Указани я
ИмеУказани я
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер88.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dfz.bg/assets/557/1.6.2.15.doc
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”


У К А З А Н И Я


Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. На основание чл.12, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 21.12.2006 г. /Протокол №19/, се открива:


1.2. Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница


2. Държавен фонд „Земеделие” не предоставя целевия кредит на земеделски производители, които:

а/ имат неизпълнени договорни задължения към Фонда по финансови линии с настъпил падеж;

б/ имат публични задължения към държавния и общинските бюджети;

в/ имат задължения към Държавния поземлен фонд;

г/ са свързани лица по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с доставчика на минерални торове.


3. Максималният размер на паричните средства, които всеки земеделски производител може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии е до 130 000 лв.


4. Целевият кредит се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които представят следните общи документи:

а/ заявление за подпомагане;

б/ заверена регистрационна карта, заедно с разпечатка или анкетна карта с анкетни формуляри за регистрация като земеделски производител;

в/ копие от документ за самоличност – за физическите лица;

г/ декларация за Единен идентификационен код /ЕИК/ по смисъла на чл.23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/;

д/ удостоверение за актуално правно състояние /не се отнася за пререгистрираните земеделски производители по реда на ЗТР/. В случай, че земеделският производител се е пререгистрирал в Агенцията по вписванията по реда на ЗТР, следва да посочи Единен идентификационен код /ЕИК/ по смисъла на чл.23 в декларацията по б.”г” – за юридическите лица и едноличните търговци;

е/ решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване и обезпечаване на кредита;

ж/ удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите;

з/ декларация с посочени IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка, по която ще бъде преведен кредитът;

и/ удостоверение, издадено от Министерството на земеделието и храните за липса на задължения към Държавния поземлен фонд /ДПФ/ – за земеделски производители, ползватели на земеделска земя от ДПФ;

к/ до изграждане на Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/– документ за собственост или документ, удостоверяващ ползването на земеделската земя /нотариално заверени и вписани договори за наем или аренда на земеделската земя и др./

Представените договори за доказване ползването на земеделска земя се проверяват от служителите на областното поделение на ДФ „Земеделие” – Национални схеми, наричано по-нататък областното поделение. Копие от договорите се съхраняват в областното поделение, като наличието, вида и изрядността се удостоверява със служебна бележка.

л/ декларация по образец за липса на свързаност по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с доставчика на минерални торове.


4.1. Удостоверението по б.”д” от предходната точка следва да бъде в един екземпляр /оригинал или нотариално заверено копие/ и издадено преди датата на подаване на документите в областното поделение на Държавен фонд „Земеделие” - Национални схеми. В случай, че земеделският производител се е пререгистрирал в Агенцията по вписванията по реда на ЗТР, следва да посочи ЕИК в декларацията по б.”г” от предходната точка.


4.2. Удостоверението по б. „ж” от предходната точка следва да бъде в един екземпляр /оригинал или нотариално заверено копие/ и издадено не по-късно от тридесет дни преди датата на подаване на документите в областното поделение.


5. Земеделските производители по т.4 са длъжни:

а/ да обезпечат задълженията си по договорите за предоставяне на целеви кредит с:

- учредяване на ипотека върху недвижимо имущество;

- особен залог върху машини и съоръжения;

- складови записи за вложено зърно в публични складове за съхранение;

- залог на парична сума или банкова гаранция,

покриващи 120% размера на получения кредит.

Особените залози се учредяват в местните поделения на Централния регистър по особените залози /ЦРОЗ/ или в местните поделения на ЦРОЗ.

Ипотеките се учредяват при нотариус по местонахождението на недвижимия имот.

б/ да представят декларация за липса на тежести върху предлаганите като обезпечение движими вещи или недвижими имоти;

в/ да застраховат вещните обезпечения за общоприетите рискове в полза на Държавен фонд „Земеделие”, като застраховката покрива действителната стойност на застрахованото имущество и представят оригиналните застрахователни полици;

г/ да застраховат посевите, които са обект на договора за кредит в полза на Държавен фонд „Земеделие” срещу рисковете: измръзване, изтегляне, градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд и наводнение, като застраховката покрива пълния размер на получените средства по договорите и представят оригиналните застрахователни полици. В застрахователната полица следва да бъде посочено наименованието на целевия кредит, по който е направена.

Сумите по застрахователните премии се внасят еднократно преди подписване на договора за предоставяне на целеви кредит, с изключение на случаите, в които Държавен фонд „Земеделие” има сключено споразумение със застрахователя за издаване на застрахователни полици при разсрочено плащане.


5.1. За учредяване на ипотека върху недвижим имот, земеделските производители представят следните специфични документи:

а/ нотариален акт, договор за покупко-продажба или друг документ за собственост на недвижимия имот;

б/ удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК;

в/ актуална скица на имота;

г/ удостоверение за липса на тежести върху недвижимия имот /предмет на обезпечението/ за период от десет години.


5.2. За учредяване на особен залог, земеделските производители представят следните специфични документи:

а/ талон за регистрация в КАТ и/или свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, издадено от съответната регионална служба на Контролно-техническата инспекция на името на залогодателя;

б/ когато залогодател е трето лице - едноличен търговец или юридическо лице, се прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или се декларира ЕИК и удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК. За юридическите лица следва да бъде представено решение на компетентния му орган на управление за обезпечаване на кредита;

в/ когато залогодател е трето лице - физическо лице, се прилага регистрационна карта за земеделски производител и удостоверение за наличието или липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК;

г/ вписано заявление с идентификационен код на вписването на залога;

д/ удостоверение от ЦРОЗ за вписани обстоятелства по партидата на залогодателя, от което да е видно липсата на предходни вписвания върху приетите като обезпечение движими вещи.


6. Земеделските производители, които кандидатстват за получаване на целеви кредит, представят следните документи:

а/ оригинална фактура, покриваща размера на получените средства по целевата линия и две нейни копия, заверени с мокър печат от доставчика на минерални торове;

б/ копие на платежни документи за извършено плащане по приложените фактури;

в/ приемо-предавателни протоколи за закупените и получените количества минерални торове;

6.1. Копията на изискуемите документи по тази точка следва за бъдат заверени и от областното поделение на Фонда.


7. Минералните торове се закупуват от производители или търговци на минерални торове, включени в списък, утвърден от Държавен фонд „Земеделие”.

7.1. Държавен фонд „Земеделие” не сключва договор за предоставяне на целеви кредит, респ. отказва плащане по сключен такъв договор, ако доставчикът не е включен в списъка по т.7.

7.2. Когато едни и същи земеделски площи са заявени в ИСАК от две или повече лица, за размера на тези площи земеделският производител губи правото да получи съответната част от кредита по целевата линия.


8. Земеделските производители се задължават да възстановят предоставения целеви кредит, заедно с 3% годишна лихва от деня на получаването в срок до 1-ви октомври на следващата година.


ІІ. РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ЦЕЛЕВИЯ КРЕДИТ

1. Областното поделение оказва съдействие на земеделските производители при подготовката на:

а/ заявление за подпомагане;

б/ договор за предоставяне на целеви кредит в 2 екз;

в/ договор за учредяване на особен залог в 2 екз. и заявление за вписване в ЦРОЗ.

г/ декларациите по б.”з” и б.”л” по т.4 от Раздел І Общи условия.


2. Областното поделение оформя документите в съответствие с настоящите Указания и приложените образци. Областните поделения изискват служебни бележки от Областните разплащателни агенции на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, в която да бъдат посочени земеделските парцели, обработвани от съответния земеделски производител.

2.1. Служебната бележка по т.2 от раздел ІІ Ред за сключване на договори по целевия кредит включва информация за размера на площите, заявени в ИСАК и размер на площите, заявени от две или повече лица.


3. Подготвеният договор за предоставяне на целеви кредит се парафира от ръководителя, счетоводителя и експерта, проверили и приели документите.


4. Окомплектованото досие включва:

а/ изискуемите документи по т.4, т.5, т.5.1., т.5.2., и т.6. от Раздел І Общи условия;

б/ договор за предоставяне на целеви кредит;

в/ договор за учредяване на особен залог;

г/ служебна бележка от областната разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, в която са посочени земеделските парцели, обработвани от съответния земеделски производител /сред изграждането на Интегрираната система за администриране и контрол/;

д/ мотивирано становище от областното поделение, съдържащо заключение, че искането на земеделския производител по подготвения договор отговаря/не отговаря на условията, че са / не са представени всички изискуеми документи и препоръка да се разреши/да се откаже финансовото подпомагане. Становището следва се подпише от ръководителя, счетоводителя и експерта, проверил и приел документите.

е/ контролен лист за движение на досието;

ж/ опис на приложимите актове, свързани с поемане на задължение или извършване на разход;

з/ опис на приложените документи;

и/ заявка за изплащане на средствата по договора, представена в три екземпляра.

4.1. Документите по т.4, б.б. „е”, „ж” и „з” се представят съгласно чл.7, ал.1 от Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в Държавен фонд „Земеделие”.


5. Преди да бъде изпратено досието в Централно управление на Фонда, данните на земеделския производител и параметрите по целевия кредит се нанасят в базата данни под ЛОТОС.


6. По сключените договори, областното поделение в срок от 3 /три/ работни дни след получаване на досиетата и одобрените, превежда сумата по банковата сметка на земеделския производител.


7. Областното поделение на ДФ „Земеделие” - Национални схеми, съвместно с ОД „Земеделие и гори” и общинските служби по земеделие и гори, извършват проверка на място след засяване на площите и съставят констативен протокол за състоянието, размера и местоположението на декларираните от земеделския производител площи. Протоколът се прилага към досието.

7.1. При констатирано нецелево използване на предоставеното финансово подпомагане, кредитът става изискуем и земеделският производител възстановява получените средства /кредит/ по договор, заедно със законната лихва от датата на получаването кредита.


8. При неиздължаване на кредита в договорения срок, земеделският производител трябва да възстанови на Фонда предоставената сума по договора, заедно с 3% годишна лихва за периода на срока на договора, както и законната лихва върху получените средства, считано от деня на забавата.


9. При анулиране на фактури за покупка на минерални торове, при деклариране на неверни данни, при неподновяване на регистрацията като земеделски производител или прекратяването й преди изпълнение на договорните задължения, кредитът става изискуем и земеделският производител възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.


ІІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ И СРОКОВЕ НА ЦЕЛЕВИЯ КРЕДИТ

1. Целевият кредит се предоставя на земеделските производители за закупуване на минерални торове за производство на пшеница – амониева селитра и/или троен суперфосфат и/или амофос и/или карбамид и/или NPK.

2. Срокове:

2.1. Начална дата за договаряне на средствата – 11-ти август 2008 г.

2.2. Крайна дата за договаряне на средствата – до изчерпване на финансовия ресурс по целевия кредит, но не по-късно от 31-ви октомври 2008 г.

2.3. Крайна дата за изплащане на средствата – 15-ти декември 2008 г.


С решение на УС на ДФ “Земеделие” от 05.08.2008 г. по Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница са разпределени 9 000 000 лв.


С решение на УС на ДФ “Земеделие” от 05.08.2008 г. на земеделските производители се предоставя кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница, реколта 2009 г. в размер на 6,00 лв./дка.

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом