Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
ИмеДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер13.88 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://avren.bg/assets/Obsavet AVREN/proektodokumenti/IZ-2/D1.rtf
До

Председателя

на Общински съвет – Аврен


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


ОТ ЕМАНУИЛ МЛАДЕНОВ МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН


ОТНОСНО: Създаване на “Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”, по проект на Община Аврен, по ОП ”Развитие на човешките ресурси” и определянето му като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Уважаеми Господин Председател, Уважаеми Общински съветници,


По ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007г.-2013г.“ община Аврен има спечелен проект “Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен”, който е в процес на реализация . За стартиране дейностите по проекта на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл.51, ал.1, чл.52, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОС предлагам Общински съвет –Аврен да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА и на основание чл.51, ал.1, чл.52, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОС, Общински съвет – Аврен дава съгласие за :

  1. Създаване на “Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”, по проект на Община Аврен, по ОП ”Развитие на човешките ресурси”;

  2. Социалното предприятие за обществено хранене в община Аврен” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – на основание чл.52, ал.5 от ЗОС.ВНОСИТЕЛ:


ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на община Аврен


Изготвил:

Елена Бойчева – гл.спец. ”СДП”

Свързани:

Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Узун алан” в землището на с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна, притежаван с Ачос №1689/09. 12. 2009 г
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Старите лозя” в землището на с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна, притежаван с Ачос №1690/09. 12. 2009 г
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Относно: Закриване на общинската дейност – “Домашен социален патронаж” към община Аврен и преминаването й към “Социално предприятие...
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Относно: Учредяване на възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Училище” със зп – 108 кв м., както и мс с площ 14 кв м и пмс с площ 37 кв м съставляващ упи VІІІ в кв. 40 по регулационния план на...
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание...
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДо Председателя на Общински съвет- аврен Област Варна докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Относно: Продажба на общински имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя -нива с площ- 711кв м., съставляващ...
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconПроекто договор
Ик по булстат: 000093378, представлявана от Емануил Младенов Манолов – Кмет на община Аврен и Теодора Георгиева Началник отдел "Финансово-счетоводен"...
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Относно: Предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд възстановени по чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на...
Докладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен iconДо Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписка от емануил младенов манолов – кмет на община аврен относно
Аврен и Кмета на община Аврен да отправят искане до Областния управител на Варненска област за придобиване на имот „Туристическа...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом