Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер96.35 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/otchet m.noemvri 2010.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН

период м. Ноември 2010


Брой проверени обекти


Брой дадени предписа

ния

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления


Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


бр.

лв.
16575

6 бр.

1. Камен Митков Буров – кмет на с.Жълтуша, общ.Ардино

Чл. 116, чл. 104 „в” от ЗУО и чл. 166, т.3 от ЗООС

2. Арбен Мустафов Мименов – кмет на общ. Сатовча -

чл. 166, т.3 от ЗООС,

чл. 104в, чл. 116, ал. 1, т.3 и т.4 и чл. 116, ал. 2, т. 5 от ЗУО

3. Джеит Мустафа Нейзир – кмет на с. Слащен, общ. Сатовча - чл. 166, т.3 от ЗООС, чл. 104в, чл. 116, ал. 1, т.3 и т.4 и чл. 116, ал. 2, т. 5 от ЗУО

4. „Родопи строй” ЕООД гр. Мадан – чл. 106, ал.1, т.1 от ЗУО

5. „АРЗ-Смолян” ООД гр. Смолян – чл. 106, ал.1, т.1 от ЗУО и чл.166, т.3 от ЗООС

6. „Секвоя” ЕООД гр. Чепеларе – чл. 41 от ЗЧАВ

2 бр.

1. Стефка Иванова

Маджарова -104в от ЗУО –кмет на

с. Чокманово

Неизпълнение на дадено предписание за

почистване на замърсени с битови отпадъци

площи


2. Асен Асенов Филипов –

чл.5, ал.3, т.1 във връзка с

чл.104, ал.1, т.4 от ЗУО –не предава ИУМП

на площадка за временно съхраняване или

в центрове за разкомплектоване или не

го съхранява на имот, негова

собственост500лв.


300лв.1бр. на “ОСЖЗ” – Смолян541 лв

-


През м. ноември 2010 г. експертите на РИОСВ-Смолян извършиха 165 проверки, при които са дадени 75 предписания. Съставени са 6 акта за установени административни нарушения – 3 бр. за неизпълнени предписания за почистване на замърсени със строителни и битови отпадъци площи на Камен Митков Буров – кмет на с.Жълтуша, общ.Ардино, на Арбен Мустафов Мименов – кмет на общ.Сатовча и на Джеит Мустафа Нейзир – кмет на с.Слащен, общ.Сатовча; на „Родопи строй” ЕООД – гр.Мадан –за неподдържане в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци; на „АРЗ-Смолян” ООД- за неизпълнено предписание,и че не е уведомен РИОСВ-Смолян за промяна на технологичния процес след образуване на опасни отпадъци от дейността на предприятието; на „Секвоя” ООД –гр.Чепеларе – за неизпълнение на дадено предписание и неосъществен емисионен контрол. Издадени са 2 бр. наказателни постановления на обща стойност 800 лв. – на Стефка Иванова Маджарова – кмет на с.Чокманово, общ.Смолян – за неизпълнено предписание за почистване на замърсени с битови и строителни отпадъци площи и на Асен Асенов Филипов – не предава ИУМПС на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване, или не го съхранява на имот, негова собственост.

Съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през месеца са извършени комплексни проверки на 2 обекта по компоненти и фактори на околната среда -„Кокоимпекс” ООД гр. Смолян /птицеферма/ и „Еко енергия-2008” ООД гр. Смолян – площадка с. Средногорци, общ. Мадан – инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми.

  Проверени са и 19 обекта по компонент води. Във връзка с мониторинга на отпадни води са взети 6 проби. Съгласно годишния план са проверени и 26 обекта по компонент въздух.

Извършиха се проверки по изпълнение на условията в комплексни разрешителни на Регионалните депа в Смолян, Мадан и Рудозем.

През месеца експерти от РИОСВ-Смолян извършиха мониторинг на дива коза, като обхванаха маршрути в осем ДГС и ДЛС. През месеца са проведени и 5 комисии, при които са установени щети от мечка върху селскостопанското имущество.

През изтеклия месец приоритетно направление бяха проверките по населени места и пътни участъци за наличие на замърсени с битови и строителни отпадъци площи – общо 36 . Продължават проверките и на обекти, на които се генерират производствени и опасни отпадъци – 56 на брой.Проверени бяха и ГПСОВ в Златоград, Рудозем и Мадан по отношение на генерираните отпадъци.

По инициатива на РИОСВ Смолян на 12.11.2010 г. се проведе среща с г-жа Манева и кметовете на общините от региона на инспекцията по отношение на измененията на ЗУО, в частност задълженията на общините за създаване на регионални сдружения и таксите по чл.71а и 71 е от ЗУО.


Проверени обекти по компоненти и фактори

КР: Проверка по Комплексно разрешително на Община Мадан за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино - гр.Мадан”, № 191-Н1- И0 - А0/2009г., проверка по Комплексно разрешително № 387-Н0-2010 на Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем гр. Рудозем и проверка по Комплексно разрешително № 358-Н0- И0 - А0/2008г. на Община Смолян за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки - гр.Смолян”


Комплексни проверка на: „Кокоимпекс” ООД гр. Смолян /птицеферма/ – по компоненти и фактори - води, въздух, отпадъци; „Еко енергия-2008” ООД гр. Смолян – площадка с. Средногорци, общ. Мадан – инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми – по компоненти и фактори - въздух, отпадъци, решения по ОВОС;

Води: Вилно селище „Четирите сезона”, почивна база на общ.Кърджали и х-л „Родона” – местност ”Хайдушки поляни”; х-л „Старата къща” – местн.„Момина вода”; В акваторията на язовир „Доспат”: Поч. база „СО МАТ” АД София; Поч. база на Община Пловдив; Поч. база ДЗИ, стопанисвана от „Лейк Вю” гр. Доспат; Поч. база на Община Димитровград; Цех за рибопреработка към „Салвелинус Рея Фиш” Доспат

II. Други обекти: „Ив Комет” автомивка Чепеларе; „Круиз” ЕООД автомивка Чепеларе; „Виастройинженеринг" - производствена база гр. Чепеларе; ПСОВ с. Проглед; ПСОВ КК „Пампорово”; Хотелски комплекс „Дафовска” КК Пампорово; „Рубелла Бюти” АД Рудозем – производство на козметични продукти; „Вентони козметик” ООД гр. Рудозем - производство на козметични продукти; „Прогресстрой” ЕООД-ТМСИ Рудозем; ГПСОВ – гр.Рудозем


Въздух: Преработвателен цех „Михалково” към „Геоминерал” АД – гр. София; Асфалтова база Грохотно, собственост на „Виастройинженеринг” ООД – гр. Смолян; Амер Спортс България” ЕООД гр. Чепеларе – производство на ски и екипировки; ”Секвоя” ЕООД гр. Чепеларе 2 бр.; „Медина” ЕООД – цех за производство на сладкарски изделия, ЕТ „Бисер Михайлов” – дърводелски цех и ЕТ „Сийка Пашова” – магазин за бои – гр. Мадан, общ. Мадан; Бензиностании: „Бори Ком АМТ” ООД-с. Борино, „Орион МД” ЕООД-с. Борино, ЕТ „Камелия Танева”-с. Барутин, „Мира” ООД-с. Барутин, „Сева-3” ООД-гр. Доспат, ЕТ „Долчо-Кр. Долев”-гр. Доспат, ЕТ „Костадин Кабаджов” – бензиностанция и газ станция и „Синчец-М” – бензиностанция и газ-станция – гр. Мадан, „Петрол” – площадка с. Средногорци , общ. Мадан; „Анри-64” ЕООД – с. Средногорци, общ. Мадан; Автосервизи: ЕТ „Шабан Халил Кичук” –с. Борино, ЕТ „Реджеб Османов Коджабашев”-с. Борино; Печатници: „Кайнадина” ЕООД-Смолян, ЕТ „Димитър Ганзуров”-Смолян, „Екип-2” ЕООД-Смолян, „Отзвук Прес” ООД-Смолян, „Зеа Принт” ЕООД-Смолян,; Химическо чистение „ Сияние” на „Чаталбашеви” ООД-Смолян;

Шум: „Арексим Инженеринг” ЕООД – производство на пластмасови изделия;

Земни недра: Преработвателен цех „Михалково” към „Геоминерал” АД – гр. София; Концесионна площ „Канарата” към „Кандурови” ООД, експлоатирана от „Ай Пи Зет” ЕООД – с. Баните; Проверка на проучвателна площ „Стената”- Лъки за находище на бигор; „Горубсо Мадан” АД обект РОФ с ХХ „Рудозем-2” - община Рудозем и „Русков” ООД гр. Рудозем обект ТМСИ гр. Рудозем;


  ЗТ и Биоразнообразие: Извършени проверки за нанесени щети от кафява мечка над селскостопанско имущество: с. Стояново, общ Ардино, с. Забърдо, общ. Чепеларе, с. Стража, общ. Смолян, с. Стърница, общ Баните и с. Турян, общ. Смолян; Мониторинг на дива коза – 5дни в ДГС и ДЛС – ДГС Девин, ДГС Триград, ДГС Мугла, ДЛС Извора, ДЛС Кормисош, ДГС Хвойна, ДГС Борино и ДГС Смолян; Проверки на Резерват „Казаните”, ПЗ „Буйновско ждрело” и ЗМ „Дяволски мост”, общ. Ардино; Проверка и съгласуване сеч на орех в с. Забърдо, общ. Чепеларе; Проверка в Общинска служба Борино по отстраняване на грешки и несъответствия, касаещи защитената местност „Буйновско ждрело”;

  ПД: Проверка по изпълнение на условията на Решение по ОВОС за обект: „Ваканционно селище в м. Мечи чал” , общ. Чепеларе, Път Рудозем – Ксанти и “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки - гр.Смолян”; Проверка на инвестиционно намерение за изграждане на хотелски комплекс в местн. „Лучника”, земл. на гр.Девин, кв.Настан;

  Отпадъци: Проверки по населени места и пътни участъци за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Жълтуша - по жалба; с. Брезен, с. Синчец, с. Ленище, с. Богатино, с. Стояново, с. Мусово, с. Паспал – общ. Ардино, с. Крибул, с. Кочан, с. Ваклиново, с. Осина с. Слащен, с. Вълкосел, с. Сатовча и с. Плетена - общ. Сатовча, с. Лясково, с.Михалково и с. Осиково – общ. Девин,с.Баните – общ.Баните; с.Стойките – общ. Смолян – 2 бр., местност „Коловски дик”, общ. Доспат, с. Забърдо, хижа „Пашалийца”, с. Павелско и гр. Чепеларе – 2бр. - общ. Чепеларе, река Въча след с. Грохотно; път гр. Девин – гр. Кричим, пътищата - ІІ-86, ІІІ-865, ІІІ-8652, ІІІ-867 на територията на ОПУ-Смолян, път Настан-с. Борино, път от РПМ ІІ 86 – участък гр. Чепеларе, пътища на територията на общ. Ардино;

  Площадки за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС – „Робоск” ООД гр. Смолян, „КОН” ЕООД с. Хвойна ,общ. Чепеларе, ЕТ „МСМ-Венелин Чиев” с. Средногорци, общ. Мадан;

  Проверка на площадки, на които се генерират производствени и опасни отпадъциПроверки на бензиностанции и автосервизи: „Заро – 90” ООД гр. Смолян – автосервиз, „ Лукойл България” ЕООД - площадка гр. Чепеларе - бензиностанция, „Петрол” АД гр. София площадка КК „Пампорово” - бензиностанция, ”Анри Автотранс – Мадан” ООД – площадка с. Средногорци – автосервиз, ЕТ „Бейхан Асанов” - с. Борино – автосервиз, „Сева-3” ООД - гр. Доспат, ЕТ „Анри-64-Андрей Кехайов”- бензиностанция гр. Неделино; Проверки на дървопреработващи цехове: ЕТ „МФИ – Митко Вунцов”, гр. Златоград, „Чам Комерс” ООД с. Проглед, общ. Чепеларе, „Асен Младенчев 2002” ЕООД гр. Смолян, площадка с. Момчиловци, общ. Смолян, „Мастер груп” ЕООД с. Момчиловци, ЕТ „Тарко-Сашо Заимов” площадка с. Момчиловци, ГПК „Касъм дере” с. Момчиловци, ЕТ „Костали-Костадин Мусорлиев” с. Момчиловци, „Родел” ООД с. Момчиловци, ЕТ „Емил Узунски” – с. Виево, общ. Смолян, ЕТ „Пинус-Станка Уюрова”, ”Варитурс” ЕООД гр. Смолян – 2 бр., ЕТ ”Пламен Светлозаров” – площадка с. Долен, общ. Сатовча, ЕТ „Исен Саралиев” – с. Средногорци, общ. Мадан, „Родопи строй-2000” АД, „Сираков” ООД и ЕТ „Шукри Сюлейманов” – гр. Мадан, Мазком” ООД-Смолян, „Рожен BG” ООД-Смолян, „Индустриал Бор” ЕООД-гр. Доспат, ЕТ „Тарко-Сашо Заимов”- с. Момчиловци, „Филком-4” ООД-с. Славейно, ЕТ „Минчо Карнобатев”, ЕТ „Бони-Боян Кавалов” и „Джи енд джей” ООД – 2 бр. - с. Смилян, общ. Смолян, ЕТ „Краси – 98 – Велин Тютюнаров”, „Родопи стил” ООД – 2 бр. и ЕТ „Мишел-Валентин Каменов”- с. Могилица, общ. Смолян; Проверки на шивашки цехове: „Бултекс” ЕООД, гр. Златоград – производство на работно облекло, „Аксиома трейдинг” ООД, гр. Златоград, ЕТ „Емтекс – 05 – А.Пашова”, гр. Златоград, ЕТ „Илка Канева” с. Момчиловци – производство на чорапи и чорапогащи, „Икотекс” ООД гр. Смолян площадка с. Момчиловци производство на чорапи и чорапогащи, „Банитекс” ЕООД - с. Баните, „Бонгу” ЕООД с. Борино, ЕТ „Рафет Амишев” - с. Борино, „Росица Кънчева” ООД и „Смолина” ЕООД - гр.Смолян;

  Проверки на депа: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки – гр. Смолян, Общинско депо в ликвидация - с. Баните, Общинско депо в ликвидация - гр. Ардино; Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино - гр.Мадан;

  Проверки на ПСОВ: ГПСОВ-Златоград, гр. Златоград; ГПСОВ-Рудозем, общ. Рудозем, ГПСОВ-Мадан, гр. Мадан;

  Други: „ЗММ Златоград” АД, гр. Златоград – производство на металорежещи машини, , ЕТ „Тома Хараламбов”, пл. с. Средногорци, общ. Мадан, Медико-дентален център „Медикус Алфа” ЕООД гр. Пловдив - площадка КК „Пампорово”, „Хефест” ООД – подземно и надземно строителство – гр. Мадан, ЕТ „Христо Заимов”-Девин – обувен цех, Проверка на ски център „Мечи чал” – „Чепеларе курорт” АД, ДГС-Ардино; ЕТ „Васи-В.Крушков” – площадка за ОЧЦМ гр. Неделино; Язовир „Цанков камък”, общ. Девин; гр. Смолян, местност „Трандевица” – по жалба;

  Проверка на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: ЕТ „Живко Карталов” с. Момчиловци, общ. Смолян - хляб и хлебни изделия;ОХВ: Проверки на печатници: „Кайнадина” ЕООД - Смолян; ЕТ „Димитър Ганзуров” - Смолян; „Екип-2” ЕООД - Смолян; „Отзвук Прес” ООД-Смолян; „Зеа Принт” ЕООД-Смолян,; Химическо чистение „ Сияние” на „Чаталбашеви” ООД-Смолян


Забележка: Проверките на ЕТ „Шукри Сюлейманов” – гр. Мадан, „Сираков” ООД - гр. Мадан и ЕТ Анри-64-Андрей Кехайов”-площадка с. Средногорци са вписани повторно в седмичния отчет, даден на 26.11.2010г. Дублирането не е вписано в настоящия месечен отчет.


ИНЖ. ЛЮБОМИР МИХТАРЕВ

За Директор на РИОСВ Смолян

съгласно Заповед за заместване

РД-53/20.01.2010 г.


/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец септември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за периода 01. 07. 2010 г. 30. 07. 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за м. Октомври 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010 iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом