Техническо задание
ИмеТехническо задание
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер184.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgarianpropertieshome.com/maritsa/images/Posledna novina/Dostavka na torove AOP 201
Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА

НАИМЕНОВАНИЕ

МЯСТО НА ДОСТАВКА

КОЛИЧЕСТВО

РАЗФАСОВКА

ИЗИСКВАНЕ ЗА ЦЕНА

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

І.

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

1

Неорганични ендокомпонентни торове

Амониева селитра

Склад ИЗК "Марица"

40 тона

торби по 50 кг

За 1000 кг

Производител Димитровград

2

Неорганични ендокомпонентни торове

Калиев сулфат Съдържание на активно вещество 50%

Склад ИЗК "Марица"

5 тона

торби по 50 кг

За 1000 кг

Производител Германия

3

Неорганични ендокомпонентни торове

Троен суперфосфат Съдържание на активно вещество 46%

Склад ИЗК "Марица"

3 тона

торби по 50 кг

За 1000 кг

Производител Девня

4

Неорганични ендокомпонентни торове

Магнезиев сулфат

Склад ИЗК "Марица"

300 кг

торби по 25 кг

За 1 кг

БДС, Европейски стандарти за качество

5

Неорганични сложни торове

NPK нестабилизирана N 15/15/15 с калиев сулфат

Склад ИЗК "Марица"

12 тона

торби по 40 кг

За 1000 кг

БДС, Европейски стандарти за качество


Приложение № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП


Долуподписаният/ата................................................................................................,

с ЕГН .............................., в качеството си на ......................................................... на .................................................................................................. (наименование на участника), с ЕИК ........................... и със седалище и адрес на управление ......................................... ....................................................………………………………………………………………


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм обявен в несъстоятелност (представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност);

3. Не съм в производство по ликвидация, не съм и в процедура по ликвидация съгласно националните закони и подзаконови актове (представляваното от мен юридическо лице не е в процедура по ликвидация, не е и в процедура по ликвидация съгласно националните закони и подзаконови актове)

Задължавам се да уведомя Възлoжителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:………... Декларатор:

straight connector 1


Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата................................................................................................................,

ЕГН ....................................., с постоянен адрес в гр. ……....................................................,

настоящ адрес в гр. ......................................................................., община ...........................,

ул. ................................................................................................., л. к. № ................................,

изд. от .............................. гр........................................, на ............................. г. в качеството си на ……………………………………………………………………………………………

(управител, директор и др.)

на "..................................................................................................................................................."

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление……………………………………………………, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК…………………. като, участник в описаната процедура за обществена поръчка.


ДЕКЛАРИРАМ, че


1. Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. (За представителите на юридически лица: И представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ.);

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП, доказано с влязло в сила съдебно решение;

3. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;


6. За Представляваното от мен юридическо лице не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП.

При промяна на декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ......... 2012 г. ДЕКЛАРАТОР: ....................................

(подпис)

Приложение № 4


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата................................................................................................,

с ЕГН .............................., в качеството си на ......................................................... на .................................................................................................. (наименование на участника), с ЕИК ........................... и със седалище и адрес на управление ......................................... ....................................................………………………………………………………………


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм свързано лице по смисъла на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:………... Декларатор:

straight connector 3


Приложение № 5


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП


Долуподписаният/а, …………………………………........................................ с ЕГН …….……………., в качеството ми на …..……………….. на ………………….….. с ЕИК ………………... /БУЛСТАТ ………………../, адрес на управление: …………………………………………………………………,


  1. участник в обществена поръчка при условията и по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет «Доставката на минерални торове, необходими за дейността, осъществявана от Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив, с Възложител Институт по зеленчукови култури «Марица», представляван от доц. д-р Стойка Машева - Директор, адрес: гр. Пловдив, ул. «Брезовско шосе» №32, БУЛСТАТ № 115602330, инд. № по ЗДДС BG 11560233ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам изцяло условията, които са посочени в проекта на договор, неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: «Доставката на минерални торове, необходими за дейността, осъществявана от Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив..

Давам съгласие, при определянето ми за изпълнител, да сключа писмен договор с Възложителя, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата ми.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс на Р България.


………2012 г. Декларатор: ……………………..

/име и фамилия/


Приложение № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата .........................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН.............................., л.к. № ..................................., издадена на .....................................................

от ...................................................., адрес:............................................................................................,

в качеството си на ................................. на ..........................................................,

регистрирано по ф.д. № ................ на ............................................................................,

с ЕИК............................, Инд. № по ЗДДС ..................................

със седалище и адрес на управление ...................................................................................................

...................................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, че

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет: «Доставката на минерални торове обособени в позиции, необходими за дейността, осъществявана от Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив


няма да използвам;


ще използвам подизпълнители;


- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........../…………...……………….…………………../ на сто от общата стойност на поръчката.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: .…………... 2012г. Декларатор: .............................

гр. .................................... (име, подпис)


Приложение № 7

ОФЕРТА – ПРЕДЛАГАНА ЦЕНАот………………………………………………...................................................................................,

/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление:…………………......................………………………................

адрес за кореспонденция ……................……………………………………...………………………….

…………………………………………….........................……………………………..………………

Тел. …………………...………; факс…………..…......…………, е-mail: ............................................

ЕИК............................, инд. № по ДДС BG…..…………………

Представляван от ………………………...................………………..……………………………

в качеството му на ….………............................................., ЕГН ……………................................,

лична карта № ……………….......…, изд. на ………..……… от МВР гр………………......................

лице за контакти:................................................................................................................................

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Представяме настоящото ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след запознаване с всички условия на документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставката на минерални торове, необходими за дейността, осъществявана от Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив.

Предлагаме следното:

НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

РАЗФАСОВКА

ИЗИСКВАНЕ ЗА ЦЕНА

ОБЩА СТОЙНОСТ

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

Неорганични ендокомпонентни торове

Амониева селитра

40 тона

торби по 50 кг

За 1000 кг
Неорганични ендокомпонентни торове

Калиев сулфат Съдържание на активно вещество 50%

5 тона

торби по 50 кг

За 1000 кг
Неорганични ендокомпонентни торове

Троен суперфосфат Съдържание на активно вещество 46%

3 тона

торби по 50 кг

За 1000 кг
Неорганични ендокомпонентни торове

Магнезиев сулфат

300 кг

торби по 25 кг

За 1 кг
Неорганични сложни торове

NPK нестабилизирана N 15/15/15 с калиев сулфат

12 тона

торби по 40 кг

За 1000 кг
Предложените цени са без ДДС


………….. 2012г. Подпис:…...……………..

гр. ................................. /печат/


Плик №2 с надпис "Предлагана цена” съдържа:

1. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (оригинал) - Подготвя се от участника по образеца от настоящата документация.

Този документ заедно с приложението към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата и задължително следва да отговаря на следните условия:

- Участникът няма право на варианти при попълване на ценовата оферта;

- Участникът трябва да предлага цена за всички позиции;

- Участникът трябва да посочи всички цени без ДДС;

- Всички цени се считат за посочени в български лева и закръглени до втория знак след десетичната запетая;

- Стойността на предложените цени трябва да включва: стойността на предлаганите стоки, опаковката и маркировката им и всички транспортни разходи франко– Складова база на Институт по зеленчукови култури «Марица» гр. Пловдив.

Приложение № 8

ПРОЕКТО-ДОГОВОР


Д О Г О В О Р


Днес …………..2012 г. в гр. Пловдив, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ...... от .........2012 г. на Директора на Институт по зеленчукови култури «Марица, гр. Пловдив» се сключи настоящия договор между:


  1. Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив ,

представляван от доц. д-р Стойка Машева - Директор, адрес: гр. Пловдив, ул. «Брезовско шосе» №32, БУЛСТАТ № 115602330, инд. № по ЗДДС BG 11560233, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. „........................” .............. гр. ..............., със седалище и адрес на управление: гр. ............................, ул. „.....................” № .............., регистрирано с решение по ф.д. № .......... /.............. год. на .................... съд, ЕИК ................, инд. № по ЗДДС BG...................... представлявано от ..................... наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема при условията на настоящия договор до изпълни срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Доставка на минерални торове, необходими за дейността на Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив, специфицирани по вид и единична цена в Приложение № 1 към договора.

(2) Срокът на договора е 4 месеца, считано от внасяне на дължимата гаранция за добро изпълнение и представяне на документи по чл. 101а, ал.2 ЗОП


ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договореното в чл.1 от настоящия договор възнаграждение;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме качественото и своевременно изпълнение на доставката;

Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заявените количества торове в 5 дневен срок от получаване на заявката, които торове да са в договорения вид, количество, качество, разфасовка, комплектовка, производител, респективно – доставчик и придружени със съответните документи за съответствие.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се отклонява от условията на доставката дадени в конкретната заявка без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни доставката с грижата на добър стопанин и да защитава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕИЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде торовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по неговата предварителна писмена заявка , в рамките на 5 работни дни от получаване на всяка една заявка. Заявката се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или електронна поща. Предаването на торовете ще се извършва в ИЗК «Марица».

(3) Ако при проверка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира недостатъци или несъответствия той е длъжен в рамките на 3 календарни дни да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи това стоката се смята за одобрена.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на доставката.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежна фактура за изпълнение на поръчката не по-късно от три дни след изпълнението на поръчката.


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да даде необходимите сведения и данни за извършване на доставката, като заявява необходимото му количество и вид торове.

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи стоката, описана в чл. 1;

2. да плати цената на стоката по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка срещу следните документи:

  • издадена от последния фактура в оригинал и два броя заверени копия;

  • документ за качество, издаден от компетентен орган;

  • приемателно – предавателен протокол;

  • писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  • да прегледа торовете при получаването им, дали същите отговарят на заявката и на описаните в издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура.

(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на торовете преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който торовете бъдат предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ІV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Място на изпълнение на поръчката е склад на крайния получател - Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив. Изпълнителят и упълномощен представител на Възложителя, респективно на крайния получател, подписват приемателно – предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките, предмет на договора.

Чл. 10. Срок на изпълнение на поръчката – до 5(пет) работни дни след получаване на писмена заявка.


V. НАЧИН И СРОК НО ПЛАЩАНЕ

Чл. 11 (1) Плащането се извършва до ............. (минимум 60) дни след доставка на всяка партида, за което Изпълнителят издава оригинална фактура. Фактурата следва да е издадена на името на „Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив

Булстат: 115602330, Инд. № по ДДС: BG 115602330, МОЛ: доц. д-р Стойка Машева

и освен задължителните реквизити да съдържа следните данни:

№ и предмет на договора за доставка.


(2) Всяко плащане ще се извършва по банков път в лева в срок от 60 (шестдесет) дни от представяне от Изпълнителя на:

- оригинална фактура, издадена на името на „ Институт по зеленчукови култури «Марица», гр. Пловдив Булстат: 115602330, Инд. № по ДДС: BG 115602330, МОЛ: доц. д-р Стойка Машева;

- приемно - предавателен протокол за извършена доставка, подписан от представители на двете страни;

- сертификат за качество от производителя;

(3) На плащане подлежат само приетите от Възложителя по количество и тип минерални торове.

(4) Всяко плащане ще се извършва от Възложителя с платежно нареждане по банков път по сметката на Изпълнителя в банка ..................................... – клон ......................

Банков код: ..........................

Сметка лева: № ...................

Сметка ДДС: № ...................


VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 12 (1) Стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговарят по вид, количество, качество, разфасовка, производител на договореното в спецификацията по т. 1. Качеството на стоките следва да съответства на БДС и Европейските стандарти за качество, респективно на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган от страната на производителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира доставените торове да са със срок на годност не по-малко от 3 (три) месеца от датата на доставка.

Чл. 13. (1) При доставяне на стока, несъобразена с уговорената по вид, количество, качество, разфасовка, комплектовка, производител, респективно–доставчик, Възложителят има право да иска замяна за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да откаже да заплащане на цената, респективно - да иска връщне на вече заплатената такава.

(2) В случаите на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на неустойка в размер на 10 /десет/ % от стойността на доставената стока.

Чл.14 (1) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на неизпълнението или произлезлите от това неизпълнение щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

(2) Извън горепосочената неустойка, изправната страна има право на обезщетение за претърпяната щета и пропусната полза, ако техния размер надвишава предвидената неустойка.

Чл.15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на ........... лв. (......................), 3% от стойността на поръчката под формата на парична сума, вносима по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал.1 след пълно, качествено и своевременно изпълнение и приемане на възложените дейности и след изтичане на срока по настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са били при него.

(3) В случаите на пълно или частично неизпълнение, както и в случаите на забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


I. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.16 (1) Рекламации за несъответствия по видове и количества се правят в момента на приемането им при краен получател.

(2) Рекламации за скрити недостатъци или отклонения от Техническата спецификация – Приложение № 1 към договора, се правят в рамките на гаранционния срок чл.12 (2), но не по- късно от 1 (един) месец след изтичането му, при условие, че дефектът е открит в рамките на гаранционния срок.

(3) Рекламацията по Чл.16 (2) се удостоверява с Протокол между страните, за чието разглеждане и съставяне Изпълнителят е длъжен да се яви до 10 дни от писменото уведомление. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол.

(4) Рекламираните по качество изделия се подменят с качествени такива в едномесечен срок от получаването на уведомлението за рекламацията за сметка на Изпълнителя. При неизпълнение на това задължение от страна на Изпълнителя, некачественото количество се счита за недоставено и Изпълнителят дължи възстановяване на стойността на некачествените стоки и санкциите по Чл.14 (1) от договора.

(5) Разходите по основателните рекламации, направени от Вьзложителя, са за сметка на Изпълнителя.


VІІІ. СПОРОВЕ

Чл.17 (1) Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие по Чл.17 (1), всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат решавани чрез медиация.

(3) В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. Чл.17 (2), всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

(4) Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред.


ІХ. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.18 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на получаване на съобщението се смята:

• датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;

• датата, посочена в обратната разписка – при изпращане по пощата;

• датата на приемането – при изпращане по факса.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи се смятат:


Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията по настоящия договор на трети лица.

Чл.20 Неразделна част от настоящия договор са оферта и придружаващите я документи, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като кандидат за участие в обявената обществена в поръчка.

Чл.21 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и гражданското законодателство на Република България.

Чл.22 Настоящия договор влиза в сила, считано от внасяне на дължимата гаранция за добро изпълнение и представяне на документите по чл. 101е от ЗОП.


Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра по един за всяка страна и един за регистъра на Възложителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(доц. Д-р Стойка Машева) (.................................)


Гл. счетоводител:

(Севдалина Гагова)

Свързани:

Техническо задание iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание iconТехническо задание

Техническо задание iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание iconТехническо задание
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01. 02. 2014 г от датата на подписване на договора
Техническо задание iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Техническо задание iconТехническо задание
Описание на предмета на поръчката: „Доставка на двигател за микробус Пежо Боксер”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом