Доклад за 2011 година
ИмеДоклад за 2011 година
страница1/22
Дата на преобразуване06.12.2012
Размер4.05 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-11/KonGlMIztok11.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО
№ 52/2005 г.


Гари Левсли:......................................

/Изпълнителен Директор на

“КонтурГлобал Марица Изток 3”АД/


1. Уводна част


1.1. Име и местонахождение на инсталацията:


ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”

Област Старозагорска

Община Гълъбово

6294 с. Медникарово


1.2. Регистрационен номер на разрешителното


Комплексно разрешително № 52 /2005 година, актуализирано с Решение №52-Н0 – И0 – А1/2007 г. на Министъра на околната среда и водите


1.3. Дата на подписване на разрешителното


09.06.2005 година/ актуализация 15.02.2008 година


1.4. Име на оператора/ притежател на разрешителното:


“КонтурГлобал Марица Изток 3” АД

С удостоверение № 20110719094712/19.07.2011 г. на Агенцията по вписванията наименованието на оператора е променено от “Енел Марица Изток 3” АД на “КонтурГлобал Марица Изток 3” АД. Своевремено са уведомени Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора и Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район град Пловдив за настъпилата промяна.


1.5. Адрес, телефон, факс, електронна поща на собственика/ оператора:


“КонтурГлобал Марица Изток 3” АД

гр. София 1303

бул. “Александър Стамболийски” № 103, ет.5

тел.: 02 810 23 23

факс: 02 810 23 45


1.6. Лице за контакти:


Ангел Комарев- Ръководител отдел “Екология”

тел. 042/663 494

факс 042/663 294

e–mail: angel.komarev@contourglobal.com


1.7. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа от комплекса Марица Изток. Основната и дейност е получаване на електроенергия на базата на топлоенергия, получена при изгарянето на лигнитни въглища от Източномаришкия минен басейн.

Електроцентралата се намира в южната част на Централна България, на приблизително 250 км от София, 60 км от Стара Загора и 60 км от границата с Турция. В непосредствена близост до обекта се намират гр. Гълъбово – 10 км северозападно и селата Медникарово – 1-2 км на юг и Искрица – 3 км на югоизток. Медникарово представлява най-близкия жилищен район до електроцентралата.


Комплексът се състои от електроцентрала и сгуроотвал. Сгуроотвалът се намира на 5 км от югоизточната част на електроцентралата.

Инсталацията е въведена в експлоатация в периода от 1978 до 1981, като всяка година е включван в работа по един блок - общо четири блока.

От ноември 2003 година до март 2009 година е извършена рехабилитация и модернизация на електроцентралата като след приключването и мощността на всеки енергоблок е увеличена до 227 MW.

В обхвата на Комплексното разрешително се включва и инсталацията за производство на водород. Тя е разположена в западната част на площадката на електроцентралата. Продуцираният водород се съхранява в 6 броя ресивери.  1. Производствен капацитет на инсталациите


– съгласно Условие 4 от КР


Инсталации

Капацитет

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 2420 MW за производство на електрическа енергия:

 • ПГ №1 (ЕП62-670-140) - 605 MW;

 • ПГ №2 (ЕП62-670-140) - 605 MW;

 • ПГ №3 (ЕП62-670-140) - 605 MW;

 • ПГ №4 (ЕП62-670-140) - 605 MW.

2420 MW

Инсталацията за производство на водород

40 m3/h
Инсталации

Капацитет
Електропроизводство преди рехабилитацията

Електропроизводство след рехабилитацията

Турбогенератор № 1

210 MWh

227 MWh

Турбогенератор № 2

210 MWh

227 MWh

Турбогенератор № 3

210 MWh

227 MWh

Турбогенератор № 4

210 MWh

227 MWh


- производство за 2011 година


Енергоблок № 1 – 1 346 087,005 MWh;

Енергоблок № 2 – 1 519 234,680 MWh;

Енергоблок № 3 – 1 526 959,413 MWh;

Енергоблок № 4 – 1 400 839,436 MWh;

Инсталация за производство на водород – 140 094 Nm3.


  1. Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда


Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда е детайлно представена в точка 2.1 от настоящия доклад.


  1. РИОСВ, отговаряща за разрешителното


Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)

град Стара Загора

ул. “Стара планина” №2  1. Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталациятаБасейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район

град Пловдив

ул. “Булаир” № 26


 1. Система за управление на околната среда / СУОС /


В ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” е внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на Комплексно разрешително № 52/2005 и на международния стандарт ISO 14001:2004.Съотвествието на системата за управление на околната среда с ISO 14001:2004 е потвърдено със сертификат № СН09/1857 от 10 декември 2009 г. на SGS Switzerland Certification, валиден до 9 декември 2012 г. През 2010 година Системата за управление на околната среда е интегрирана със Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд.


Целите и задачите в управлението на околната среда са следните:


 1. Стремеж към намаляване и предотвратяване на замърсяванията на околната среда;

 2. Ефективно и рационално използване на природните и енергийни ресурси;

 3. Подобряване управлението на отпадъците;

 4. Спазване на приложимите нормативни и други изисквания;

 5. Системно наблюдение на резултатността спрямо околната среда и стремеж към непрекъснато й подобряване;

 6. Развиване и промотиране култура на грижа за околната среда, която повишава осъзнаването на риска и стимулира отговорното и проактивно поведение както на служителите, така и на доставчиците;

 7. Осигуряване на необходимото обучение, насърчаване на дейностите по информационния обмен в рамките на организацията, с доставчиците и с трети заинтересовани лица;
  1. Структура и отговорности


В управлението на околната среда в ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” участват всички служители, имащи отношение към работата на основните и пречиствателните съоръжения, доставките и съхранението на горива и спомагателни материали, към дейностите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците, изготвянето и изпълнението на екологични проекти, изготвяне и изпълнение на програми за обучение на персонала, управлението на документацията и др.

По-долу е представен списък на длъжностите в електроцентралата, които персонално отговарят за изпълнението на условията от комплексното разрешително. 1. Ръководител отдел „Екология”

Тел. : 042/ 663 494


Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

7.1.

7.2

7.2.1.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
8.1.4.

8.1.9.1.

8.1.9.2.

8.1.10.1.

8.1.10.2.

8.1.10.4.

8.3.2.2

8.3.3.1.

8.3.3.2

8.3.6.19.1.15.3.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.9.

9.4.2.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.


10.1.1.1.

10.1.1.2.

10.1.1.2.1.

10.1.1.2.2.

10.1.1.3.1.

10.1.1.4.1.

10.1.1.5.3.

10.1.2.1.2.

10.1.2.2.

10.1.2.2.1.

10.1.2.3.

10.1.2.4.

10.1.2.5.

10.1.2.6

10.1.3.1.

10.1.4.1.

10.1.4.2.

10.1.4.3.

10.1.4.4.

10.1.4.5.1.

10.1.4.5.2.

10.2.1.1.

10.2.1.1.1.

10.2.4.1.

10.3.1.2.

10.3.1.3.3.

10.3.1.3.5.

10.3.2.1.

10.3.2.2.

10.3.2.2.1.

10.3.4.1.

10.3.4.2.

10.4.1.3.3.

10.4.4.1.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.6.

10.6.

11.1.2.

11.1.3.

11.2.8.

11.2.9.

11.4.4.

11.4.5.

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.1.

11.5.4.

11.6.3.1.

11.6.4.

11.6.4.1.

11.6.6.

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.8.1.

11.9.1.

11.9.3.

11.9.4.12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.3.1.

12.3.3.


13.9.1.

13.9.1.1.

13.9.1.2.

13.9.2.

13.10.

13.10.1.

13.11.1.

13.11.2.

13.11.3.

13.11.4.

13.11.5.

13.11.6.

13.11.7.

13.12.1.

13.12.2.

13.12.3.

13.12.5.

13.12.6.

13.12.7.

13.12.8.

13.12.9.

13.13.1.14.1.

14.2.

14.3.

14.7.

15.4.

15.5.

15.6. 1. Ръководител производствена смяна

Тел.: 042/663 281


Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:


7.1.

7.2.

7.2.1.

7.6.

8.1.2.1.

8.1.6.

8.1.9.3.

8.1.10.3.

8.2.1.

8.2.3.

8.2.4.

8.3.1.1.

8.3.4.2.

8.3.4.3.

8.3.4.5.

8.3.4.5.1.

8.3.4.6.

8.3.4.6.1.

8.3.4.7.

8.3.4.8.

8.3.4.9.

8.3.5.1.

8.3.5.2.

8.3.5.3.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.8.

9.1.14.1.

9.1.15.1.

9.1.15.2.

9.2.1.

9.2.1.1.

9.2.1.2.

9.2.2.

9.2.7.

9.3.1.

9.3.5.

9.3.6.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.1.10.1.1.5.1.

10.1.1.5.3.

10.1.1.5.4.

10.1.2.1.

10.1.2.2.

10.1.2.3.

10.1.2.4.

10.1.3.1.

10.2.1.1.

10.2.1.1.1.

10.2.2.1.

10.2.2.2.

10.2.2.2.1.

10.3.1.3.1.11.2.1.

11.2.2.

11.3.2.

11.3.11

11.3.12.

11.4.1.1.13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.8.

13.13.

14.2.

14.3.

14.5.

14.6.

14.7.


15.1.

15.2.

15.3.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Доклад за 2011 година iconДоклад на Агенцията за основните права за 2011 година
...
Доклад за 2011 година iconГодишен отчетен доклад за дейността на окръжна прокуратура
Одмвр гр. Пазарджик са регистрирали 2491 криминални престъпления (при 3022 за 2011 година) и общо 295 икономически престъпления (за...
Доклад за 2011 година iconОбщински съвет тетевен протокол №59/16. 09. 2011 година
Относно: Доклад за образователния процес в Община Тетевен учебна структура, материална база, детски и училищни заведения, човешки...
Доклад за 2011 година iconГодишен доклад по околна среда за 2011 година
Гдос за 2011 г за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г
Доклад за 2011 година iconДоклад до европейския парламент и до съвета
Специален административен район (сар) Макао. С цел изпълнение на ангажимента към Европейския парламент от 1999 г., всяка година се...
Доклад за 2011 година iconГодишен отчетен доклад за дейността на окръжна прокуратура
Данните, предоставени од на мвр гр. Пазарджик за състоянието на престъпността през 2011 година, сочат намаление в броя на регистрираната...
Доклад за 2011 година iconДоклад до европейския парламент и съвета
Хонконг (сар Хонконг). С цел изпълнение на ангажимента към Европейския парламент от 1997 г., всяка година се изготвя доклад относно...
Доклад за 2011 година iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад за 2011 година iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
Доклад за 2011 година iconРешения на филиалния съвет
Филиалният съвет гласува промяна в рамките на учебния процес за учебната 2010/2011 година, а именно: ІІ семестър на учебната 2010/2011...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом