Република българия министерски съвет зако н
ИмеРепублика българия министерски съвет зако н
страница1/2
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер322.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2009/oktomvri/zid_zoos.doc
  1   2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

З А К О Н

за

изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда


Обн. - ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; попр., бр. 98 от 18.10.2002 г.; изм., бр. 86 от 30.09.2003 г.; доп., бр. 70 от 10.08.2004 г.; бр. 74 от 13.09.2005 г.; изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г.; изм., бр. 88 от 04.11.2005 г.; бр. 95 от 29.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г.; изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; доп., бр. 99 от 08.12.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г.; изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 06.11.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр.52 от 06.06.2008 г.; изм. и доп., бр. 105 от 09.12.2008 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г.; изм., бр. 19 от 13.03.2009 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г.


§ 1. В чл.22 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда.”.

„(2) Докладът по ал.1 се внася в Министерски съвет в тримесечен срок след предоставяне на данните и информацията от Националния статистически институт.”


§ 2. Член 83 се изменя така:

„Чл. 83. (1) Оценките по чл. 81, ал. 1 се възлагат от възложителя на плана или програмата или от възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 на колектив от експерти с ръководител.

(2) Ръководителят и членове на колектива по ал. 1 могат да са български и чуждестранни физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен по специалност, придобита във висши училища.

(3) В хода на консултациите по процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) компетентният орган по околна среда може по своя преценка или при поискване да препоръча на възложителя екипът по ал. 1 да включва експерти с определена компетентност, съобразено със спецификата на инвестиционното предложение или местоположението му.

(4) Членовете на колектива и ръководителят по ал. 1 трябва да декларират писмено, че:

1. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;

2. познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 се позовават и съобразяват с тези изисквания и приложими методически документи.

(5) Членовете на колектива и ръководителят, изготвили оценките по чл. 81, ал. 1, дават заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.”


§ 3. В 84, ал. 2 думите “регистрирани експерти” се заменят с “експертите по чл. 83, ал. 1”.


§ 4. В чл. 86, ал. 1 думите „чл. 83, ал. 1 – 3” се заменят с „чл. 83”.


§ 5. В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „регистрираните експерти” се заменят с “експертите по чл. 83, ал. 1”.


§ 6. В чл. 96,ал. 1, т. 8 думите “чл. 83, ал. 3” се заменят с “чл. 83, ал. 5”, а думите „в 14-дневен срок” се заменят с „в 30-дневен срок”.


§ 7. В чл. 99, ал. 2 думите „ до 3 месеца” се заменят с „ до 45 дни”.


§ 8. Създава се чл. 103а:

„Чл. 103а (1) Предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последствията от тях се отчитат при:

1. устройственото планиране на територията и

2. планирането на защитата на населението и околната среда.

(2) При устройственото планиране на територията целите по ал. 1 се постигат чрез контрол при планиране на:

 1. разположението на нови предприятия и/или съоръжения;

 2. съществени изменения в предприятия и/или съоръжения, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1;

 3. нови строежи, като транспортни връзки, жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения, които имат издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, при които осъществяването на строителството им ще повиши риска от възникване на голяма авария в тези предприятия или ще утежни последствията от нея.

(3) Контролът по ал. 2 се осъществява чрез:

1. издаване от министъра на околната среда и водите на разрешителни по чл. 104, ал. 1 за изграждане и експлоатация на нови предприятия и/или съоръжения, в случаите на ал.2, т.1;

2. преразглеждане от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице на издадени разрешителни при планирани съществени изменения в предприятия и/или съоръжения, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, в случаите на ал.2, т.2;

3. съгласуване от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице на устройствените схеми и планове на общините, на чиито територии има предприятия и/или съоръжения, на които е издадено разрешително по чл. 104 по реда на чл. 121, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в случаите на ал.2, т.3;

(4) В случаите по ал. 3 от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице отчита становището на обществеността по отношение на риска от големи аварии и предвидените мерки за безопасност, получено по реда на чл. 111, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) или чл. 121, ал.1 от ЗУТ.

(5) При планирането на защитата на населението и околната среда целите по ал. 1 се постигат чрез изготвянето от кмета на съответната община на външни аварийни планове за предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.

(6) Формата и съдържанието на външните аварийни планове по ал. 5 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.”.


§ 9. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

“(3) Ако операторът въз основа на Решение на Комисията 98/433/ЕО от 26 юни 1998 година (ОВ L 192/ 08.07.1998, стр. 0019-0020) относно хармонизираните критерии за изключения по член 9 от Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ, L 10/14.01.1997) установи, че определени опасни вещества в предприятието и/или съоръжението или части от него не могат да предизвикат голяма авария, той може да поиска от министъра на околната среда и водите информацията в доклада за безопасност да бъде ограничена до предотвратяването на опасностите от големи аварии и ограничаването на последиците от тях за човека и за околната среда, породени от други опасни вещества, налични в предприятието/или съоръжението или части от него.”

2. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно 4, 5 и 6.

3. Досегашната ал. 6 се отменя.

4. Създават се ал. 7, 8 и 9:

“(7) В случаите по ал. 3 или ал. 5, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок писмено уведомява оператора, че искането му е частично или напълно уважено.

(8) В случаите по ал. 7, операторът в 5-дневен срок предоставя на министъра на околната среда и водите преработен вариант на доклада за безопасност или преработен вариант на документите, който не включва информацията, приета за конфиденциална.”

(9) В случаите по ал. 3 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице ежегодно, до 31 януари, предоставя на Европейската комисия списък на предприятията, чието искане е било частично или напълно уважено, като излага мотивите за това.


§ 10. В чл. 116, ал. 2, думата „своевременно” се заменя с: „веднага, след като същата стане налична”.


§ 11. В чл. 116в, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

“1. В основния текст, след думите „длъжен да” се добавя „провери”;”

“2. Точка 1 се изменя така:

“1. на подходящи интервали, не по-дълги от 3 години””


§ 12. В чл. 116з, ал. 3 думите “могат да” се заличават.


§ 13. В чл. 157б, ал. 4 след думите „министърът на околната среда и водите” се добавя „или упълномощено от него лице”.


§ 14. В чл. 163, ал. 1 се изменя така:


“(1) Член или ръководител на колектива по чл. 83, ал. 1, който наруши чл. 83, ал. 5, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.”


§ 15. В чл. 166, т. 3 след думите “констативни протоколи по чл. 155” се добавя “или чл. 157б”.


§ 16. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 29 се изменя така:

“29. “Съоръжение” е техническа единица в рамките на предприятието, в която се произвеждат, употребяват, обработват или складират опасни вещества. То включва цялото оборудване, структури, тръбопроводи, машини, инструменти, частни железопътни резервни коловози (коловози от вътрешния железопътен транспорт), докове, кейове за разтоварване (пристанищни терминали), които обслужват съоръжението, пирсове, складове или подобни структури, плаващи или не, необходими за работата на съоръжението”.

2. В т. 29а след думите „отговорно пазене на” се добавя „налични”.

3. Точка 43 се изменя така:

„43. „Оператор” е всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:

1. притежава и експлоатира определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

3. който се разпорежда и взема решения относно настоящето или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията”.

4. Точка 53а се изменя така:

„53а. "Съществено изменение на предприятие и/или съоръжение" са:

а) планирани от оператора промени или модификации в работата на предприятието и/или съоръжението, включително спирането или модификацията на действащи или построяването на нови съоръжения, които могат да окажат значително влияние върху опасността от възникване на големи аварии;

б) промяна на количеството на всяко едно от опасните вещества, налични в предприятието и/или съоръжението и/или въвеждане на нови опасни вещества, които се отразяват на класификацията на предприятието и/или съоръжението и/или оказват значително влияние върху опасността от възникване на големи аварии или сериозността на последствията от тях;

в) значителна промяна в естеството или физичната форма на наличните опасни вещества, или всяка промяна на работните процеси, при които те се използват или произвеждат;

г) окончателно затваряне на предприятието и/или съоръжението;

д) промени в нормативните изисквания за експлоатационна безопасност на предприятието и/или съоръжението, налагащи използването на други техники.”

5. В т. 54 думата “голяма” се заличава.

6. Точка 54а се изменя така:

„54а. „Голяма авария” е поява на голяма емисия, пожар или експлозия, която става в резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко предприятие, което има издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, и която води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за околната среда, която опасност е непосредствена, забавена, вътре или вън от предприятието и включва едно или повече опасни вещества от таблица 1 на приложение № 3 или опасни вещества, класифицирани в поне една от категориите на опасност, посочени в таблица 3 на приложение № 3”.


§ 17. Създава се нов параграф §2а от Допълнителните разпоредби:

„§ 2а. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ, L 10/14.01.1997, стр.13-33), допълнена с Директива 2003/105/EО от 16 декември 2003 г. (ОВ, L 345/31.12.2003, стр. 97-105).”


§ 18. В § 12б от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.47 от 2009г.) се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 4 се изменя така

(4) „В случаите, при които с влязло в сила решение по ал.3, т.2 се променят мерки и условия в решение по ОВОС и при проведена процедура по оценка за съвместимост по реда на §14 от Закона за биологичното разнообразие при необходимост, компетентният орган може по своя инициатива да: измени и/или допълни решението по оценка за съвместимост с условия за опазване на защитените зони, изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или за възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на инвестиционното предложение.


2.Създават се ал.5, 6 и 7:

«(5) „В случаите по ал.4 компетентният орган се произнася с решение в едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал.3, т.2.

(6) “Обжалването на решенията по ал. 3 и 5 не спира изпълнението им.”

(7) „В случай на стартирала процедура по ал.1, при която за разглежданото инвестиционното предложение няма проведена или приключила процедура по оценка за съвместимост, се прилага чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие.»


§ 19. Приложение № 3 към чл. 103, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.77 от 2005г.) се изменя така:


1. Настоящото Приложение се прилага, за да се определи наличието на опасни вещества за всяко предприятие и/или съоръжение за целите на класифицирането му като "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал" или "предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал" от страна на оператора и прилагането на изискванията на глава седем, раздел 1 от ЗООС.

2. Операторът на ново или действащо предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/или се съхраняват опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, изброени в таблици 1 и 3, колона 2 на настоящото Приложение, е длъжен да го класифицира като "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал", а операторът на ново или действащо предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/или се съхраняват опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, изброени в таблици 1 и 3, колона 3 на настоящото Приложение, е длъжен да го класифицира като "предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал". При изчисляването на количествата на опасните вещества се спазват всички изисквания на настоящото приложение.

3. Класификацията по т. 2 определя задълженията на операторите по чл. 110, ал.1 и чл. 116а.

4. Смеси и препарати се разглеждат като чисти вещества, когато попадат в граничните стойности на концентрациите, определени в съответствие с свойствата им, по критериите, посочени в Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 66 от 2004 г., бр. 50 и 57 от 2005 г.), или в Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 116 от 2004 г.), транспониращи изискванията на европейските директиви, посочени в т. 1 на забележките към Таблица 3, освен когато не са изрично посочени определен процентен състав или друго обяснение.

5. Количествата, посочени в долните Таблици, се отнасят за всички предприятия и/или съоръжения.

6. За целите на класификацията на предприятието и/или съоръжението следва да се отчитат максималните количества на опасните вещества, които са налични или може да се очаква да са налични по всяко време, на площадката на предприятието и/или съоръжението. Опасни вещества, в налични количества, равни или по-малки от 2 на сто от съответните количества, посочени в Таблиците на приложението, могат да бъдат изключени при изчисляването на сумата на относителните количества на опасните вещества по реда на т. 4 на забележките към Таблица 3, ако местоположението им в предприятието и/или съоръжението е такова, че не би могло да причини голяма авария на друго място в предприятието и/или съоръжението.

7. Правилата за изчисляването на сумата на относителните количества на опасните вещества по реда на т. 4 на забележките към Таблица 3 се прилагат, когато е необходимо.

8. За целите на класификацията съгласно настоящото приложение, газ е всяко вещество, което при температура 20 °C има абсолютно парно налягане равно на или по-голямо от 101,3 kPa.

9. За целите на класификацията съгласно настоящото приложение, течност е всяко вещество, което не е газ и което не е в твърдо състояние при температура 20 °C и стандартно налягане 101,3 kPa.

Когато едно или повече опасни вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, са поименно изброени в таблица 1 и са класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно таблица 3, се прилагат пределните количества, посочени в таблица 1.


Таблица 1
Поименно изброени веществаОпасни вещества

Пределно количество(в тонове)Нисък рисков потенциал

Висок рисков потенциал
1

2

3
Амониев нитрат 1

5000

10000
Амониев нитрат 2

1250

5000
Амониев нитрат 3

350

2500
Амониев нитрат 4

10

50
Калиев нитрат 5

5000

10000
Калиев нитрат 6

1250

5000
Арсенов(V)оксид, арсенова (V) киселина и/или солите им

1

2
Арсенов(III)оксид, арсенова (ІІІ)киселина и/или солите им

 

0.1
Бром

20

100
Хлор

10

25
Никелови съединения в праховидна инхалабилна форма (никелов моноксид, никелов диоксид, никелов сулфид, триникелов дисулфид, диникелов триоксид)

 

 1
Етиленимин

10

20
Флуор

10

20
Формалдехид (концентрация ≥ 90%)

5

50
Водород

5

50
Хлороводород (втечнен газ)

25

250
Оловни алкили

5

50
Втечнени изключително запалими газове (включително втечнен нефтен газ) и природен газ

50

200
Ацетилен

5

50
Етиленоксид

5

50
Пропиленоксид

5

50
Метанол

500

5000
4,4-метиленбис (2-хлор- анилин) и/или солите му в прахообразна форма

 

0.01 
Метилизоцианат

 

0.15
Кислород

200

2000
Толуендиизоцианат

10

100
Карбонилдихлорид (фосген)

0.3

0.75
Арсенов хидрид (арсин)

0.2

1
Фосфорен трихидрид (фосфин)

0.2

1
Серен дихлорид

1

1
Серен триоксид

15

75
Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини (вкл. ТХДД), изчислени в ТХДД еквивалент

 

 0.001
Следните канцерогенни вещества в концентрации над 5 тегловни %: 4-аминобифенил и/или солите му, бензотрихлорид, бензидин и/или солите му, бис(хлорметил) етер, хлорметил метил етер, 1,2-диброметан, диетил сулфат, диметилсулфат, диметилкарбамоилхлорид, 1,2-дибромо-3-хлорпропан, 1,2-диметилхидразин, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, хидразин, 2-нафтиламин и/или солите му, 4-нитродифенил и 1,3-пропансултон

0.5

2
Петролни продукти:

А) бензини и нафти;

Б) керосини (вкл. реактивно гориво);

В) газьоли (вкл. дизелови горива, газьол за промишлени и комунални цели и смесени газьолови компоненти)

2500

25000


Забележки

1. Амониев нитрат (5000/10 000): торове, способни да се саморазграждат.


Отнася се за комбинирани/комплексни торове, базирани на амониев нитрат (комбинирани/комплексни торове, съдържащи амониев нитрат с фосфат и/или поташ), които са способни да се саморазграждат и, в които съдържанието на амониев азот е:

 • между 15,75 тегловни % (15,75 тегловни % съдържание на азот-амониев, еквивалентно на 45% амониев нитрат) и 24,5 тегловни % (24,5 тегловни % съдържание на амониев азот, еквивалентно на 70% амониев нитрат) и общо съдържание на запалими/органични материали не повече от 0,4 % или торове, които отговарят на изискванията на приложение № 3 към чл. 23 и 27 от Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (приета с ПМС № 5 от 16.I.2003 г.; обн., ДВ, бр. 10 от 2003 г., транспонираща изискванията на Директива 80/876/ЕИО);

 • равно или по-малко от 15,75 тегловни % и съдържат незабранени запалими материали и, които са способни да претърпят самоподдържащо се разграждане съгласно ООН Trough Test (виж препоръки на Организацията на обединените нации за транспорт на опасни товари: ръководство за изпитвания и критерии, част ІІІ, подраздел 38.2).


2. Амониев нитрат (1250/5000): чистота, отговаряща на изискванията за торове


Отнася се за еднокомпонентни амониево нитратни торове и сложни/комбинирани торове, базирани на амониев нитрат, в които съдържанието на амониев азот е:


 • повече от 24,5 тегловни % с изключение на смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота не по-малка от 90%;
 • повече от 15,75 тегловни % за смеси от амониев нитрат и амониев сулфат;
 • повече от 28 тегловни % (28 тегловни % съдържание на амониев азот, еквивалентно на 80 % амониев нитрат) за смес от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота не по-малка от 90%,


и които отговарят на изискванията на приложение № 3 към чл. 23 и 27 от Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове.


3. Амониев нитрат (350/2500): техническа чистота


Отнася се за:

 • амониев нитрат и препарати, съдържащи амониев нитрат, в които съдържанието на амониев азот е:

  • между 24,5 и 28 тегловни % и съдържанието на запалими вещества е не повече от 0,4 %;

  • повече от 28 тегловни % и съдържанието на запалими вещества е не повече от 0,2 %;

 • воден разтвор на амониев нитрат, в който концентрацията на амониев нитрат е повече от 80 тегловни %.


4. Амониев нитрат (10/50): материали, неотговарящи на изискванията за качество, и торове, които не изпълняват теста за детонация


Отнася се за:

 • материали, които са отхвърлени (бракувани) по време на производствения процес, амониев нитрат и препарати, съдържащи амониев нитрат, еднокомпонентни амониево нитратни и базирани на амониевия нитрат комбинирани/комплексни торове, посочени в т. 2 и 3, които са върнати от крайния потребител на производителя, намират се във временен склад или са предадени в преработвателен завод за преработка, рециклиране или обработка с цел безопасна употреба, защото вече не отговарят на условията по т. 2 и 3;
 • торове, посочени в т. 1, първо тире, и т. 2, които не отговарят на изискванията на приложение № 3 към чл. 23 и 27 от Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове.


5. Калиев нитрат (5000/10 000): комбинирани калиево-нитратни базирани торове, в които калиев нитрат е в прилингована/гранулирана форма.


6. Калиев нитрат (1250/5000): комбинирани калиево-нитратни базирани торове, в които калиевият нитрат е в кристална форма.


7. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини


Количествата на полихлордибензофураните и полихлордибензодиоксините се изчисляват чрез следните фактори:


Таблица 2

Фактори на токсична еквивалентност (ITEF) за сходни вещества (NATO/CCMS)

2,3,7,8-ТХДД

1

2,3,7,8-ТХДФ

0,1

1,2,3,7,8-ПХДД

0,5

2,3,4,7,8-ПХДФ

0,51,2,3,7,8-ПХДФ

0,05

1,2,3,4,7,8-ХсХДД

0,11,2,3,6,7,8-ХсХДД

0,1

1,2,3,4,7,8-ХсХДФ

0,1

1,2,3,7,8,9-ХсХДД

0,1

1,2,3,7,8,9-ХсХДФ

0,11,2,3,6,7,8-ХсХДФ

0,1

1,2,3,4,6,7,8-ХпХДД

0,01

2,3,4,6,7,8-ХсХДФ

0,1

ОХДД

0,001

1,2,3,4,6,7,8-ХпХДФ

0,011,2,3,4,7,8,9-ХпХДФ

0,01ОХДФ

0,001

(T = тетра, П = пента, Хс = Хекса, Хп = Хепта, O = окта)
Таблица 3

Категории вещества и препарати, неупоменати поименно в Таблица 1

Категории опасни вещества

Пределно количество(в тонове)

Опасни вещества

Опасни вещества

1

2

3

1.

Силно токсични

5

20

2.

Токсични

50

200

3.

Оксидиращи

50

200

4.

Експлозивни (виж забележка 2)

Когато веществото, препарата или изделието се класифицира като UN/ADR категория 1.4

50

200

5.

Експлозивни (виж забележка 2)

Когато веществото, препарата или изделието се класифицира като: UN/ADR категории 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 или е класифицирано със стандартна фраза на риска R2 или R3

10

50

6.

Запалими

(Когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в забележка 3а)

5000

50000

7 a.

Лесно запалими

(Когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в забележка 3б) (1))

50

200

7 b.

Лесно запалими течности

(Когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в забележка 3б) (2))

5000

50000

8.

Изключително запалими

(Когато веществото или препарата попадат в рамките на определението, дадено в забележка 3в)

10

50

9.

Опасни за околната среда, свързани със следните рискови фрази:а) R50: “Силно токсични за водни организми” (включително R50/53)

100

200

б) R51/53: “Токсични за водни организми; може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна околна среда”

200

500

10.

Всяка друга класификация, която не обхваща посочените по горе класификации, свързана със следните рискови фрази:а) R14: “Реагира бурно с вода” (включително R14/15)

100

500

б) R29: “при контакт с вода се отделя токсичен газ”

50

200Забележки


1. Веществата и препаратите се класифицират съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Обн. ДВ. бр.5 от 17.01.2003г., изм. ДВ. бр.66 от 30.07. 2004г., изм. ДВ. бр.50 от 17.06.2005г., изм. ДВ. бр.57 от 12.07.2005г., изм. ДВ. бр.20 от 6.03.2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2008г., изм. ДВ. бр.51 от 3.06.2008г., загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.), транспониращи следните Директиви и техните адаптации към техническия прогрес: Директива 67/548/EEC на Съвета от 27 юни 1967 относно сближаването на законите и регулациите и административните разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химични вещества (1) и Директива 1999/45/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 май 1999 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (2).

Когато веществата, които са налични или може да бъдат налични в предприятието и/или съоръжението, не са класифицирани като опасни по чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, като напр. отпадък, но въпреки това при условията на производството, употребата или съхранението им в предприятието и/или съоръжението представляват или могат да представляват опасност и притежават или могат да притежават еквивалентни свойства по отношение на риска от големи аварии, се прилагат разпоредбите за временно опаковане и етикетиране съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Когато опасните вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, са класифицирани в повече от една категория на опасност, се прилага категорията на опасност с най-ниски пределни количества съгласно таблица 3 на приложението. За прилагането на т. 4 от настоящите забележки ще се използва пределното количество, отговарящо на съответната класификация.


2. „Експлозивни” означава:

- вещество или препарат, което представлява риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване (стандартна фраза на риска R2),

- вещество или препарат, което представлява повишен риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване (стандартна фраза на риска R3), или

- вещество, препарат или изделие, попадащо в Клас 1 на Европейската спогодба за международни превози на опасни товари по шосе (UN/ADR), сключена на 30 септември 1957г., както е променяна и както е транспонирана от Директива на Съвета 94/55/EC от 21 ноември 1994 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари(3).


В това определение се включват пиротехнически изделия, които за целите на глава седма, раздел 1 на закона се приемат за вещества (или смеси от вещества), чиято цел е да пораждат някакво въздействие чрез топлина, светлина, звук, газ или дим или чрез комбинация от тях, като резултат от самоподдържащи се екзотермични химични реакции. Ако вещество или препарат е класифицирано едновременно по UN/ADR и чрез стандартни фрази на риска R2 или R3, използва се класификацията по UN/ADR.


Веществата и изделията от Клас 1 се класифицират в раздели 1.1. до 1.6. в съответствие със схемата за класификация на UN/ADR. Разделите съответно са:


  1   2

Свързани:

Република българия министерски съвет зако н iconЗако н
Народно събрание по предложение на Министерски съвет Национална стратегия за закрила на детето, изградена върху принципите на този...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия министерски съвет зако н iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет зако н iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”,...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия
По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия министерски съвет
План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в р българия 2003-2005г
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия министерски съвет заповед
Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2...
Република българия министерски съвет зако н iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом