Програма намаляване на отпадането на ромските
ИмеПрограма намаляване на отпадането на ромските
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер93.2 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://romaeducation.com/userfiles/Documents/Teachers/entoring_schools_2011.doc

ПРОГРАМА

НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

www.amalipe.comКОНКУРС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БАЗОВИ УЧИЛИЩА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г.


Център Амалипе обявява конкурс за набиране на базови училища по проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Той цели да доразшири дейностите, реализирани в рамките на програмата по “Фолклор на етносите – ромски фолклор” и е насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици) училища от цяла България.

Един от основните подходи използван в рамките на проекта е „учители обучават учители”. За целта ще бъде определена  група от „базови училища”, които са натрупали опит и успехи в усилията за привличане и задържане на ромските деца в училище. Към всяко едно базово училище ще бъдат прикрепени от две до четири “пилотни” училища. Пилотни по проекта са училища, имащи реален проблем със задържането на ромски ученици в класните стаи и имат желание да приложат иновативни подходи за това.

Характеристика на базовото училище: Базовите училища участват в програмата, като училища, постигнали добри резултати в работата си за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и превръщането на училището в благоприятна мултикултурна среда. В голямата си част това са училища, натрупали опит в рамките на СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”, но не само. Такива училища трябва да имат добри практики за мотивирането и задържането на ромски деца; наличие на дейности за постигане на позитивна промяна в училищната среда; да реализират активна работа с родители от общността. Всяко базово училище ще работи с няколко пилотни училища, които се намират в географска близост, имат сходни характеристики като тип училище, имат сериозни проблеми със задържането на децата в училище и имат желание да променят това. Базовото училище трябва да си изработи индивидуална програма, както и да помогне на пилотните училища да изработят такава, съобразена със специфичната училищна среда и залагаща методи, спомагащи за задържане на ромските ученици в класните стаи. Реализирането на индивидуалната програма трябва да показва ясни положителни промени в училището, като подобряване на училищната среда, разширяване на работата с ромските родители и деца. Център Амалипе ще окаже методическа помощ при съставянето на програмите, чрез своя педагогически екип от професионалисти и с подкрепата на Регионалните инспекторати по образование. Всяко училище определя свои учители, които ще бъдат «базови» в програмата и ще подпомагат пилотните си училища в преодоляване на проблемите с отпадането на ромските деца от училище. Приложено Ви изпращамe и техническа характеристика на работата на базовите учители.


След подбора на базовите училища, аналогичен конкурс ще бъде обявен и за подбора на пилотните училища. Окончателният списък на базови и пилотни училища ще бъде изготвен до края на м. юни 2011. От 4 до 6 юли ще се проведе съвместното обучение на директорите на базовите и пилотни училища за 2011/2012. Работата на училищата по програмата ще започне от началото на учебната 2011/2012 г.


Срок за кандидатстване за базовите училища: 27 май 2011 г.

Име на училището, населено място:


Име на директора:


Адрес, телефон /стационарен и мобилен/, e-mail, интернет страница, facebook-група


Лице за контакт, координати:


Брой на педагогическия персоналХарактеристика на училището:1. Училището е средищно:


● Да


● Не2. Училището е защитено:


● Да


● Не3.Училището е с целодневна форма на обучение


● Да● Не


4. Училището има слети паралелки

● Да

● Не
5. Общ брой на учениците в 2010/2011г:6. Процент ромски ученици през 2010/2011г:Моля, посочете:
1 – 4 клас


5 – 8 клас
Брой ученици

% ромски деца

Брой ученици

% ромски деца9 – 12 клас

Какъв процент от ромските ученици продължават средно образование
Брой ученици

% ромски деца

момичета

Момчета
Отпаднали ученици през 2010/2011г.

Заминали за чужбина 2010/2011

Общ брой уч-ци
% ромски уч-ци
Общ брой уч-ци
% ромски уч-ци
Резултати от външното оценяване за 2009/2010г:


Работа с учениците. Моля, посочете какви конкретни инициативи и дейности сте реализирали за работа с ученици и по-конкретно за интегрирането на ромските ученициУчилищен парламент/съветДаНеДейности:Младежки клуб


Да


Не


Дейности:


Участия в олимпиади и други състезанияДаНеДейности:Други иновативни подходи за

задържане на децата в училище

Работа за подобряване на училищната среда и образователния процес. Моля, посочете какви конкретни инициативи и дейности сте реализирали за подобряване на училищната среда


СИП „Фолклор на етносите- ромски фолклор”Да


Не


Опишете:


Извънкласни дейностиДаНеОпишете:


Други иновативни подходи за

промяна на училищната среда и образователния процес

Работа с (ромски) родители. Моля, посочете какви конкретни инициативи и дейности сте реализирали за работа с родители
Училищно настоятелство


ДаНеОпишете дейността му /действа ли активно, има ли в него ромски родители/Родителски клубДаНе


Опишете дейността му /действа ли активно, има в него ромски родители/
Родителски лекторииДаНе


Опишете дейността им /теми, посещаемост и др./


Други иновативни подходи за

привличане на родителите
Работа с други институции. Моля, посочете какви конкретни съвместни инициативи и дейности сте реализирали с:Местната администрация


ДаНеСъвместни дейности:Социални институцииДаНеСъвместни дейности:

НПО

Да Не Съвместни дейности:


Други (моля посочете)

Има ли училищен психолог/педагогически съветник? Има ли определен главен учител?


Моля, избройте проектите, в които училището е участвало през последните три години:


Предложете базови учители /минимум пет на брой/, като се мотивирате защо сте избрали тях. Изпратете автобиография на всяко от посочените лица. Център “Амалипе” ще определи няколко от тях на базата на посочените от вас мотиви и автобиографиите


Моля, посочете възможни пилотни училища, с които бихте могли да работите по програмата:


Попълнените формуляри, заедно със съпътстващите документи, изпратете на адрес гр. Велико Търново 5000, п.к. 113, както и на и-мейл amalipe.edu@gmail.com в срок до 27.05.2011 г.


Информацията по и-мейл трябва да бъде получена най-късно на 27.05.2011 г

Документи за кандидатстване:

  1. Писмо за заявка на интерес (свободен текст), подписано от директора на съответното училище

  2. Попълнен формуляр

  3. Справка за движението на учениците за 2009/2010 г. и за първия учебен срок на 2010/2011 г.

  4. Автобиографии на учителите, предложени за базови

  5. Други материали, илюстриращи дейността на училището, които ще подпомогнат комисията при вземането на решение за подбор на базови училищаЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ

АМАЛИПЕ”, В. ТЪРНОВО

Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/600 224

amalipe.edu@gmail.com; ,www.amalipe.com; www.romaeducation.comСвързани:

Програма намаляване на отпадането на ромските iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Подпомагане на пилотните училища за реализиране на програми за превенция на отпадането на ромските деца от училище
Програма намаляване на отпадането на ромските iconФондация пайдея
Пилотен модел за превенция на отпадането и намаляване на броя на необхванатите ученици на общинско ниво
Програма намаляване на отпадането на ромските iconФондация пайдея
Пилотен модел за превенция на отпадането и намаляване броя на необхванатите ученици на общинско ниво
Програма намаляване на отпадането на ромските iconФондация пайдея
Пилотен модел за превенция на отпадането и намаляване на броя на необхванатите ученици на общинско ниво
Програма намаляване на отпадането на ромските iconФондация пайдея
Пилотен модел за превенция на отпадането и намаляване на броя на необхванатите ученици на общинско ниво
Програма намаляване на отпадането на ромските iconФондация пайдея
Пилотен модел за превенция на отпадането и намаляване на броя на необхванатите ученици на общинско ниво
Програма намаляване на отпадането на ромските iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 01. 09. 08
Борбата за отпадането на минималните цени на архитектите и инженерите се пренесе в парламента. За отпадането им настояват предприемачите,...
Програма намаляване на отпадането на ромските iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община самуил настоящата програма е приета, в изпълнение на чл. 40 от
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна...
Програма намаляване на отпадането на ромските iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община роман
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна...
Програма намаляване на отпадането на ромските iconНационалната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г
Интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом