Бизнес-планиране и контрол
ИмеБизнес-планиране и контрол
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер46.74 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.omegacollege.org/images/spec/PMHR.doc

Колеж „Омега” Пловдив, ул. Кольо Фичето 7А, тел. 032 944 544, e-mail: plovdiv@omegacollege.org

Колеж „Омега” София, кв. Лозенец, ул. Цветна Градина 1-3, тел. 02 962 56 56, e-mail: sofia@omegacollege.org

Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството

(учебни предмети)


Управление на материално-техническата база в хотелиерството

Учебната програма по „Управление на материално-техническата база в хотелиерството” има за цел обучаващите се да получат задълбочени знания за структурата и състава на материално-техническата база в туристическата индустрия. Разглеждат се теми като: видове средства за подслон, видове заведения за хранене и развлечения, туристически агенции; машини и съоръжения в хотела и др. Изучават се основните нормативни документи, регламентиращи изграждането, оборудването и обзавеждането на всички видове експлоатационни обекти в туризма.

Технология на допълнителните дейности в хотелиерството

Учебната програма по „Технология на допълнителните дейности в хотелиерството” има за цел обучаващите се да получат задълбочени знания за широк кръг от допълнителни и специфични дейности и услуги, предлагани в туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Разглеждат се теми като: рум сервиз, комуникации с хотелски стаи, организация, хотелски мини бар; бизнес-услуги, конгресно-конферентна дейност в хотелите; вътрешно-транспортно обслужване, специализиран транспорт, рент-а-кар обслужване; ловен туризъм, хоби туризъм, младежки туризъм, конгресен туризъм. Програмата дава знания за съвременните форми на проявление на допълнителните дейности и тяхното развитие в национален и световен мащаб.

Английски език

Учебната програма по „Английски език” има за цел да формира основни езикови познания у обучаемите.Чрез използваната система „HEADWAY NEW” се включват всички комуникативни методи за изучаване на езика- говорене, четене, писане и слушане.


Информатика-софтуерни продукти

Учебната програма по “Информатика” обхваща основни теоретични знания и практически умения за работа с персонален компютър и софтуерни продукти. В резултат, на което обучаемият ще умее: да работи с файловата система; да създава библиотека от файлове; да борави с дискети; да съставя и редактира различни видове текст; да форматира, да работи с графични обекти и с таблици; да подготвя за отпечатване на принтер електронни текстови документи, таблици и диаграми, като използва ефективно възможностите на софтуера; програмите от пакет OFFICE в среда MICROSOFT WINDOWS, програмата за презентации- POWER POINT.

Бизнес-планиране и контрол

Учебната програма по ”Бизнес-планиране и контрол” има за цел да се разкрият необходимостта и възможностите за бизнес-планиране на малките и средни предприятия; да се изложи систематичен подход за разработване на бизнес-план; да се дадат познания за структурирането и оформянето на бизнес-плана като документ, с който може да се кандидатства за финансиране пред външни инвеститори и кредитори.

Бизнес-комуникации и преговори

Учебната програма по „ Бизнес- комуникации и преговори” има за цел обучаващите се да се запознаят с формите и принципите на деловото общуване, правилата за водене на делова кореспонденция, делови доклади и устни комуникации, умение да се водят междуфирмени преговори и съобразяване с националните, културните и други различия на партньорите. Обучаемите придобиват умения за усвояване психологически модели на поведение за управление на сложни, критични и екстремни ситуации.

Микро- и макроикономика

Учебната програма по “Обща теория на пазарното стопанство” се базира на основните принципи на макроикономическата и микроикономическата теория и политика. Изучават се: макроикономическото равновесие, заетостта и безработицата; инфлацията; фискалната политика; икономическият растеж, пределната полезност, разходите и приходите на фирмата, фирменото предлагане при съвършена и несъвършена конкуренция, монопол, монополистична конкуренция, олигопол, капиталов пазар, както и общото пазарно равновесие.


Маркетинг и реклама

Учебната програма по „Маркетинг и реклама” има за цел да изучава маркетинговата дейност в отделната фирма и в обществото като цяло. Учебният предмет дава познания по главните характеристики на маркетинговия процес. Структурата на учебното съдържание осигурява възможност за логическа последователност при изучаването на основните въпроси за същността и практическото прилагане на маркетинга. Като понятия постепенно се изясняват: същността на маркетинга и рекламата; маркетинговото стратегическо планиране; маркетинговите проучвания /като водеща функция на съвременния маркетинг/ ; основните маркетингови политики.

Мениджмънт в хотелиерството

Учебната програма по „Мениджмънт в хотелиерството” има за цел обучаемите да придобият познания за вземане на управленски решения; управление на хотелиерския персонал и финансов мениджмънт на средствата за подслон. Инвестиционният мениджмънт заема водеща позиция за тази дисциплина. Придобиват се знания и по управление на технологиите, предлагани в хотелиерството, ресторантьорството и допълнителните дейности. Усвоените знания дават възможност за ефективно управление на хотелско предприятие.

Счетоводство на хотел

Учебната програма по Цели на учебната дисциплина е овладяването на теоретичните знания за: основните обекти на отчитане на хотела, тяхното движение, изменение и оценка съвременните изисквания към счетоводната теория и практика адаптиране на счетоводството към Европейското законодателство и Международните счетоводни стандарти.

Правни проблеми в хотелиерството

Учебната програма по „Правни проблеми в хотелиерството” има за цел обучаемите да познават: основните закони, наредби, правилници и тарифи, свързани с туризма и туристическата дейност ;органите на управлението в областта на туризма; регистрацията и контрол на лицензите за туристическа дейност; налагането на наказания и издаването на наказателни постановления и тяхното обжалване.


Технология на хотелиерското обслужване

Учебната програма по „Технология на хотелиерското обслужване” има за цел обучаемите да могат: да създават графици на работното време в хотелиерството, да могат да посрещат, регистрират и настаняват гостите, да използват компютърни системи за резервации, настаняване, обслужване и разчети с клиентите.

Кетеринг в хотелиерството: Учебната програма по „Кетеринг в хотелиерството” има за цел да запознае колежаните с: обзавеждането и експлоатацията на ресторанти, барове, хотелски комплекси, както и с нормативната уредба, регулираща дейността кетеринг. Застъпени са социално- психологическите аспекти на обслужването, работа с клиенти и управлението на персонал.

Избираема професионална подготовка

Хотелиерско обслужване

Производствена практика

Провежда се в хотели и ресторанти.

Свързани:

Бизнес-планиране и контрол iconБизнес планиране и контрол
В практиката на съвременния бизнес и неговото управление нараства необходимостта от разработването на специално ориентирани разчети,...
Бизнес-планиране и контрол iconКратка квалификационна характеристика специалност "бизнес икономика" образователна-квалификационна степен "Магистър"
Обучението осигурява качествена подготовка на студентите-магистри за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите...
Бизнес-планиране и контрол iconМетоди за планиране и контрол в управлението на проекти
Едни от ефективните методи за планиране и контрол в управлението на различни проекти са мрежовите модели
Бизнес-планиране и контрол iconУнаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране
На основата на „свежи” интернет източници се извежда необходимостта от стратегическо планиране на този процес и преодоляването на...
Бизнес-планиране и контрол icon8. управленска функция "планиране"
Процесът на формулиране, уточнение и конкретизиране на организационните цели, определяне на средствата за достигането им, сроковете,...
Бизнес-планиране и контрол iconБиография Лична информация
Планиране и организация на поддръжката на автопарка. Контакти със сервизи, застрахователи, и др.; Отчитане и контрол на разходите...
Бизнес-планиране и контрол iconПрограма: активни услуги на пазара на труда планиране на местното икономическо развитие
Проучване на бизнес средата в община брусарци
Бизнес-планиране и контрол iconЕкстремното програмиране
...
Бизнес-планиране и контрол iconПланиране в екологията и
Ключови думи: Образование по въпросите на околната среда, Планиране на околната среда, Изграждане на институционален капацитет, Мониторинг,...
Бизнес-планиране и контрол iconBusiness Education Club
Бизнес Едюкейшън клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом