Билети за държавния комплексен изпит
ИмеБилети за държавния комплексен изпит
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер90.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.maupbg.com/Dobaveni/1_GOSKOMEKZ_MAG-2010. Mejdunarodnaya ekonomika i upravleniye pers


БИЛЕТИ

ЗА ДЪРЖАВНИЯ

КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ


Направление:

0501 Икономика и предприемачество
Специалност:

8.050109 Управление на персонала и икономика на трудаСпециализация:

Международна икономика и управление на персоналаобразователно-квалификационно ниво – магистър


Подготвени от: д-р ик.н., проф. Дмитренко Г.А., к.в.н.,

к.с/х.н, доц. Бирдус Л.С., к.е.н., доц. Дорошенко Л.С.

Утвърдени: на заседание на катедрата по управление на персонала

и медицински мениджмънт

(протокол № 5 от 22.04.2009 г.)


Наименование на дисциплините,

включени в Държавния изпит по специалността:


 1. Управление на развитието на персонала в многонационалните компании.

 2. Международен маркетинг на персонала

 3. Мотивация на персонала


БИЛЕТ № 1

 1. Управление на развитието на персонала в многонационалните компании. Особености.

 2. Двойствен характер на маркетинга и неговата проява в международния маркетинг на персонала.

 3. Същност, вътрешна динамика, специфични признаци на мотивацията на персонала.БИЛЕТ № 2

 1. Роля и място на моралното възпитание и обучение в системата на образованието. Понятието „морален императив”.

 2. Феноменология, закономерности, детерминанти, фактори, механизми, условия, начини и особености на развитието на човека в многонационалните компании.

 3. Методологически подход към изследването и организацията на мотивационната дейност на управленския персонал.БИЛЕТ № 3

 1. Критерии за оценка на професионалната компетентност.

 2. Модели за обучение и професионализъм в многонационалните компании.

 3. Условия и фактори, съдействащи на мотивацията за развитието на професионализма на личността и дейността на специалиста.БИЛЕТ № 4

 1. Проект за методологическата подготовка на ръководителите. Развитие на техника за мислене и управление в многонационалните компании.

 2. Разбиране за международен маркетинг на персонала в широко и специално значение.

 3. Професионалната мотивация и нейната роля в управлението на персонала.

БИЛЕТ № 5

 1. Международният маркетинг на персонала като философия и основа на стратегическото управление на персонала.

 2. Начини за формиране на стратегическо мислене в управлението на персонала в многонационалните компании.

 3. Атестацията на кадрите като съставна част от системата за кариерно развитие на персонала.БИЛЕТ № 6

 1. Критерии за оценяване на професионалната компетентност.

 2. Същност на мотивацията на персонала. Методи и подходи.

 3. Цели и задачи на международния маркетинг на персонала.БИЛЕТ № 7

 1. Модел на развитие на кадрите в многонационалните компании.

 2. Изследване на факторите, влияещи на международния маркетинг на персонала.

 3. Материална мотивация на трудовото поведение на работниците.БИЛЕТ № 8

 1. Характеристика на външните фактори, влияещи на международния маркетинг на персонала.

 2. Регистрация и анализ на състава, атестация на кадрите в многонационалните компании.

 3. Мотивацията като условие и фактор за професионалното и кариерното развитие на персонала.БИЛЕТ № 9

 1. Подбор, движение и резерви на кадрите в многонационалните компании.

 2. Видове професионална мотивация.

 3. Характеристика на вътрешните фактори, влияещи на международния маркетинг на персонала.

БИЛЕТ № 10

 1. Потребности на човека, на персонала като активиращо начало на дейността в многонационалните компании.

 2. Международният маркетинг на персонала като система за управление на пазара на работна сила.

 3. Влияние на мотивацията върху професионалното усъвършенстване на персонала.БИЛЕТ № 11

 1. Плановата работа за развитието на персонала в многонационалните компании.

 2. Международният маркетинг на персонала като отделен аспект на системата за управление на персонала.

 3. Мотивация на професионалното развитие на персонала и неговата дейност.БИЛЕТ № 12

 1. Обща характеристика на видовете стимули.

 2. Информационно обезпечаване на системата за международен маркетинг на персонала.

 3. Анализ на нуждите в преподготовката на персонала в многонационалните компании.БИЛЕТ № 13

 1. Програми за преподготовка и повишаване на квалификацията в многонационалните компании.

 2. Управление на възнагражденията във фирмите и компаниите.

 3. Методи за експертни оценки в международния маркетинг на персонала.БИЛЕТ № 14

 1. Организационна дейност на държавата в сферата на осигуряване функционирането на елементите на системата за управление на международния маркетинг на персонала.

 2. Съвременни изисквания към системата за мотивация на персонала и стратегия за нейното развитие.

 3. Методи на преподготовка и повишаване на квалификацията на персонала в многонационалните компании.БИЛЕТ № 15

 1. Основи на организацията на международния маркетинг на персонала като структура и процес.

 2. Програмно, проблемно и дистанционно обучение в многонационалните компании.

 3. Модел на мотивацията на професионалното саморазвитие на персонала, отчитайки стратегията за развитието на фирмата.БИЛЕТ № 16

 1. Система за подготовка на ръководители от стратегическо ниво в многонационалните компании.

 2. Понятие за мотивационен процес. Модел на процеса мотивация (по стадии).

 3. Етапи на развитието на международния маркетинг на персонала.БИЛЕТ № 17

 1. Проблеми на информационното осигуряване на дейността на предприемаческите структури по принципа на международния маркетинг на персонала.

 2. Кадрова стратегия в системата на управление на многонационалните компании.

 3. Първоначални теории на мотивацията като резултат (теория Х, В и Z) като резултат от историческия анализ на поведението на персонала на фирмата.БИЛЕТ № 18

 1. Професионално-квалификационно развитие на персонала в многонационалните компании.

 2. Принципи на международния маркетинг на персонала (свободен избор на целите и стратегиите за функциониране и развитие, комплексен подход към съгласуването на целите и човешкия ресурс, и оптималното им обединяване).

 3. Методи за непосредствена мотивация на труда (убеждение, агитация …).БИЛЕТ № 19

 1. Социално и личностно измерение на кариерата на персонала в многонационалните компании.

 2. Характеристика на теорията за приоритетите (йерархия на нуждите).

 3. Статистическата информация като най-пълно разработен сегмент на информационното осигуряване на международния маркетинг на персонала.БИЛЕТ № 20

 1. Учебният процес като система (синергетичен подход). Методи за прогнозиране в международния маркетинг на персонала.

 2. Характеристика на теорията за двата фактора на Герцберг.

 3. Планиране на оценка за крайните резултати от дейността на персонала в многонационалните компании с отчитане на стратегията.БИЛЕТ № 21

 1. Задача на субектите на управление в международния маркетинг на персонала.

 2. Видове и форми на професионално обучение в многонационалните компании.

 3. Понятие за метод и технология на мотивацията на персонала във фирмата.

БИЛЕТ № 22

 1. Отчитане на националната култура в процеса на мотивация и в оценката на персонала.

 2. Стратегия в живота на човека и обществото. Функции на международния маркетинг на персонала.

 3. Основни направления в работата на кадровите служби по въпросите на професионалното развитие на персонала.БИЛЕТ № 23

 1. Международен маркетинг на персонала в многонационалните компании.

 2. Управление на кариерата и развитие на работниците в съвременното производство.

 3. Социално-политическите условия, финансовата и данъчна политика, законодателно-правните условия, производствената сфера, жилищно-битовите условия, духовната среда и природно-географската среда като външни мотиватори (стимули) на човешкото поведение.БИЛЕТ № 24

 1. Осъществяване мониторинг и оценка на резултатите в многонационалните компании.

 2. Структура и взаимовръзка на вътрешните и външни мотивационни фактори на поведението. Структура на международния маркетинг на персонала.

 3. Основни направления в работата на кадровите служби по въпросите на професионалното развитие на персонала.БИЛЕТ № 25

 1. Ролята на мотивите и импулсите за формиране характера на отношението към работата.

 2. Отчитане глобалните фактори за формирането на стратегии в международния маркетинг на персонала.

 3. Ролята на кадровия резерв в професионалното усъвършенствуване и кариерното развитие на персонала.

БИЛЕТ № 26

 1. Характеристика на теорията за равенството.

 2. Многонационалната компания като система.

 3. Международният маркетинг на персонала като философия и стратегия в управлението на човешкия ресурс.БИЛЕТ № 27

 1. Видове възнаграждение и влиянието им върху мотивационното поведение на човека. Стимулиране и мотивация.

 2. Стратегии на международния маркетинг на персонала в икономиката от пазарен тип с несъвършена информационна инфраструктура.

 3. Особености на управлението на персонала в многонационалните компании.БИЛЕТ № 28

 1. Мотивационната дейност като подсистема на стратегическото управление на персонала.

 2. Анализ на стратегиите в международния маркетинг на персонала в условията на неопределеност.

 3. Управление на развитието на персонала като съставна част от системата за управление на човешкия потенциал.БИЛЕТ № 29

 1. Кризата в трудовата мотивация като следствие от субективното психологическо състояние на човека.

 2. Кадровата политика в предприятието и международният маркетинг на персонала. Организационна структура на системата за стратегическо управление на персонала в многонационалните компании.

 3. Начини за усъвършенстване организацията на дейността на кадровите служби по въпросите на професионалното развитие на персонала.

БИЛЕТ № 30

 1. Разработка на стратегии в международния маркетинг на персонала.

 2. Оценяване професионалната компетентност като основа на кариерното развитие на персонала.

 3. Системата за материално и морално стимулиране, и делегираните пълномощия като организационни методи за повишаване на инициативата и отговорността.Свързани:

Билети за държавния комплексен изпит iconБилети за държавния комплексен изпит
Стратегическият анализ като основна предпоставка за ефективно стратегическо планиране
Билети за държавния комплексен изпит iconБилети за държавен комплексен изпит
Мисията и целите като елемент от стратегията, структурата и поведението на организациите
Билети за държавния комплексен изпит iconИкономически университет –варна въпросник за комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’
За комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’
Билети за държавния комплексен изпит iconПредстои държавен изпит. Във връзка с това бихме желали да Ви дадем предварителна информация относно най-често задаваните въпроси. Публикуваме и примерен казус
Публикуваме и примерен казус, който ще Ви даде ориентири какво трябва да очаквате в частта „казус” на държавния изпит. Усилената...
Билети за държавния комплексен изпит iconКомплексен държавен изпит- магистри

Билети за държавния комплексен изпит iconКомплексен държавен изпит бакалаври

Билети за държавния комплексен изпит iconКомплексен държавен изпит- бакалаври

Билети за държавния комплексен изпит iconКомплексен държавен изпит- магистри

Билети за държавния комплексен изпит iconГрафик за провеждане на комплексен държавен изпит

Билети за държавния комплексен изпит iconКомплексен държавен изпит на: 09. 09. 2011 г от 08. 00 ч в зала 128

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом