Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г
ИмеПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер70.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/Protokol_PKZaetost_25.01.2010.rtf
П Р О Т О К О Л


1 / 25.01.2010 г


Днес 25.01.2010 г. в Областна администрация Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите членове на Постоянната комисия по заетост/. На заседанието присъства и г-жа Любомира Попова – заместник областен управител на Област Велико Търново.

Г-жа Изабела Чорбаджиева - заместник областен управител и Председател на Постоянната комисия по заетост откри заседанието и представи проекта за дневен ред:

  1. Представяне на Предложението на Регионален инспекторат по образование – Велико Търново за Държавния план-прием за учебната 2010-2011 г. – докладва представител на РИО на МОН;

  2. Дискусия по направеното Предложение за Държавния план-прием за учебната 2010-2011 г.;

  3. Вземане на решение за съгласуване на Държавен план-прием;

  4. Разни.


По така предложения дневен ред не бяха направени предложения и той бе приет единодушно от членовете на Комисията без промени.


По точка 1

Г-жа Изабела Чорбаджиева даде думата на г-жа Йорданка Кушева -Началник на Регионален инспекторат по образование Велико Търново.

Г-жа Кушеваблагодари на присъстващите и заяви че подготовката на предложението на Регионалния инспекторат е продължителен процес. Проведени са били редица срещи с експертите по образование към общините от областта и директори на училища. Предложението на РИО е изготвено на основание на чл. 49 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл. 25 от Закона за професионалното образование и обучение и списъка на професиите за професионално образование и обучение и е съобразено до голяма степен с областната политика.

Г-н Драгомир Драганов заяви, че през 2010 година училищата които ще осъществяват държавен прием са общо 41 от които: 20 професионални гимназии, 19 профилирани и СОУ и 2 помощни училища. Той направи кратък преглед на реализирания прием през учебната 2009-2010 година. През 2009 година са били закрити 14 профилирани паралелки и 28 професионални като най-голям е броя във Велико Търново и Свищов. Средната пълняемост на паралелки след 7 клас е 24.64 ученика и 20.31 в паралелките след 8 клас. През учебната 2009-2010 година в училища от област Велико Търново са били приети 206 деца от други области, като най много са били тези в училища във Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица.

Г-жа Розалия Личева представи предложението на РИО за учебната 2010-2011 година. За прием след 7-ми клас са заявени 28 профилирани и 24 професионални паралелки като броят на завършващите 7-ми клас ученици е 2074, което е с 86 повече от миналата година. За прием след 8-ми клас са заявени общо 75 паралелки от които: 50 професионални и 25 профилирани.. броят на учениците завършващи 8-ми клас е 1101, което е с 190 по-малко от миналата година.

При така направените заявки има недостиг от деца за близо 33 паралелки, като най-голям недостиг има за Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. За новата учебна година има заявени професии по професионални направления най много за следните направления:

- електроника, електротехника и енергетика – 14

- селско стопанство и горско стопанство - 9

- хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг – услуги за личността - 8

- стопанско управление и администрация - 7

- моторни превозни средства и транспортни услуги - 6

- производство на храни и напитки - 5

- информатика - 3

- производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия - 3

- фризьорски, козметични и социални услуги -2

- медийни продукти и дизайн – 2

Новите професии предложени в План приема за 2010-2011 година са:

  • ПГТ ”В. Берон” – Велико Търново - Търговски представител, специалност “Търговия на едро и дребно” и професия „Администратор в хотелиерството”, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”

  • ПГ по моден дизайн – Велико Търново - "Компютърен график", специалност “Компютърна графика”

  • ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” – Свищов – „Техник – технолог по качество на храни и напитки", специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

  • ПТГ “Васил Левски” – Горна Оряховица - Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност “Възобновяеми енергийни източници”

По точка 2

Г-жа Чорбаджиева даде думата на членовете на Комисията за обсъждане на подадените проекти и предложения за вземане на решение.

Г-жа Пенка Игнатова от Община Велико Търново благодари на Регионалния инспекторат за презентираното предложение за план-приеми отбеляза, че когато отчитаме недостига на паралелки ние трябва да се съобразим с това че за Велико Търново и Горна Оряховица има голям брой на приходящи ученици от други общини и области. Например от предложената информация e видно, че във Велико Търново приходящите ученици са 288, което е достатъчно за над 10 паралелки. Тази величина наистина е динамична, но все пак това е голям брой ученици и така представена информацията за недостиг на ученици по общини не отразява реалната ситуация.

Г-жа Розалия Личева заяви, че базата на която се стъпва при направата на баланса е именно бр. ученици в съответната община. Тя увери, че в аналитичната част на предложението за план-прием за 2010-2111 година това ще бъде отразено.

Г-н Григоров отчете и факта, че през последните години директорите на училищата търсят всякакви начини, за да съкращават квалифициран персонал поради тази причина те се стремят да предлагат повече и по-атрактивни паралелки, голяма част от които не предлагат реализация на пазара на труда. Не е за пренебрегване и факта, че в условия на икономическа криза много от семействата не могат да си позволят да изпратят децата с да учат в друг град, за да придобият определена професия. Така предложения от РИО План-прием за 2010-211 има своите слаби страни, но въпреки това силните са повече и ние трябва да го подкрепим.

Г-жа Любомира Попова заяви, че тя не е член на Постоянната комисия по заетост, но професионалния и път е тясно свързан с проблемите на образованието. Директорите наистина се опитват да оцелеят, всички сме в условия на икономическа криза. Така предложения-план прием е приемлив и хубаво било да го подкрепим.


По точка 3

Г-жа Изабела Чорбаджиева отбеляза, че Областна администрация Регионалния инспекторат по образование, общините и социалните партньори от няколко месеца провеждат срещи на които се поставят проблемите на образованието. Търсят се механизми за съгласуване на предлаганото образование и професионално обучение и потребностите на пазара на труда.

Г-жа Чорбаджиева предложи да бъде подложено на гласуване следното решение:


РЕШЕНИЕ:


Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново приема без изменения и съгласува, направеното от Регионален инспекторат по образование Велико Търново предложение за Държавен план-прием за учебната 2010-2011 година в държавните и общински професионалните и профилирани гимназии и средните общообразователни училища с професионални паралелки.


Решението бе прието от членовете на комисията единодушно - с 20 гласа За”.


По точка 4


Г-жа Чорбаджиева даде думата на г-жа Гъркова, която представи новите моменти по ПМС 44 и обявената процедура от Агенция по заетостта за кандидатстване на работодатели и работници и служители за получаване на компенсации за непълно работно време.


Г-жа Чорбаджиева благодари на присъстващите на днешното заседание и изрази задоволство от проведения диалог. Поради изчерпване на дневния ред г-жа Чорбаджиева закри заседанието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Изабела Чорбаджиева

Заместник областен управител

на област Велико Търново


СЕКРЕТАР:

Мариета Гъркова

Старши експерт

Дирекция АКРРДС


Свързани:

Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
Чнд №317/2010 г за 30. 06. 2010 г от 10: 00 ч на Тетевенски рс и предложение от Районна прокуратура Тетевен за групиране на присъди...
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г
Днес, 05. 02. 2010 г от 10,00 ч в Заседателната зала на община Хайредин, на основание Заповед №41/26. 01. 2010 г на Кмета на община...
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 28. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 19. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
От проведения подбор на колективите от област Сливен за участие в Националния събор в Копривщица 2010, състоял се на 05. 06. 2010...
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л година 2010 гр. София
Сложи за разглеждане докладваното от съдията петков наказателно дело от общ характер №993 по описа за 2010 година
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
Министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 4 /четири / щ бр за длъжността”Надзирател” категория „Е” – полицай...
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
Е” – полицай в Затвора гр. Пазарджик и 7/ седем/ щ бр в Затворническо общежитие „Средна гора” към Затвора –Пазарджик, днес 06. 04....
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година
Протоко л №1 / 25. 01. 2010 г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом