Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
ИмеНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер155.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.provadia.bg/Files/FileType_41/NAR19.doc


Проект !


Н А Р Е Д Б А № 19

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.


Чл.1.(1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия“.

(2). Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, ре-гистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия, чрез:

1. улов и обработка на безстопанствени животни;

2. контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното при-добиване, притежаване, отглеждане и развъждане.

(3). Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните и собствениците на животни – домашни любимци.

(4). Наредбата се прилага по отношение на:

1. всички лица, които живеят или временно пребивават на терито-рията на община Провадия;

2. собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради;

3. управителите на етажната собственост, по отношение на пред-назначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета;

5. собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.

6. практикуващите ветеринарни лекари на територията на община Провадия.

ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ, ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗВЪЖДАНЕ И РАЗ-МНОЖАВАНЕ НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ.
РАЗДЕЛ I. Регистрация на кучета – домашни любимци.


Чл.2.(1). Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната регистрация:

1.Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.

2.При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса. При ветеринарната регистрация на кучето – домашен любимец, ветеринарният лекар поставя микрочип.

3.При кучета – домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в срок до 31.03.2013г.

4.Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за притежаване на куче по образец в общинската администрация или кметството по местоживеене.

5.Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в „Регистър на домашните кучета в община Провадия“ и се заплаща „такса за притежаване на куче“.

6.От заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават собствениците на:

(а). кучета на инвалиди – удостоверено от собственика с предста-вяне на действащо решение от ТЕЛК;

(б). служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;

(в). кучета използвани за опитни цели;

(г). кучета използвани от Българския червен кръст

(д). кастрирани кучета – удостоверено, чрез вписване от ветери-нарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

(е). ловни кучета – удостоверено от собственика с представяне на копие на заверен ловен билет;

(ж). кучета, с поставен микрочип, за първата година от неговото ре-гистриране.

7.Обстоятелствата по предходната т.6 се удостоверяват със съответните документи.

8.Текстът по т.6, буква „а“ и буква „е“ се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на един собственик. При регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от категориите по буква „а“ и „е“, същият заплаща такса за притежаване на куче за всяко следващо животно.

9.Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от заплащане на такса.

10.Всеки собственик на домашно куче, регистрирано /декларирано/

в общината през предходни години е длъжен в срок до 31 март на календарната година да заплати „такса за притежаване на куче“.

11. Собственици на домашни кучета, които са освободени от заплащане на „такса за притежаване на куче“ са длъжни в срока по т.10, да ги пререгистрират в общината, за което представят ветеринарноме-дицински паспорт, с отразените в него задължителни ветеринарни манипу-лации за периода.

12.При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок по т.5 и/или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият се санкционира.

13.Собственици на домашни кучета, освободени от заплащане на „такса за притежаване на куче“, при пререгистрация след 31 март заплащат глоба.

14.Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на „Такса за притежаване на куче“ се наказва с глоба.

15.При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен, в срок до 10 дни от настъп-ване на събитието, да уведоми писмено общинската администрация или кметството, извършили регистрацията.

(2). Задължения на общинската администрация, ветеринарните лека-ри и управителите на обекти, в които се отглеждат дългосрочно, кастрират, временно настаняват или продават кучета:

1.Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територия-та на община Провадия, идентифицират домашните кучета, при тяхната ветеринарна регистрация, чрез поставяне на микрочип и издаване на ветеринарномедицински паспорт. Стойността на съответната манипулация се заплаща от собственика на животното. След 31.03.2013г., при установя-ване липса на идентификация – микрочип на домашно куче, собственикът заплаща глоба.

2.Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на община Провадия, съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД, ежемесечно изпра-щат в ОДБХ и в общината данните за предходния месец от ветеринарно-медицинския паспорт на всяко регистрирано куче.

3.Упълномощени представители на общинските администрации извършват административната регистрация на домашните кучета. Същите, при установяване на нарушения по чл.2, ал.1 имат право да санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява надлежно в съответния регистър.

Раздел II. Отглеждане на кучета – домашни любимци.


Чл.3.(1). Собствениците на домашни кучета са длъжни да се грижат за жи-вотните и да не ги изостяват.

(2). Собствениците на домашни кучета са длъжни да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.

(3). Собствениците на домашни кучета са длъжни да идентифицират своите животни посредством микрочип, както и да осигурата издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпа-разитяване и ваксиниране.

(4). Собствениците на домашни кучета са длъжни да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

(5). Да осигурят стерилизация /кастрация на своето животно, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Чл.4. В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец по обек-тивни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури наста-няване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

Чл.5. Реда за отглеждането на кучета – домашни любимци в жилища в режим на етажна собственост, в това число мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник на етажната собственост.

Чл.6. При отглеждане на кучета – домашни любимци в жилищни сгради се осигурява площ, съгласно изисквания на Закона за защита на животните.

Чл.7.(1). Собственикът на имот, върху който се отглеждат едно или повече кучета е длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл. 34 от ЗЗЖ, но и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.

(2). Ползването на несобствен имот, върху който да се настаняват и отглеждат кучета се удостоверява с нотариално заверен договор, в който се упоменава целта на ползване на имота, броя животни, които ще се наста-нят, поемане на отговорността (ангажимента за осигуряване на оградата) по предходната алинея.

(3). За всяко животно, отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимо да има редовно издаден ветеринарномедицински паспорт, с отразено името на собственика на кучето, удостоверение от общината за административна регистрация и документ за платена годишна такса за притежаване на куче.

Раздел III. Размножаване на кучета – домашни любимци.


Чл.8.(1). Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеж-дат с цел развъждане, се регистрират на основание чл.137 от ЗВМД и освен годишна такса за притежаване на куче, заплащат и такса съгласно чл.35, ал.5 от ЗЗЖ в размер определен в Наредба за определянето и админи-стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия.

(2). Таксата по ал.1 не се заплаща от развъдници и членове на кино-ложки клубове, членове на български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация по ЗВМД.


ГЛАВА III. ПРИСЪСТВИЕ НА КУЧЕ – ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.


Чл.9.(1). На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен:

  1. да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота и здравето на хора и животни.

  2. да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

  3. да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.

  4. да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, хазарт и бой с други животни.

  5. да събира и изхвърля екскрементите на кучето – домашен любимец.

  6. да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

а). ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

б). удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче за текущата година или копие от него. Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на следващата календарна година.

(2). Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общинските власти при поискване.

Чл.10. Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:

1.на територията на детски градини и училища;

2.на територията на здравни заведения;

3.на територията на обособени детски и спортни площадки;

4.на места, обозначени от общината със забранителни знаци.

Чл.11.(1). Собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен лю-бимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (карака-чанка), немски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски те-риер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен харак-тер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2). От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;

(3). Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за разхождане на кучета – домашни любимци, определени със запо-вед на кмета.

Чл.12. Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места.


ГЛАВА IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА УЛОВ И ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ.


Чл.13. Безстопанствените и скитащите кучета (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези, които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач и не притежават идентификация, подлежат на залавяне от служители на общината или външна специализирана организация, упълномощена от Кмета на общината и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в националното законодателство и местни нормативни уредби.

Чл.14.(1). Куче –домашен любимец, заловено от лицата по ал.1 се връща на собственика му, след представяне на ветеринарномедицински паспорт на животното, удостоверение за платена „такса за притежаване на куче“ за съответната календарна година и след заплащане на глоба.

(2). При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано по реда на ал.1, кучето се кастрира, а на собственика се налага глоба.

1.Собственикът получава животното след представяне на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, удостоверение за платена такса за притежаване на куче за съответната календарна година.

2.В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют или се връща на мястото на залавянето му като се вписва в регистъра за безстопанствени кучета.

Чл.15.Собствениците на умрели домашни кучета уведомяват писмено общинска администрация или съответното кметство за вписване на об-стоятелството в регистъра за домашни кучета.

Чл.16.(1). Сигнали за трупове на кучета, намерени на уличните платна, в междублокови пространства и други открити обществени места се подават в общинска администрация и кметствата. Не се приемат анонимни сигнали.

(2). До 24 часа след приемане на сигналите по ал.1, труповете се прибират за последваща преработка от екарисаж.

Чл.17. Организациите и лицата по чл.49 от ЗЗЖ, поели надзора и грижите за безстопанствените кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето за извършените обезпаразитявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в регистъра за безстопанствените кучета.


ГЛАВА V. МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ – БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ.


Чл.18.(1). При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче – безстопанствено или домашен любимец, с известен собственик или адрес на отглеждане, се прилагат разпоредбите на чл. 114, ал.3 от Наредба 41/10.12.2008г. на МЗХ и се извършва проверка на място от смисъла на параграф 1, т.8 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и настоящата наредба.

(2). При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен люби-мец) телесни повреди, се изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания.

1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от стра-на на домашно куче, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл.179 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

2. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на домашно куче с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, общинската администрация се обръща за съдействие, за установяване адреса и собственика, към ОДБХ и съответното полицейско управление. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на предходната т.1.

3. при ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на безстопанствено куче, то се залавя и бива настанено в приют. Комисия, назначена от Кмета на общината, извършва анализ на поведението на кучето и изготвя протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ.


ГЛАВА VI. АДМИНИСТРАТИВНО–НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.


Чл.19.(1). Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на община Провадия и други упълномощени от него длъжностни лица.

(2). Неправителствени организации съдействат на органите по ал.1 при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл.20.(1). Контролните органи по чл.19, ал.1 от настоящата наредба извър-шват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за наруше-ния на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2). Контролните органи:

1. установяват самоличността на собственика на животно – домашен любимец със съдействието на полицията и /или ОДБХ.

2. Имат право да извършват проверка, след осигурен достъп от страна на собственика, в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни – домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота провер-ката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на служителите от Районно управление „Полиция”.

(3). При констатиране на нарушения по тази наредба контролните ор-гани:

1. съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4). Въз основа на съставените актове за установени администра-тивни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на общи-на Провадия или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.21.(1). За констатирани нарушения по чл.2, ал.1, т.12 от настоящата наредба,нарушителят заплаща в касата на съответната районна администрация по една пълна такса (в размер на актуалната стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глобата в размер на 20 лв.

(2). За констатирани нарушения по чл.2, ал.1, т.13 от настоящата наредба, нарушителите заплащат глоба в размер на петдесет процента от стойността на годишната такса.

(3). В случаите на нарушения по чл.2, ал.1, с изключение на т.12 и т.13 от настоящата наредба на собственика на кучето се налага глоба в размер до 30 лв. При повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 100 лв.

(4). За констатирани нарушения на чл.8 от настоящата наредба, на нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 250 до 1000 лв.

(5). На собствениците на кучета – домашни любимци нарушили разпоредбите на чл.9, ал.1, т.2 от настоящата наредба се налага глоба в размер от 100 до 300 лв., за което се издава наказателно постановление.

(6). За констатирани нарушения по чл.9, ал.1, т.5 и т.6 от настоящата наредба, на нарушителите се налага глоба до 20 лв., а при повторно нарушение, в рамките на текущата година, се съставя акт за администра-тивно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 100 лв.

(7). За констатирани нарушения по чл.11, ал.1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба до 30 лв., а при повторно нарушение, в рамките на текущата година, се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 150 лв.

(8). В случай, че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на животното – домашен любимец съгласно чл.5, ал.5 от настоящата наредба му се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение от 150 до 200 лв.


(9). За констатирани нарушения по чл.14, ал.2 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 100 лв.

(10). За констатирани нарушения по чл.18, ал.2, т.1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 2 000 лв., а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер до 10 000 лв.

(11). Наказанията по предходните алинеи се налагат ако за извърше-ното не се предвижда по – тежко наказание по друг нормативен акт.

(12). За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 80 до 150 лв. , а при пов-торно нарушение от 150 до 300 лв.

(13). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл.21. Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани обосо-бени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране , ваксиниране; за други дейности и мероприятия, включени в плановете за действие към Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия.


ГЛАВА VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.


§.1. По смисъла на тази наредба:

1.“животно – домашен любимец“ е всяко куче, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното;

2.“идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и реги-страционните данни;

3.“безстопанствени кучета“ са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези, които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач.

4.“кастрация“ – отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

5.“агресивни кучета“ са кучетата, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. Кучето „не е агресивно“ ако е нападнало или хапало при самозащита на стопанина или неговата собственост / респективно човека под чийто контрол се намира в момента /;

6.“търговия с животни – домашни любимци“ са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

7.“приют за животни“ е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствените животни ветери-нарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собстве-ник.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.


§.1. Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Провадия е приета с Решение №...........взето с Протокол №............от 01.10.2012г. на Общинския съвет – Провадия.


§.2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Провадия и на упълномощените от него лица.


§.3. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал.5 и чл. 47, ал.5 от Закона за защита на животните и във връзка със Закона за местните данъци и такси, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59, ал.3, чл. 60, чл. 70, ал.1 и ал.3 от Закона за защита на животните.

§.4. Наредбата отменя раздел IV от Наредба № 4 за животновъдната дей-ност на територията на община Провадия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ: ...........................................

/ Бисер Денев /


Свързани:

Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconНаредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община кирково и програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община кирково 2012 – 2015 год
Ние чл. 26, ал. 2 от зна и във връзка с чл. 77 от апк, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища...
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник съдържание
За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconПрограма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тервел

Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconПриемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е
По първа точка- приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода...
Наредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия iconПловдивска област
За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община садово
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом