Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
ИмеДефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/TEMI TTA.doc
  1   2   3   4I. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА СВЪРЗАНИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Туризмът е съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристически продукти.

Туристически дейности са:

 1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност;

 2. хотелиерството и ресторантьорството;

 3. предоставянето на допълнителни туристически услуги.

Туристически обекти са:

1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;

 1. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпин-ги;

 2. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
 1. местата за упражняване на туроператорска и туристи
  ческа агентска и информационна дейност;

 2. плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски,речни и езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни);

 3. ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бягане;

 4. центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги : балнеоложки, спортни, развлекателни и др.;

 5. музеите, резерватите, паметниците на културата и на историческото наследство по Закона за паметниците на културата и музеите, както и културните институти по Закона за закрила и развитие на културата;

9. националните паркове, природните паркове, резерватите, подържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии;

10. туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско
обслужване.

Туризмът може да бъде: ваканционен; културно-историчес-ки; екологичен; здравен и балнеоложки; селски; конгресен и др.

Туроператорска дейност е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.

Туроператор е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност. Туроператорът може да. продава собствен туристически продукт при условие, че е регистриран като туристически агент.

Туристическа агентска дейност е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз, резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

Туристически агент е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на туристическа агентска дейност.

Туристически ваучер е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.

Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:

а) транспорт;

б) нощувка;

в)други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка


II. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Българската държава осъществява политиката си в туризма,като:

 1. съдейства за неговото развитие като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика;

 2. създава нормативна база за развитие на туризма в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика;

3. осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт;

 1. създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния, балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм;

 2. осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт;

 3. осъществява междудържавното сътрудничество в областта на туризма.


Държавни органи

Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на туризма е Държавната агенция по туризъм.


Държавна агенция по туризъм


Държавната агенция по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм.

Председателят ■ на Държавната агенция по туризъм осъществява държавното управление в туризма, като

 1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;

 2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;

 3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма занационална туристическа реклама;

 4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

 5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;

 6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;

 7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;

 8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюзи от международни организации;

 9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
 1. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;

 2. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;

 3. ръководи Националния съвет по туризъм

 1. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и ръководи дейността им в качеството си на
  техен председател;

 2. взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България за популяризирането на българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на
  българското културно-историческо наследство;

 3. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;

 4. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма;

 5. съвместно с председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите представя ежегодно в Министерския съвет доклад за резултатите от контролната дейност по закона;

 6. представя ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на агенцията.

Държавата поощрява финансово развитието на туризма чрез осигуряване на средства за:

 1. национална реклама в областта на туризма;

 2. контрол върху качеството на туристическия продукт;

 3. единна система за туристическа информация;

 4. обучение и квалификация на кадрите в туризма;

 5. анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма;

 6. социологически проучвания в туризма на национално равнище;

 7. участия в проекти по международни програми.

Контролът по спазването на Закона за туризма и по издадените въз основа на него нормативни актове на национално равнище се осъществява от председателя на Държавната агенция по туризъм и председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите. Те и оправомощени лица, имат право:

 1. да извършват проверки на място и по документи

 1. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристическиобекти;

 2. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица,. като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им
  задължения;

 3. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на Закона за туризма или на законодателството надържавите - членки на Европейския съюз, въвеж дащи изискванията на Директива 90/3 Н/ЕИО на Съвета за туристическите пътувания с
  обща цена, независимо от формата на документа;

 4. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по Закона за туризма (т. 4), които са му известни;

 5. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по Закона за туризма;

 6. да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения;

 7. да налагат глоби и имуществени санкции.

Законът за туризма предвижда административно наказателна отговорност, когато:

- се извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без притежаване на удостоверение за регистрация (глоба в размер от 5000 до 15000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 10000 до 30000 лв.).

 • Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с
  нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, което не притежава съответната професионална квалификация подлежи на
  имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

- Хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

 • Туроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 • Туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

 • Туроператор или туристически агент, който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в нарушение на изискванията на Закона за туризма (чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4), подлежи на имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

 • За повторно и за всяко следващо нарушение имуществената санкция е от 500 до 1000 лв.
 • Туроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

 • Туроператор или туристически агент, който не поставя удостоверение за регистрация на видно място в туристическия обект, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 • Туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на чл. 28, 29 и 33 от Закона за туризма, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

 • Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Закона за туризма се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 • Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 250 до 2500 лв.

 • Туроператор, който не сключи договор по чл. 42, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

 • Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или инфор- мация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

- За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Държавната агенция по туризъм по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 2000 лв.


Областен управител


Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на съответната област, като:

1. организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното изпълнение. Стратегията и програмите са част от областния план за регионално развитие и се съставят на основата
на националните приоритети за развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди;

2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на Националната програма за развитие на туризма.

Областен съвет за регионално развитие, по Закона за регионалното развитие, подпомага областния управител в изпълне-нието на функциите му по Закона за туризъм.

Национален съвет по туризъм

Националният съвет по туризъм е държавно-обществен консултативен и координационен орган към председателя на Държавната агенция по туризъм. Председател на Националния съвет по туризъм е председателят на Държавната агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице. Председателят на Държавната агенция по туризъм определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.

В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на:

 1. държавата;

 2. туристически сдружения;

 3. сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи;

 4. национално представените сдружения на потребителите в
  Република България;

Националното сдружение на общините в Република България.


Националният съвет по туризъм:

1. утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;

 1. координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма;

 2. обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;

 3. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;

 4. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;

 5. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;

 6. обсъжда и анализира подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях;

 7. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;

 8. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

Председателят на Държавната агенция по туризъм определя броя на членовете на Националния съвет по туризъм, осигурява организационно-техническото му обслужване и издава правилник за неговата организация и дейност.

Към председателя на Държавната агенция по туризъм е създадена Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО). Председател на комисиите е председателят на Държавната агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице. В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна. В състава на ЕККТО при категоризиране на: средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища; местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги; заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове; туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи -туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване, се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на хотелиерите и ресторантьорите, от друга страна. В състава на ЕККТО при категоризиране на: плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни и езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни); ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бягане, се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за младежта и спорта, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.

Членовете на комисиите се определят със заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм по предложение на съответното ведомство и сдружение.

Организацията на работа, съставите и дейността на комисиите се уреждат със съответни правилници, издадени от председателя на Държавната агенция по туризъм

2. Органи на местното самоуправление и местната администрация.

Общински съвет

Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и туристически интерес.

Общинската програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;

 2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

 3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

 4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

Кмет на община

Кметът на община:

1. създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма;

 1. създава общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти. Половината от членовете на тази комисия са представители на туристически сдружения, работещи на територията на общината;

 2. определя категорията на туристическите обекти по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране асъгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма, които са:
 • средства за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

 • семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи, както и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";


ту- други места за настаняване • категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; - самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди".

 1. създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината (по чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма);

 2. заверява регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината;

 3. съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;

 4. организира информационното обслужване на туристите, включително чрез създаване на туристически информационни центровен или бюра;
 1. съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-историческите обекти на територията на общината;

 2. осъществява контролни функции в предвидените в Закона за туризма случаи;

 3. .съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината.

На територията на всяка развиваща туризъм община се създава консултативен съвет по въпросите на туризма по предложение на кмета или на туристическо сдружение.

Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна, и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.

Кметът на общината определя броя на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма

Консултативният съвет по въпросите на туризма:

 1. изработва и предлага на общинския съвет програмата;

 2. прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическата такса.

Решенията на Консултативният съвет по въпросите на туризма се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой

на членовете.

Организацията на работа, числеността и съставът на консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от общинския

съвет.

Средствата за развитието на туризма в общината се набират с решение на общинския съвет от:

1. туристическите такси, определени по реда на Закона за местните данъци и такси, събирани на територията на общината, заплащани за нощувка в средства за подслон или в места за настаняване;

 1. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по Закона за туризма;

 2. таксите за категоризиране на туристически обекти;

 3. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

 4. дарения и предвидено те да постъпят в държавния бюджет;

 5. лихви;

, 7. други източници.

Средствата се разходват само за дейностите, предвидени в Програмата за развитие на туризма в общината.

Контролът по спазването на Закона за туризма и по издадените въз основа на него нормативни актове на локално равнище се осъществява от:

1. председателя на Държавната агенция по туризъм; .

2. председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите;

3. кмета на община;


Длъжностните лица, оправомощени от горепосочените органи, имат право:


 1. да извършват проверки на място и по документи;

 2. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически
  обекти;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

 1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на Закона за туризма;

 2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения от Закона за туризма (по т. 4), които са му известни;

 3. да дават задължителни предписания за отстраняване на не съответствията и нарушенията по закона;

 4. да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения;

 5. да налагат глоби и имуществени санкции.

Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Актовете по прилагане на принудителните административни мерки се издават, обжалват и изпълняват по реда, установен от Административнопроцесуалния кодекс.

3. Туристически сдружения

В Република България могат да се създават туристически сдружения, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

Сдруженията се създават на териториален и професионален принцип и могат да бъдат:

 1. национални, регионални и местни сдружения;

 2. браншови и продуктови сдружения.

Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:

 1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление;

 2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение;

 3. съдействат за рекламата на туристическия продукт;

 4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра;

 5. участват с представители в ЕККТО;

 6. участват с представители в ЕКРТТА;

 7. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма;

 8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма;

 9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството.

Туристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.

Туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт.

Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

Туристическите сдружения предоставят в Държавната агенция по туризъм документи за регистрация, легитимиращи ги като такива съгласно изискванията за вписване в Националния туристически регистър.


III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица. Регистрацията се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм и вписва в Регистър на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.

1. Условия за регистрация

За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

 2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

 3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

 4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туропера торска или туристическа агентска дейност;

 5. е сключило предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма);

 6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
 1. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без регистрация през последните 12 месеца;

 2. не е с заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

Към заетите и при подбора на персонал за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност се предявяват изисквания към образование, квалификация, степен на ползване на чужди езици и професионалени опит придобит при извършване на туристически дейности.

1.1. Застраховка отговорност на туроператора

Туроператорът ежегодно сключва договор за застраховка (Чл. 42. от ЗТ)Ъ покриваща отговорността му за причинени йреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:

 1. възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;

 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора:

 3. разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Когато туроператорът пряко или чрез туристическия агент не представи на потребителя договора за застраховката, потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Отказът на потребителя трябва да е направен писмено пред туроператора или туристическия агент преди началото на пътуването.

Договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

Туроператорът представя на председателя на Държавната агенция по туризъм копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 2 от Закона за туризма.

При първоначална регистрация туроператорите са длъжни да представят копие от сключения договор за застраховка в 7-дневен срок от уведомяване за издаденото удостоверение за регистрация.

  1   2   3   4

Свързани:

Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconРегистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност
Урата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconПредложения за нормативно регулиране на някои основни въпроси на българския туризъм
Регистрационен режим за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconБългарска асоциация на туристическите агенци
На работна среща на 02 август в миет продължиха обсъжданията по главаа ”Туроператорска и туристическа агентска дейност” с представителите...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconТуристическа агенция
Еик № ин по зддс с удостоверение за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано от от една страна и...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconТуристическа агенция
Б, ет. 1, рег по ф д. №11142/2003 г по описа на Софийски градски съд, еик №131158298, ин по зддс: bg131158298, с удостоверение за...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconПрофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство
Организатор на туристическа и агентска дейност”, специалност „организация на туризма и свободното време”
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconДогово р за организирано туристическо пътуване
Еик № Ид номер по ддс за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано...
Дефиниране на понятията свързани с извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност iconДогово р
Софийски градски съд, Булстат №175432263, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № ркк-01-6068...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом