Република българия министерски съвет зако н
ИмеРепублика българия министерски съвет зако н
страница2/2
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер322.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2009/oktomvri/zid_zoos.doc
1   2
Раздел 1.1: "Вещества и изделия, които представляват опасност от масова експлозия (масова експлозия е експлозия, която обхваща почти целия товар практически мигновено)."


Раздел 1.2: "Вещества и изделия, които представляват опасност от изхвърляне, но не опасност от масова експлозия."


Раздел 1.3: "Вещества и изделия, които представляват опасност от запалване и дори и най-малката опасност от взрив или опасност от изхвърляне или и от двете, но нямат опасност от масова експлозия:

а) горене, което предизвиква значима излъчваща се топлина; или

б) които горят едно след друго, предизвикващи малък ефект на взрив или изхвърляне или и двете."


Раздел 1.4 "Вещества и изделия, които представляват само слаб риск при запалване или иницииране по време на превоз. Ефектите са ограничени до голяма степен в опаковката и не се очаква изхвърлянето на фрагменти със значими размери или обхват. Външен огън не причинява практически мигновена експлозия на цялото съдържание на опаковката."


Раздел 1.5: "Много слабо чувствителни вещества, представляващи опасност от масова експлозия, които са толкова слабо чувствителни,че има много малка вероятност от започване или преминаване от горене към детонация при нормални условия на превоз. Като минимално изискване те не експлодират при теста за външен огън."


Раздел 1.6: "Изключително нечувствителни изделия, които не представляват опасност от масова експлозия. Предметите съдържат само крайно нечувствителни детониращи вещества и показват незначителна вероятност от случайно възпламеняване или разпространяване. Рискът е ограничен до експлозия на единичен предмет."


В това определение са включени също експлозивни или пиротехнически вещества или препарати, които се съдържат в тези изделия. В случай на изделия, съдържащи експлозиви или пиротехнически вещества или препарати, ако количеството на съдържащото се веществото или преперат е известно, това количество се взема предвид за целите на глава седма, раздел 1 на закона. Ако количеството не е известно, тогава за целите на глава седма, раздел 1 на закона, целият предмет се разглежда като експлозив.


3. „Запалими”, „лесно запалими”, и „изключително запалими” в редове 6, 7 и 8 на таблица 3 означават:

a) „запалими течности” - вещества и препарати с пламна точка равна на или по-голяма от 21 °C и по-малка от или равна на 55 °C (стандартна фраза на риска R 10), поддържащи горенето;

б) „лесно запалими течности”:

- вещества и препарати, които може да се нагреят и да се запалят при контакт с въздуха при стайна температура без допълнителен източник на енергия (стандартна фраза на риска R 17),

- вещества и препарати с пламна точка по-ниска от 55 °C и които са в течно състояние под налягане, ако определени производствени условия, като например високи температура или налягане, могат да обусловят възникване на опасност от голяма авария;

- вещества и препарати с пламна точка по-ниска от 21 °C и които не са изключително запалими (стандартна фраза на риска R 11, второ тире);

в) „изключително запалими газове и течности”:

- течни вещества и препарати с пламна точка по-ниска от 0 °C и точка на кипене (или при температурен интервал на кипене, начална точка на кипене) при нормално налягане по-малка от или равна на 35 °C (стандартна фраза на риска R 12, първо тире), и

- газове, които са запалими при контакт с въздуха при стайна температура и нормално налягане (стандартна фраза на риска R12, второ тире), които са в газообразно или свръхкритично състояние, и

- запалими или лесно запалими течни вещества и препарати, поддържани при температури над точката им на кипене.


4. В случай, че в предприятието и/или съоръжението се произвеждат, употребяват и/или съхраняват повече от едно опасни вещества, класифицирани в една и съща или сходни категории на опасност в количества, по-малки от пределните количества по колона 2 или колона 3 на таблици 1 и/или 3, за да се определи дали предприятието и/или съоръжението попадат в обхвата на глава седма, раздел 1 от ЗООС и какъв е рисковия му потенциал, се използва следното правило:


Предприятието се класифицира като „предприятие с нисък рисков потенциал” ако сумата q1/Q + q2/Q + qх/Q е равна на или по-голяма от едно,

където:

q1, q2, ... , qx е количеството на наличните опасни вещества с еднаква категория на опасност;

Q - пределното количество на опасните вещества, посочени в колона 2 на таблици 1 и/или 3.


Предприятието се класифицира като „предприятие с висок рисков потенциал” ако сумата q1/Q + q2/Q + qх/Q е равна на или по-голяма от едно,

където:

q1, q2, ... , qx е количеството на наличните опасни вещества с еднаква категория на опасност;

Q - пределното количество на опасните вещества, посочени в колона 3 на таблици 1 и/или 3.


Това правило се прилага, за да се оцени общата опасност, свързана с токсичността, запалимостта и екотоксичността на веществата. За тази цел то трябва да се приложи три пъти:

а) за сумиране на вещества и препарати, поименно изброени в таблица 1 и класифицирани като токсични или силно токсични, с вещества и препарати, класифицирани като токсични или силно токсични съгласно редове 1 или 2 на таблица 3;

б) за сумиране на вещества и препарати, поименно изброени в таблица 1 и класифицирани като оксидиращи, експлозивни, запалими, лесно запалими или изключително запалими, с вещества и препарати, класифицирани като оксидиращи, експлозивни, запалими, лесни запалими или изключително запалими съгласно редове 3, 4, 5, 6, 7a, 7б или 8 на таблица 3;

в) за сумиране на вещества и препарати, поименно изброени в таблица 1, и класифицирани като опасни за околната среда (R50 (вкл. R50/53) или R51/53), с вещества и препарати, класифицирани като опасни за околната среда съгласно редове 9(а) или 9(б) на таблица 3;


Предприятието и/или съоръжението попада в обхвата на глава седма, раздел 1 от ЗООС, ако която и да е сума, получена по точки a), б) или в) е равна на или по-голяма от 1.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 20. В Закона за концесиите (обн. ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 53 от 30.06.2006 г.; доп., бр. 65 от 11.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г.; бр. 109 от 20.12.2007 г.; доп., бр. 50 от 30.05.2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г.; изм., бр. 102 от 28.11.2008 г.; доп., бр. 47 от 23.06.2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 103, ал.1, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите” се заличават.

2. В чл. 105, ал. 2 думите „на Министерството на околната среда и водите” се заличават.


§ 21. В Закона за горите (обн. ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г.; изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г.; доп., бр. 133 от 11.11.1998 г.; доп., бр. 26 от 23.03.1999 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2000 г.; изм., бр. 78 от 26.09.2000 г.; доп., бр. 77 от 09.08.2002 г.; изм., бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 99 от 22.10.2002 г.; изм. и доп., бр. 16 от 18.02.2003 г.; изм., бр. 107 от 09.12.2003 г.; изм., бр. 72 от 02.09.2005 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; доп., бр. 34 от 25.04.2006 г.; изм., бр. 36 от 02.05.2006 г.; изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм., бр. 13 от 09.02.2007 г.; изм. и доп., бр. 24 от 20.03.2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 54 от 13.06.2008 г.; изм., бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. бр.32 от 28.04.2009г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 16, ал. 1 изречение второ се заличава.

  2. Чл. 16 а, ал. 2, т. 5 се изменя така:

„5. влязло в сила решение или становище, когато такова се изисква по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и/ или решение за оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона, когато такова се изисква по Закона за биологичното разнообразие.”

3. В чл. 25, ал. 6 думите „Министерство на околната среда и водите” и запетаята след тях се заличават.


§ 22. В Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г.; в сила от 23.03.2001 г.; доп., бр. 112 от 23.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 18 от 28.02.2006 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 09.02.2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп.,бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 10 от 06.02.2009 г. ) в чл.11 се създава ал. 3:

„(3) Съгласуването на проектите за рекултивация по ал.2 се извършва от министъра на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице, а в случай, когато с проекта се предвижда възстановяване ползването на земята за земеделски нужди - и от министъра на земеделието и храните”


§ 23. В Закона за биологичното разнообразие (обн. в ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 94 от 16.11.2007 г.; изм., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 19 от 13.03.2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 31, ал. 20, т. 8 се отменя.

2. В чл. 49, ал.1 :

а) в т. 1 след думите „министъра на околната среда и водите” се добавя „или упълномощен от него заместник министър”;

б) в т. 2 след думите „министъра на околната среда и водите” се добавя „или упълномощен от него заместник министър”;

в) в т. 3 след думите „министъра на околната среда и водите” се добавя „или упълномощен от него заместник министър”.


§ 24. В Закона за защитените територии (обн. - ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм., бр. 98 от 12.11.1999 г.; в сила от 12.11.1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 04.04.2000 г.; изм., бр. 48 от 13.06.2000 г.; доп., бр. 78 от 26.09.2000 г.; изм., бр. 23 от 01.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 77 от 09.08.2002 г.; изм., бр. 91 от 25.09.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; бр. 28 от 01.04.2005 г.; в сила от 01.04.2005 г.; бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 25.11.2005 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г.; в сила от 11.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 20.03.2007 г.; доп., бр. 62 от 31.07.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 19 от 13.03.2009 год.) се правят следните изменения и допълнения :

1. В чл.13, ал. 2 думите „писмено съгласие на Министерството на околната среда и водите” се заменят със „съгласуване с министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица”.

2. В чл. 14, ал. 4 накрая се добавя „или упълномощени от него длъжностни лица”.

3.В Чл. 17 :

а) в ал. 3 думите „с разрешение от Министерството на околната среда и водите” се заменят със „след съгласуване с министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица” ;

б) в ал. 4 думите „с разрешение от Министерството на околната среда и водите” се заменят със „след съгласуване с министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица”.

4. В чл. 58, ал. 2 думите „писмено съгласуване от Министерството на околната среда и водите” се заменят със „съгласуване с министъра на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице”.

5. В чл. 66, ал. 2, т. 2 думите „писмено съгласуване от Министерството на околната среда и водите” се заменят със „съгласуване с министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица”.

6. В преходните и заключителни разпоредби, в § 7 думите „Министерството на околната среда и водите” се заменят с „министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица”.”


§ 25. В Закона за лечебните растения (обн. в ДВ, бр. 62 от 09.07.1999 г.; доп., бр. 88 от 08.10.1999 г.; изм., бр. 113 от 28.12.1999 г.; попр., бр. 114 от 30.12.1999 г.; изм. и доп., бр. 36 от 02.05.2000 г.; бр. 65 от 08.08.2000 г.; в сила от 08.08.2000 г.; бр. 108 от 29.12.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; Решение № 11 от 21.05.2001 г. на КС на РБ, бр. 51 от 05.06.2001 г.; изм., бр. 28 от 19.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 25.06.2002 г.; бр. 83 от 19.09.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; бр. 102 от 21.11.2003 г.; изм., бр. 114 от 30.12.2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; доп., бр. 46 от 03.06.2005 г.; изм., бр. 76 от 20.09.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 85 от 25.10.2005 г.; в сила от 25.10.2005 г.; бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 59 от 21.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 20.07.2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 41 от 02.06.2009 г.) в чл.11 думите „разрешава със заповед на министъра на околната среда и водите” се заменят с „допуска след съгласуване на министъра на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице”.


§. 26. В Закона за водите (В сила от 28.01.2000 г.Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., попр. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г. ) се правят следните изменения и допълнения:

1. Чл.59, ал.2 се изменя така:

„(2) Документите по чл. 60, ал. 9 се подготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър - инженер” по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията”.

2. В чл.63 т.2 се отменя.

3. В чл.118 г:

а) ал. 1 и 2 се отменят.

б) ал.4 се изменя така:

„(4) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, т. 2.”

4. В чл.151, ал.2, т.2, буква „ ю” се отменя.

5. В чл.155, ал.1, т.6 думите „които издава” се заличават.

6. В чл.183, т.2а се отменя.


§ 27. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Бойко Борисов/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

/Росен Желязков/


Главен секретар на Министерство на околната среда и водите:

/Климентина Денева/
и.д. Директор на дирекция “Правно-нормативно и административно

обслужване”:

/Даниела Панкова/


1   2

Свързани:

Република българия министерски съвет зако н iconЗако н
Народно събрание по предложение на Министерски съвет Национална стратегия за закрила на детето, изградена върху принципите на този...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия министерски съвет зако н iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет зако н iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”,...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия
По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия министерски съвет
План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в р българия 2003-2005г
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия министерски съвет заповед
Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом