Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
страница5/7
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/621090.doc
1   2   3   4   5   6   7

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Успешната реализация на придобилите професионална квалификация "Лозаровинар" е свързана с решаването на основни задачи в селското стопанство чрез различни инвестиционни програми:

- Подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на гроздето и продуктите от него, насърчаване на екологосъобразно селско стопанство и дейности по опазване на околната среда;

- Интегрирано, икономически ефективно развитие на лозаро-винарските райони;

- Инвестиции в човешки ресурси - професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в организацията и управлението на лозаровинарското стопанство.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Лозаровинар" могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 6112-2001 "Лозар", 6112-2009 "Фермер, отглеждащ лозя", 8331-2001 "Водач, селскостопански машини", 8331-2003 "Оператор, селскостопански машини", 8331-2005 "Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието"; професиите от единична група 8278 "Машинни оператори в производството на бира, вино и други напитки", както и други включени при актуализирането на НКПД.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Лозаровинар" обучаваният има право да продължи обучението си по друга професия от професионалните направления "Селско стопанство" и "Производство на храни и напитки", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направленията "Селско стопанство" и "Производство на храни и напитки").


3. Цели на обучението

Основната цел на обучението по професията "Лозаровинар" е подготовка на обучаваните за пълноценната им реализация в тази сфера на селското стопанство .

3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- знае и прилага Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

- знае и прилага Закона за виното и спиртните напитки и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане;

- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, опазва околната среда в процеса на работата си;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; прилага договорните отношения между работодател и работник;

- разбира своята роля за осъществяване на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- знае общите правила за работа с компютър и умее да пише текст, да съставя таблици и графики, свързани с изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения, умее да осъществява контакти, като разбира професионалната лексика.

3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Селско стопанство"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и да спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските дейности в растениевъдството;

- познава основните селскостопански машини и принципите за работа с тях;

- познава и да спазва технологичната последователност при производство на грозде и вино;

- познава организацията на лозаровинарското стопанство и правомощията на длъжностните лица;

- познава и да спазва изискванията за добра производствена практика в лозарството и винарството.

3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Лозаровинар" задължителна професионална подготовка

3.3.1. Специалност 6210901 "Лозаровинарство"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по създаване на ново лозово насаждение и винарска изба, основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения, отглеждане на млади и плододаващи лозя, разпознаване на основните сортове лози, добиване, окачествяване, съхраняване, транспортиране и преработка на гроздовата продукция, подготовка за работа на селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството, произвеждане и реализиране продукцията на лозаровинарското стопанство, като спазва изискванията и стандартите за производство в България и Европейския съюз, като:

- знае особеностите и начините на безопасна работа с растителнозащитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове, машини и съоръжения;

- разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино, прилага усвоените теоретични знания при производство на различни сортове грозде и видове вина;

- познава специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си.


4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Лозаровинар" - втора степен на професионална квалификация.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професията "Лозаровинар" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.table definitionПрофесионални

Тематични

компетенции

области

Обща задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

1. Да познава и използва

Здравословни и безопасни

личните предпазни средства,

условия на труд;

да знае и прилага основните

Пожарна и аварийна без-

правила за безопасна рабо-

опасност;

та при извършване на сел-

Долекарска помощ;

скостопанските дейности,

Опазване на околната

да не замърсява с работата

среда.

си околната среда.2. Да разбира собствената си

Психологическа структу-

роля в производството и да

ра на трудовата дейност;

съзнава необходимостта от

Потребности и способнос-

повишаване на квалифика-

ти на личността за само-

цията си.

развитие.

3. Да осъществява ефектив-

Водене на разговор чрез

ни комуникации при изпъл-

различни комуникацион-

нение на трудовата си дей-

ни средства;

ност в работен екип - да

Представяне в писмен вид

умее да формулира пробле-

на: молба, отчет, заявка.

ми, да задава въпроси, даправи отчет за извършенатаработа.4. Да знае общите правила

Конфигурация на компю-

за работа с компютър и да

търа;

умее да ползва програмни

Устройства за въвеждане

продукти; да ползва съвре-

и съхраняване на данни;

менните технологии за из-

Съхраняване и намиране

пълнение на технически

на информация;

задачи от професионалната

Работа с програмни про-

област.

дукти за създаване на елементарни документи.

5. Да се справя с предвидими

Професионална лексика

и рутинни задачи на работ-

на чужд език.

ното място, като осъщест-вява комуникация на чуждезик (ниво А1 - А2 споредобщата европейска рамказа владеене на чужди езици).6. Да познава правата и за-

Кодекс на труда;

дълженията си като участ-

Закон за виното и спирт-

ник в трудовия процес

ните напитки;

съгласно Кодекса на труда;

Закон за държавното об-

да разбира договорните от-

ществено осигуряване;

ношения между работода-

Длъжностна характерис-

тел и работник.

тика;Заплащане на труда, трудови норми;Нормативна уредба за отрасъла;Нормативни документи;Организация на работното място.

Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление

7. Да познава и спазва тех-

Растениевъдство - трайни

нологичната последовател-

насаждения;

ност за изпълнение на сел-

Селскостопански ма-

скостопанските дейности

шини;

в растениевъдството;

Технология и микробио-

да познава и спазва технол-

логия на винопроизвод-

огичната последователност

ството;

за работа със селскостопан-

Машини във винопроиз-

ски машини;

водството;

да произвежда и съхранява

Технохимичен контрол.

вино;да работи със специфичнитеза отрасъла машини.8. Да умее да разчита доку-

Мащаби и размери;

ментация - чертежи, скици,

Видове чертежи.

схеми.9. Да познава и спазва

Аграрна политика на Ев-

изискванията на стандарти-

ропейския съюз.

те за производство на еко-логично чиста продукция,съобразена с изискваниятана Европейския съюз.Специфична за професията "Лозаровинар" задължителна професионална подготовка, специалност: "Лозаровинарство"

10. Да извършва основни

Пепиниерство;

технологични операции при

Технологии в лозарст-

производството на лозов

вото;

посадъчен материал и съз-

Растителна защита.

даването на млади лозовинасаждения; да полагаосновни грижи при отглеж-дане на млади и плодода-ващи лозя.11. Да описва и разпознава

Ампелография.

сортове грозде.12. Правилно да настройва

Машини в лозарството.

за работа и да съхраняваселскостопанските машини,съоръжения и инструменти.13. Да добива, окачествява,

Добиване и преработка

съхранява, транспортира и

на продукцията в лозар-

преработва гроздова про-

ството.

дукция, като създава усло-вия за екологично отглеж-дане и опазване на околнатасреда.14. Да подготвя за работа

Машини във винарството.

машини, съоръжения и ин-струменти във винарството15. Да познава различните

Технология на винопроиз-

технологии за преработка

водството и микробио-

на грозде и производство

логия.

на вино.16. Да съхранява и обработ-

Технология на винопроиз-

ва (стабилизира) вина

водството и технохимичен контрол.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом