1. Организационна структура на миг
Име1. Организационна структура на миг
страница1/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mig-ardino.bg/docs/M_pul_1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СНЦ „МИГ - АРДИНО” И СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО


СНЦ „МИГ – Ардино”


СНЦ „МИГ – Ардино” е регистрирана по Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел /ЗЮЛНЦ/ в Кържалийски Окръжен съд като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

СНЦ „МИГ - Ардино” ще управлява процеса на реализация на Сратегията за местно развитие за периода 2011 – 2015 година.

1.Организационна структура на МИГ:


Съгласно чл. 10 от Устава на СНЦ МИГ Ардино, органи за вземане на решения и за управление на Сдружението са:


1. Общо събрание

2. Управителен съвет

Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията са установени от Устава, както и в длъжностните характеристики на екипа на Сдружението.2. Управление на МИГ


Общо събрание (съгласно Чл.23 от Устава на СНЦ „МИГ-Ардино”)

Сдружението е регистрирано през 2004 г. в рамките на проект „Устойчиво развитие на селските райони”, финансиран от ПРООН и МЗХ. Днес, общото събрание наброява 30 човека, от които 8 човека са представители на местни власти (27%), 4 представители на НПО (12%), 11 представители на местен бизнес и земеделие (37%) и 7 физически лица (23%). Община Ардино е представлявана от заместник кмета – г-н Изет Шабан, който е избран за председател на Управителен съвет. Жените в общото събрание са 4, две от които са избрани в Управителния съвет на МИГ-Ардино.


Компетенциите на Общото събрание са следните:

 • изменя и допълва устава;

 • приема други вътрешни актове;

 • избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет,

 • определя числеността,

 • приема и изключва членове;

 • взема решение за откриване и закриване на клонове;

 • взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

 • приема бюджета на сдружението;

 • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 • приема отчета за дейността на управителния съвет;

 • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Годишното общо събрание приема работна програма и бюджет за следващата календарна година, подготвен от УС. Общото събрание приема всяка година технически и финансов отчет за дейността на сдружението, подготвен от Управителния съвет. До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.


Управителен съвет (съгласно Чл. 20 от Устав на СНЦ „МИГ-Ардино”)Сдружението се управлява от Управителен съвет (УС) и се представлява от Председателя на УС. Уставът на МИГ Ардино гарантира балансирано участие на всички заинтересовани страни и социално-икономически партньори от територията на МИГ, чрез изискванията на чл. 20, ал.3, 4 и 5: В Управителния съвет трябва да има едно лице представител на местните власти, В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на граждански организации, В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на местен бизнес и/или земеделски производител.


Членовете на УС са 7 на брой.


Компетенции: УС има основни и специфични функции.


Основни функции

 • представлява сдружението чрез своя председател;

 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

 • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

 • подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

 • определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

 • определя адреса на сдружението;

 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 • подготвя и представя до 31 май на всяка година информация за дейността на сдружението през предходната година пред централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

 • член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

 • взема решение за участие в други организации;


Специфични функции на Управителния съвет

 • Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;

 • Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението;

 • Определя експертни съвети и/или комисии по оценка на проектните предложения, финансирани от Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; Членове на комисия за избор на проекти са членовете на управителния съвет на Сдружението и външни експерти, определени от управителния съвет на Сдружението, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.

 • Одобрява или отхвърля решения за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие или други финансиращи програми;

 • УС управлява бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурси на база на приетата Стратегия за местно развитие на Сдружението и съобразени с изискванията на УО на ПРСР;

 • Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските райони;

 • Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица;Председател на Управителния съвет


Компетенции: Председателят на управителния съвет има следните правомощия:

 • представлява Сдружението;

 • организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

 • ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението;

 • сключва договори с трети лица, организира изпълнението и упражняването на правата и задълженията на Сдружението по тях, разваля и прекратява същите и изобщо извършва всички правни и организира изпълнението на всички фактически действия по договорите след решение на Управителния съвет, взето при спазване изискванията на чл. 26 от Устава.


Непосредственото ръководство и координация на работата на Сдружението във връзка с изпълнение на СМР на МИГ Ардино се осъществява от Звеното за администриране на проекти, ръководено от изпълнителен директор. ЗАП се избира от Управителния съвет чрез провеждане на конкурс и се наема на постоянен трудов договор. Преките задължения на изпълнителния директор се възлага с писмен договор от Управителния съвет, подписан от неговия Председател

Изпълнителен директор

Компетенции:.

 • Организира и ръководи пряко дейността на сдружението, свързана с реализиране на СМР;

 • Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението;

 • Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;

 • Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на сдружението и изпълнението на СМР;

 • Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението им;

 • Експертно участие в проекти на сдружението;

 • Подготовка на проекти и проектни предложение от името на сдружението;

 • Подготовка на оферти, договори, допълнения към договори, както и други документи свързани с тяхното изпълнение;

 • Изучаване, анализиране, разработване и предлагане на решения при разрешаването на проблеми, свързани с управлението на разработваните проекти;

 • Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция;

 • Участие в работни срещи, мисии, командировки, заседания, обучения;

 • Провеждане на обучение - вътрешни за сдружението и за външни лица;

 • Подготовка на представителни материали и информация за сдружението;

 • Участва в информационната и организационната дейност на сдружението;

 • Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към СМР;

 • Изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на проекти към сдружението, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

 • Информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

 • Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изрично упълномощаване от председателя на УС на сдружението;

 • Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;

 • Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;

 • Представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие;

 • Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;

 • Подготвя и внася за одобрение в МЗХ заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за всяка следваща календарна година, съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ;

 • Подготвя заедно със счетоводителя и внася за одобрение на управляващия орган на ПРСР заявка за одобрение на извършените дейности и разходи за всеки отчетен период, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. На МЗХ;

 • Отговаря за съхранението на всички документи, свързани с дейността на сдружението в продължение на 5 години след окончателното изплащане на финансовата помощ по СМР;

 • Подготвя тръжна процедура и предлага на управителния съвет избор на застраховател на всички материални активи, предмет на подпомагане от ПРСР, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ.


СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

1. Организационна структура на миг icon15. За степен на централизация и децентрализация в една организационна структура може да се съди по: а количеството решения, вземани от по-ниско ниво на
За степен на централизация и децентрализация в една организационна структура може да се съди по
1. Организационна структура на миг iconОрганизационна структура и принципи на организацията
Провеждането на различните мероприятия за изпълнение на плановите задачи u реализирането на поставените цели изисква те да се организират,...
1. Организационна структура на миг iconГодишен доклад
Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
1. Организационна структура на миг iconДоклад за 2010 година
Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда. 7
1. Организационна структура на миг iconДоклад за изпълнение на дейностите
Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда
1. Организационна структура на миг iconПета тема организационна култура
Етика Организационна култура З. Организационна култура, стратегия и политика Екологични политики
1. Организационна структура на миг iconДоклад за изпълнение на дейностите по комплексно разрешително
Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
1. Организационна структура на миг iconГодишен доклад по изпълнение на условията
Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
1. Организационна структура на миг iconПрограма основен дипломатически курс
Организационна структура на мвнР. Координационният процес между мвнР и другите министерства
1. Организационна структура на миг iconSwot -анализ на алтернативния туризъм в България (баат 2001 г.)
Обща рамка, организационна структура национални, регионални и местни сдружения. Макро проекти работещи в страната
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом