Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
страница6/7
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/621090.doc
1   2   3   4   5   6   7

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. За оценяване по теория

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията в лозарството и винарството, не умее да представи усвоените знания.

Среден 3 - обучаваният знае основни понятия в лозарството и винарството и умее да ги дефинира.

Добър 4 - обучаваният разбира и описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости при отглеждане на лозови насаждения и преработка на продукцията от тях, обяснява и сравнява факти, методи, схеми и др.

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в областта на лозарството и винарството в позната среда.

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в областта на лозарството и винарството в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии за отглеждане на лозя и преработка на продукцията - по предварително зададени критерии.

5.1.2. За оценяване по практика

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания по лозарство и винарство при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд при предварително дадени указания.

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции от сферата на лозарството и винарството в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.

Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача по лозарство и винарство в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.

Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача по лозарство и винарство в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.

Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача по лозарство и винарство в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд, подбира сам методи, суровини и материали; прави оценка на работата си.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението си);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др., разработени в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Лозаровинар".

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 4.

Таблица 4

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Изпълнение на

Познава предназначение-

80

различни дейности,

то и функциите на лозо-специфични за спе-

вата култура, виното, нациалността "Лозаро-

машините и съоръжения-винарство"

та в лозарството и винар-

ството;

Познава технологичните операции при създаване на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозя, производство на вино;

Знае правилата за работа с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;

Познава начините, машините и съоръженията за първична преработка, технологичен контрол и съхранение на продукцията от грозде;

Предлага оптимални технологии и машини за отглеждане на лозя при определени условия и за преработката на грозде.2. Здравословно и

Знания за предпазване на

10

безопасно упражня-

живота и здравето - свояване на изучаваната

и на околните;професия и опазва-

Знания за безопасна работане на околната

при изпълнение на трудо-среда.

вата дейност;

Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и реагира своевременно;

Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);

Знае правилата за съхранение на машини, съоръжения и инструменти;

Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретни дейности.3. Икономически и

Познава законодателст-

10

трудовоправни зна-

вото в лозаровинарскияния и умения

сектор;

Познава системите за заплащане на труда, счетоводни документи в селското стопанство и отчетност;

Познава особеностите на търсенето и предлагането на пазара;

Познава формите за организация на труда и изискванията за организация на производствените дейности.

Общо

1005.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.

Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Изпълнение на

Умее да прилага усвоени-

85

различни дейности,

те теоретични знания вспецифични за спе-

конкретни практическициалността "Лоза-

дейности;ровинарство"

Умее да произвежда лозов

посадъчен материал;

Умее да обработва лозя и да преработва грозде;

Умее да работи с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;

Правилно реагира при изпълнение на задачата според конкретните условия.2. Здравословно и

Не застрашава живота и

5

безопасно упражня-

здравето - своя и на окол-ване на изучаваната

ните, при изпълнение напрофесия и опазва-

изпитното задание;не на околната

Знания и умения за без-среда.

опасна работа при изпълнение на трудовата дейност;

Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и реагира своевременно;

Умее да оказва първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);

Умее да работи и съхранява машини, съоръжения и инструменти;

Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на изпитното задание.3. Организация на

Предварителна подго-

5

работата

товка;

Почистване и подреж-

дане на работното място.4. Професионално-

Комуникативни умения;

5

личностни качества

Чувство на отговорност

към извършената работа;

Позитивно отношение към околната среда;

Трудова и технологична дисциплина;

Мобилност.

Общо

1005.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Завършено професионално образование се удостоверява със:

1. диплома за завършено средно образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом