Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
страница7/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 13_Lozarovinar.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8


Таблица 4

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Изпълнение на

Познава предназначение-

80

различни дейности,

то и функциите на лозо-
специфични за спе-

вата култура, виното, на
циалността "Лозаро-

машините и съоръжения-
винарство"

та в лозарството и винар-


ството;


Познава технологичните операции при създаване на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозя, производство на вино;


Знае правилата за работа с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;


Познава начините, машините и съоръженията за първична преработка, технологичен контрол и съхранение на продукцията от грозде;


Предлага оптимални технологии и машини за отглеждане на лозя при определени условия и за преработката на грозде.
2. Здравословно и

Знания за предпазване на

10

безопасно упражня-

живота и здравето - своя
ване на изучаваната

и на околните;
професия и опазва-

Знания за безопасна работа
не на околната

при изпълнение на трудо-
среда.

вата дейност;


Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и реагира своевременно;


Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);


Знае правилата за съхранение на машини, съоръжения и инструменти;


Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретни дейности.
3. Икономически и

Познава законодателст-

10

трудовоправни зна-

вото в лозаровинарския
ния и умения

сектор;


Познава системите за заплащане на труда, счетоводни документи в селското стопанство и отчетност;


Познава особеностите на търсенето и предлагането на пазара;


Познава формите за организация на труда и изискванията за организация на производствените дейности.


Общо

100
5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.

Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Изпълнение на

Умее да прилага усвоени-

85

различни дейности,

те теоретични знания в
специфични за спе-

конкретни практически
циалността "Лоза-

дейности;
ровинарство"

Умее да произвежда лозов


посадъчен материал;


Умее да обработва лозя и да преработва грозде;


Умее да работи с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;


Правилно реагира при изпълнение на задачата според конкретните условия.
2. Здравословно и

Не застрашава живота и

5

безопасно упражня-

здравето - своя и на окол-
ване на изучаваната

ните, при изпълнение на
професия и опазва-

изпитното задание;
не на околната

Знания и умения за без-
среда.

опасна работа при изпълнение на трудовата дейност;


Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и реагира своевременно;


Умее да оказва първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);


Умее да работи и съхранява машини, съоръжения и инструменти;


Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на изпитното задание.
3. Организация на

Предварителна подго-

5

работата

товка;


Почистване и подреж-


дане на работното място.
4. Професионално-

Комуникативни умения;

5

личностни качества

Чувство на отговорност


към извършената работа;


Позитивно отношение към околната среда;


Трудова и технологична дисциплина;


Мобилност.


Общо

100
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Завършено професионално образование се удостоверява със:

1. диплома за завършено средно образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лозаровинар\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом