Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно
ИмеСтановище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер40.38 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.sbaloncology.bg/assets/files/Nauka-SDO/2-vladov.doc
Становище

От

Проф. Никола Николов Владов д.м.н.


Относно: Конкурс за заемане академичната длъжност „доцент” по научна специалност онкология с шифър 03.01.46 обявен в ДВ от 01.07.2011г. за нуждите на Клиниката по хирургия към Междуобластен диспансер за онкологични заболявания „Д-р Георги Марков” гр. Варна


Д-р Георги Кобаков завършва медицина през 1982 г. в Медицинския университет гр. София последователно работи в различни хирургични структури , като от 1990г. е асистент в Клиниката по обща и оперативна хирургия на Медицинския Университет гр. Варна. През 1992г. е избран за старши асистент , а от 1994 година е избран за главен асистент в същата клиника. През 2005г. д-р Георги Кобаков успешно защитава дисерационен труд на тема „Илеални тазови резервоари и илеоанална анастомоза след проктоколектомия при болни с улцерозен колит и фамилна аденоматозна полипоза” за придобиване научната и образователна степен „доктор” . През 2006г. става началник на Отделението по коремна хирургия в Клиниката по обща и оперативна хирургия в УМБАЛ „Св. Марина” гр. Варна . От 2008г. е началник на отделението по хирургия в МДОЗС „д-р Георги Марков” гр. Варна, а от 2011г. е началник на клиниката по хирургия в същия диспансер. Д-р Георги Кобаков специализира ченодробна и гастроинтестинална хирургия в гр. Хановер в университетската болница при проф. Клемпнауер през 2004г.. През 2009г. провежда специализация по ендоскопска хирургия и стаплер техники в Института по ендхирургия гр. Синцинати Охайо САЩ .

Научната продукция на д-р Георги Кобаков се състои от 129 научни труда от които 60 реални публикации и останалите 69 са резюмета от участие в наши и международни конгрeси. Анализът на научните трудове на кандидата показва че в 41(32%) е първи автор в 35(27%) втори автор и 23(18%) трети автор, а 28(23%) от четвъри нагоре. Публикациите в чужди списания са осем. Общият импакт фактор на е 33,991. Кандидата е цитиран 14 пъти, като 9 от тях от чуждестранни автори.

Научните търсения на д-р Кобаков са предимно в облатта на колопроктологията и хирургията на метастазите от колоректален карцином. Особенно добро впечатление прави съавторсвото му в монографията „Чернодробни метастази от колоректален карцином – диагностика и лечение” където автора има участие в единадесет глави от книгата. Не може да подминем и съавторството му в прекрасно оформеният цветен атлас по резекционна хирургия на черния дроб „А color Atlas of Liver Resections” издаден на англйски език , едно чудесно помагало за млади хирурзи с оношение към чернодробната хирургия. Особенно внимание представляват съобщенията за допълнителен чернодробен дял (51) и особенно голям допълнителен чернодробен дял (52), както и допълнителен десен чернодробен канал в който се дренира каналът на жлъчния мехур(49), както и описаните 6 редки варианта на жлъчните пътища(50).

В унисон със съвременното развитие на колопрпктологията д-р Кобаков непрекъснато разработва и внедрява в клиничната практика нови и усъвършенствани чужди методики за хирургично лечение на рака на дебелото черво и ректума, както и на улцерозния колит в различен стадий и локализация. Итересни са търсенията на автора при приложението на свинктеросъхраняващите и реконструктивно възстановителните операции на ректума , както и благоприятния ефект от приложението на интерсфинктерните резекции, комбинирани с колоанална анастомоза при рак на правото черво.(66, 88, 117). Интерс представляват разработките на автора в областа на колопроктологията и в частност в областта на доброкачествените колопроктологични заболявания. Разработва ефективна оригинална методика, която е модификация на оперативната техника на Delorm за лечение пролапса на правото черво(1,24).

Прави впечатление многостранността в научните изследвания на д-р Георги Кобаков , което е свидетелство за широките му интереси в хирургията и разработването на модерните направлвния едно от които е работата в рамките на мултидисциплинарен екип от хирурзи, гастроентеролози, онколози, патолози и рентгенолози. Всичко това ни дава основание да дефинираме основните приноси на д-р Кобаков в научно-теоретически и научно-парактически план.

  1. Проведено е най-голямото проучване у нас върху създаването и функционирането на илеалните тазови резервоари и илеоаналната анастомоза след възстановителна проктоколектомия при болни с улцерозен колит и фамилна аденоматозна полипоза

  2. Разработена е и е внедрена в практиката оригинална оперативна методика за укрепване на вътрешния анален свинктерпри болни с възстановителна проктоколектомия и илеоанална анастомоза с илеален тазов резервоар. Създената нова анатомична структура е проучена хистоморфологичнои ехографски и се доказва, че тя ограничава появата на следоперативни усложнения.

  3. Въз основа на комплексни експериментални и клинико-инструментални изследвания върху мотилитета на илеалния тазов резервоари на аналния сфинктерен комплекс е определена диагностичната и прогностичната стойност на дефекография, рентгенокинематографията,ендолуменната ехография, аналната тонометрия и сфинктерната електромиография.

  4. Разработена е модифицирана скала за оценка на индивидуалнотокачество на живот на болните с улцерозен колит и гамилна аденоматозна полипоза и е проведено анкетно проучване сред тях.

  5. Приложен е за първи път у нас комплексен икономически анализна диагностиката и лечението на болните с улцерозен колит и фамилна аденоматозна полипоза.

  6. Разработен е оригиналеналгоритъмза диагностика и лечениена чернодробните метастазиот колоректален рак.

  7. Откроени са предимствата на моносегментектомиите спряморазширените чернодробни резекциипри болните с чернодробни метастазиот колоректален рак.

  8. Публикуваните редки клинични случаи обогатяват научната медизинска литература у нас и в чужбина

Учебната натовареност на кандидата през последните три години е съответно 225, 192, 144 часа която смятам е достатъчна за кандидата като се има предвид естеството на работата му.

Научно изследователската дейност на д-р Кобаков се основава до голяма степен на непосредствената му диагностично лечебна клинична дейност , като коремен хирург и колопроктолог с утвърден авторитет сред научната общност и болните. Анализът на гореизложените факти ми дават основание горещо да препоръчам на уважаемото научно жури да избере за доцент д-р Георги Леонидов Кобаков.


Изготвил

Проф. Никола Владов д.м.н.

Свързани:

Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconЗаседание на катедра Математически анализ
Присъстват: проф дмн Р. Леви, проф дмн Р. Малеев, проф дмн Д. Толев, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. Л. Николова, доц....
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconЗаседание на катедра Математически анализ
И. Сосков, проф дмн Р. Леви, проф дмн Р. Малеев, проф дмн Д. Толев, доц. В. Цанов, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. Л. Николова,...
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconНикола петров николов
Завършил Художествената академия “Н. Павлович” през 1973 г специалност “Графичен дизайн” при проф. Ал. Поплилов. Специализирал “Шрифт”...
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconПроф. Никола Владов пред „Знаме": в пазарджик навлязох смело в голямата хирургия | Пред „Знаме" професорът си спомни именно за тези години: | 01. 02. 2013 03: 14 | Знаме | стр. 1; 5 |

Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconДокладна записка
Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Иван Николов Стоянов
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconСтановище от проф. З. Захариев, дссн Относно
Относно: дисертационния труд на тема: „Изследване ролята на селектирани спермално плазмени белтъци при in vitro съхранение на сперматозоиди...
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconСписък на научните трудове, ръководства, учебници и монографии на проф. Двмн йордан николов
Николов, Й. Проучване влиянието на хербицида 2,4-d върху нитратно-нитритното съдържание на царевицата. Растениевъдни науки, 1981,...
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconДипломант Никола Николов (ФзФ)

Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconЗаседание на катедра Математически анализ на фми
Р. Малеев, доц д-р В. Цанов, доц д-р Г. Александров, доц д-р Н. Рибарска, доц д-р Вл. Бабев, доц д-р Л. Николова, доц д-р М. Такев,...
Становище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно iconОтносно „Позиция на еиск във връзка с подготовката на Конференцията на ООН за устойчивото развитие (Рио+20) (допълнение към становище)
На 17 януари 2012 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, буква а от Реда и условията за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом