2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Име2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер82.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cst.swu.bg/mag/x9.doc


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

2700 Благоевград, ул.”Иван Михайлов” №66


тел.+359/73/2 45 68, факс: +359/73/2 93 25

E-mail: iliadg@aix.swu.bg
ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Утвърждавам:…….…………………………………

Декан: /доц. д-р Борислав Юруков/


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


по

дисциплината Интелигентни измервателни системи“


включена като задължителна учебна дисциплина

в учебния план на специалност “Компютърни системи и технологии”Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна

степен на обучение:

Магистър

Факултет:

Природо – математически

Обучаваща катедра:

Компютърни системи и технологии

Код:


БЛАГОЕВГРАД

2007

Извадка от учебния план

Вид на занятието

Семестър

Хорариум, часове

Кредит

Вид на оценяването

Седмично

общо

Аудиторна заетост

II

4

60
Изпит

А. Лекции

ІI

2

30
-

Б. Семинарни упражнения

II

1

15
-

В. Лабораторни упражнения

-

1

15
-

Извънаудиторна заетост

II

-

120
Текущ контрол

Общ кредит


6,0

-
Анотация


Дисциплината "Интелигентни измервателни системи” е посветена на въпроси, свързани с общите проблеми, архитектурата и приложението на измервателни системи с микропроцесорно управление. Разглеждат се основните структурни принципи, необходимите апаратни средства и програмно осигуряване на широка гама устройства: интелигентни сензори, измервателни уреди, измервателни системи и др. Анализират се нови алгоритми на функциониране, ориентирани към подобряване на метрологичните характеристики на измервателните средства. Особено внимание се отделя на интерфейсните компоненти и принципите на интерфейсната техника. Отделните теми се илюстрират със съвременни технически решения, част от които се използват в лабораторните упражнения към дисциплината.

Съдържание на учебната програма


А. Лекции

1.Обща характеристика и архитектура на измервателните системи (ИС). Структурни елементи на ИС. Видове и предназначение.

Хорариум: 2 часа


2.Статични характеристики на елементите на ИС. Обобщен модел на системен елемент. Идентификация на статичните характеристики.

Хорариум: 2 часа


3.Точност на измервателните системи. Грешка на измерване при система от идеални елементи. Възможности за намаляване на грешките на ИС. Приложение на компютърни средства при оценка на измерваната величина. Корекционни алгоритми.

Хорариум: 2 часа4.Интелигентни измервателни системи (ИИС). Дефиниции и характеристики. Възможности за използване на микропроцесорите в измервателната техника. Функционални и метрологични характеристики на микропроцесорните ИС.

Хорариум: 2 часа5.Микропроцесорно управление в измервателните системи. Структура и работа на микропроцесорните системи. Едночипови микрокомпютри. Специализирани микропроцесорни системи за обработка на аналогови сигнали.

Хорариум: 2 часа

6.Аналогово-цифрово преобразуване (АЦП). Основни структури и представяне на изходната величина. Робастни средства за АЦП. Делта-сигма преобразуватели. Алгоритми за управление. Цифрово-аналогово преобразуване.

Хорариум: 2 часа


7.Интерфейсни компоненти и средства. Общи сведения. Аналогови и цифрови компоненти. Интерфейсни функции. Интерфейсни системи и стандарти.

Хорариум: 2 часа


8.Програмируеми таймери. Архитектура. Режими на работа. Приложение на програмируемите таймери при измерване на време-честотни параметри.

Хорариум: 2 часа


9.Интелигентни сензори. Предназначение и структури. Приложение на Делта-сигма АЦП. Комуникационни особености. Примери за интелигентни сензори.

Хорариум: 2 часа


10.Операционни системи за управление на интелигентни измервателни системи. Въведение. Задачи. Системи за прекъсване. Приоритети.

Хорариум:2 часа


11.Интелигентни измервателни системи с дублиращи структури. Принципи на изграждане. Ефективност и надеждност.

Хорариум: 2 часа


12.Експертни системи в ИИС. Моделиране и измерване. Измервания, базирани на параметрични модели.

Хорариум: 2 часа


13.Разпределени измервателни системи. Обектно ориентирани структури и програмиране. Обработващи и комуникационни мрежи. Стратегии за организиране на измервателния процес в разпределена среда.

Хорариум: 2 часа


14.Канали за данни. Съгласуване на честотните характеристики на каналите с източника на сигнал. Шумоустойчиво кодиране на цифровите сигнали.

Хорариум: 2 часа


15.Виртуални средства за измерване. Общи характеристики и принципи за изграждане. Анализ, обработка и представяне на информацията.

Хорариум: 2 часа
Б. Семинарни упражнения

1.Интерфейсни устройства. Програмно управление на цифрови входно/изходни устройства (механични превключватели, цифрова индикация и др.).

Хорариум: 3 часа

2.Аналогов вход/изход. Организация и програмно управление. Мултиплексори и програмируеми усилватели.

Хорариум: 3 часа


3.Програмно моделиране на цифров волтметър с линейно нарастване на компенсиращото напрежение и с поразредно уравновесяване.

Хорариум: 3 часа


4.Програмно управление на модул за измерване на температура с полупроводников сензор.

Хорариум: 3 часа


5.Оптимизация на параметрите на аналогово-цифрови преобразуватели.

Хорариум: 3 часа


В. Лабораторни упражнения


1.Програмно моделиране на структура за измерване на постояннотокова мощност.

Хорариум: 3 часа


2.Комуникации между микропроцесорни системи. Изследване на интрфейси.

Хорариум: 3 часа


3.Проектиране на шумоустойчиви кодове.

Хорариум: 3 часа


4.Проектиране на виртуални средства за измерване.

Хорариум: 3 часа


5.Програмно управление на модул за измерване на маса с тензорезисторен сензор.

Хорариум: 3 часа


ЛИТЕРАТУРА ПО Интелигентни измервателни системиОсновна

1. Надеждност и сигурност в комуникациите http://sopko.tu-sofia.bg

2. Калчев, И – Интелигентни измервателни системи. ТУ-София, 2006.

3. Калчев, И – Разпределени измервателни системи. ТУ-София, 2005.

4. Barney G.C. Intelligent Instrumentation, Prentice Hall, 1988.

5. Иванов Р., Г. Михов. Електронни цифрови устройства и системи. Техника, 1990.

6. Златаров В., Р. Иванов, Г. Михов. Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройства. Техника, 1984.

7. Ангелов А., П. Петров. Микропроцесори в радиотехническите системи. Техника, 1987.

8. Каракехайов З., Е. Саръмов. Приложни микрокомпютърни системи. Издателство на ТУ-София, 1995.

Допълнителна

1. Попов А., З. Каракехайов. Аналогови устройства за микропроцесорни системи. Техника, 1988.

2. Fraser C.J., J.S. Milne. Microcomputer applications in measurement systems, Macmillan

education Ltd., 1990.

3. Nello Zuech, Editor, Handbook of intelligent sensors for industrial automation, Addison- Wesley

P.C., 1992.

4. Banister B. R., D.G. Whitehead. Transducers and Interfacing, Van Nostrand Reinhold, 1986.

5. Hall D. Microprocessors and digital systems, Mc Graw-Hill, 1985

организация на обучението ПО Интелигентни измервателни системиА. Аудиторна заетост

1. Лекции

Лекциите се провеждат с помощта на видео- и шрайбпроектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, някои определения и най-съществени знания, величини, чертежи, зависимости, графики и формули. Студентите предварително са получили достъп до тези материали на адрес http://sopko-tu-sofia.bg// и при желание могат да ги носят на лекции, за да ги допълват от обясненията на преподавателя.

2. Семинарни упражнения

Цялата семинарна група изпълнява една тема под ръководството на асистента. Студентите предварително изучават теоретичната част и самостоятелно се подготвят за входящ компютърен тест като използват базата тестове на http://sopko-tu-sofia.bg//. Всяко лабораторно упражнение завършва с изходящ компютърен тест за проверка на наученото на упражнението. Заверка за лабораторните упражнения се получава само ако студентът е присъствал на всичките упражнения и е направил съответните тестове.

3. Лабораторни упражнения

По учебен план не се предвиждат лабораторни упражнения.


В. Извънаудиторна заетост

1. Подготовка на домашни задания

- работа в библиотека - 10 часа

- консултации - 10 часа

- самостоятелна подготовка – 20 часа

2. Подготовка на контролни работи (курсов проект)

- Internet и библиотека – 20 часа

- разработка на проекта – 20 часа

- консултации – 20 часа

3. Подготовка за изпит – 20 часа

организация на оЦЕНЯВАНЕТО ПО Интелигентни измервателни системиПостигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез писмен изпит. Оценката от упражненията се получава като средно аритметично от оценките на изходящите и входящи тестове. Входните тестове установяват степента на овладяване на репродуктивното знание за методите и средствата за анализ. Изходни тестове установяват степента на овладяване на материала на проведените лабораторните упражнения


Автор: проф .дтн Иван Калчев

щатен преподавател в катедра “Компютърни системи и технологии”


Подпис:.................................

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет

на катедра “Компютърни системи и технологии”

Протокол №10/25.04.2006 г.


Ръководител катедра:..............................................

/доц. д-р В.Христов/

Свързани:

2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
В предложената учебна програма се разглеждат основните принципи на компютърното моделиране на въздействието електромагнитното поле...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
Специалистът има широка социална култура, умения за общуване, емоционална стабилност, организираност и деловитост, креативност и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: д-р Красимир Михайлов Изпълнителен Директор,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИщец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е Б. В. К., Егн, адрес б предявени са искове по чл....
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дисциплината „Оптически комуникации и предаване на данни” запознава студентите с основните компоненти и процеси за изграждането и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Студентите, завършили бакалавърски програми в така посочените направления имат правото по свой избор да запишат учебен план на три...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИван Михайлов Радко: Аз съм българин от Македония
...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева юрисконсулт, р българия 2700, Благоевград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом