около 1.5 милиарда лева, но когато се внасят законопроекти за въвеждане на доплащането министерствата на здравеопазването и финансите дават отрицателни становища.

  • Системата на здравеопазването и недофинансирана и това води до незадоволително качество на услугите, неудовлетворени пациенти, лекари и медицински специалисти. С така заложените средства за здравеопазване за 2008 г. няма да могат да се осъществят политиките и приоритетите, които са заложени и няма да доведе до увеличаване достъпа и качеството на здравната услуга.

  • Поради ниското заплащане, високо квалифицирани лекари и професионалисти по здравни грижи масово напускат страната и търсят реализация в страни от Европейския съюз, където трудът им е достойно заплатен. Ако този процес продължава със същият темп, много скоро България ще изпита остър недостиг на специалисти.

  • Неправилно се цитират само процентите от брутния вътрешен продукт предвидени за здравеопазване По-скоро би трябвало да се гледат реалните средства, които всяка година се увеличават, а именно: през 2000 г. те са 980 хиляди 63 лева; 2001 г. – 1 милиард 195 милиона лева; 2004 г. – 1 милиард 655 милиона лева; 2005 г. – 2 милиарда лева; 2007 г. – 2 милиарда 215 милиона лева; 2008 г. – 2 милиарда 571 милиона лева.

  • В САЩ за здравеопазване се отделят 15 % от БВП, в Албания и Македония – 6%, а в Европейският съюз /ЕС/ между 8,7-8,8 %. Не е нормално, България като пълноправен член на ЕС да бъде с най-малък процент - 4.2 %.

  • Здравеопазването многократно е обявявано за приоритет от тройната коалиция, и по специално от БСП, но това не се доказва с думи, а с адекватно финансиране. За да бъде преодоляна ежегодната криза с недофинансиране на системата на здравеопазването трябва да се предприемат промени в четири основополагащи закона, а именно: Закон за лечебните заведения /премахване на забраната за приватизация на лечебните заведения/, Закон за здравното осигуряване /допълнителни облекчения за всеки, който предостави пари за здраве, включително доброволно здравно осигуряване/, Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /задължения за съсловните организации за обучения, въвеждане на правилата за добра медицинска практика/ и не на последно място Закон за здравето /преобразуване на лечебните заведения, концесиониране, възможности за публично-частно партньорство, приватизация/. В тези рамки, трябва да се въведе и доплащането, тъй като е необходимо всеки български гражданин да разбере, че той носи отговорност за своето здраве.

  • В предизборната си кампания, БСП обеща 6% от брутния вътрешен продукт /БВП/ за здравеопазване и обяви, че здравеопазването ще бъде приоритет. Реалността в бюджета и за 2007 г. и за 2008 г. показва 4.2 % от БВП, а за приоритет с този бюджет не може и дума да става.

  • Министър Гайдарски неколкократно обявява подкрепата си за приватизацията на лечебните заведения и регламентиране на доплащането. Бяха внесени два законопроекта за вдигане на мораториума за приватизация на лечебните заведения и един регламентиращ доплащането. И за трите законопроекта становищата на Министерство на здравеопазването бяха отрицателни. Тези законопроекти бяха отхвърлени от мнозинството при гласуването, както в Комисия по здравеопазването, така и в пленарна зала. Очевидна е липсата на консенсус в тройната коалиция, а резултатът е бюджет на стагнация и на липсващите реформи.Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати: „За”- 13, „Против”- 4, без „Въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г. със становището на Министерски съвет, № 702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2007 г.


ЗАМЕСТНИК - Председател на

комисия по здравеопазването:


Доц. д-р ТОДОР КУМЧЕВ


Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Проект на декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България, №854-03-4, внесен от Борислав...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом