Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
страница7/7
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/621090.doc
1   2   3   4   5   6   7

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).


6. Изисквания към материалната база

6.1. Учебни кабинети

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставка за успешно усвояване на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност.

6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: работно място на преподавателя (работна маса и стол); работно място на всеки ученик (работна маса и стол); учебна дъска; мебели (предимно шкафове за различни цели).

6.1.2. Учебни помагала: гладка свободна стена за окачване на табла; платно за прожектиране; дъска за писане; дидактическа техника.

6.2. Учебна работилница

В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията.

6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане

Всички учебни работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалност. За тази цел съществуват нормативни документи, в които се посочват: название, марка и бройка на основното и помощното оборудване, необходимо за обучението на един човек. Учебната работилница трябва да осигурява работни места за всички, които се обучават, и едно работно място за преподавателя.

Работното място на обучаваните е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимата техника.

Необходимото оборудване за специалността е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

6.3. Учебна лаборатория

В учебната лаборатория се провежда обучението по технохимичен контрол, свързан с професията. Те се оборудват със: мивки, апарати, инструментариум, реактиви и със съответните помагала съобразно усвояваните професия и специалност. Учебните лаборатории трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.

Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания.

Необходимото оборудване за специалността е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

6.4. Учебна изба

Трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за устройство и експлоатация на винарска изба.

Необходимото оборудване за специалността е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

6.5. Учебно-опитното поле трябва да отговаря на основните нормативни изисквания за: изложение на площта; подходящ тип почва; възможност за напояване; възможност за работа с техника.

6.6. Машинно-тракторният парк трябва да отговаря на основните изисквания за: определена открита и закрита площ за съхранение на техниката; ремонтна работилница, оборудвана със стендове и инструменти; селскостопански машини и съоръжения в техническа изправност; изправен ръчен и помощен инвентар; площадка за горивно-смазочни материали - почистена от суха растителност и отделена с изорана ивица, широка най-малко 3 м; специално оградени складове за химически препарати и минерални торове, отдалечени от жилищни помещения, водоеми и ферми най-малко на 200 м.


7. Изисквания към обучаващите

Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, които трябва да отговарят на следните изисквания:

За обучаващите по теория:

- висше образование - професия агроном и инженер-агроном и/или магистри и бакалаври по същата професия;

- висше образование - инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост и/или магистри и бакалаври по същата професия;

- висше образование - професия машинен инженер, специалност "Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини" и/или магистри и бакалаври по същата професия.

За обучаващите по практика:

- висше образование - професия агроном и инженер-агроном и/или магистри и бакалаври по същата професия

- висше образование - инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост и/или магистри и бакалаври по същата професия.

- висше образование - квалификации "Преподавател по селскостопански машини и трактори" и "Инструктор" категория "Т" и/или магистри и бакалаври по същата професия.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за подобряване квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.


8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване

- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом