Професионална техническа гимназия
ИмеПрофесионална техническа гимназия
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер400.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ptg-gabrovo.com/files/normativnidoumenti/PTG-pravilnik.rtf
  1   2   3


ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ДОКТОР НИКОЛА ВАСИЛИАДИ”

ГАБРОВО


ПРАВИЛНИКЗА ДЕЙНОСТТА

НА ПТГ”Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ” – ГАБРОВО


ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на ПТГ”Д-р Н. Василиади”, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг или пък имат нужда от специфично третиране.

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, пом. директорите, учителите, учениците,

служителите и родителите в ПТГ”Д-р Н. Василиади.

Чл. 3. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.


ГЛАВА ВТОРА – ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 4. ПТГ”Д-р Н. Василиади” е държавно средно училище, което осигурява общообразовате-лен минумум, професионално образование и придобиване квалификация по професия, съгласно държавните общообразователни изисквания.

Чл. 5. Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение в училище са:

1. осигуряване на общообразователен минимум;

2. придобиване на професионална квалификация;

3. формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;

4. формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;

5. създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 6. Формите на обучение в училището са: дневна, самостоятелна, индивидуална и вечерна.

Чл. 7. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на

15 септември.

Чл. 8. Дневното обучение в училището се провежда по учебен план, приет от Педагогическия съвет въз основа на типов учебен план. Разпределението на предметите и часовете по учебните планове да се съгласува с методическите обединения ежегодно.

Чл. 9. В съответствие с учебните планове и програми учителите съставят учебно – тематични планове и ги представят за утвърждаване от директора.

Чл. 10. Седмичното разписание на учебните занятия се приема от Педагогическия съвет и се утвърждава от директора.


Чл. 11. Учебните занятия започват и завършват по график, утвърден от директора.

Чл. 12. Началото на учебния час се оповестява с два звънеца: първият – за учениците, вторият – за учителите.

Чл. 13. Промени в графика за деня се правят само със заповед на директора.

Чл. 13 а. При отсъствие на учител помощник-директорите по учебно-възпитателната дейност и учебно-производствената дейност осигуряват заместващ учител от училището или от банката на РИО-Габрово.

Чл. 13 б. При необходимост свободните часове се заместват от директор, помощник-директор по УВД, помощник-директор по УПД , помощник-директор по АСП, педагогически съветник или библиотекар в рамките на установеното работно време.

В тези часове се работи по учебна програма, приета от педагогически съвет и утвърдена от директора. Програмата включва теми от гражданското и здравно образование.

Чл. 14. Учениците заемат местата си в учебното помещение в интервала между първия и втория звънец.

Чл. 15. Учителите идват в училище не по-късно от 15 мин. преди започване на учебния час.

Чл. 16. Учителят влиза в съответното учебно помещение след биенето на втория звънец.

Чл. 17. По време на учебните занятия учениците изпълняват възложените от учителите задачи и съблюдават неговите изисквания.

Чл. 18. Нивото на подготвеност и равнището на знанията на учениците се оценяват от учителя.

Чл. 19. Оценката се вписва в дневника и в ученическата книжка непосредствено след формирането ú.

Чл. 20. Писмените изпитвания се провеждат за не повече от 20 мин.

Чл. 21. Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване

на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или

една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат

повече от две класни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

Чл. 22. (1) Графикът се изготвя от пом. директора по учебната част по предложение на учителите по съответните учебни предмети и се утвърждава от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(2) За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а

класните ръководители - родителите.

Чл. 23. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Провеждането на поправителните изпити се извършва по график, съставен от пом. директора по учебната дейност и утвърден от директора на училището.Ученикът не може да полага в един ден повече от един изпит.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.


(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(5) Ученици, които се обучават в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

(6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на попра-вителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.

Чл. 24. За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

1. индивидуални програми за психолого – педагогическо въздействие на ученика;

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

Чл. 25. В училището е въведено дежурство по указания и график, разработени от пом. директора и утвърдени от директора и съобразени с ангажираността на учителите за съответния ден.

(1) Дежурните учители идват в училище 20 мин. преди първия учебен час.

(2) Дежурните ученици в класа идват 10 мин. преди започване на първия учебен час:

1. почистват дъската след всеки учебен час и проветряват стаята в голямото междучасие;

2. следят за състоянието на кабинетите и при установена повреда уведомяват преподавателя, при който имат час, а той уведомява дежурния учител или отразява информацията в книгата за повреди.

Чл. 26. Коридорите и стълбищата се почистват след първия, след третия и след последния учебен час от чистачките. Учебните помещения се измиват два пъти седмично.

Чл. 27. Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от портиера или дежурния учител да удостоверят самоличността си с лична карта и да бъдат вписани в специална тетрадка. При отказ те да не се допускат в училище.

Чл. 28. (1) Всеки учител, служител и учащ, който постъпва на работа или обучение в училището, да се допуска само след като бъде инструктиран по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

(2) Книгата за инструктажа на педагогическия и непедагогическия персонал се води и съхранява от пом. директора по производственото обучение. Във всяка работилница и лаборатория има книга за инструктаж, която се води и съхранява от отговорника.

(3) На всяко работно място се изготвя инструкции за безопасна работа, с която се запознават ученици, учители и майстори.

(4) Педагогическият и непедагогическият персонал се инструктират на всеки 3 месеца.

(5) Учениците се инструктират на: първото занятие, след приключване на коледната ваканция и след приключване на пролетната ваканция.

Чл. 29. Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод.

(1) Главните книги, книгите за подлежащи, личните картони, регистрационните книги и приключените дневници се съхраняват от техническия секретар.

(2) Посочените в чл. 29, ал.1 документи се предоставят от техническия секретар на учителите за работа срещу подпис в книга, в която се отбелязват името на получателя, взетия документ и датата на получаване.

Чл. 30. Заверяването на документацията и осъществяването на контрол по неговото водене се извършва от директора или от упълномощени от него лица.

Чл. 31. При допусната грешка в документ:

(1) Който е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една хоризонтална червена линия, след което се нанася поправката с червено от работещият с документа, който е длъжен да го предостави на директора за заверка. Поправката се заверява от директора и се подпечатва с печата на училището.

(2) Който не е прошнурован и прономерован, същият се унищожава и се изготвя нов.

Чл. 32. Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището. Документът се изготвя от класния ръководител след представяне от ученика на контролен лист, подписан от домакина, библиотекаря и оторизираните за това лица.

Чл. 33. Инвентарът се завежда под номер в инвентарната книга, който се маркира върху съответния предмет.

(1) Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в училището от домакина срещу подпис в специален опис за инвентара предаден на отговорно пазене.

(2) Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указания на директора и след представяне на контролен лист, подписан от библиотекаря, касиера и домакина.

(3) В края на всяка календарна година се извършва инвентаризация на училищното имущество от комисия, назначена от директора.

Чл. 34. Учениците, щатният персонал и външните лица възстановяват или обезщетяват по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 10 – дневен срок.

(1) Лицата, направили умишлени повреди, се наказват дисциплинарно.Те са длъжни да внесат определената от домакинът сума на касиера.

(2) Повредите на училищното имущество се докладват на пом. директора от дежурните учители и ученици и от пом. персонал.

Чл. 35. (1) Печатът с държавния герб се съхранява от директора в касата на училището.

(2) Печатът на училището се съхранява от секретаря на училището.

Чл. 36. За осигуряване на безопасни условия за провеждане на занимания извън училище и на различни форми на ученически отдих, туризъм, спорт, учебни екскурзии, извънклас-ни дейности, абитуриентски балове и др. да се спазва Наредба № 2 /24.04.1997 год., заповеди № РД-09-387 от 27.04.1999 год. на Министъра на образованието и науката, Закона за туризма и писмо № 9105-184/23.04.2004 год. на МОН.


ГЛАВА ТРЕТА – УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Раздел І УЧИТЕЛИ

Чл. 37. (1) Учителят в училището организира и провежда общообразователно – възпита-телния процес по учебния прeдмет, проверява и оценява знанията и уменията на учени-ците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

(2) Обществеността, административните органи и учениците изразяват почит и уваже-ние към учителите.

(3) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учите-лите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

(4) Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. "учител методик".

Длъжностите по т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образо-вателно – квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по т. 4 и 5 – с висше образование на образователно – квалификационна степен "магистър". Учителските длъжности по учебни предмети или модули от професионалната подготов-ка, може да се заема и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответна специалност.

Чл. 38. Учителят има следните права:

(1) Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно –възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.

(2) Да участва в класирането на проектите за учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.

(3) Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалифи-кация.

(4) Да повишава образованието и професионалната си квалификация.

(5) Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.

(6) Да използва училищната материално – техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 39. Учителят има следните задължения:

(1) Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задълже-ния, включени в длъжностната му характеристика.

(2) Да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми.

(3) Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.

(4) Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.

(5) Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.

(6) Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно –възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.

(7) Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

(8) Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общува-не и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

(9) Да не ползва мобилен телефон по време на час.

(10) Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.

(11) Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

(12) Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

(13) Да провежда консултации с учениците по график, утвърден от директора.

Да се открият ученици с риск от отпадане и да се търсят възможности за провеждане на консултации с тях.

(14) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Чл. 40. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Чл. 41. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл. 42. Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за канди-датстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

Чл. 43. При установяване на нарушение по чл. 41 и 42 учителите носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Чл. 44. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

(1) Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образова-телно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

(2) Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях.

(3) Да контролира посещаемостта на учениците от паралелката в учебните часове.

(4) Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник.

(5) Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

(6) Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП.

(7) Да организира и да провежда родителски срещи.

(8) Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност.

(9) Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учени-ците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

(10) Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодич-но да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

(11) Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

(12) Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката.

(13) Да води редовно и да съхранява учебната документация на паралелката.

(14) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(15) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.


  1   2   3

Свързани:

Професионална техническа гимназия iconТехническа професионална гимназия

Професионална техническа гимназия iconПрофесионална техническа гимназия
За провеждане на Регионално състезание „най-добър млад автомонтьор и водач на мпс”
Професионална техническа гимназия iconДокументаци я за
Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия Юрий Гагарин”, гр. Перник”
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална техническа гимназия град сандански
Усъвършенстване на уменията за събиране, анализ на информация и оформянето и в добре структурирано изложение
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална гимназия
Професионална гимназия «Проф. Д-р Асен Златаров» Видин, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания,...
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална техническа гимназия
Техник по транспортна техника” и „Монтьор на транспортна техника” от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби...
Професионална техническа гимназия iconТехническа професионална гимназия
В появилото се поле напишете командата: C:\Windows\Rundll exe user exe,exitwindows
Професионална техническа гимназия iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в соу, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално...
Професионална техническа гимназия iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Мито Орозов” Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”-...
Професионална техническа гимназия iconПрофесионална гимназия по електротехника и електроника пловдив
Чл. Настоящият правилник се издава в изпълнение на чл. 181 от Кодекса на труда и урежда организацията на труда в Професионална гимназия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом