Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод




ИмеИзследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер161.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/Kursova_rabota_MR.doc
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт


КУРСОВА РАБОТА

по

Маркетингови Изследвания


Разработил:

Ф.№ , гр.,

СУ, ИМ- магистър


Проверил:.................................

/гл.ас. д-р М. Драганов/


Януари, 2012г.


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”


ЗАДАНИЕ


за КУРСОВА РАБОТА по дисциплината „МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”


на студента група Фак. №


1. Тема: Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис ЕООД

2. Изходни данни: вътрешни данни и външни данни за:

▢ данни за продукта; данни за цената; данни за дистрибуцията; данни за промоцията.

3. Съдържание:


3.1.Въведение: общи сведения за бизнесорганизацията (форма на регистрация, индустриален отрасъл, предмет на стопанската дейност, пазарни, пазарни сегменти).


3.2. Теоретическа част на маркетинговото изследване:




3.2.1. Формулиране на изследвания проблем, обекта и предмета на маркетинговото изследване;

3.2.2. Дефиниране на целите на маркетинговото изследване и на основните изследователски въпроси;

3.2.2.1. Целите на маркетинговото изследване се отнасят до:

описание на маркетингово изследване

обяснение на маркетингово явление

оценяване на минали маркетингови действия

препоръки за бъдещи маркетингови действия

прогнозиране на маркетингови процеси

3.2.3. Разработване на концептуален модел на обекта на маркетинговото изследване;

3.2.4. Формулиране на изследователски хипотези.


3.3. Методологическа част на маркетинговото изследване:

3.3.1. Избор на стратегия за провеждане на маркетинговото изследване:

формулативна стратегия

дескриптивна стратегия

експериментална (концептуална) стратегия

3.3.2. Метод за събиране на данните:

вторични данни: количествен метод.

първични данни:качествен метод.

3.3.3. Определяне обема на извадката;

3.3.4. Технология за обработка на получените данни.

3.4. Организационна част на маркетинговото изследване:




3.4.1. Описание на дейностите за провеждане на изследването;

3.4.2. Съставяне на план-график за провеждане на изследването.

3.5. Описание на проведеното маркетинговото изследване:

3.5.1. Подготовка на маркетинговото изследване;

3.5.2. Събиране на данните;

3.5.3. Обработка и анализ на събраните данни;

3.5.4. Интерпретация и представяне на получените данни:

_______ таблици; _______ графични изображения.

3.6. Резултати и анализ на резултатите.

3.7. Изводи.

4.Срок за предаване – 20.01.2012 година.

5.Срок за защита – 28.01.201 година.

София,____.____.2012 година. Ръководител:________________________ (ас. д-р М. Драганов)


Съдържание

1. Въведение

1.1. Форма на регистрация. Индустриален отрасъл и подотрасъл, в който оперира фирмата

1.2. Предмет на дейност

1.3. Стокова гама

2. Теоретична част

2.1. Формулиране на изследователския проблем, предмета и обекта на маркетинговото изследване

2.2. Дефиниране на целите на маркетинговото изследване и на основните изследователски въпроси

2.3. Формулиране на изследователските хипотези

3. Методологическа част

3.1. Избор на стратегия и метод за събиране на данни

3.2. Определяне обема и модела на извадката

3.3. Изясняване на технологията за обработка на събраните данни

4. Организационна част

4.1. Съставяне на план-график за провеждане на изследването

4.2. Определяне на бюджета на изследването

5. Описание на маркетинговото изследване

5.1. Подготовка на маркетинговото изследване

5.2. Събиране на данни

5.3. Обработка и анализ на събраните данни

5.4. Интерпретация и представяне на получените данни

6. Изводи


1. Въведение

1.1. Форма на регистрация. Индустриален отрасъл и подотрасъл, в който оперира фирмата.

Фирма Бохемис ЕООД е неспециализирана фирма за търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Създадена е през 1998г. Офисът на фирмата се намира на борсата в жк. Дружба. Има капацитет да зарежда болници и други институции с хранителни стоки. Заради дългото си съществуване на конкурентния пазар фирмата има за цел разширяване на капацитета и откриване на нови възможности за разширяване на пазарния дял на фирмата на пазара.

1.2. Предмет на дейност

Фирмата се занимава с доставка на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.

1.3. Стокова гама

Диапазона от продукти, които предлага фирмата е доста голям. Най- главните продуктови групи са:

 • Хранителни продукти

 • Продукти за поддръжка

 • Напитки

 • Плодове

 • Зеленчуци

 • Тютюневи изделия



2. Теоретична част

2.1. Формулиране на изследователския проблем, предмета и обекта на маркетинговото изследване

В теоретичната част на програмата на маркетинговото изследване първата дейност, която трябва да се извърши е формулирането на изследователския проблем, на обекта и предмета на изследването. Изследователският проблем се свързва с два вида противоречия. Първото е между намерения и реалност, а второто – между възможност и действителност. Тази дейност се извършва съвместно от маркетинговите мениджъри и изследователи и обикновено се изразява чрез темата на маркетинговото изследване.

Дефинираният проблем е следният: „Перспективи за откриване на онлайн магазин”

След формулирането на проблема се определят обектът и предметът на изследването. Под обект се разбира област, явление, процес или друго понятие, което съдържа изследвания проблем.

Обект на изследването са студентите от университети в гр. София на възраст между 19 и 27 години. По вторични данни техният брой е 115 210 души, от които 62 532 са жени.

На основата на изследвания обект се определя предметът на изследване, който е специфична част от обекта, която съдържа най-съществените променливи на изследвания проблем. Тъй като всеки реален обект представлява съвкупност от безброй много променливи, под внимание се взимат само най-съществените.

Предметът на настоящето изследването е потребителското поведение на изследвания обект – студентите, при покупки в интернет.

2.2. Дефиниране на целите на маркетинговото изследване и на основните изследователски въпроси

Целите на изследването са изказаните или изписаните обещания или всичко онова, което се предвижда да бъде изяснено при провеждане на изследването. Тези цели най-често се отнасят до:

 • описание на маркетингово явление;

 • обяснение на маркетингово явление;

 • оценяване на минали маркетингови действия;

 • препоръки за бъдещи маркетингови действия;

 • прогнозиране на маркетингови процеси.

В случая маркетинговото изследване е насочено към разкриване на нови маркетингови възможности. От направеното изследване ще стане ясно рентабилно ли е създаването на интернет сайт за електронна търговия и какво да се предлага в сайта.

Въз основа на изследователските въпроси се определя видът на информацията, която е необходимо да се събере, за да се постигнат набелязаните цели.

В случая основните изследователски въпроси са:

 • Какво е отношението на целевата група към пазаруването по интернет?

 • Колко често купуват стоки по интернет?

 • От какви интернет обекти пазаруват потребителите?

 • Поради каква причина (не) се закупуват стоки по интернет?

 • Какви стоки закупуват потребителите от интернет?

 • Кои куриерски фирми за доставка на стоки са предпочитани?

 • Кои форми на плащане са предпочитани?

 • Каква е средната стойност на покупките по интернет на един потребител?

 • Какъв е профилът на потребителите, пазаруващи по интернет?

На базата на формулираните изследователски въпроси са определени следните цели на изследването:

 • Да се определи, подходящо ли е създаването на сайт за електронна търговия и каква стокова гама да се предлага в него;

 • Да се определи потребителския профил на хората, които пазаруват и биха пазарували в интернет;

 • Да се определят характеристики на покупките по интернет като предпочитани начини на заплащане, доставка и др.;

 • Да се разкрият причините, поради които не се използва пазаруването по интернет и евентуални възможности за отстраняването им.

2.3. Формулиране на изследователските хипотези

Основна изследователска хипотеза:

Има смисъл от създаването на онлайн магазин, предназначен за потребителите (студентите) в изследваната възрастова граница, но има причини, които пречат на студентите да пазаруват от интернет.

Допълнителни изследователски хипотези:

 • Повече от половината от целевата група:

 • приема пазаруването по интернет като удобство;

 • извършва покупки поне веднъж на 3 месеца;

 • по-скоро няма доверие в българските интернет магазини.

 • Целевата група предпочита да пазарува по интернет от сайтове на производители.

 • Основната причина да не се използва on-line пазаруването е страх от възможни злоупотреби от страна на търговеца.

 • Основната причина за покупки на стоки по интернет е доставката до дома.

 • Най-често по интернет се купуват книги и учебници.

 • Еkont е най-предпочитаната куриерска фирма за доставка.

 • Най-често за разплащане на покупки по интернет се използва Pay Pal.

 • Най-често стойността на покупките в интернет е от 50 до 99лв.

 • С увеличаване на възрастта се увеличава използването на on-line пазаруването.

 • Мъжете пазаруват по-често по интернет от жените.

 • Представителите на целевата група, които не са правили покупки по интернет, не използват формите за електронно разплащане.

3. Методологическа част

3.1. Избор на стратегия и метод за събиране на данни

За целите на настоящето маркетингово изследване като най-подходяща е избрана формулативната стратегия за събиране на маркетингови данни. Нейната цел е да се опознае обектът на изследването, въз основа на което да се дефинират изследователските хипотези. Тази стратегия се прилага, когато липсва достатъчно количество информация за точното формулиране на изследвания маркетингов проблем, както и за идентифициране на основните влияещи фактори и променливи. Тя е подходяща за предварителни и проучвателни маркетингови изследвания. Формулативната стратегия е особено подходяща за установяване на приоритетите на изследователските цели и за разработване на алтернативни хипотези при необходимост от събиране на допълнителни маркетингови данни.

В настоящия случай чрез формулативната стратегия може да се разузнае обектът на изследване – кой е (мъж/жена, възраст, ползва ли интернет, електронно разплащане и др.), какво купува, на каква стойност, откъде, колко често и т.н.

В зависимост от избраната стратегия се определя и подходящ метод за събиране на данни. Методите биват два основни вида – качествени и количествени. В настоящия случай ще се използват количествени методи. Те от своя страна се делят на три основни подгрупи:

 • Наблюдения;

 • Допитвания;

 • Експерименти.

Изборът на метода е в пряка зависимост от избраната стратегия за събиране на първични данни. Качествените методи са най-подходящи за събиране на данни при формулативната стратегия.

За целите на изследването в случая за по-подходящи са предпочетени количествените методи и по-специално допитванията. Допитванията са особено подходящи за събиране на първична информация относно мненията, предпочитанията, оценките и т.н. на интересуващите ни лица.

С помощта на допитванията се събира количествено измерена информация, която може да се подложи на задълбочена статистическа обработка. Допитванията са основно два вида – устно и писмено допитване.

За целите на разгледаната ситуация е избрано писмено допитване под формата на писмена анкета, проведена на обществени места.


3.2. Определяне обема и модела на извадката

Извадката представлява частта от първични единици на целевата съвкупност, от които се събират първични данни. При обобщаване на събраните данни от наблюдаваните единици се получава т.нар. информационна сводка, която съдържа оценки за параметрите на цялата целева съвкупност.

Обемът на извадката трябва да отговаря на изискванията за точност, сигурност и икономичност. За да се отчете влиянието на трите изисквания, е необходимо да се вземат съответните управленчески съображения при определяне обема на извадката.

Извадките биват два вида – случайни и неслучайни. При случайните подборът на първични единици става без намесата на изследователя. Неслучайните извадки се структурират с помощта са изследователя, който се намесва в различна степен при подбора на първичните единици. Този вид извадки се подразделя на две разновидности – нецелеви (без предварителни ограничения при подбора на първичните единици) и целеви (въвеждат се ограничения при подбора).

Генералната съвкупност в случая включва всички студенти в университетите в гр. София на възраст между 19-27. Тя включва 115 210 души, от които 62 532 са жени.

Обемът на извадката е 450 респондента.

За модел на извадката е избрана една от разновидностите целеви неслучайни извадки – квотната извадка. При този модел първичните единици се подбират като се отчитат техни характеристики, за които се знае, че са значимо свързани с предмета на изследване.

3.3. Изясняване на технологията за обработка на събраните данни

Събраните данни се въвеждат и се обработват от електронен софтуер. В случая той е SPSS - Statistical Package for Social Science (SPSS – статистически пакет за социални науки). Това е компютърна програма, работеща в средата на операционна система Windows, която е специализирана за систематизиране, обработка и анализ на статистическа информация. Тя е насочена предимно към изследвания в областта на социологическите и маркетинговите проучвания. Характерна особеност програмата е, че в нея е отделено значително място на непараметричните статистически критерии. Въпреки това поради богатството на заложените методи и големите възможности за сортиране и трансформиране на променливи с успех може да се ползва за обработка на различни данни.

В случая в SPSS се въвеждат въпросите от анкетата и отговорите на респондентите. Чрез програмата се съставят и различни видове анализи (едномерни и двумерни честотни разпределения и др.). За нагледно представяне на резултатите от изследването се използват различни таблици и графики.

4. Организационна част

4.1. Съставяне на план-график за провеждане на изследването

План-графикът за провеждане на изследването включва дейности, които ще се осъществяват, взаимното им обвързване, сроковете и отговорниците за изпълнението им (табл 4.1).

Най-условно едно маркетингово изследване преминава през следните етапи: подготовка, събиране на данни (полева работа), обработка и анализ на данните, представяне на данните.


Таблица 4.1. План-график за провеждане на маркетинговото изследване

Срок

Дейност

Изпълнители

01.09.11г.-10.10.11г.

Планиране на маркетинговото изследване, изработка на анкетната карта (формулиране на въпросите и отпечатване на картата)

М.Драганов

11.10.11г.-19.12.11г.

Анкетиране на респондентите от генералната съвкупност




20.12.11г.-30.12.11г.

Попълване на базата от данни в SPSS файл

Н.Георгиева;

В.Стоянова;

Д.Стефанова

С.Лазарова

М.Димитрова

28.01.12г.

Анализ и представяне на резултатите






4.2. Определяне на бюджета на изследването

В бюджета на изследването се включват всички направени разходи по организиране и изпълнение на проучването. Маркетинговото изследване в настоящата курсова работа е с учебна цел. Направените разходи са единствено по разпечатването на анкетните карти.

5. Описание на маркетинговото изследване

5.1. Подготовка на маркетинговото изследване

5.1.1. Определяне на основния състав на екипа

Настоящото изследване е организирано и проведено от следния екип:

Ръководител: ас. д-р М. Драганов

Участници:


5.1.2. Съставяне на библиографска справка за проведени подобни маркетингови изследвания

 • Изследване на агенция за маркетингови проучвания “Ноема” и All Channels Interaction- 05.01.11г.

 • онлайн пазаруването започва да става популярно у нас, но все още изоставаме от световните тенденции за развитие на този вид пазаруване;

 • типичният потребител, пазаруващ чрез интернет, е на възраст малко над 30 години, живее в столицата или в областен център и разполага по-скоро с високи доходи;

 • най-често българинът купува онлайн книги и туристически услуги, към които се включва и резервацията на самолетни билети. Дрехи и обувки също се пазаруват по този начин, но не чак толкова.

 • изследването MasterIndex България- 23.03.10г.

 • картодържателите в България са активни интернет потребители и имат голям интерес да използват т.нар. мобилни плащания;

 • 30% от картодържателите, които използват интернет, пазаруват онлайн;

 • Най-голямата част от картодържателите, които пазаруват в интернет – 30%, го правят няколко пъти годишно, 16%- веднъж месечно, а 14%- няколко пъти на месец; само 1% от картодържателите пазаруват онлайн всеки ден. Средната честота на онлайн пазаруване сред картодържателите е 1.44 пъти месечно.

 • мъжете (34%) са по-активни в онлайн пазаруването от жените (26%), като няма значителни разлики между социалните и регионални категории в България

 • най-активните онлайн купувачи са младите хора на възраст между 18-24 години - 45%, последвани от тези между 25-34 години - 40%, поколението между 35-44 (25%) и тези между 45-64 (16%)

 • 23% от тях са убедени, че пазаруването в интернет е безопасно. Но една съществена част - 41%, заявяват, че не са убедени в безопасността на онлайн пазаруването.

5.1.3. Разработване на програмата на маркетинговото изследване- теоретична, методологична и организационна част

Проблем на маркетинговото изследване- „Перспективи за откриване на онлайн магазин”

Обект- студентите от университети в гр. София на възраст между 19 и 27 години (115 210 души, от които 62 532 са жени).

Предмет- на настоящето изследването е потребителското поведение на изследвания обект – студентите, при покупки в интернет.

Цел- разкриване на нови маркетингови възможности.

Основна изследователска хипотеза- Има смисъл от създаването на онлайн магазин, предназначен за потребителите (студентите) в изследваната възрастова граница. Трябва да се разберат причините, които спират студентите да пазаруват в интернет.

Стратегия- формулативна.

Метод за събиране на данните- количествен, анкета; събират се първични данни;

Обем на извадката- 450 респондента.

Модел на извадката- неслучайна квотна извадка.

Обработка и анализ- с електронен софтуер- SPSS - Statistical Package for Social Science

План-график за провеждане на изследването- Табл 4.1.

5.1.4. Разработване на полеви документи- съдържанието на цялата анкета е дадено в приложение 1). Преди да се разработи окончателния вариант е направено тестване на анкетата и са нанесени необходимите корекции.

5.1.5. Изясняване на начина и вида на прeдставяне на резултатите от маркетинговото изследване- Писмено с различни графики.

5.2. Събиране на данни

Използват се първични маркетингови данни;

Създадената анкетна карта съдържа 19 въпроса (Приложение 1). Въпроси 8-16 се попълват само от респондентите, извършвали онлайн покупки.

Анкетата беше раздадена за попълване на студенти от различни висши учебни заведения в гр. София. В резултат на това бяха събрани 640 броя попълнени анкети.


5.3. Обработка и анализ на събраните данни

Разработената анкетна карта беше въведена в програмата SPSS. След това бяха въведени и резултатите от извършеното изследване. Обработката на данните става автоматично от програмата чрез съставяне на различни графики и диаграми, представящи нагледно резултатите от отговорите на различните въпроси, както и връзката между различни променливи.

Всеки от екипа на маркетинговото изследване отговаря за анализа на конкретна група въпроси.

5.4. Интерпретация, анализ и представяне на получените данни


6. Изводи


Използвани източници:

 1. Маркетингови изследвания- Иван Даков (издание 2007)

 2. Бази данни SPSS



Приложения:

Приложение 1: Анкетна карта


Свързани:

Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconEXite®-acsior – Мрежа за бизнес интеграция и Електронен обмен на данни (edi) аксиор оод
Аксиор оод предлага гъвкави решения електронен обмен на данни(edi), подходящи за всеки тип фирма според бизнеса, документооборота...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconЧрез адв. Г. Д. К., гр. С. Против елконет еоод
Всичките протоколи са подписани от представителя на фирма Елконет еоод, г-н И. С., който е приел техниката без забележки, като е...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconФирма Никора2000 еоод заедно с фирма Фрич Германия Ви канят да посетите: нашата подвижна лаборатория „Лаб Мобил
Нашата мобилна лаборатория, fritsch-labmobil, ще бъде на Ваше разположение в периода 19. 05. – 26. 05. 2008, както следва
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconШамбала галерия за езотерично изкуство
Давал е интервюта и за него са писани множество статии. Излагал е произведенията си в галерии „100+”, „Грита”, „Солерс”, „Бизнес...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод icon"Реджи Видео" еоод
От фирма "Реджи Видео" еоод със седалище в град Варна, бул. "Княз Борис I" №115, офис 1026, относно фото и видео заснемане на абитуриенти...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconОтносно инвестиционното предложение на фирма „Дарматекс" еоод за изграждането на „сгради за сезонно ползване" в местностите „Светерица" Бостантарла" и
Относно инвестиционното предложение на фирма „Дарматекс” еоод за изграждането на „сгради за сезонно ползване” в местностите „Светерица”...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
От фирма
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconНа тема: "информационна система на продажбите във фирма "гес"еоод"
Смолянски Окръжен Съд. Учредител и едноличен собственик на капитала е Севдалин Мирославов Заимов. Дружеството се представлява и управлява...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconВ своята работа тя успешно съчетава традиции и новости, всеотдайност и отговорност към клиентите си и висок професионализъм
И днес сот161 остава водеща охранителна фирма, като предлага на своите клиенти цялата гама от продукти и услуги, свързани със сигурност...
Изследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод iconЕвропа - континент с хилядолетна история, богато културно наследство и някои от най-вълнуващите пейзажи в света. Толкова много за откриване и изследване и то
Европа — континент с хилядолетна история, богато културно наследство и някои от най-вълнуващите пейзажи в света. Толкова много за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом