Общи условия за застраховане
ИмеОбщи условия за застраховане
страница4/4
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер346.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://projects.webground.bg/tetra/downloads/OU Jivotni i kosheri HDI.doc
1   2   3   4

V. УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ


25. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен до 24 часа да уведоми длъжностния ветеринарен лекар, Застрахователя и кметството (общината).

26. За да докаже претенцията си, застрахованият е длъжен да представи:

- застрахователен договор;

- паспорт на загиналото животно;

- ветеринарно-медицинско заключение на загинало животно и писменно нареждане на ветеринарен лекар за убиване (клане) по необходимост;

- други документи, необходими за доказване на застрахователно събитие по искане на Застрахователя.

27. Когато застрахователното събитие настъпи в чужбина, се изискват същите документи от съответната ветеринарна служба, обслужваща състезанието.

VI. РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


28. При смърт от пожар, природни бедствия, злополуки, заразни заболявания и болестни усложнения след раждане по т.8 застрахователното обезщетение се изплаща в размер до 100%, а вследствие незаразни заболявания по т. 10 в размер до 80% от застрахователната сума или до пазарната стойност на животното, ако е по-ниска към датата на събитието.

29. При убиване (клане) по необходимост застрахователно обезщетение се изплаща в размер до 100 % от разликата между получения приход от продажбата на месото и кожата, и застрахователната сума.

30. При настъпили трайни травми, причинили загубването на състезателни качества се изплаща еднократно обезщетение до 15% от застрахователната сума:

30.1. при изплащане на друго застрахователно обезщетение, изплатеното по т. 30 се приспада като получен приход.

31. За покрити рискове по т. 13 се изплаща обезщетение еднократно в размер до 5% от застрахователната премия.


Настоящите специални условия са неразделна част от Общите условия.


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

НА КУЧЕТА


I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

По тези специални условия “Хановер КООП България” ЗАД, наричан по-нататък застраховател, застрахова:

1.Кучета ловни, луксозни, водачи на инвалиди и използвани за охрана на обекти на възраст от 1 до 8 години вкл., които са паспортизирани и ваксинирани (минимално 5 или 7 валентни ваксини).


II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застраховката покрива щети по следните клаузи:

КЛАУЗА "А" - ОСНОВНИ РИСКОВЕ

2. Смърт или убиване с писменно нареждане на ветеринарен лекар в резултат на:

2.1. пожар;

2.2. природни бедствия - буря, ураган, удар от мълния;

2.3. експлозия и имплозия;

2.4. заразни и незаразни заболявания, установени от ветеринарните органи;

2.5. диви животни и птици за ловни кучета.

КЛАУЗА "Б" - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ

3. "Кражба чрез взлом".

Под "Кражба чрез взлом" се разбира, отнемане на куче, след нахлуване с взлом в сграда (апартамент, къща), чрез разрушаване, разбиване, повреждане или подкопаване на прегради, огради, врати, покриви , подове-трайно направени и помещения (трайно направени) за отглеждане на куче.

4. Смърт от пожар и убиване при охрана на обекти - за кучета преминали съответния курс на обучение и дресура.

5. Смърт или травми, вследствие удар от МПС и при пътно транспортно произшествие в моторно превозно средство.

III. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

6. Не се приемат за застраховане по настоящите условия:

6.1. болни, изтощени, без зъби, куци, слепи с едното или двете очи, с наранявания и кожни заболявания;

6.2 . намиращи се в населени места, обявени за заразени.

7. Тази застраховка не покрива щети в случай на смърт или убиване по необходимост, причинени от:

7.1. умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или трети лица, отравяния от химични и органични вещества;

7.2. неспазване на ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене, опазване на кучетата и не вземане на мерки за предотвратяване на заболявания и умиране на последните;

7.3. не ваксинирани и при неизпълнение указанията на ветеринарните органи за лечение;

7.4. за откраднати и изгубени кучета обезщетение не се изплаща (с изключение на застрахованите по и съгласно изискванията на т. 3).

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

8. Застрахователният договор се сключва въз основа на писменно Предложение - декларация от застрахования (по образец на застрахователя), след преглед и оценка на кучето от застрахователя и длъжностен или регистриран частно практикуващ ветеринарен лекар;

8.1. застраховката се сключва за основните рискове. Включването на допълнителни рискове в застрахователната отговорност се извършва при увеличена тарифна премия.

9. Номерът на паспорта и датата на последната ваксинация се вписват в Предложението за застраховане, а номера на застрахователния договор се вписва в паспорта на кучето.

10. При подновяване на застрахователния договор без прекъсване и промяна на клаузите му, ветеринарен преглед не се изисква и карантинен срок не се прилага.

11. При завишаване на застрахователната сума от страна на застрахования, при подновяване на договора, се изисква ветеринарен преглед.


V. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

12. Договорът за застраховка се сключва за срок от една година.

13. Застраховката се подновява най-рано един месец преди датата на изтичането, но не по-късно от последния ден на действието й.

14. Отговорността на застрахователя в случай на смърт вследствие болести започва след изтичане на карантинен срок, т.е., от 00.00 часа на 15-ия ден след деня на внасяне на застрахователните вноски, а в случай на пожар, природни бедствия, експлозия и имплозия, нападение от диви животни и птици за ловни кучета, "Кражба чрез взлом", пътно-транспортни произшествия и смърт от пожар и убиване при охрана на обекти - от 00.00 часа след деня в който са внесени вноските, и се прекратява в 24.00 часа на последния ден от изтичането на договора.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

15. Застрахователната сума се определя по договореност между страните, в зависимост от породата, предназначението и квалификацията на кучето.


VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

16. Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа за застраховане на кучета (Приложение № 3).

17. Застрахователната премия се увеличава с 20 % при застраховане за риска:

17.1. кучета използвани за охрана на обекти;

17.2. "Кражба чрез взлом".

18. Застрахователната премия се увеличава с 30 % при застраховане за риска смърт по т.5.

19. Застрахователната премия може да се намали до 25 % при подновяване на застраховката съгласно таблица за бонус (приложение № 6).

20. Юридическите лица плащат застрахователните премии изцяло с отстъпка до 10 % или на два пъти по равни вноски с квитанция или по сметка с платежно нареждане, като номерът и датата на същите се отразят в застрахователната полица. Втората вноска се издължава не по-късно до 24.00 часа на 150-ия ден от сключване на договора.

21. Физическите лица плащат еднократно застрахователната премия с отстъпка до 10 %.

22. При неиздължаване на премията (вноските) в определените срокове, Застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, като своевременно уведоми писмено за това Застрахования:

22.1. при настъпване на застрахователно събитие преди определените срокове за издължаване на вноските, същите се удържат от застрахователното обезщетение или последното се изплаща пропорционално на внесените до момента.

23. Застрахователя е длъжен да напомня за настъпили падежи при разсрочено плащане.

VIII. УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

24. За установяване на щета застрахователя извършва оглед за установяване на щетата, в присъствието на застрахования или негов представител и по възможност на ветеринарен лекар.

25. За да докаже претенцията си застрахованият е длъжен да представи паспорт, ветеринарно-медицинско заключение за загинало куче и други документи по искане на застрахователя:

25.1. за щета от пожар - документ от Противопожарната охрана;

25.2. за щета от природни бедствия - документ от ХМС или анкетен доклад;

25.3. за щета от експлозия и имплозия - анкетен доклад;

25.4. за щета от заразни и незаразни болести - писменно заключение от ветеринарен лекар;

25.5. за щета " Кражба чрез взлом" - констативен протокол от органите на МВР;

25.6. за щета по т. 5 - постановление от органите на КАТ.

26. За щети на физически лица необходимите документи се оформят от застрахователя, длъжностния или частно практикуващ ветеринарен лекар, при задължителното присъствие на застрахования и двама свидетели.

27. За щети на юридически лица, необходимите документи се оформят от застрахователя с участието на длъжностния или частно практикуващ ветеринарен лекар, в присъствието на ръководителя на юридическото лице или негов представител.

ІХ. РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


28. При смърт по т.2.1.,т.2.2., и т.4., се изплаща обезщетение в размер до 100 % от застрахователната сума.

29. Застрахователно обезщетение по т.2.3., т.2.4., т.2.5., т.3. и т.5., се изплаща в размер до 70 % от застрахователната сума.

30. При травми по т.5., се изплаща еднократно обезщетение за медицински разходи в размер до 10 % от застрахователната сума.


Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

31. Застрахователят е длъжен:

31.1. при настъпване на застрахователно събитие да изплати застрахователно обезщетение в срок от 15 дни след представяне на всички необходими документи;

31.2. да възстанови прекратен застрахователен договор, ако застрахованият е отстранил нарушенията предизвикали прекратяването му.

32. Застрахователят има право:

32.1. да прекрати едностранно договора, ако установи, че вследствие несъблюдаване на зооветеринарните изисквания от страна на застрахования, застрахованите кучета са изложени на опасности. Застрахователната премия не се връща;

32.2. да прекрати едностранно договора по време на действието му или след настъпване на застрахователно събитие, ако установи, че по вина на застрахования договора е сключен в нарушение на Търговския закони настоящите специални условия за застраховане на кучета;

32.3. да намали или да откаже застрахователното обезщетение ако се установи, че животното е загинало по причини посочени в т. 33;

32.4. да откаже обезщетение ако се установи, че кражбата чрез взлом е извършена в помещения неотговарящи по смисъла на т.3.

33. Застрахованият е длъжен:

33.1. да спазва ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене, охрана и опазване здравето на кучето, и да взема всички зависещи от него мерки за предотвратяване на заболявания и загиване на същото;

33.2. да извършва редовно всички имуно-профилактични мероприятия.

33.3. при заболяване на кучето да се обръща своевременно за ветеринарна помощ към длъжностния (регистриран частно практикуващ) ветеринарен лекар и да спазва техните указания;

  1. при настъпване на застрахователно събитие в срок от 24 часа да уведоми застрахователя, длъжностния или регистриран частно практикуващ ветеринарен лекар и предостави възможност на застрахователя да извърши оглед на място.

34. Застрахованият има право:

34.1. да получи застрахователно обезщетение в срок от 15 дни, ако е изпълнил всички изисквания по тези условия.

35. да получи обратно застрахователната премия:

35.1. ако застрахованото куче е умряло преди изтичане на карантинния срок;

35.2. ако се установи, по време на действие на договора или след смъртта на кучето, че не по вина на застрахования договора е сключен при неспазване на действащото законодателство и настоящите Специални условия;

35.3. да иска възстановяване на прекратен от застрахователя договор в рамките на предишния договорен срок, без внасяне на допълнителна премия, ако е отстранил нарушенията предизвикали прекратяването му.


XI. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

36. Промени в условията на застрахователния договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните и влизат в сила от датата на двустранно подписаното допълнително споразумение (анекс).

37. При прехвърляне право на собственост на застраховано куче, застрахователния договор е в сила за новия собственик.

37.1. при разсрочено плащане на вноските старият и новият собственик са отговорни за плащането.

XII. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ, ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

38. Споровете между застрахователя и застрахования се решават от Висшестоящия орган на застрахователя, а при не постигане на съгласие - по съдебен ред.

39. Всички права, произтичащи по договора за застраховка, се погасяват с изтичане на 3 - годишен давностен срок от настъпване на застрахователното събитието.


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА

ПАТИЦИ И ГЪСКИ


I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

По тези Специални условия “Хановер КООП България” ЗАД, застрахова следните групи патици и гъски:

1. Родители:

1.1. подрастващи родители;

1.2. мюлари и гъски (за производство на черен дроб).

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ


По тази застраховка се покриват рисковете, смърт или клане (убиване) по необходимост на птиците, вследствие:

2. пожар - само на обезопасени и одобрени от НСПАБ обекти (във всички други случаи застраховката се сключва без този риск).

3. природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване и свличане на земни пластове и удар от мълния - потвърдени от хидрометеорологичната служба.

4. заразни болести - Холера, Орнитоза, Парвовироза (Болестта на Держи), Вирусен хепатит, Вирусен ентерит, Чума - потвърдени лабораторно от ветеринарен институт (станция).

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

5. Застрахователната сума се определя по договореност.

6. Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа за застраховане на патици и гъски (Приложение № 4) и се внася изцяло с отстъпка до 10 % или на два пъти по равни части. Втората вноска се издължава до 150-ия ден за родители и подрастващи, а за мюларите и гъските (за производство на черен дроб) до 30-ия ден от деня на сключване на договора:

6.1. при неиздължаване на премията (вноските) в определените срокове, Застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, като своевременно уведоми писмено за това Застрахования;

6.2. при настъпване на застрахователно събитие преди определените срокове за издължаване на вноските, същите се удържат от застрахователното обезщетение или последното се изплаща пропорционално на внесените до момента.

7. Договорът за застраховка на мюлари и гъски (за производство на черен дроб) се сключва за определения технологичен срок (120 дни) за всяка партида поотделно.

8. Отговорността на Застрахователя в случаите на смърт или клане (убиване) по необходимост вследствие пожар и природни бедствия започва от 00.00 часа след деня на плащане на застрахователната премия, а от заразни болести - след изтичане на 15-дневния карантинен срок и се прекратява в 24.00 часа от последния ден на действие на застраховката.


IV. УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

9. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен в срок от 24 часа да уведоми длъжностния ветеринарен лекар и Застрахователя.

10. За да докаже претенцията си, застрахованият представя:

10.1. застрахователен договор;

10.2. ветеринарно-медицинско заключение за умрели или заклани (убити) по необходимост птици, съставени в съответствие на водена първична отчетност (амбулаторен дневник, дневник за ежедневна смъртност, аутопсионен дневник);

10.3. други документи, по искане на Застрахователя.


V. РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

11. При смърт от покритите рискове, застрахователно обезщетение се изплаща в размер до 100% от застрахователната сума.

12. При клане (убиване) по необходимост, застрахователно обезщетение се изплаща в размер на разликата между получения приход (месо, перушина и др.) и застрахователната сума.


Настоящите специални условия са неразделна част от Общите условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели.


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

НА ЩРАУСИ


І. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

По тези специални условия “Хановер КООП България” ЗАД, застрахова следните групи щрауси:

1. Родители:

1.1. подрастващи - на възраст до 8 месеца;

1.2. щрауси за угояване.

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ


2. Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) по необходимост на птиците, вследствие:

2.1. пожар - за пожарообезопасени и одобрени обекти от НСПАБ;

2.2. природни бедствия - буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване и свличане на земни пластове и удар от мълния - потвърдени от хидрометеорологична служба;

2.3. злополуки - обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток и счупване на кости - доказани по анкетен път;

2.4. заразните болести или мерки за борба с тях - за птици над три месечна възраст:

2.4.1. туберкулоза, холера (пастьорелоза), псевдочума, орнитоза и левкоза;

2.4.2. колибактериоза, некротичен ентерит, салмонелоза и микотоксикоза.

Посочените заразни заболявания трябва да бъдат лабораторно потвърдени от ЦНИВМИ - София или РВМИ в страната.

ІII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА


3. Застрахователната сума се договаря между страните.

4. Застрахователната премия се определя съгласно тарифа за застраховане на щрауси (Приложение № 5) и се издължава:

4.1. еднократно - с отстъпка до 10 %;

4.2. двукратно - по равни части до 90 - ия ден.

5. Застраховката се сключва за срок от една година и влиза в сила след заплащане на премията (първа вноска), освен ако не е уговорено друго. По желание от кандидата за застраховане и след преценка от застрахователя, застраховката може да се сключи за срок по-голям или по-малък от една година, но не по-малък от един месец.

Застраховката се сключва след задължително микробиологично изследване на фекални проби от птиците в ЦНИВМИ - гр. София или РВМИ в страната.

IV. РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


6. При смърт на птиците, вследствие на:

6.1. пожар, природни бедствия, злополуки и болестите по т. 2.4.1., се изплаща застрахователно обезщетение в размер до 100 % от застрахователната сума;

6.2 заразните болести по т. 2.4.2., размерът на застрахователното обезщетение е до 60, 70 или 80 % от застрлахователната сума.

7. При клане (убиване) по необходимост на птиците, вследствие:

7.1. пожар, природни бедствия, злополуки и заразните болести посочени в т. 2.4.1.,застрахователно обезщетение се изплаща в размер на 100 % от разликата между получения приход и застрахователната сума;

7.2. заразните болести посочени в т. 2.4.2., застрахователно обезщетение са изплаща в размер на 50 % от застрахователната сума.


Тези специални условия са неразделна част от Общите условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели.
1   2   3   4

Свързани:

Общи условия за застраховане iconБългарска агенция за експортно застраховане еад
Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне...
Общи условия за застраховане iconСтопански Факултет Курсова работа на тема Общи условия на лизинговото застраховане
Затова в специалната литература са предложени различни класификации на рисковете, които, адаптирани към лизинговото застраховане,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщо застраховане и имуществено застраховане
Предмет на застраховане са движими и недвижими имущества, собственост на фирми или граждани, в т ч
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Дружеството има право да извършва общо застраховане и е лицензирано от „Autorite de Controle des Assurances et des Mutuelles”, France,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом