Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер360.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-lozarovinar.d
  1   2   3


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Проект


Държавно образователно изискване

за придобиване на квалификация

по професията

“Техник в лозаро-винарството”Професионално направление:
621

Селско стопанство
Наименование на професията:
621020

Техник в лозаро-винарството 1. София, 2005
1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В таблица 1. е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение (2004г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Таблица 1.

Специалност

Степен на професионална квалификация

Входящо минимално образователно равнище

1.

2.

3.

4.

6210201

Лозаро-винарство

Трета

Завършено основно образование1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник в лозаро-винарството”, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Затруднения при упражняване на професията “Техник в лозаро-винарството” може да имат хора с алергия към полени, цъфтежи, масла, препарати, торове и други.


2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.


Таблица 2.

Описание на трудовите дейности (задачи)

Предмети и средства на труда

Професионални компетенции


Знания за:

Умения за:

Професионално-личностни качества

1.

2.

3.

4.

5.

Специалност 6210201 “Лозаро-винарство”

1. Произвежда сертифициран лозов посадъчен материал.

Лозов маточник;

Лозово вкоренилище;

Плододаващи насаждения за събиране на калеми;

Помещение за съхраняване и подготовка на резниците;

Машини за облагородяване;

Помещение за стратифициране;

Инвентар за стратификация;

Уреди за контрол на температурата и влажността;

Ръчни инструменти.


Анатомично устройство на лозата;

Биологични особености и изисквания на лозата;

Почви;

Видове подложки;

Видове подпорни конструкции в маточниците;

Производство на подложкови резници; Събиране на резници за калеми, съхраняване и подготовка на резниците;

Видове присаждане;

Видове стратификация;

Видове вкоренилища;

Показатели за класификация на младите лозички;

Параметри за производство на сертифициран лозов посадъчен материал.

Разпознаване на: типовете почви, видовете подложки, видовете подпорни конструкции в лозовия маточник;

Определяне пригодността на типа почва към вида подложка;

Извършване на основни технологични операции за: подготовка на резниците за облагородяване; Oблагородяване, стратификация, вкореняване и отглеждане на лозичките във вкоренилището; Изваждане и класиране на младите лозички.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Физическа сила;

Издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост.


2. Създава нови лозови насаждения.

Земя;

Торове;

Машини за: почвообработка, торене, подравняване на площта, маркиране, засаждане;

Ръчни инструменти;

Млади лозички.

Почви;

Лозов посадъчен материал;

Класификация на сортовете грозде;

Климатична и почвена характеристика на лозаро-винарските райони;

Райониране на сортовете грозде;

Схеми на засаждане;

Формировки.

Разпознаване на типовете почви;

Извършване на основни технологични операции за създаване на младо лозе: подравняване на площта, основно торене, маркиране, засаждане;

Подготовка на младите лозички за засаждане;

Избор на подходящи сортове за определен регион.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост.


3. Отглежда млади и плододаващи лозови насаждения.

Лозови насаждения;

Торове;

Растително-защитни препарати;

Машини за почвообработка, торене;

Ръчни инструменти.

Почви;

Видове растително-защитни препарати;

Видове торове;

Биологичен износ;

Сортове грозде;

Формировки;

Резитби на зряло;

Зелени резитби;

Болести по лозата;

Неприятели по лозата;

Плевели;

Степени на зрялост на гроздето.


Разпознаване на: сортовете грозде, нападенията от болести и неприятели, видовете плевели;

Определяне на планирания добив;

Определяне на оптималната торова норма;

Подготовка и прилагане на растително-защитни разтвори;

Работа с почвообработващи и растителнозащитни машини и съоръжения;

Определяне момента на беритба при десертни и винени сортове.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост


4. Работи с машини в лозарството.

Трактори;

Селскостопански машини за: почвообработване, торене, растителна защита, прибиране на гроздовата продукция.

Класификация на селскостопанската техника в лозарството;

Устройство и принцип на действие на селскостопанската техника;

Текущ ремонт и поддържане на техниката.

Сформиране на работни екипи;

Изготвяне на чертежи;

Управление и работа с трактор;

Настройване и регулиране на селскостопански машини в лозарството;

Поддържане и съхраняване на техниката.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост

5. Подготвя винарски изби и съдове.

Винарски съдове;

Препарати за дезинфекция;

Апарати и системи за миене и дезинфекция.

Материала на съдовете;

Видове дезинфектанти;

Видове системи за измиване и дезинфекция.

Обработване на съдовете;

Дрениране.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

6. Приема и окачествява грозде.

Грозде;

Везна, ареометър, метален цилиндър, кофи, вила, гроздомелачка;

Таблици, инструкции.

Ампелографска характеристика на сортовете;

Устройство на ареометъра;

Устройство на гроздомелачката.

Разпознаване на сортовете грозде;

Отчитане на плътност и температура;

Отчитане на кантар;

Използване на гроздомелачка;

Отчитане на захарно съдържание с ареометър.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

7. Работи с машини и съоръжения във винопроизводството.

Гроздомелачки, оцедвачи, преси, ферментатори, помпи, топлообменници,

центрофуги, транспортьори, филтри, миячна машина, пълначна машина, стерилизатор, затваряща и етикетираща машина, крейтер, декрейтер, палетизатори.


Устройство на машините;

Принцип на действие на машините и съоръженията.

Поддръжка на машините;

Настройване на машините;

Използване на машините;

Отчитане на параметри.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

8. Извършва първична обработка на грозде, получава различни типове вина и ги обработва и стабилизира.

Гроздомелачки, преси, ферментатори, помпи, топлообменници, транспортьори, тръбопроводи, ареометър, сулфитометър, екстрактор за билки, бистрители, бутилки;

Грозде, билки, спирт, SO2.

Устройство на машините и съоръженията;

Устройство на ареометъра;

Устройство на сулфитометъра;

Видове ферментация;

Отклонения от технологията;

Свойствата на спирта, винените дрожди, бактериите, SO2;

Показатели за провеждане на нормална ферментация;

Видове билки;

Видове плодове;

Видове бистрители;

Дъбова дървесина;

Химичните процеси при съзряване и стареене на вината.

Използване на машини и съоръжения;

Отчитане на захарно съдържание с ареометър;

Сулфитиране със сулфитометър;

Подготвяне и влагане на чиста култура дрожди и бактерии;

Коригиране на захарното съдържание и киселинността;

Влагане на спирт;

Влагане на билкови екстракти;

Бистрене;

Изчисляване на необходимите дози бистрител и SO2.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

9. Оползотворява вторичните суровини от винопроизводството.

Транспортьори, помпи, екстрактори, дестилационни апарати, инсталация за производство на тартарат;

Виноматериали за изваряване, винена кал, джибри.

Устройство и принцип на работа на машините за преработка на вторични суровини;

Параметри и състав на вторичните суровини.

Използване на машините;

Отчитане на параметрите;

Коригиране на параметрите.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

10. Произвежда естествено пенливи и газирани вина.

Виноматериали, акратофори, помпи, съоръжения за подготовка на тиражна смес и експедиционния ликьор, специфични за производството съоръжения, афрометър, бутилки.

Устройство на машините и съоръженията;

Уреди за отчитане;

Специфични изисквания към виноматериалите, дрождите и бистрителите;

Хранителни добавки за дрождите и енологичните практики.

Използване на машини, съоръжения и измервателни уреди;

Приготвяне на тиражен и експедиционен ликьор;

Ремюаж;

Дегоржаж.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; физическа сила; издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; инициативност;

Предприемчивост.

11. Създава условия за екологично отглеждане на лозя, производство на екологично чиста продукция.

Склад за растително защитни препарати и торове;

Лаборатория за анализ на почвата и продукцията;

Лаборатория за анализ на вина и други продукти от грозде.

Екологично чиста продукция;

Екологично законодателство;

Екологична оценка на почвата и продукцията.

Определяне и преценяване на екологичните фактори за производство на екологично чиста продукция;

Прилагане изискванията на стандартите за производство на екологично чиста продукция и опазване на околната среда.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост

12. Произвежда оцет.

Ацетификатори, помпи, оцетно-кисели бактерии, вино, филтри, съдове за обработка и съхранение, бистрители, ебулиометър, бутилки.

Устройство и принцип на действие на съоръженията;

Оцетно-кисели бактерии;

Състав на виното;

Бистрители;

Нормално протичане на процеса.

Експлоатация на съоръженията;

Отчитане на параметри и тяхната корекция;

Подготовка и влагане на бистрители.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

13. Произвежда спиртни напитки.

Дестилати, спирт, плодови и билкови настойки, захар; Дестилационни апарати, съдове за купажиране, бистрители, помпи, филтри, бутилки, омекотителна инсталация за вода.

Дестилати и спирт;

Състав и параметри на напитките;

Ред на влагане на суровините;

Омекотяване на вода;

Дъбова дървесина;

Приготвяне на билкови и плодови настойки;

Бистрители;

Съзряване и стареене на напитките;

Отклонение от параметрите.

Използване на дестилационни апарати;

Приготвяне на билкови и плодови настойки;

Приготвяне на дъбов екстракт;

Приготвяне на захарен сироп;

Приготвяне на купажи;

Подготовка и влагане на бистрители;

Подготовка на водата;

Работа със специфични за производството съоръжения.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене; Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност; Инициативност;

Предприемчивост.

14. Организира и управлява лозаро-винарско стопанство

Първични счетоводни документи;

Регистрационни книги;

Кодекс на труда;

Кодекс за държавно обществено осигуряване;

Закон за застраховки;

Търговски закон;

Закон за виното и спиртните напитки и наредбите към него.


Пазар и пазарна среда;

Производствени фактори в селското стопанство;

Цени и ценообразуване;

Инвестиции и кредитиране;

Кредити и кредитна дейност;

Банки;

Организация на маркетинга в лозаровинарско стопанство;

Проучване на пазара и определяне нормите на реализация на продукцията;

Реклама;

Застрахователно дело;

Трудово законодателство;

Форми на управление на труд;

Вътрешно-сметна организация;

Стратегическо управление на лозаровинарско стопанство;

Особености при производство на грозде и вино;

Производителност на труда;

Себестойност на продукцията;

Показатели за анализ на грозде и вино;

Показатели за анализ на финансовото състояние на лозаровинарско стопанство;

Отчитане на резултатите.

Прилагане на основните форми за организиране структурата на управленската система на фирмата;

Познаване на особеностите за търсене, предлагане, пазарно равновесие;

Различаване на факторите земя, труд, капитал и предприемачество;

Различаване на цените и начините на ценообразуване;

Различаване на видовете инвестиции и техните източници;

Избиране на банки и форми на преференциални кредити;

Извършване на маркетинг и реклама;

Определяне на формата за реализация на продукцията;

Изчисляване на рентабилност и ефективност;

Работа с нормативни документи;

Прилагане на формите за организация на труда и

производствените дейности;

Прилагане на основните форми за организиране структурата за управленската система на фирмата;

Прогнозиране на добива от единица площ;

Съставяне на материален баланс;

Установяване на разходите за консумативи, осветление, отопление, селскостопански и винарски машини и трудовите разходи;

Работа с първични счетоводни документи.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост


15. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Лични предпазни средства; пожарогасител; предпазни и предупредителни знаци; забранителни надписи и табели;

Нормативни актове.

Технологична последователност при изпълнение на дейностите при производство на грозде и вино;

Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните дейности в лозарството и винарството.


Правилно използване на личните предпазни средства;

Безопасна работа с торове, препарати, машини, съоръжения и инструменти.

Комуникативност;

Работа в екип;

Трудова дисциплина;

Отговорност;

Логическо мислене;

Физическа сила и издръжливост;

Сръчност;

Наблюдателност;

Инициативност;

Предприемчивост.

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Успешната реализация на придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник в лозаро-винарството”е свързана с решаването на основни задачи в селското стопанство чрез различни инвестиционни програми:

 • подобряване на условията за производство, преработка и реализация на грозде и продуктите от грозде, насърчаване на развитието на екологосъобразно селско стопанство и дейностите по опазване на околната среда;

 • интегрирано развитие на лозаро-винарските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;

 • инвестиции в човешкия капитал – професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в организацията и управлението на лозаровинарското стопанство.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник в лозаро-винарството” могат да организират собствено производство, както и да постъпват на работа в лозаро-винарски стопанства на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите (1996г.): 6113 “Зеленчукопроизводители, овощари, лозари, цветопроизводители”, 6211 “Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание”, 7416 “Квалифицирани работници в производството на напитки, дегустатори”.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Техник в лозаро-винарството", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление “Селско стопанство”, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната по професията подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за професиите от професионално направление “Селско стопанство”).


3. Цели на обучението

Основната цел на обучението по професията “Техник в лозаро-винарството” е подготовка на обучаваните за пълноценната им реализация в тази сфера на селското стопанство.

  1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, опазва околната среда в процеса на работата;

 • осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип – умее да формулира и разрешава проблеми, да поставя задачи, да организира и контролира изпълнението им, да поема отговорност;

 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

 • познава правата и задълженията си като участник и ръководител в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; прилага договорните отношения между работодател и работник;

 • разбира своята роля в организацията и управлението на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

 • притежава предприемачески и мениджърски способности при организация на производството и реализацията на грозде и вино;

 • знае общите правила за работа с компютър и умее да въвежда текст, да съставя таблици и графики;

 • осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения, умее да осъществява контакти, да се информира за развитието и новостите в лозаро-винарската индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му.

  1. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление “Селско стопанство”

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • умее да разчита документация – чертежи, скици, схеми;

 • организира и управлява лозаро-винарско стопанство;

 • познава и спазва изискванията на стандартите за производство на екологично чиста продукция, съобразена с изискванията на Европейския съюз.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по специфичната за професията и специалността “Лозаро-винарство” задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да умее да прави агропроизводствена характеристика на почвата, да изготвя проект за създаване на ново лозово насаждение и винарска изба; да прави планово-икономическа обосновка и кандидатства за финансиране от европейски фондове и програми; да извършва основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения, да полага основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя, да описва и разпознава видовете и сортовете лози, да добива, окачествява, съхранява, транспортира и преработва продукцията, да подготвя правилно за работа селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството, да произвежда и реализира продукцията на лозаро-винарското стопанство, като:

 • знае особеностите и начините на безопасна работа с растително-защитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове;

 • разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино и други продукти от грозде;

 • прилага усвоените теоретични знания при въвеждането на нова техника и технологии за производство на различни сортове грозде и видове вина;

 • анализира специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;

 • синтезира и прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;

 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

 • проучва пазара и реализира продукцията.


4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията “Техник в лозаро-винарството”.

Учебният план се изгражда върху основата на учебно-предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определят броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професията ”Техник в лозаро-винарството” – трета степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални компетенции

Тематични области1.

2.

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

1. Познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа при извършване на селскостопанските дейности, не замърсява с работата си околната среда.


Здравословни и безопасни условия на труд;

Пожарна и аварийна безопасност;

Долекарска помощ;

Опазване на околната среда.

2. Разбира своята роля в организацията и управлението на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.


Индивидуално трудово поведение;

Групово трудово поведение;

Мотивация и мотивационни процеси.

3. Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа.


Видове общуване;

Принципи на деловото общуване;

Правила за водене на делова кореспонденция;

Представяне в писмен вид на: молба, отчет, заявка.

4. Познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област.


Конфигурация на компютъра;

Устройства за въвеждане и съхраняване на данни;

Съхраняване и намиране на информация;

Работа с програмни продукти за създаване на текст и таблици.

5. Справя се със задачи на работното място като осъществява комуникация на чужд език.


/Ниво А1 – А2 според общата европейска рамка за владеене на чужди езици/

Най-често употребявана лексика – четене и разбиране на текстове (стандарти, нормативи, инструкции, указателни надписи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения), попълване на несложни информационни справки;

Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (описание на работното място и дейност) – говоримо и писмено.

6. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник.


Кодекс на труда;

Закон за виното и спиртните напитки;

Закон за държавното обществено осигуряване;

Данъчен закон;

Длъжностна характеристика.

7. Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

Познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.

Заплащане на труда, трудови норми;

Цени и ценообразуване;

Нормативна уредба за отрасъла;

Участници в инвестиционния процес;

Нормативни документи;

Организация на работното място;

Управление на персонала.

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното направление

8. Разчита документация – чертежи, скици, схеми.

Мащаби и размери;

Видове чертежи.

9. Организира и управлява лозаро-винарското стопанство.

Аграрен мениджмънт;

Аграрен маркетинг;

Аграрно право;

Счетоводство на аграрната фирма;

Закон за ползване на земеделските земи

10. Познава и спазва изискванията на стандартите за производство на екологично чиста продукция съобразена с изискванията на Европейския съюз.

Аграрна политика на Европейския съюз

Специфична за професията “Техник в лозаро-винарството” задължителна професионална подготовка

Специалност: 6210201 “Лозаро-винарство”


11. Прави агропроизводствена характеристика на почвата.

Почва и почвено плодородие


12. Извършва основни технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения; полага основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя.

Пепиниерство;

Технологии в лозарството;

Растителна защита;

Агрохимия.

13. Описва и разпознава видове лози и сортове грозде.

Ампелография

14. Подготвя за работа и съхранява селскостопанските машини, съоръжения и инструменти.

Машини в лозарството

15. Добива, окачествява, съхранява, транспортира и преработва гроздова продукция, като създава условия за екологично отглеждане и за опазване на околната среда.

Добиване и преработка на продукцията в лозарството

16. Подготвя за работа машини съоръжения и инструменти във винарството.

Машини във винарството

17. Познава различните технологии за преработка на грозде и производство на вино и продукти от грозде.

Технология на винопроизводството и микробиология

18. Съхранява и обработва /стабилизира/ вина и продукти от грозде.

Технология на винопроизводството и технохимичен контрол.
  1   2   3

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом