Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
ИмеПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер57.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tutrakanobs.net/arhiv/zasedanie_30_08_05_09.doc
Препис - извлечение !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

тел. : 0866 / 606 - 02 e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg

тел. : 0866 / 606 - 18 web site: www.tutrakanobs.net

факс: 0866 / 606 - 18 7600 Тутракан ул.”Трансмариска”№20


===================================================================

По Протокол № 30 от 08 май 2009 година


РЕШЕНИЕ № 361


ОТНОСНО: Дневен ред


1. Обсъждане на решение № 322 по протокол № 28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра.

2. Отдаване на мери и пасища от общинския поземлен фонд за 2009 година.

3. Докладна записка относно дарение на недвижим имот- частна общинска собственост.

4. Разни.


От общо гласували 15 общински съветници, „ за”- 15, „против”- няма,

въздържали се”- няма.


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ /Севгинар Амза /

_________________________________________________________


Дата:

Гр.Тутракан ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/ Цв. Георгиева/


Препис - извлечение !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

тел. : 0866 / 606 - 02 e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg

тел. : 0866 / 606 - 18 web site: www.obs.tutrakan.org

факс: 0866 / 606 - 18 7600 Тутракан ул.”Трансмариска”№20


===================================================================

По Протокол № 30 от 08 май 2009 година


РЕШЕНИЕ № 362


ОТНОСНО: Обсъждане на решение № 322 по протокол № 28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра.


Общински съвет гр. Тутракан на основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА отменя решение № 322 по протокол № 28 от 21. 04. 2009 година предоставяне за общо ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд на територията на Община Тутракан.


От общо гласували 15 общински съветници, „ за”- 15, „против”- няма,

въздържали се”- няма.


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ /Севгинар Амза /

_________________________________________________________


Дата:

Гр.Тутракан ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/ Цв. Георгиева/


Препис - извлечение !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

тел. : 0866 / 606 - 02 e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg

тел. : 0866 / 606 - 18 web site: www.obs.tutrakan.org

факс: 0866 / 606 - 18 7600 Тутракан ул.”Трансмариска”№20


===================================================================

По Протокол № 30 от 08 май 2009 година


РЕШЕНИЕ № 363


ОТНОСНО: Приемане на решение за предоставяне за общо ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд на територията на Община Тутракан.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинския съвет реши


І.Да бъдат предоставени под наем , общинските мери и пасища за стопанисване и отглеждане на животни на територията на община Тутракан, както следва:

1. с.Бреница – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи: Рейхан Салим Халил, кмет- Наджи Исуф Юмер

2. с.Старо село- ЗК “Хр.Ботев-92” гр.Тутракан; контролиращи Светломир Симеонов Русев, кмет- Ангел Атгелов Друмев

3. с.Белица- “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Иван Златев Иванов, кмет- Костадин Илиев Манев

4. гр.Тутракан – “Златна Тракия” ЕООД-гр.Тутракан; контролиращи Нахид Сюлейман Чанакчъ, Борислав Димов- „ Общинска собственост”

5. с.Царев дол – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Еленка Петрова Илиева, км. наместник- Невянка Йорданова

6. с.Антимово – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи- Димитър Георгиев Димитров, км. Наместник- Йорданка Йорданова Грънчарова

7. с.Шуменци – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи – Коси Стоянов Петков, кмет- Симеон Георгиев Димитров

8.с.Сяново -“Златна Тракия” ЕООД-гр.Тутракан; контролиращи- Васил Николов Василев, км. наместник- Виолета Денева Димитрова

9.с.Търновци – ЗК “Хр.Ботев-92” гр.Тутракан; контролиращи- Илиас Исмаил Али, кмет- Севим Еюб Кязим

10.с.Варненци- “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Иванка Великова Симеонова, кмет- Георги Димитров Василев

11. с.Цар Самуил- “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Бейтула Кадир Неджиб, кмет- Мехмед Юмер Юмер

12.с.Преславци – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Ибрям Алиев Тазимов, кмет- Али Зюлкяров Алиев

13. с.Нова Черна – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Златко Петров Бончев, кмет- Нехат Юсмен

14.с.Пожарево- “Златна Тракия” ЕООД-гр.Тутракан; контролиращи Златко Митев Маринов , км. НаместникГеорги Софрониев

15.с.Дунавец – “Амон” ЕООД- гр.Тутракан; контролиращи Златко Митев Маринов , км. Наместник Г. Софрониев

които да извършат идентификация и регистрация на земеделските имоти.


ІІ.Определя следните правила за ползване на мерите и пасищата на територията на общината:

1.Да се предприемат мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, включващи почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, торене, дискуване и др., което е предпоставка за поддържането на мерите в добро земеделско и екологично състояние.

2. Да се извършва ветеринарна профилактика.

3.Да се определят прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопой.

4. Да се осигури охрана.

5.При наличие на висока численост на селскостопанските животни, да се изработи експлоатационен план за паша.

6.Да се построят временни навеси за лагеруване на селскостопанските животни.

7.Общината да оказва съдействие при идентификацията и регистрацията на земеделските имоти.

ІІІ. Срокът на отдаването под наем е 1/една/ година.

ІV.Наемната цена е 4.00 /четири/ лева на декар за година.

V.Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно сключване на договорите за отдаване под наем на мерите и пасищата на територията на Община Тутракан.


От общо гласували 15 общински съветници, „ за”- 15 гласа , „против”- няма, въздържали се”- няма.


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ /Севгинар Амза /

_________________________________________________________


Дата:

Гр.Тутракан ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/ Цв. Георгиева/


Препис - извлечение !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

тел. : 0866 / 606 - 02 e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg

тел. : 0866 / 606 - 18 web site: www.obs.tutrakan.org

факс: 0866 / 606 - 18 7600 Тутракан ул.”Трансмариска”№20


===================================================================

По Протокол № 30 от 08 май 2009 година


РЕШЕНИЕ № 364


ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот- частна общинска собственост- прегласуване.


На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и чл. 39 от НРПУРОИ

1. Общински съвет не дарява на Стив Хараламбиев- почетен гражданин на гр. Тутракан, ул. „ Рибарска”/ пл. № 73496.500.1251 по кадастралната карта на гр. Тутракан/, а именно: паянтова жилищна сграда със застроена площ 33 кв. м.


От общо гласували 14 общински съветници, „ за”- 9 гласа , „против”- няма, въздържали се”- 5.


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ /Севгинар Амза /

_________________________________________________________


Дата:

Гр.Тутракан ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/ Цв. Георгиева/

Свързани:

Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
От общо гласували 13 общински съветници,,,за’’-13,,,против’’-няма,,,въздържали се’’-няма, се приема дневният ред за заседание №56/30....
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Тутракан, общ. Тутракан, ул.,,Ана Вентура’’№64, кв. 85, поземлен имот с идентификатор №73496. 501. 3731 по кадастрална карта от 2008г.,...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconОбщински съвет–тутракан, област силистра
Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 9 от подос, свиквам заседание на Общински...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconОбщински съвет–тутракан, област силистра
Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от подос, свиквам заседание на Общински съвет...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconОбщински съвет–тутракан, област силистра
Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от подос, свиквам редовно заседание на Общински...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconОбщински съвет–тутракан, област силистра
На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 65 т. 1 от подос свиквам извънредно заседание...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconОбщински съвет–тутракан, област силистра
На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 65 т. 1 от подос свиквам редовно заседание...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconРешение №802
Преразглеждане на върнати от областния управител на област Силистра за ново обсъждане решения №791,№792, №793 и №796 от протокол...
Препис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра iconПрепис-извлечение! Общински съвет – русе
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 51 ал. 2 от Наредба на Общински съвет №23...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом