Възможен диалог между два езика(английски език и български език)
ИмеВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер40.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sou-vlevski-sz.org/attachments/306_vyzmojen dialog mejdu dva ezika.doc
Възможен диалог между два езика(английски език и български език)

Мария Колева

учител по английски език

в СОУ „Васил Левски”, гр. Стара Загора


Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването на знанията по български език при преподаване на английски език в българското училище.

Ще започна с това ,че английският език е аналитичен. Българският език се смята за относително аналитичен.Аналитичните езици имат по-строги и по-сложни синтактически правила. След като думите не са морфологично белязани,което да покаже ролята им в изречението,словоредът е от голямо значение.Например в английския език чрез словореда се определя кой е подлогът и кое е допълнението на изречението. Английският език също така използва словореда за образуване на въпроси.Учителят по английски език използва знанията на учениците по български език-синтаксис, за да посочи в изречението подлога, сказуемото, допълнението и обстоятелствените пояснения, за да може да въведе съответните въпроси към тях.

Глаголните системи на двата разглеждани езика имат доста сходства, но и съществени различия.В английската глаголна система различаваме прости,продължителни и перфектни времена.Простите времена имат сходство със съответните времена в българския език. Те изразяват завършено действие в неговата цялост, обичайно или характерно за подлога. Например Present Simple ”I write”се превежда със сегашно време”пиша”.Past Simple “wrote”може да бъде преведено съответно с минало свършено”писах” и минало несвършено”пишех”.

Продължителните времена имат съответни аналози в българския език,но при перфектните времена нещата се усложняват, защото в българския език няма аналог.Перфектните времена се превеждат по различен начин в зависимост от употребата на съответното време. Например сегашно перфектно просто време се превежда с минало неопределено, минало свършено или сегашно време в зависимост от дадената употреба.

Близостта между двата езика по отношение на граматиката се наблюдава и при словообразуването-използването на приставки и наставки при образуване на сложни глаголи и прилагателни. Например глаголът “form”-„формирам”, образува с приставка противоположен по значение глагол “deform”, т.е.” деформирам”. Да вземем словообразуване с наставки. От прилагателното „modern”-модерен, с наставка- ize –modernize, т.е „модернизирам”.Невъзможно е в рамките на кратка презентация да бъдат сравнени двата езика, но с тези кратки щрихи се надявам да сте получили поне малка представа за това колко е важно учениците да владеят много добре българската граматика при усвояването на английския език.

Друг аспект, на който бих искала да обърна внимание, е все по-неудържимото навлизане на английския език в българския език.Доста езикови модели от английския език навлизат в нашата реч.Например налагащият се модел, съгласно който всички думи в едно съставно собствено име се пишат с главни букви: First Investment Bank-Първа Инвестиционна Банка.

Друг пример е ,че думата „обаче”-„however”,която е вметната част и се отделя със запетаи в английския език,започва да се отделя със запетаи и в българския език под влияние на английския. В българския език когато”обаче” се използва като вметната част на изречението, не се отделя със запетаи.Например:”След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона” спечели някак по инерция.” Или: „Мария обаче забеляза сълзите на Иван.”

Когато „обаче” се използва като съюз, свързващ две прости изречения(със значение„но”, „ала”), пред него се пише запетая: „Устройството не иска да чете дискове,обаче може да записва.”

Освен влиянието на английската граматика, значително по-голямо е навлизането на английската лексика в българския език.През последните години в българския навлязоха хиляди нови лексикални изрази. Това често е продиктувано от необходимостта да се дадат названия на новите предмети , явления, прояви, възникнали в резултат на дълбоките промени в нашето общество, както и с развитието на демокрацията и пазарното стопанство.Това са думи като глобализация, антиглобализъм, еврократ, балканизация, талибани, фундаментализъм, сатанизъм и т.н.

Необходимостта от нови лексикални средства се определя също и от фактори като научно-техническия прогрес,навлизането на нови информационни и комуникационни технологии и засиления обмен на информация, които довеждат до редица нововъведения в бита на съвременния човек. С това е свързана появата в езика ни на думи като интернет,компактдиск,хардуеър,софтуеър,джиесем,банкомат,биоклима-тик,есемес,емемес,файл,сървър,хакер,чат,ъпгрейдвам,антивирус,провай- дер,ноутбук,емотикон,браузър и т.н.

Много английски думи навлязаха като понятия в областта на икономиката и банковото дело:мениджър,бизнесмен,фиксинг,приватизирам,стендбай, споразумение,лизинг,транш и т.н.

В сферата на военната и охранителната дейност са бодигард,гард.

Нови названия навлизат и в тематичната област образование -дистанционно обучение,модул, магистратура,,департамент.

Английски думи са навлезли почти във всички области. Неологизмите в българския език често следват правописа на английските думи ноутбук,стендбай,но се наблюдава и разлика в правописа, т.е. ако например в английския език думата се пише резделно,то в българския се пише слято или обратно саундтрак-sound track,мейнстрийм-main stream,маунтинбайк-mountain bike и т.н.

Заемането е удобен и лесен начин за обогатяване на речниковия състав. Предимство на заемките е тяхната семантична точност и определеност, което ги прави подходящо средство за попълване най-вече на терминологичните системи в лексиката.

Наблюдаваното през последното десетилетие масово навлизане в българския език на нови лексикални изразни средства, възприети от английския език, поражда нееднозначни реакции в обществото . Нерядко се изказват мнения за замърсяване, затлачване на езика,неразбиране значението на думата от по-възрастните хора или хора, които не владеят английски език.Не бива да се забравя, че езикът е саморегулиращ се механизъм.Може да се очаква ,че с течение на времето неговата система ще се освободи от ненужните и подвластните на езиковата мода лексикални елементи.Живеем в свят,в който английският език доминира, и от моя гледна точка това не е нито добро, нито лошо, а просто факт.

Свързани:

Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconПрограма по български език
Българският език като национален език. Отношение между книжовен език и диалекти. Нормативност в езика. Езикови норми – произход и...
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconГр. София 1712, ж к. Младост3
Чуждоезиков профил- английски език- втори чужд език по избор (немски, френски и руски език), профилиращи предмети: английски език,...
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconКурс І приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ английски език с италиански език-с/С1,С2/, английски с немски език- д, английски с руски език-е
Първи семестър Специалност приложна лингвистика английски език с испански език а/А1, А2/ Курс І
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconМеждународна конференция
Създаване на web-сайт на проекта (български и английски език и текстова версия на български и английски език, подходяща за ползване...
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconЯвлението диглосия в арабския свят
Диглосията ( от гр di- „две” и glossa „език”) представлява езикова ситуация в която два различни варианта на един и същ език или...
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconПрояви на дефективност в сферата на категорията род на съществителните имена в българския и испанския език Гергана Петкова, пу"Паисий Хилендарски"
Настоящата разработка е съпоставително изследване върху специфичните прояви на категорията род в два несродни езика български и испански....
Възможен диалог между два езика(английски език и български език) iconБиография Лична информация
Преподаване на Методика на обучението по чужд език в детската градина и практически английски език, Лингвистични особености при усвояването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом