Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
ИмеГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер379.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-dobrich.dobrich.net/normativni_documenti/novi/god_plan_uchil.doc
  1   2   3   4
ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

Училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС).

Съгласно Указание на МОН (Указание за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1999/2000 г.) за учебната 1999/2000 г. годишният план се разработва от директора, помощник-директорите и учителите, съгласува се с педагогическия съвет, утвърждава се от директора в срок до 30 юни и се представя в ИО на МОН до 14 септември. Старши експертите по организация на средното образование, по професионално образование и на специалните училища към ИО на МОН изискват от директорите годишен план при представяне за утвърждаване на Списък ­ Образец № 1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец № 1 в ИО на МОН на основание Календар за дейностите в системата на народната просвета за учебната година. (Приложение № 2)

Директорът и помощник-директорите контролират изпълнението на годишния план, а резултатите отчитат на заседание на педагогическия съвет. Планирането, като функция на управлението, е обект и предмет на цялостна проверка, осъществявана от експертите от ИО на МОН.

Разработването на годишен план е важна и отговорна дейност, от която зависи качеството на учебно-възпитателния процес в училището, както и ефективността на управлението и изисква компетентност по проблемите на училищното планиране. Изготвеният годишен план трябва да бъде целесъобразен, адаптиран към особеностите на училището и контингента ученици, които се обучават. Същият се разработва на базата на състоянието на училището и трябва да бъде съобразен с утвърдените традиции и съществуващите нормативни документи. При неговото планиране оказват влияние спецификата на училището, квалификацията на учителите, социалния състав на учениците, конкретните обстоятелства и т.н.

Разработването на вариант за годишен план може да бъде възложено на комисията по планирането, която внася своите предложения за обсъждане на заседание на ПС, който на свой ред, след обсъждане и дискусия, приема плана. Комисията по планирането се утвърждава от ПС или се назначава със заповед на директора. Тази комисия изработва както годишния план на училището, така и проектите на останалите училищни планове, с изключение на тези, които се изработват от съществуващите постоянни комисии, методически обединения и други.

Съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 г., годишният план на училището има следната структура и включва три раздела:

В първи раздел се прави кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището като се открояват:

--> силните страни, постиженията, резултатите;

--> слаби страни, проблеми, трудности, опасности;

--> възможности на училището да решава проблемите;

--> изводи, оценки.

Във втори раздел се формулират:

--> мисия на училището ­ (кратко се посочва най-същественото, към което се стреми училището в развитието си и в подготовката на учениците, кредото на училището);

--> визия на училището ­ образа, виждането, представата за училището, която училищният екип иска да изгради у другите;

--> цели на училището ­ свързани с очакваните резултати от обучението, развитието и социализацията на учениците (реално изпълними и измерими);

--> стратегии в дейността на училището (примерни стратегии):

* за високо качество на подготовката на учениците;

* за специализация на училището (в даден профил, професия, направление, дейности);

* за диференциация (изграждане на собствен облик и училищни ценности), това с което училището се отличава от другите;

* за диверсификация (многообразие от дейности);

* за демократизация и хуманизация на дейността на училището (поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание на неговото развитие и обучение);

* иновационна стратегия;

* стратегия за оцеляване, интензивно развитие и др.

--> приоритети в дейността на училището (примерни приоритети):

* издигане равнището на родноезиковата подготовка;

* засилване на чуждоезиковата подготовка;

* засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии;

* гражданско образование;

* издигане качеството на обучението по всеки учебен предмет;

* други.

В трети раздел се включват дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите.

1. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

* свързани с оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучението;

* свързани със социализацията и гражданското образование и възпитание на учениците ­ в учебната и извънкласната дейност, по изграждане на национални и общочовешки ценности, естетически, спортни, музикални, екологични и други дейности; кръжоци, клубове, състави и др.

2. Квалификационна дейност в училище (теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност).

3. Видове вътрешноучилищен контрол, обекти, форми, срокове.

4. Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.

5. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда ­ с училищното настоятелство, с родителите, обществеността, бизнес средите, културните институции и др.

6. Задачи и форми за работа на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

7. Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

При изготвянето на годишния план е важно основните идеи да се представят под формата на конкретни действия, гарантирани със срокове и обезпечени с отговорници.

Важна част от съдържанието на годишния план е определянето на целта и основните задачи. При тяхното формулиране се изисква съобразяване с конкретните училищни условия. След поставяне на целта и задачите се определят конкретните дейности, сроковете и отговорниците за тяхното осъществяване. Планираните задачи и дейности трябва да бъдат формулирани кратко и ясно, а поставените срокове реално изпълними.

На базата на годишния план на училището се изготвя КАЛЕНДАРЕН ПЛАН за предстоящите дейности и мероприятия по месеци. Същият се поставя на видно място, където всички могат да проверяват задачите, сроковете и отговорниците за изпълнението им.


1)

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ­ I вариантм. ____________________

ДЕЙНОСТИ

СРОК НА ИЗ-

ОТГО-

КОНТРО-И МЕРОПРИЯТИЯ

ПЪЛНЕНИЕ

ВАРЯ

ЛИРА

1

2

3

4

5

1.

...

...

...

...

...

...

...

...

...2)

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ­ II вариантм. ____________________Дейности:

Разра-

Съгласу-

Утвържда-

Контролира:ботва се:

ва се:

ва срок:1

2

3

4

5

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...3)

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ­ III вариантм. ____________________м. септември1. _____________________________________________________________срок: ________________________________

отг.: _____________________________________________________________________________________________

(пълно наименование на училището)УТВЪРЖДАВАМДИРЕКТОР: ________________________________

/.............../

ГОДИШЕН ПЛАН

НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА ________/ ________ГОДИНАНастоящият план е приет на заседание на педагогическия съветПротокол № ________/ ___________

/дата/

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел I.

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището.

Раздел II.

Мисия на училището

Визия на училището

Цели на училището

Стратегии в дейността на училището

Приоритети в дейността на училището

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес.

Квалификационна дейност в училище.

Видове вътрешноучилищен контрол.

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

Раздел I.

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


Цялостната дейност на училище _______________________________ през учебната ________/ __________година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха _______ ученици, разпределени в _______ паралелки.

Запазеният брой на паралелките и увеличаване броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа (УВР). Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:

--> обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

--> няма повтарящи ученици;

--> завоювани са много спортни отличия: футболният отбор се класира на първо място в областните ученически игри и на трето място на Републиканското първенство;

--> учениците се представиха отлично на олимпиадите по български език и завоюваха призовите места на областните кръгове;

--> учениците се класираха за регионалния кръг на олимпиадата по химия.

От завършилите седмокласници 86 % са приети с конкурсен изпит в профилирани гимназии и техникуми. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.
  1   2   3   4

Свързани:

Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен план на училището
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconДа направим училището привлекателно за младите хора формиране на групи
Отговор:  Да може да покрива и две и няколко области по усмотрение на ръководителя на иид и съответното решение на педагогическия...
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен план за паша за стопанската 2012г за землището на Община Пещера
Настоящият Годишен план за паша за 2012 г., се разработва на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и полузването...
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен план за дейностите на соу"отец паисий" с природо- математическа насоченост
Годишният план е разработен в съответствие с изискванията на Указанието за организиране на дейностите на соу през учебната 2011/2012...
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен план за работата на училището през учебната 2011 2012 год
Троян, п к. 5600, обл. Ловеч ул „Кирил и Методий” №13, тел. 0670/62776, e-mail – km
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС) iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом