Конкурс за получаване на научното звание
ИмеКонкурс за получаване на научното звание
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер32.24 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.microbio.bas.bg/IMB web page/pzrasrb/Docents/К-доц.- М. Милева/ММ-становище-М. Ангело
С Т А Н О В И Щ Е

по конкурс за получаване на научното звание “ДОЦЕНТ” по научната специалност 03.01.24. ФАРМАКОЛОГИЯ, обявен за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН

от проф. Мария Богомилова Ангелова, д.б.н., Институт по микробиология, „Стефан Ангелов”, БАН


На обявения в Държавен вестник (бр. 68 от 31.08.2010 г) конкурс за “доцент” по горепосочената специалност се явява единствен кандидат д-р МИЛКА МИЛЧЕВА МИЛЕВА, химик в департамент „Вирусология” ИМикБ, БАН. Тя представя за конкурса 57 научни труда. От всички статии, 24 са публикувани в чужбина - в книги на чуждестранни издателства и в реномирани чуждестранни списания, 16 от които с импакт фактор и в сборници от международни мероприяти. В български издания са отпечатани 32 статии 1 автореферат. Общият ИФ е 21.07. Научната продукция прави впечатление не само с големия брой, но и с факта, че резултатите на Милева са получили международна оценка. В потвърждение на това са и установените 115 цитата, почти изцяло от чужди автори. Към активната научна дейност на кандидатката могат да се причисли участието й в огромен брой научни форуми с 59 постери и 19 доклада.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И
НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТАТА


Творческата дейност на д-р Милка Милева е концентрирана в научното направление на обявения конкурс. Обект на изследване е връзката между оксидативния стрес и подходи за неговото овладяване при редица заболявания, основно вирусни инфекции. Няма съмнение, че това е едно изключително актуално научно направление. Д-р Милева има шанса да работи с най-известните български учени в областта на вирусологията – акад. Ангел Гълъбов и оксидативния стрес - проф. Стефан Рибаров. Трябва да се подчертае, че голяма част от изследванията на кандидатката са с подчертана приложна насоченост. Основен подход в изследванията е определянето на маркерите на оксидативния стрес при различни вирусни заболявания и такива, предизвикани от въздействието на свободните радикали. Всичко това определя разработките на д-р Милка Милева като съвременни и перспективни.

ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ ПРИНОСИ

В трудовете на д-р Милка Милева се очертават сериозни научни и научно-приложни приноси, от които трябва да се подчертае следното:

  • доказана е връзката между оксидативния стрес и редица вещества, използвани в терапията на вирусните инфекции или други заболявания, включително и ракови – римантадин, вит. Е, ранитидин, каптоприл, медни хелатори, мопиридон, олсетамивир, рутин, кверцетин, някои невролептици и др.;

  • доказана е ролята на грипния вирус при индуциране на оксидативен стрес, а така също и студовият и имобилизационният стрес, предшестващ грипната инфекция;

  • детайлно са охарактеризирани състава и антиоксидантната активност на полифенолните фракции в медицински растения от български находища;

  • разработени са нови методи за анализ на лекарствени метаболити и маркери;

  • създадени са олиго-ДНК-галактозаминни конюгати и е доказан техния потенциал при разработването на генетични лекарствени средства;

  • създадени са оригинални наночастици за приложение във визуалната диагностика с оптичен имиджинг ядрено-магнитен резонанс;

  • разработени са методични решения за обучението на студенти по медицина, дентална медицина и фармация.

ОЦЕНКА НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ


Д-р Милева е ангажирана с преподавателска дейност от 2002 г и досега. Тя води семинарни занятия в магистърската програма по биофизика и пълен курс на обучение по аналитична химия на студенти по специалност „помощник-фармацевти” в медицинския колеж „Йорданка Филаретова”, София. Съавтор е на учебник по аналитична химия помощник-фармацевти. Била е ръководител на 3 дипломанти и научен консултант на един докторант, защитили успешно. Д-р Милева е била ръководител на 3 и участник в 4 научно-изследователски проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания при МОМН и Съвета по медицинска наука.


В порядък на препоръка за бъдещата работа на кандидатката считам, че ще бъде полезно да концентрира изследванията си в областта на вирусологията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Д-р Милка Милчева Милева е утвърден учен в областта на обявения конкурс. Научните й разработки съдържат съществени оригинални и потвърдителни, както научни, така и научно-приложни приноси. Представените за конкурса материали отговарят на изискванията на ЗРАСРБ за присъждане на академичната длъжност “доцент”. Въз основа на направения анализ убедено препоръчвам на членовете на почитаемото научно жури да гласува положително и да предложи на Научния съвет на ИМикБ при БАН да избере д-р Милка Милчева Милева за доцент по научната специалност 03.01.24. ФАРМАКОЛОГИЯ.


25. 05. 2011

София

Изготвил становището:.....................................................
/проф. Мария Ангелова, д.б.н./


Свързани:

Конкурс за получаване на научното звание iconНа научната продукция на гл асист д-р цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа
Цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент” по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия...
Конкурс за получаване на научното звание iconРецензия
Относно: конкурс за получаване на научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 06 “Статистика и демография” с единствен...
Конкурс за получаване на научното звание iconКонкурс за получаване на научното звание "старши научен сътрудник II ст."
ДВ. бр. 32 / 27. 04. 2010 г по научната специалност “Биоорганична химия, химия на природните и биологичноактивни вещества – 01. 05....
Конкурс за получаване на научното звание iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
Конкурс за получаване на научното звание iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
Конкурс за получаване на научното звание iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Конкурс за получаване на научното звание iconКонкурс за втора хабилитация за получаване на научното звание "професор" по научна спец. 05. 02. 06 "Статистика и демография" (Икономическа статистика)
Радилов, Д. Икономическа статистика, Варна, Унив издателство на иу варна, 2001, 427 с
Конкурс за получаване на научното звание iconРецензия за доц д-р Светла Тодорова Къртева-Данчева за присъждане на научното звание „професор" по обявения конкурс за „професор" по професионално направление Филология (алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5 от 17. 01. 2012 г
През 2001 г придобива научното звание „доцент“ по сравнително и корейско езикознание, като и до момента заема тази академична длъжност...
Конкурс за получаване на научното звание iconПредставена за участие в конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление, член на кат. "Стопанско управление" иу гр. Варна Рецензент: проф д-р Ангел Георгиев Ангелов кат. "Управление", унсс софия
Йордан петров коев, представена за участие в конкурс за научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление,...
Конкурс за получаване на научното звание iconСписък на публикациите
Мултифункционалното земеделие – условие за устойчиво развитие на семейния бизнес, Автореферат на дисертация за получаване на научното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом