Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
ИмеОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
страница1/19
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.53 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.tervel.bg/programi/2011/Tervel-_AnnexB6_Structure_obstinski_analiz_100430.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите

в Община Тервел


Доклад


Месец май 2010


Настоящият доклад е изготвен от:


Общински оперативен екип: Стефка Костадинова

Николай Илиев

Миглена Василева


1Въведение


Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община Тервел е етап от процеса на проучване и стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво, инициирано от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) с техническата подкрепа на УНИЦЕФ. В рамките на тази инициатива и приетите промени в Закона за социално подпомагане (от 23 Февруари 2010 г, ДВ. бр.15) и в Правилника за неговото прилагане се осъществява цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.

Анализа на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи на общинско ниво се извърши с прякото участие на всички заинтересовани страни – общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане”гр.Тервел (ДСП), Дирекция „Бюро по труда” гр.Тервел (ДБТ), местни граждански организации (НПО), държавни институции, представители на целевите общности. Предварителният аналитичен доклад обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в общината.

2Методология

2.1Цели и обхват на проучването


Проучването на ситуацията в община Тервел е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението. Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на община Тервел и област Добрич.

Целите на проучването са:

  • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Тервел – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

  • Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

  • Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

  • Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Тервел като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка за нагласите и очакванията от общинското планиране на заинтересованите страни – териториални структури на АСП и АЗ, местни граждански организации, потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването покрива всички населени места на територията на община Тервел, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.

В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят:

  • Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Областната стратегия и план за развитие на социалните услуги в област Добрич;

  • Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в областната стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

  • Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им по населени места в общината.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в една или повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги за рискови групи – комбиниране на две или повече услуги под един „административен покрив”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад на съвета за защита на интелектуалната собственост /м. Май 2008
...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за дейността
Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100Н, ал. 7 от зппцк и приложение №10 към чл. 32 ал....
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за дейността
Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100Н, ал. 7 от зппцк и приложение №10 към чл. 32 ал....
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за фактическото състояние и дейността
Настоящият доклад е изготвен от Временната комисия на Общински съвет-Шумен,създадена с Решение №9 по протокол №3 от 07. 12. 2011...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект” Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект ”Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за дейността на иа "гит"
Настоящият доклад е изготвен в съответствие със задълженията, произтичащи от чл чл. 20 и 21 на Конвенция №81 на мот и чл. 7 на Устройствения...
Община Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от iconДоклад за дейността на иа "гит"
Настоящият доклад е изготвен в съответствие със задълженията, произтичащи от чл чл. 20 и 21 на Конвенция №81 на мот и чл. 6 т. 2...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом