Общи условия за застраховане
ИмеОбщи условия за застраховане
страница2/4
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер346.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://projects.webground.bg/tetra/downloads/OU Jivotni i kosheri HDI.doc
1   2   3   4

VIII. УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ


35. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен в срок до 24 часа да уведоми Застрахователя и Ветеринарен специалист, като предостави възможност на Застрахователя да извърши оглед на място за идентифициране на обекта и установяване действителните причини и размера на щетата.

36. За да докаже претенцията си, Застрахованият представя:

36.1. заявление за щета по образец - подава се в 5-дневен срок, само за физически лица;

36.2. застрахователна полица;

36.3. ветеринарно-медицинско заключение:

36.3.1. за щети на физически лица, заключението се съставя от Застрахователя, Ветеринарен специалист обслужващ района, при задължително присъствие на Застрахования или упълномощен негов представител и двама свидетели и в 5-дневен срок от датата на събитието се представя на Застрахователя;

36.3.2. за юридически лица и фирми, заключението се съставя за период от един месец по видове и групи животни от Застрахователя с участието на длъжностния Ветеринарен лекар, в присъствието на ръководителя на юридическото лице или негов представител и се представя на Застрахователя до 20-то число на следващия месец;

36.3.3. за загинали или унищожени кошери с пчели и пчелни продукти, заключение и опис се съставят от Ветеринарен специалист, проверителя по пчеларството за съответния район и Застрахователя, в присъствието на Застрахования, както и двама свидетели, единият от които пчелар;

36.4. протокол от НСПАБ - при пожар;

36.5. писмо от ХМС- в случай на природно бедствие;

36.6. анкета от мястото на събитието - при злополука;

36.7. писмо от ветеринарномедицинска институция за установено заразно заболяване. За юридически лица се изисква ежемесечно потвърждение на същото;

36.8. ветеринарномедицинско свидетелство или писмено нареждане (служебна бележка) за клане по необходимост, издадена от Ветеринарен специалист;

36.9. документ за получен приход от стойността на месото - за заклано (убито) по необходимост животно и птици.

37. други документи, необходими за установяване на застрахователното събитие и размера на щетата - по искане на Застрахователя.

IX. РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

38. При смърт на животни, птици и кошери с пчели, вследствие на:

38.1. пожар, природни бедствия, злополуки и заразните болести посочени в т. 3.4. застрахователното обезщетение е в размер до 100 % от застрахователната сума;

38.2. незаразни, паразитни и други болести - размерът на обезщетението е съобразно избраната от Застрахования и поета от Застрахователя застрахователна отговорност, отразена в полицата - 80, 70 или 60 % от застрахователната сума;

38.3. пожар, природни бедствия или заразни болести за фазани, кеклици, пъдпъдъци, норки и нутрии - размерът на застрахователното обезщетение е до 70 % от застрахователната сума;

38.4. вирусна хеморагична септицемия и хеморагична септицемия на риба - размерът на застрахователното обезщетение е до 70 % от щетата (определена на база количество на умрялата риба по застрахователната сума за един килограм);

38.5. пожар, природни бедствия, нападения от диви животни и американски гнилец на кошери с пчели - обезщетението е до 100 % от общата застрахователна сума, а при нозематоза и акароза - до 100 % от застрахователната сума на пчелното семейство.

39. При клане (убиване) по необходимост на животни и птици, вследствие на:

39.1. пожар, природни бедствия, злополуки, заразните болести посочени в т.3.4. или мерки за борба с тях - размерът на застрахователното обезщетение е до 100 % от разликата на застрахователната сума и реализирания приход от продажбата на месо, кожа и други;

39.2. незаразни, паразитни и други болести - размерът на застрахователното обезщетение е до 60 % от застрахователната сума за едри животни и до 50 % - за дребни (овце, кози и свине).

40. Когато месото е изцяло конфискувано от органите на ДВСК, поради негодност за консумация, обезщетението се изплаща до размера, определен в т. 38.

41. Ако конфискацията е извършена поради нарушени ветеринарно - санитарни изисквания при месодобив, съхранение и транспортиране, застрахователно обезщетение не се изплаща.

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

42. Застрахователят е длъжен:

42.1. при получаване на известие за настъпило застрахователно събитие, да

посети своевременно застрахования обект, като извърши идентифициране на същия и установи причините и размера на щетата;

42.2. при установяване на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение в срок от 15 дни след представяне на всички изискани документи;

42.3. да възстанови застрахователния договор, ако Застрахованият направи писмено искане при условията на т.48.3;

42.4. да върне застрахователната премия (първа вноската) на Застрахования:

42.4.1. когато застрахователното събитие е настъпило преди изтичане на карантинния срок;

42.4.2. ако по време на действие на застраховката или след настъпване на застрахователно събитие се установи, че не по вина на Застрахования застраховката е сключена при неспазване изискванията на Търговския закон и настоящите условия.

43. При промяна собствеността на застрахованите обекти, в 5-дневен срок да установи-отговарят ли условията за отглеждане на изискванията по т.47.3.

44. Да напомня писмено за падежите при разсрочено плащане на премията или изтичане на договора.

45. При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение в срок до 15 дни от представянето на всички необходими документи, да уведоми писмено Застрахования и опише подробно мотивите за взетото решение.

46. Застрахователят има право:

46.1. при констатирано несъответствие в броя на застраховани немаркирани животни от един и същи вид, собственост на физически лица, с установения действителен брой към датата на застрахователното събитие да приложи принципа на редукция (застрахователната сума се разделя на действителния брой животни), както за изплатените застрахователни обезщетения, така и за онези, които следва да бъдат изплащани;

46.2. да намали застрахователната сума, да измени или да прекрати застраховката, ако Застрахованият не е издължил премията или разсрочената част от нея в посочените в полицата срокове или в 15-дневен срок след получаване на писменото предупреждение;

46.3. да измени или прекрати действието на застраховка при условията на т. 27 от настоящите условия;

46.4. да прекрати едностранно застраховката, ако установи, че вследствие несъблюдаване на зооветеринарните изисквания от страна на Застрахования, застрахованите обекти са изложени на опасности. Застрахователната премия не се връща;

46.5. да прекрати едностранно застраховката по време на действието й или след настъпване на застрахователно събитие, ако установи, че Застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелство, при чиято известност не би я сключил или би я сключил, но при други условия. Обезщетение не се изплаща и събраната премия не се връща;

46.6. да намали застрахователното обезщетение със сума, съответстваща на установения процент незастрахователни причини, довели до загиването на животни, птици и кошери с пчели;

46.7. да прекрати застраховката, като запазва правата си върху премията, да откаже пълния размер или част от дължимото застрахователно обезщетение за настъпила щета, вследствие неизпълнение на посочените в застрахователната полица задължения от страна на Застрахования;

46.8. да откаже застрахователно обезщетение на физически лица, ако не е уведомен своевременно за настъпило застрахователно събитие и в 5-дневен срок не е постъпило писмено искане за изплащане на обезщетение. Застрахователната премия не се връща;

46.9. да откаже застрахователно обезщетение на юридически лица и фирми, ако до 20-то число на следващия месец не са представени ниобходимите документи за загиналите животни. Събраната премия не се връща;

46.10. да откаже обезщетение, ако застрахователното събитие е причинено умишлено от Застрахования или упълномощено от него лице. Застрахователят запазва правото си върху премията;

46.11. да намали или откаже изплащане на застрахователно обезщетение при извършване на действия или бездействия от страна на Застрахования, които водят до увеличаване на щетата или не се вземат мерки за ограничаване на същата;

46.12. по всяко време да извършва проверка на застрахованите обекти. В случай на отказ да му бъде дадена възможност да упражни това си право, Застрахователят прекратява застраховката и не изплаща обезщетения. Застрахователната премия не се връща.

47. Застрахованият е длъжен:

47.1. при сключване на договора, да обяви в Предложението-декларация за застраховане съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за определяне естеството и размера на риска. Да попълни всички реквизити и съобщи какви са условията за отглеждане и хранене на животните;

47.2. да обяви незабавно след узнаването им всички новонастъпили обстоятелства по време на действие на застраховката;

47.3. да спазва ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене (използане на доброкачествен фураж и вода), профилактика и опазване на застрахованите обекти и да взема всички зависещи от него мерки за предотвратяване заболявания и умирания на същите, както и за ограничаване размера на евентуална щета;

47.4. при заболяване на животното да се обръща за ветеринарна помощ към Ветеринарен специалист или най-близката ветеринарна лечебница, обслужваща района, и да спазва дадените указания за лечение или клане (убиване) по необходимост. Добитата продукция да оползотворява, съгласно изискванията на ДВСК;

47.5. да спазва определените срокове по т.т. 35 и 36., за уведомяване, съставяне и предаване на актовете и други документи на Застрахователя;

47.6. при завишаване на нормалната смъртност и промяна или влошаване условията на отглеждане своевременно да уведоми Застрахователя, както по време на действие на договора, така и при възобновяването му;

47.7. да допуска и съдейства на Застрахователя по всяко време за извършване на оглед за установяване действителния размер на щетата и представя поисканите документи;

47.8. да уведоми писмено Застрахователя при промяна собствеността на застрахованите обекти;

47.9. да издължава застрахователната премия при разсрочено плащане в посочените в застрахователната полица срокове, или в срок до 15 дни от получаване на писменото предупреждение от Застрахователя.

48. Застрахованият има право:

48.1. да получи застрахователно обезщетение в срок от 15 дни, ако е изпълнил изискванията по тези условия;

48.2. да получи обратно застрахователната премия:

48.2.1. когато застрахователното събитие е настъпило преди изтичане на карантинния срок;

48.2.2. ако по време на действие на Застрахователния договор или след настъпване на застрахователно събитие се установи, че не по вина на Застрахования, застраховката е сключена при неспазване изискванията на действащото законодателство и настоящите условия;

48.3. да иска възстановяване на прекратена застраховка в границите на предишния договорен срок, без внасяне на допълнителна премия, ако е отстранил нарушенията, предизвикали прекратяването на застраховката.

ХI. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

49. Промени в условията на застрахователната полица могат да се правят по взаимно съгласие на страните само чрез подписване на Добавък, които ще бъде неразделна част от полицата.

50. При прехвърляне правото на собственост на застраховани обекти, застраховката е в сила за новия собственик при спазване изискванията на т.т. 43, 47.3. и 47.8., от настоящите условия.

XII. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ, ВСТЪПВАНЕ В ПРАВА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

51. Спорове между Застрахователя и Застрахования се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен път.

52. За възстановяване на изплатеното обезщетение и разноските по определянето му, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу лицата, по чиято вина е настъпило застрахователното събитие, в резултат на което са загинали (заклани по необходимост) застраховани обекти. Отказат на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя при упражняване на неговите регресни права.

53. Застрахованият е длъжен да представи всички необходими документи, данни и доказателства, както и да изпълни формалностите за осъществяване правото на Застрахователя на регресен иск.

54. Застрахователно обезщетение за закупени с кредит застраховани обекти, може да бъде изплатено директно на кредитора до погасяване на кредита, по негово искане и съгласие на кредитополучателя, но само ако това изрично е записано в застрахователната полица.

55. Правата по договора за застраховка, сключена по тези Общи условия се погасяват в сроковете, предвидени в действащото в Република България законодателство.

56. За всички неуредени по тези Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

57. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани със Специални условия и изменяни с решение на Управителния съвет на “Хановер КООП България” ЗАД.

58. Неразделна част към настоящите Общи условия са:

58.1. застрахователна полица;

58.2. предложение - декларация.

59. Настоящите Общи условия са приети на заседание на Управителния съвет на “Хановер КООП България” ЗАД и са в сила от 1.06.2002 г.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

НА СПОРТНИ И ЧИСТОКРЪВНИ КОНЕ

1   2   3   4

Свързани:

Общи условия за застраховане iconБългарска агенция за експортно застраховане еад
Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне...
Общи условия за застраховане iconСтопански Факултет Курсова работа на тема Общи условия на лизинговото застраховане
Затова в специалната литература са предложени различни класификации на рисковете, които, адаптирани към лизинговото застраховане,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщо застраховане и имуществено застраховане
Предмет на застраховане са движими и недвижими имущества, собственост на фирми или граждани, в т ч
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Дружеството има право да извършва общо застраховане и е лицензирано от „Autorite de Controle des Assurances et des Mutuelles”, France,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом