Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година
ИмеДокладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година
Дата на преобразуване05.12.2012
Размер222.34 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.boychinovtsi.bg/Files/FileType_13/Protokol_50_R_418_433.doc


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 174 РЕШЕНИЕ № 418

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2011 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 418


На основание чл. 25 ал. 1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет приема информация за текущо изпълнение на бюджета на Община Бойчиновци към 30.06.2011 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС-175 РЕШЕНИЕ № 419

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно информация за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 419


На основание чл. 25 ал. 1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет приема информация за текущо изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на Община Бойчиновци към 30.06.2011 година както следва:

приходи

годишен план 2011

отчет 2011

Приходи от лихви от текущи банкови сметки
1 756

Всичко неданъчни приходи
1 756

получени трансфери м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки
79 335

Получени вр. безлихв. заеми м/у бюдж. и извънюд. с/ка(-)


Възстановени вр. безлихв. заеми м/у бюдж. и извънюд. с/ка(-)
- 61 728

Средства на разпореждане от/за извънбюдж. с/ки(+/-)


Остатък по сметки към 01.01.2011 г.
1 734 441

Остатък по сметки към 31.03.2011 г.
-1 736 213

Всичко приходи
17 591

Разходи
 

Дейност 322 "Образование"- Издръжка
1 266


Дейност 562 "Лични асистенти"- Работна заплата и осигуровки
16 325


Дейност 827 "Развитие на селските райони"
 

Работна заплата, осигуровки и издръжкаКапиталови разходиВсичко разходи
17 591ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 176 РЕШЕНИЕ № 420

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно вътрешна промяна по бюджета на Общинска администрация.

Р Е Ш Е Н И Е № 420


На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети

1. Общински съвет гр. Бойчиновци извършва вътрешно прехвърляне на средства по бюджета на Общинска администрация гр. Бойчиновци от частта за местни дейности в дофинансиране за държавни дейности с местни приходи както следва:

1.1. Намалява 2 450 лева в местни дейности по параграфи както следва:

Функция 1 “Общи държавни служби” Дейност 122 “Общинска администрация”


параграф

наименование на разходите

Общинска администрация

1

2

3

§ 10-20

Разходи за външни услуги

2 450
Всичко :

2 450


2. Увеличава 2 450 лева в дофинансиране на държавни дейности с местни приходи както следва:

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозна дейност” , Дейност 738 “Читалища”


параграф

наименование на разходите

Общинска администрация

1

2

3

§ 45-00

Субсидии на организации с нестопанска цел

2 450
Всичко :

2 450ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 177 РЕШЕНИЕ № 421

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно преразпределение на средствата по бюджета за подпомагане на спортни прояви на регистрирани спортни клубове и дружества на територията на общината.


Р Е Ш Е Н И Е № 421


На основание чл. 21, ал.1, т. 6, от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ Общински съвет Бойчиновци приема преразпределение на средствата за подпомагане на спортните клубове съгласно Приложение №1

Приложение №1


 

 

било

става

1

Футболни клубове

8 000

9 300

 

в т.ч.

 

 

 

Бойчиновци

4 000

3 650

 

Ерден

4 000

3 650

 

Кобиляк

0

2 000

2

Волейбол

1 000

500

3

Тенис на маса

500

200

4

Шах-мат

500

0

 

Общо:

10 000

10 000ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС-178 РЕШЕНИЕ № 422

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на части от земеделски земи – публична общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бойчиновци и учредяването на ограничени вещни права върху тях, във връзка с изграждане на МВЕЦ „Огоста 11” от „Хидроенергопроект” ООД .

Р Е Ш Е Н И Е № 422


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 62, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката, Общинския съвет – Бойчиновци:

І. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението и за учредяване на вещни права /право на строеж/ за срок от 30 години за реализация на инвестиционен проект при спазване на Закона за опазване на земеделските земи на изброените по-долу части от земеделски имоти, отредени за изграждане на МВЕЦ “Огоста 11” върху 2 броя земеделски имоти публична общинска собственост, с начин на трайно ползване от „Полски път” в „За изграждане на Малка водноелектрическа централа”, както следва:  1. Имот с площ 0,165 кв.м., представляващ част от имот № 000048 в землището на гр. Бойчиновци с ЕКАТТЕ 05236, с начин на трайно ползване “Полски път”, целият с площ от 8,177 дка;

  2. Имот с площ 0,171 кв.м., представляващ част от имот № 000214 в землището на гр. Бойчиновци с ЕКАТТЕ 05236, с начин на трайно ползване “Полски път”, целият с площ от 0,448 дка.

Определя срок на предварителното съгласие за промяна на предназначението на земята 1 /една/ година, считано от датата на настоящото решение.

ІІ. Дава съгласие площта на имотите, описани в т.І от настоящото решение, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

ІІІ. Дава съгласие за промяна характера на собствеността на новообразуваните по т.І и т.ІІ от настоящото решение имоти – публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, след изпълнение на предвидените в ЗОЗЗ и ЗОС изисквания, както следва:

1. новообразуван имот с площ 0,165 дка, образуван от имот № 000048, в землището на гр. Бойчиновци, съгласно приложена скица – проект;

2.новообразуван имот с площ 0,171 дка, образуван от имот № 000214, в землището на гр. Бойчиновци, съгласно приложена скица – проект;

ІV. Дава предварително съгласие за учредяване на право на строеж за реализация на инвестиционен проект за срок от 30 /тридесет/ години без търг или конкурс, както и за учредяване на право на ползване и на всички сервитутни права, свързани с реализирането на проекта в полза на ”Хидроенергопроект” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. Св. Иван Рилски” № 64, представлявано от Йонета Бежева – Управител, върху имотите описани в т. І от настоящото решение. Цената на правото на строеж, правото на ползване и на сервитутните права, се определя по реда на чл.62 и чл.64 от ЗЕ, след влизане в сила на ПУП. Определената от оценителя пазарна стойност на правото на строеж да се внесе за одобрение от общинския съвет.

V. Дава съгласие за изработване на ПУП за имотите в т.І от настоящото решение, находящи се в землището на гр. Бойчиновци, за реализиране на инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината и с цел производство на електроенергия посредством Малка водноелектрическа централа /МВЕЦ/ „Огоста 11”.

VІ. Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от ”Хидроенергопроект” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. “Св. Иван Рилски” № 64, представлявано от Йонета Бежева – Управител.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 179 РЕШЕНИЕ № 423

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на части от земеделски земи – общинска собственост, находящи се в землището на с.Бели брод и учредяването на ограничени вещни права във връзка с изграждане на МВЕЦ „РАЛИЦА 2” от „РАЛИЦА” ЕООД .

Р Е Ш Е Н И Е № 423


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.17а, ал.2 и чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ, чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката, Общинския съвет – Бойчиновци:

І. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението и за учредяване на вещни права /право на строеж/ за срок от 30 години за реализация на инвестиционен проект при спазване на Закона за опазване на земеделските земи на изброените по-долу части от земеделски имоти, отредени за изграждане на МВЕЦ “РАЛИЦА 2” върху 2 броя земеделски имоти общинска собственост, с начин на трайно ползване от „Трайни насаждения” и „Полски път” в „За изграждане на Малка водноелектрическа централа”, както следва:


  1. Имот с площ 0,741 дка., представляващ част от имот № 001011 в

землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с начин на трайно ползване “Трайни насаждения”, целият с площ от 8,570 дка;

  1. Имот с площ 0,115 дка, представляващ част от имот № 001019 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с начин на трайно ползване “Полски път”, целият с площ от 2,540 дка.

Определя срок на предварителното съгласие за промяна на предназначението на земята 1 /една/ година, считано от датата на настоящото решение.

ІІ. Дава съгласие площта на имотите, описани в т.І от настоящото решение, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

ІІІ. Дава съгласие за промяна характера на собствеността на новообразувания по разделл І, т.2 от настоящото решение имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост, след изпълнение на предвидените в ЗОЗЗ и ЗОС изисквания, както следва:

1. новообразуван имот с площ 0,115 дка, образуван от имот № 001019, в землището на с. Бели брод , съгласно приложена скица – проект;

ІV. Дава предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имотите, описани в т. І от настоящото решение и право на прокарване на подземни хидротехнически съоръжения /подходен канал/ и възникване на сервитути в следните имоти – общинска собственост:


  1. Сервитут с площ 0,230 дка върху част от имот № 001006 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, целият с площ от 16,080 дка;

  2. Сервитут с площ 0,094 дка върху част от имот № 001021 в землището на с. Бели брод с ЕКАТТЕ 03397, с начин на трайно ползване “Полски път”, целият с площ от 2,960 дка,


за реализация на инвестиционен проект за срок от 30 /тридесет/ години без търг или конкурс, както и за учредяване право на ползване и на всички сервитутни права, свързани с реализирането на проекта в полза на ”РАЛИЦА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. “Ами Буе” № 60, ет.5, ап.8, представлявано от Калин Николов Павлов – Управител,


Цената на правото на строеж, правото на прокарване и на сервитутните права, се определя по реда на чл.62 и чл.64 от ЗЕ, след влизане в сила на ПУП. Определените от оценителя и от комисията по чл.210 от ЗУТ пазарни стойности на правото на строеж и правото на прокарване с възникване на сервитут, да се внесат за одобрение от общинския съвет.

V. Дава съгласие за изработване на ПУП за засегнатите имоти в настоящото решение, находящи се в землището на с. Бели брод, за реализиране на инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината и с цел производство на електроенергия посредством Малка водноелектрическа централа /МВЕЦ/ „РАЛИЦА 2”.

VІ. Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от ”РАЛИЦА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. “Ами Буе” № 60, ет.5, ап.8, представлявано от Калин Николов Павлов – Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 180 РЕШЕНИЕ № 424

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци .


Р Е Ш Е Н И Е № 424


На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци, както следва:


В „СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ ЗА ТЯХ ПО ЧЛ.47, АЛ.3” се правят следните допълнения:


1. В РАЗДЕЛ VII „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”, се създава нова т.2 със следното съдържание:

2.

Промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, вкл. в случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 от ЗОЗЗ

Съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, приета с ПМС 112 от 2002г.


2. В РАЗДЕЛ V „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ”, се създава нова т.10 със следното съдържание:

10.

За депониране на един куб.м строителни отпадъци

10 лв.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/

ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 181 РЕШЕНИЕ № 425

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно приемане на училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и слетите паралелки в училищата в община Бойчиновци за учебната 2011/2012 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 425


Общинският съвет отлага вземането на решение за утвърждаването на училищната мрежа за учебната 2011/2012 година за следващото заседание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 182 РЕШЕНИЕ № 426

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Промяна предназначението на общинско жилище-находящо се в с. Лехчево, ул „Хр. Михайлов” № 4, вх. А ап. 4.


Р Е Ш Е Н И Е № 426


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС, чл. 3, ал.2 и чл.37, т.3 от НРУРОбЖ Общинският съвет променя предназначението на жилище находящо се в с. Лехчево, ул „Хр. Михайлов” № 4, вх. А ап. 4 от „за продажба” по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОС и го определя „за отдаване под наем” по чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 183 РЕШЕНИЕ № 427

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно избиране на Кмет на кметство Мадан.


Р Е Ш Е Н И Е № 427


1.На основание чл.42 ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет избира Анка Йорданова Давидкова за кмет на кметство Мадан, считано от 05.09.2011 година, поради подадена оставка и прекратени пълномощия на Румен Йорданов Синьовски.

2.Определя основно месечно възнаграждение в размер на 603.00 лева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 184 РЕШЕНИЕ № 428

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно допълнение на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2011 година.


Р Е Ш Е Н И Е № 428


На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2011 година, приета с Решение № 366 от Протокол № 43/27.01.2011 година със следното:

Допълва се т.6. УПИ V, с пл. № 195, в кв. 23 с площ от 380 кв.м. по плана на с. Кобиляк

в подраздел Б. Обекти, за които предстои откриване на процедура за продажба след решение на общинският съвет на Раздел ІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 185 РЕШЕНИЕ № 429

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост по плана на с. Громшин, изготвена от независим лицензиран оценител.


Р Е Ш Е Н И Е № 429


На основание чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет одобрява:

1.Пазарна оценка на стойност 7 840 лева /седем хиляди осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС, за УПИ І, кв. 47а, с площ от 2 800 кв.м. по плана на с. Громшин, общ. Бойчиновци


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 186 РЕШЕНИЕ № 430

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост по плана на с. Кобиляк, изготвена от независим лицензиран оценител.


Р Е Ш Е Н И Е № 430


На основание чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет одобрява:

1.Пазарна оценка на стойност 1 216,00 лева /хиляда двеста и шестнадесет лева/, за имот УПИ V, пл. №195, кв. 23, с площ от 380 кв.м. по плана на с. Кобиляк, общ. Бойчиновци.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 187 РЕШЕНИЕ № 431

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно продажба на УПИ V, пл. сн. № 195 в кв.23 по регулационния план на село Кобиляк.


Р Е Ш Е Н И Е № 431


1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.48, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет дава съгласие да бъде продаден на Ангел Страхилов Ангелов от гр. Монтана, действащ като едноличен търговец с фирма “БАРОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, област Монтана, ж.к. “Изгрев”, бл. 2, вх. А, ап. 7 без търг УПИ V, с пл. № 195, в кв. 23 с площ от 380 кв.м. по плана на с. Кобиляк, актуван с АОС № 547/02.05.2006 година, с продажна цена 1 216,00 лева /хиляда двеста и шестнадесет лева/ без включен ДДС.

2.Възлага на Кмета на община Бойчиновци сключване на договор за продажба на имота.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/


ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 188 РЕШЕНИЕ № 432

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно Споразумения за сътрудничество между община Бойчиновци, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеки при народно читалище“Просвета-1921” с.Охрид и народно читалище “Христо Ботев-1934” с.Бели брод.


Р Е Ш Е Н И Е № 432


Общинския съвет на основание чл.61, ал.2, т.4 “г” от ЗМСМА и воден от желанието за разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез Интернет, РЕШИ:

1.Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект №00071115-Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

3.В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответните споразумения за сътрудничество /Приложение №1/ между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината: народно читалище“Просвета-1921” с.Охрид и народно читалище “Христо Ботев-1934” с.Бели брод.

4.Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси, спорт и международно сътрудничество.

Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

Настоящето решение е прието на редовно заседание на Общинския съвет и е подпечатано с печата на ОбС

Приложение № 1 към Решение №432 по Протокол № 50/02.09.2011 година състоящо се от 12 страници – Споразумение за сътрудничество.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/

ПРЕПИС!


Изх. № ОбС- 189 РЕШЕНИЕ № 433

09.09.2011 г ПРОТОКОЛ № 50/02.09.2011г

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОЙЧИНОВЦИ


Докладна, относно Изменение на Решение № 412 от Протокол № 49/22.07.2011 година на Общински съвет Бойчиновци.


Р Е Ш Е Н И Е № 433


  1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет Бойчиновци допуска поправка на явни технически грешки в Решение № 412 от Протокол № 49/22.07.2011 година, като в цитираното решение се изменят следните текстове:1.1. В Раздел ІІІ, т. 4 вместо “1,147 дка”, се вписва текста “0,181 дка”.

1.2. В Раздел ІІІ, т. 9 вместо “гр. Бойчиновци”, се вписва текста “с. Портитовци”.

1.3. В Раздел ІІІ, т. 10 вместо “гр. Бойчиновци”, се вписва текста “с. Портитовци”

1.4. В Раздел ІІІ, т. 12 вместо “4,350 дка”, се вписва текста “4,110 дка”

1.5. В Раздел ІІІ, т. 13 вместо “гр. Бойчиновци”, се вписва текста “с. Портитовци”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/

/М. ДИМИТРОВА/


Вярно с оригинала,

Гл. сп. „Орг. дейности

и работа с ОбС”:

/ХР. ТОНОВА/Свързани:

Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconДокладна записка относно: Изпълнението на бюджета на Община Добричка, гр. Добрич за 2003 г
Относно: Докладна записка относно: Изпълнението на бюджета на Община Добричка, гр. Добрич за 2003 г
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconРешени е
Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов за 2011 година
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconОбяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ддс №11/ 29. 12. 2011 г на Дирекция “Държавно съкровище”...
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconРешение №170
Докладна записка относно изпълнение на разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от Закона за Общинския Бюджет и чл. 35 от Наредбата за съставянето,...
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconОбщински съвет
Разглеждане на докладна записка относно информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2008 г
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconПрепис извлечени е
Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджет 2009 година и бюджета за 2010 година на Община Смядово
Докладна, относно информация за изпълнението на бюджета към 30. 06. 2011 година iconРешения от протокол
Докладна записка №103/15. 02. 2011 г от Иван Гургов – зам кмет на община Несебър, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом