Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер107.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/023781201.docx
02378-2012-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" № 15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.: 02 9159860, E-mail: a_koshudzhu@nvms.government.bg, Факс: 02 9159837

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" 15А

Общ адрес на възлагащия орган: http://babh.government.bg/.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Друг: контрол по храните

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на реагенти и консумативи за НРЛ "Шап и везикулозна болест по свинетe" при НДНИВМИ, включваща 3 позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр. София, бул. Ломско шосе № 190 - НДНИВМИ
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на: 1. Реагенти за PCR в реално време; 2. Набор от реагенти за секвентен анализ на генома на вируса на шапа; 3. Набор от консумативи за секвентен анализ на генома на вируса на шапа;

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33141625

Описание:

Комплекти за диагностициране

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на реагенти и консумативи за НРЛ "Шап и везикулозна болест по свинете" при НДНИВМИ, включваща 3 обособени позиции, описано по вид, количество и технически характеристики в документацията за участие в процедурата.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с парична или банкова гаранция за участие. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция - в оригинал, или парична сума, преведена по банковата сметка на БАБХ: СИБАНК ЕАД, клон Тунджа, София, офис Тунджа с IBAN: BG 82 BUIB 9888 3327 1983 00, BIC код: BUIBBGSF.;Размерът на гаранцията за участие за всяка обособена позиция е в размер на:За позиция 1 – 276 лева.;За позиция 2 - 82 лева.;За позиция 3 - 198 лева.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора, която се освобождава съгласно клаузите в договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. Парична сума внесена по сметката на БАБХ - СИБАНК ЕАД, клон Тунджа, София, офис Тунджа с IBAN: BG 82 BUIB 9888 3327 1983 00, BIC код: BUIBBGSF.2. Банкова гаранция в полза на БАБХ, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащания до размера на гаранцията при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължения съгласно договора;

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

В български лева, по банков път, с платежно нареждане при условия, определени в документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора, следва да се регистрира юридическо лице-търговско дружество, което да е обвързано с офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите съдържащи се в офертата с подпис и печат на участника - Приложение № 1; 2. Нотариално заверено копие от съдебното решение за първоначална регистрация на участника или решение за регистрация на участника по реда на Закона за търговския регистър/ЗТР/. Ако участникът е пре/регистриран по реда на ЗТР не се изисква от него да представя нотариално заверено копие на съдебно решение за регистрация. 3. Оригинал или нотариално заверено копие на Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд или копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението за актуално състояние трябва да е с дата на издаване, предшестваща подаването му с офертата не повече от 6 месеца или да е в срок на валидност, когато е изрично записан в него. 4. Оригинален документ за гаранция за участие /парична или банкова/; 5. Декларация от управителя /членовете на управителния орган/ на участника, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - /Приложение № 6/ - оригинал; 6. Декларация от участника, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- /Приложение № 7/ и Декларация от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, относно обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП - /Приложение 7А/ оригинали; 7.Декларация от участника относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - /Приложение № 8/ - оригинал; 8. Административни сведения за участника /Приложение № 3/; 9. Копие от документ за закупена документация; 10. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 11. Данни и документи за подизпълнителите /ако се ползват такива/ съгласно чл.13, ал.3 от НВМОП, както и декларация, подписана от управителя на участника, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 12. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на участника, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката; 13. Образец на декларация за участие на подизпълнители /Приложение № 9/, подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. 14. Образец на декларация за запознаване с условията на обществената поръчка /Приложение № 10/;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: a) годишен финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 г.; б) информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал своята дейност.
Минимални изисквания: Участникът следва да има оборот общо за последните 3 /три/ финансови години /2008 г., 2009 г. и 2010 г. /, който да не е по-малък от стойността на продуктите, за които кандидатства

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и квалификация за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 51 от ЗОП: а) списък на основните договори за доставки с подобен предмет, извършени през последните три години, включително стойностите, срока за изпълнение и възложителите; б) други документи са референции, които трябва да са за тези договори в съответствие с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които да се отнасят за изпълнените договори, посочени в списъка и да отразяват представянето на участниците с подобен предмет, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал своята дейност; в) кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности /свободен текст/; г) други документи за доказване техническите възможности и квалификация на участника.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: предложена цена = C; тежест: 70
Показател: срок за изпълнение на доставката от получаване на заявка = S; тежест: 30

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 62 от 08.03.2011 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 09.02.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

10 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава от БАБХ, бул.”П. Славейков” № 15, след заплащането на цената и в касата на БАБХ или по банкова сметка на БАБХ в СИБАНК ЕАД, клон Тунджа, София, офис Тунджа с IBAN: BG 64-BUIB-9888-3127-1983-01, BIC код: BUIBBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

16.02.2012 г. 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 17.02.2012 г. Час: 10:00

Място

Българска агенция по безопасност на храните, гр. София, бул.”П. Славейков” № 15

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Решение на Европейската комисия (2011/855/ЕС) от 15.12.2011 г., нотифицирано под №С(2011)9225) относно финансово участие на Съюза за определени мерки за ликвидиране на болестта шап при диви животни в югоизточната част на България през 2011-2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

Обявлението е подписано и изпратено с електронен подпис и е изпратено предварително обявление, публикувано под № 62 в ДВ от 08.03.2011 г., поради което и на основание чл. 35, ал.2 от НВМОП срокът за подаване на оферти се намалява от 33 на 20 дни.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Реагенти за PCR в реално време

1) Кратко описание

Доставка на Реагенти за PCR в реално време, включваща:1. Кит за екстракция на Нуклеинова киселина от кръв; 2. Амплификационен кит за едностъпков PCR; 3. Праймери и сонди за PCR в реално време за доказване на вируса на шапа; 4. Кит за спектрално калибриране на 7300 real-time PCR апарат; 5. Верификационна плака RNaseP за 7300 real-time PCR апарат;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141625

Описание:

Комплекти за диагностициране

3) Количество или обем

1. Кит за екстракция на Нуклеинова киселина от кръв – 2 000 дози; 2. Амплификационен кит за едностъпков PCR - 2 000 дози; 3. Праймери и сонди за PCR в реално време за доказване на вируса на шапа – 4 броя праймери и 2 броя сонди; 4. Кит за спектрално калибриране на 7300 real-time PCR апарат – 1 бр. 5. Верификационна плака RNaseP за 7300 real-time PCR апарат – 2 броя;

Прогнозна стойност, без ДДС
27680 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Набор от реагенти за секвентен анализ на генома на вируса на шапа

1) Кратко описание

Доставка на Набор от реагенти за секвентен анализ на генома на вируса на шапа, включващ: 1. Пет двойки праймери (прав и обратен) за секвениране на фрагмент Р1 от генома на вируса на шапа; 2. Кит за обратна транскрипция; 3. Кит за амплификация на PCR в реално време; 4. Кит за визуализиране на PCR продукти върху гел; 5. Кит за пречистване на PCR продукти върху гел; 6. Кит за секвениране на вируса на шапа; 7. Кит за пречистване на продуктите от секвениране;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141625

Описание:

Комплекти за диагностициране

3) Количество или обем

1. Пет двойки праймери (прав и обратен) за секвениране на фрагмент Р1 от генома на вируса на шапа – общо 10 броя; 2. Кит за обратна транскрипция – 200 дози; 3. Кит за амплификация на PCR в реално време – 200 дози; 4. Кит за визуализиране на PCR продукти върху гел – 200 дози; 5. Кит за пречистване на PCR продукти върху гел – 200 дози; 6. Кит за секвениране на вируса на шапа – 200 дози; 7. Кит за пречистване на продуктите от секвениране – 200 дози;

Прогнозна стойност, без ДДС
8280 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Набор от консумативи за секвентен анализ на генома на вируса на шапа

1) Кратко описание

Доставка на Набор от консумативи за секвентен анализ на генома на вируса на шапа, включващ: 1. 96 ямкови плаки; 2 секвенционен маркер/контрола/; 3. Гелматрикс; 4. капиляри; 5. връхчета с обем 10 µl с филтър; 6. връхчета с обем 20 µl с филтър; 7. връхчета с обем 100 µl с филтър; 8. връхчета с обем 200 µl с филтър; 9. връхчета с обем 1 ml с филтър;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141625

Описание:

Комплекти за диагностициране

3) Количество или обем

1. 96 ямкови плаки - 100 бр.; 2 секвенционен маркер/контрола/ – 1 опаковка; 3. Гелматрикс – 2 кутии; 4. капиляри - 2 комплекта/един комплект да съдържа 16 броя капиляри/; 5. връхчета с обем 10 µl с филтър – 20 кутии; 6. връхчета с обем 20 µl с филтър – 10 кутии; 7. връхчета с обем 100 µl с филтър – 10 кутии; 8. връхчета с обем 200 µl с филтър – 20 кутии; 9. връхчета с обем 1 ml с филтър – 2 кутии;

Прогнозна стойност, без ДДС
19894 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом