Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
ИмеДефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
страница4/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/TEMI TTA.doc
1   2   3   4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туроператорите и туристическите агенти са основни участници в туристическите пазари.

Туроператораторската дейност, като "производствена" дейност на туристически пътувания с обща цена е определяща за популяризирането на туристическите дестинации и техния имижд.

Създаването на привлекателен туристически продукт, наситен с разнообразни основни и допълнителни услуги е главната задача на туроператорите.

Турагентската дейност, като посредническа дейност е определящата за реализирането на туристическите продукти и извършването на директния маркетинг на туристическия пазар.

Конкурентоспособността на туристическите предприятия не зависи само от предлаганите дестинации, услуги и цени, определящ фактор е запазването на потребителския интерес. Качеството на закупения туристически продукт е необходимо да оправдава очакванията на клиента.

Едно от предимствата на водещите на пазара туроператори е, че при реализирането на туристическите пътувания, очакванията на потребителя са "оправдани". За тази цел е необходимо рекламата да не въвежда в заблуждение и да не формира очаквания, които няма да бъдат оправдани.


ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Аниматор" е лице, което има придобита професионална квалификация за планирането и организацията на програмите за свободно време на туристите, провеждани в туристически обекти, като участва и подпомага участието на туристите в тези програми и с дейността си допринася за активното и разнообразното прекарване на свободното време от страна на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворят според предпочитанията си.

"Браншово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отрасъла като цяло.

"Воден обект" е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.

"Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.

"Езикова квалификация" е получено образование или обучение по български език или на български език в основно, средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

„Екскурзовод" е лице, което има придобита професионална квалификация за реализиране на програмата на туристите. При ръководене на програмата на туристите, екскурзоводът ги запознава с културно-историческото и природно наследство на страната.


"Местно туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни общини и обединява лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територия.

"Национално представено туристическо сдружение" е

юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:

а) най-малко 25 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или

б) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 25 на сто от категоризираните туристически обекти.

"Основни туристически услуги" са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.

"Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)" са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:

а) транспорт;

б) нощувка;

в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.

"Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена" е лице:

а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или

б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или

в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване

г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 37 от Закон за туризма.

"Продуктово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отделен сегмент от туристическия продукт.

"Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

"Плаж" е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги.

Планински водач" е лице, което има придобита професионална квалификация за водене на туристи по планински маршрути в планински райони при максимална сигурност.

"Придобита професионална квалификация" е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, центрове за професионално обучение.

"Ресторантьорство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи.


"Ресторантьор" е лице, което извършва ресторантьорство.


"Регионално туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни области и обединява местни сдружения и други лица, имащи отношение към развитието на

туризма.

"Ски-писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски-спортове (ски - алпийски дисциплини, сноуборд и ски-бягане).

Ски-учител" е лице, което има придобита професионална квалификация за обучававане на туристи при практикуване на снежни спортове.

"Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закон за туризма.

"Турист" е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се ползват понятията за посетител и международен посетител, определени от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата комисия на ООН.

" Хотелиерство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.

"Хотелиер" е лице, което извършва хотелиерство.

"Туристически продукт" е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.


"Туроператорска дейност" е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба

на пътувайки пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.

"Туроператор" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туроператорска дейност.

"Туристическа агентска дейност" е извършването на

посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

"Туристически агент" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.

"Туристически ваучер" е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.

"Туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, независимо от неговото наименование, създадено с цел развитие на туризма.

"Туристическа хижа" - самостоятелно място за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите. Представлява масивна сграда в планината, в предпланински и морски райони, в природни и исторически местности, крайградски паркове и зони за отдих, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги. Обзаведена е с най-необходимата мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване на туристите. Предлага туристическа, краеведска, екологична и друга информация.


"Туристически учебен център" - самостоятелно място за настаняване с учебни функции. Представлява масивна сграда в или край населени места и в планински райони, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за провеждане на обучение на кадри, обслужващи спортно-туристическата дейност, както и на специализирано обучение по туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология, водни ски и други спортове. Разполага с учебни и спортни зали, методични кабинети, библиотека и други. Има изградена инфраструктура със спортни площадки, терени, подходящо обозначени за обучение; маркирани и трасирани маршрути и турове, необходими за професионална подготовка на курсисти. Обзаведен е с подходящи съоръжения за обучение и необходимата мебелировка, съдове и прибори за престой и самостоятелно обслужване на курсистите.

"Туристическа спалня" - самостоятелно място за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите. Представлява масивна сграда, архитектурно и функционално изградена в или край населени места, архитектурно-исторически и етнографски центрове, във възлови планински центрове, крайморски зони за отдих, в изходни пунктове към планините, природни и културни забележителности. Обзаведена е с най-необходимата мебелировка за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги. Предоставя туристическа, краеведска, екологична и др. информация.

"Туристически заслон" - самостоятелно място за настаняване за краткотраен престой, което се ползва при неблагоприятни атмосферни условия и други екстремни ситуации. Представлява паянтова или масивна едноетажна сграда във високопланински и отдалечени райони и зони за отдих. Разполага с общо помещение за настаняване на туристи и е обзаведена с най-необходимия постелъчен инвентар.


"Туристическа столова" - заведение за хранене със собствена храна или по заявка. Предлага ограничен асортимент от кухненска продукция, сладкарски, тестени и други изделия, пиво, топли, студени, безалкохолни и други напитки. Самообслужването е основна форма на обслужване.
1   2   3   4

Свързани:

Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconРегистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност
Урата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconПредложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм
Регистрационен режим за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconБългарска асоциация на туристическите агенци
На работна среща на 02 август в миет продължиха обсъжданията по главаа ”Туроператорска и туристическа агентска дейност” с представителите...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconТуристическа агенция
Еик № ин по зддс с удостоверение за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано от от една страна и...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconТуристическа агенция
Б, ет. 1, рег по ф д. №11142/2003 г по описа на Софийски градски съд, еик №131158298, ин по зддс: bg131158298, с удостоверение за...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconПрофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство
Организатор на туристическа и агентска дейност”, специалност „организация на туризма и свободното време”
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconДогово р за организирано туристическо пътуване
Еик № Ид номер по ддс за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconДогово р
Софийски градски съд, Булстат №175432263, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № ркк-01-6068...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом