Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
ИмеИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер131.59 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://disi-ltd.com/produkti/MSDS_miesht_DISI_1_CLP.doc
ДИСИ“ ООД гр.Шумен

ул.“Ришки проход“ 56, тел./факс: 359 54 830611; 359 54 861163; e-mail:disi_ltd@abv.bg www.disi-ltd.com

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)

и Регламент 453/2010 Приложение І

СИНТЕТИЧЕН МИЕЩ ПРЕПАРАТ “NO VEX


Преработено на: 01.08.2011 год. Стр.(брой): 6

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието


1.1. Идентификация на веществото / сместа

Търговска наименование : СИНТЕТИЧЕН МИЕЩ ПРЕПАРАТ “NO VEX”

за домакински съдове

Други наименования: Течна смес за миене на домакински съдове

Химично наименование: Неприложимо

САS Неприложимо

ЕС № Неприложимо

Инд.№ Приложение VІ CLP Неприложимо


1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба (и): За масова употреба, Препарат за миене на съдове

Употреби, които не се препоръчват: Няма

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител: „ДИСИ“ ООД

Р БЪЛГАРИЯ, гр. Шумен, бул. „Ришки проход” 56

тел./факс: +359 54 830 611; +359 54 861 163;

www.disi-ltd.com

e-mail:disi_ltd@abv.bg

1.4.Телефонен номер при спешни случаи :

Национален токсикологичен информационен център,

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов"

Телефон за спешни случаи / факс +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg


2. Описание на опасностите

2.1.Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Предупреждения за опасност: Няма

Класификация в съответствие с Директива 67/548

Рискови фрази: Няма

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45

Символи за опасност: Няма

Рискови фрази: Няма

Съвети за безопасност: S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S25 Да се избягва контакт с очите.

2.3. Други опасности

PBT или vPvB: В съответствие с приложение XIII от Регламент (EO) №1907/2006, не е устойчиво, не е биоакумулиращо и не е токсично (PBT).


3. Състав/информация за съставките

Съгласно Регламент 1907/2006 сместа е многокомпонентна.

Декларирани вещества, класифицирани като опасни в състава на препарата:


Химично наименование

CAS №

№ EINECS


Класификация съгл.Директива 67/548/ЕЕС

Класификация съгл.Регламент 1272/2008

Съдържание,

%

Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid,
68584-22-5

271-528-9

C;

R22,R34

GHS 05; GHS07

H302,H315, H318
>=1.0 - < 10

2-aminoethanol

141-43-5

205-483-3

C; Xn;

R20/21/22, R34

GHS 05; GHS07, Н332,Н312, Н302, Н314

>=1.0 - < 5

Sodium Alkyl Ethoxy Sulfate 70%

161025-30-5

500-487-4

Xi ; R 38; R41

GHS 05; H315,H318
>=1.0 - < 5

Formaldehyde 36%

50-00-0

200-001-8

T;C;

R10, R26/27/28, R34, R40/41/43
<=0.1

4. Мерки за първа помощ

4.1.Описание на мерките за първа помощ

При вдишване: Неприложимо

При контакт с кожата: Измий с вода. Съблечи всички изцапани с препарата дрехи.

При контакт с очите: Промий незабавно с обилно количество течаща вода / в продължение на 10 мин /. При нужда потърси медицинска помощ. Покажи етикета на продукта.

При поглъщане: Промий устата и гърлото с вода. Изпий 1-2 чаши вода. Потърси медицинска помощ. Покажи етикета на продукта.

4.2.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остри реакции Не са известни

Забавени последици Не са известни

4.3.Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение


5. Противопожарни мерки

5.1.Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства: Всички стандартни средства са подходящи.

Неподходящи пожарогасителни средства: Не са известни.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продукти при изгаряне: Не са известни.

5.3. Съвети за пожарникарите: Не са известни.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

За лицата, отговорни за спешни случаи

Разпиленият материал може да представлява опасност по отношение на подхлъзване.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не изхвърляй в повърхностните и подпочвени води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Отстрани механично. Измий остатъка с обилно количество вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Виж раздел 8 и 13.


7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки:

Не се изискват специални мерки за безопасност, ако препарата се използва по предназначение.

Съвети относно общата хигиена на труда: Няма

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия на съхранение: Да се съхранява на сухо при температура между 0 и 350С.

Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Несъвместими вещества/смеси: Няма информация.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Начин на употреба: Не се изискват специални мерки за безопасност, ако препарата се използва по предназначение. Работна концентрация: 1g препарат се разтваря в 1л вода.


  1. Контрол при експозицията/лични предпазни средства.

8.1.Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция: Няма определени гранични стойности (ПДК) във въздуха на работното място за съставките на препарата.

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични стойности на експозиция

Вид Пределна концентрация без ефект

Орално Няма

Дермално Няма

При вдишване Няма

8.2.Контрол на експозиция:

8.2.1.Подходящ инженерен контрол:

Да се осигури ефективна вентилация на въздуха на работното място.

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства при промишлена употреба на препарата.

Посочените предпазни мерки се отнасят само за промишлена употреба на препарата / не за домакински цели /.

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо.

Защита на ръцете: Да се използват защитни ръкавици / каучукови, неопренови / при продължителен директен контакт с продукта.

Защита на очите/лицето: Да се носят подходящи плътно прилепнали предпазни очила.

Защита на кожата: Да се носи подходящо химически устойчиво работно облекло.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

При големи разливи да се уведомяват компетентните органи.


9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид: Бистра вискозна течност

Мирис: Специфичен на лимон

pH на продукта: 6.0 – 8.0

Точка на топене/точка на замръзване Неприложимо

Точка на кипене/интервал на кипене Неприложимо

Точка на запалване Неприложимо

Скорост на изпаряване Неприложимо

Запалимост (твърдо вещество, газ) Неприложимо

Долна/горна граница на запалимост и експлозия Неприложимо

Налягане на парите Неприложимо

Плътност на парите Неприложимо

Относителна плътност 1.01 – 1.03 g/см3

Разтворимост(и) Разтворим във вода и алкохол

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода Неприложимо

Температура на самозапалване Неприложимо

Температура на разпадане Неприложимо

Вискозитет 1000– 2200 mPa.s

Експлозивни свойства Неприложимо

Оксидиращи свойства Неприложимо

9.2. Друга информация

Други физични или химични параметри: Няма  1. Стабилност и реактивност

10.1.Реактивност Не са известни при правилно използване на препарата.

10.2.Химична стабилност Стабилен при нормални условия

10.3. Възможност за опасни реакции Не са известни при правилно използване на препарата.

10.4.Условия, които трябва да се избягват Не са известни при правилно използване на препарата.

10.5.Несъвместими материали Не са известни

10.6.Опасни продукти на разпадане Не са известни при правилно използване на препарата.


  1. Токсикологична информация

11.1.Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност На базата на съществуващите токсикологични данни за суровините, от които е произведен продукта, той се класифицира като нетоксичен.

Дразнене Дразнещ очите

Корозивност Не са известни при правилно използване

Сенсибилизация Не са известни при правилно използване

Токсичност при повтарящи се дози: Не са известни при правилно използване

Канцерогенност Не са известни при правилно използване

Мутагенност Не са известни при правилно използване

Репродуктивна токсичност Не са известни при правилно използване


  1. Екологична информация

12.1. Токсичност

Водорасли, Дафния, Няма данни

Риби /краткосрочна/ дългосрочна Няма данни

Други Няма

12.2.Устойчивост и разградимост:

Биоразградимост: Повърхностноактивните вещества, влизащи в състава на препарата са биоразградими при аеробни и анаеробни условия съгл.Регламент (EC)648/2004 за детергенти.

Първично биоразграждане: > 90 % (OECD)

Крайно биоразграждане:> 60 % (OECD)

12.3.Биоакумулираща способност

Коефициент на разпределение октанол-вода (Kow) Няма данни

Фактор за биоконцентрация (BCF) Няма данни

12.4.Преносимост в почвата

Абсорбция: Не е определена.

12.5.Резултати от оценката на PBT и vPvB В съответствие с приложение XIII от Регламент (EO) №1907/2006,

12.6.Други неблагоприятни ефекти Не са известни.


13.Обезвреждане на отпадъците

13.1.Методи за третиране на отпадъци

Съгласно държавните и местни разпоредби за третиране на отпадъците.

Отпадъци от опаковки/контейнери: Отпадъците от потребителски опаковки могат да бъдат изхвърляни в контейнерите за отпадъци. Домакинските разтвори могат да бъдат изхвърляни в канализацията.

Третиране на отпадъци: Производителят третира големите количества празни или дефектни опаковки спазвайки наредбата за унищожаване на отпадъците. Индустриалните отпадни води съдържащи продукта се третират съгласно местните разпоредби.


14. Информация относно транспортирането

Готовият продукт не представлява опасност при транспортиране.

Номер по списъка на ООН Неприложимо

Точното на наименование на пратката по списъка на ООН Неприложимо

Клас(ове) на опасност при транспортиране Неприложимо

Опаковъчна група Неприложимо

Опасности за околната среда Неприложимо

Специални предпазни мерки за потребителите Неприложимо

Транспортиране в насипно състояние

съгл. приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекс IBC Неприложимо


15 Информация относно нормативната уредба

15.1.Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Всички компоненти са съгласно списъка на EINECS и/или ELINCS на ЕС. Този продукт е класифициран съгласно критериите за опасност на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

15.2.Оценка на безопасност на химично вещество или смес

R фрази: Няма

S фрази: S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S25 Да се избягва контакт с очите.


16. Друга информация

Настоящият информационен лист за безопасност е предназначен за безопасна работа, използване, обработка,съхранение, транспортиране и обезвреждане и се предоставя с оглед спазване на действащите нормативни документи. Не представлява твърдение, че веществото е опасно, когато се използва по предназначение и в съответствие с предписаните манипулационни процедури. Информацията се отнася за описания тук препарат и не се отнася за употреба в комбинация с други вещества или препарати.

„ДИСИ” ООД не поема отговорност за щети върху каквото и да било имущество, произтичащи от неправилна употреба на контролирания продукт.

Преработено издание: Заменя издание от 20.09.2010 год.

Извършена промяна: Преструктуриране и допълване на ИЛБ.

Основни източници на информация: ИЛБ на изходните вещества (смеси).


Свързани:

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconНаредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
ЕО) №1907/2006 (reach) (ОВ, бр. L 353/1 от 31. 12. 2008), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) 1272/2008 (clp)", и/или Наредбата за...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconРегламент clp
Насоки към Регламент (ЕО) №1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането (clp) на вещества и смеси
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconЕт „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
Воден разтвор на натриевия силикат; натриев силикат течен; водно стъкло; течно стъкло
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат \"no vex \" iconДо фирми и медиите!
Информираме Ви за следните изменения и допълнения в приложения IV и V на на Регламент (EC) №1907/2006 на Европейския парламент и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом