Общи условия за застраховане
ИмеОбщи условия за застраховане
страница1/4
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер346.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://projects.webground.bg/tetra/downloads/OU Jivotni i kosheri HDI.doc
  1   2   3   4ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ


По тези Общи условия “Хановер КООП България” ЗАД, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова животни, птици и кошери с пчели на юридически и физически лица, наричани “Застрахован”.


І. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. Застраховат се всички видове животни, птици, кошери с пчели и риба, на юридически и физически лица, достигнали застрахователна възраст и тегло по видове и групи, както следва:

1.1. говеда, биволи, овце и кози - на възраст над три месеца;

1.2. коне, катъри, мулета и магарета - на възраст над шест месеца;

1.3. свине за разплод - над шест месеца. Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над двадесет килограма;

1.4. птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия;

1.5. фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства;

1.6. кошери с пчели;

1.7. племенни (елитни), луксозни, декоративни и състезателни животни и птици за времето на транспортиране и участие в състезания и изложби;

1.8. риба - отглеждана в създадени за целта водоеми при интензивни условия.

2. ПО СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ СЕ ЗАСТРАХОВАТ:

Спортни и чистокръвни коне;

Кучета;

Патици и гъски за производство на черен дроб;

Щрауси;

Екзотични животни;

Животни за ценни кожи - отглеждани при интензивни условия.


II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

3. Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) по необходимост, вследствие на:

3.1. пожар - за пожарообезопасени обекти;

3.2. природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване и свличане на земни пластове и удар от мълния;

3.3. злополуки - обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток, произшествие с моторни превозни средства, счупване на кости, срутване на животновъдни сгради и падане в пропаст при планинска и полупланинска паша (доказани по анкетен път) - без птици, фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч и риба;

3.4. заразните болести или мерки за борба с тях:

- за всички видове животни - антракс, туберкулоза, бруцелоза, шап, бяс, лептоспироза, злокачествена катарална треска, шарка, злокачествен оток, сап, мит, устрел, чума и червенка;

- за птици - псевдочума, марекова болест, левкоза, пастьорелоза (холера), туберкулоза, тиф - пулороза, гумборо и шарко - дифтерит - над 3 - месечна възраст;

- за кошери с пчели - американски (злокачествен) гнилец, нозематоза и акароза;

- за риба - вирусна хеморагична септицемия и хеморагична септицемия.

3.5. незаразни, паразитни и други болести - без телета и агнета до 6 месеца, прасета до 40 килограма живо тегло, птици, фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч, риба и пчелни семейства.

Клане (убиване) по необходимост - извършва се при следните условия:

- по писмено нареждане на ветеринарен специалист, ако застрахованият обект е застрашен от неминуема смърт;

- когато изходът от проведеното лечение на заболели животни и птици е неблагоприятен (летален);

- във връзка с мерки за борба със заразните заболявания.

4. Клане (убиване) по необходимост при “загуба на разплодни и продуктивни качества" - за крави и биволици от 3 до 8-годишна възраст, собственост на физически лица.

III. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

5. Не се застраховат животни и птици:

5.1. болни; изтощени; без зъби; куци; слепи; с наранявания; набивки; кожните заболявания: краста и лишеи; животни отпаднали от стадата като стопански брак и технологичен отпад; животни, намиращи се в положение на залежаване преди и след раждане и животни, които проявяват явна злонравост (хапене, ритане, бодливост и противопоставяне);

5.2. реагирали положително при диагностични изследвания за заразни заболявания;

5.3. намиращи се в населени места, обявени за заразени, с изключение на видовете, невъзприемчиви към заразната болест;

5.4. за които не са осигурени необходимите условия за хранене, гледане и опазване, съгласно физиологическите изискванията на вида.

6. Застраховката не покрива щети по покритите рискове, вследствие:

6.1. умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или упълномощено от него лице;

6.2. неспазване на ветеринарно - зоотехническите изисквания за гледане, хранене, опазване на животните и невземане на мерки за предотвратяване заболявания и умирания на застрахованите обекти;

6.3. неизпълнение на указанията на ветеринарните органи за профилактика и лечение, своевременно клане по необходимост или неспазване на ветеринарно-санитарните изисквания за съхранение и оползотворяване на месото;

6.4. клане по необходимост, ако е извършено без писмено нареждане на ветеринарен специалист и не са спазени искванията на ДВСК;

6.5. технологичен отпад или стопански брак - напреднала възраст, маломлечие, безплодие, предадени за редовно клане;

6.6. откраднати и изгубени животни;

6.7. земетресение;

6.8. война, размирици, действия от военен характер или военни учения;

6.9. атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях или йонизираща радиация;

6.10. гражданска война, революция, въстание и граждански размирици.


IV. СРОК И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

7. Застраховката се сключва за срок от една година и влиза в сила след заплащане на премията (първа вноска), освен ако не е уговорено друго. Застраховката може да се сключи за срок по-голям или по-кратък от една година, но не по-малък от 1 месец.

8. Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа след деня, в който е внесена премията, освен ако не е уговорено друго, за щети, вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане (кръвоизливи, изпадане или разкъсване на матката и залежаване), а вследствие болести - след изтичането на определения карантинен срок, т.е. от 00.00 часа на 15-ия ден след деня на внасяне на застрахователната премия и се прекратява в 24.00 часа на последния ден от изтичане на застраховката.

9. Застраховката може да се поднови най-рано един месец преди датата на изтичането й, но не по-късно от последния ден на действието й;

9.1. при подновяване на застраховката без прекъсване не тече карантинен срок.

10. Не се подновява застраховка за обекти, които по време на действието на предходния договор са реагирали положително при диагностични изследвания за заразни заболявания.
11. За крави и биволици, загубили по време на действие на предходния договор разплодните си и продуктивни качества, застраховката се подновява без да се включва т. 4.
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

12. Застрахователната сума се договаря между страните, като същата може да се завишава по всяко време от действието на застраховката, по желание на Застрахования и след преценка от Застрахователя:

12.1. застрахователната сума за кошери с пчели се образува от стойностите на кошера, меда, восъка и пчелното семейство. Конкретният им размер се отразява в Предложението-декларация за застраховане.

13. Застраховани обекти от един и същ вид, групи и категории на едно юридическо или физическо лице, които не могат да се идентифицират по безспорен начин, се застраховат за една и съща застрахователна сума:

13.1. новопридобити и достигнали застрахователна възраст и тегло обекти по време на застраховката се застраховат за същата застрахователна сума на застрахованите по-рано обекти от същия вид, категория и група или след задължително идентифициране (маркиране) се застраховат съгласно изискванията на т.12.
VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

14. Застрахователната премия се определя съгласно тарифи за застраховане на животни, птици и кошери с пчели (Приложение N 1).

15. Застрахователната премия се увеличава с 20% при застраховане на:

15.1. животни, използвани за постоянна работа в дърводобива и за извършване на обществени превози;

15.2. животни застраховани за риска “загуба на разплодни и продуктивни качества”;

15.3. животни, изкарвани на паша в планински и полупланински район.

16. Застрахователната премия се намалява:

16.1. при подновяване на договора и постигната ниска квота на щета - съгласно таблица за бонус (Приложение N 5);

16.2. за всички членове на ЦКС, поделенията на потребителните и земеделски кооперации и кооперациите членуващи в СЗКБ с 15 %;

16.3. при сключване на застраховка за 10 едри или 20 дребни животни и над 5 000 бр., птици с 10 % при еднократно издължаване на премията;

16.4. за финансово затруднени клиенти с 15 %, но при настъпване на застрахователно събитие сумата по отстъпката се удържа от полагаемото обезщетение.

17. Застрахователната премия се издължава:

17.1. еднократно - с отстъпка до 10 %;

17.2. двукратно - по равни части до 90-ия ден (за премия в размер над 300 лв.);

17.3. трикратно - 40% при сключване на договора, 30% - до 90-ия ден и 30% - до 180-ия ден от датата на сключване на застраховката.

18. Премията по застраховка за срок по-малък от една година се издължава еднократно и се определя в процент от годишната, както следва:


Времетраене в месеци

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Процент от годишната премия

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95


19. Застрахователната премия се внася по сметка с платежно нареждане или квитанция (по образец).

20. При неиздължаване на премията (вноските) в определените срокове, Застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, като своевременно уведоми писмено за това Застрахования.

21. При настъпване на застрахователно събитие преди определените срокове за издължаване на вноските, същите се удържат от застрахователното обезщетение или последното се изплаща пропорционално на внесените до момента.

22. За застраховка, която влиза в сила без да е платена първа вноска, застрахователят има право да иска плащането й с лихви за закъснение от уговорения за издължаването срок.

23. Застрахователната премия се изравнява през последния месец от действието на застраховката съгласно изискванията на т. 31.


VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

24. Застраховката се сключва на здрави и достигнали застрахователна възраст и тегло обекти, със застрахователна полица.

25. Застрахователната полица се издава въз основа на Предложение-декларация от кандидата за застраховане (по образец на застрахователя), след ветеринарен преглед и оценка на обекта от Застрахователя и Ветеринарен специалист:

25.1. без ветеринарен преглед гражданите могат да сключват първоначални договори за застрахователни суми до 80% от действителната стойност;

25.2. при подновяване на застрахователния договор без прекъсване, ветеринарен преглед не се изисква;

25.3. крави и биволици, които са застраховани по т. 4., задължително подлежат на ветеринарен преглед. Номера на здравното свидетелство се вписва в Предложението-декларация.

26. Застраховка за риба се сключва след задължително лабораторно изследване от ЦНИВМИ - София или РВМИ-в страната.

27. Ако са налице съществени обстоятелства за които страните не са знаели при сключване на застраховката, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването им да предложи изменения:

27.1. ако в двуседмичен срок предложеното изменение не се приеме, предложителят може да прекрати застраховката, за което писмено уведомява другата страна.

28. Застрахователна полица се издава за маркирани животни. В противен случай се застраховат всички обекти от дадения вид, след подробно описание на особените белези в Предложението-декларация. Всички немаркирани, новопостъпили и достигнали застрахователна възраст и тегло обекти се дозастраховат незабавно, като Застрахователят не е длъжен да напомня на Застрахования за това.

29. Животни и птици от основно стадо се застраховат на база броя им към първо число на месеца или към датата на сключване на застраховката.

30. Животни и птици от групите подрастващи, угояване, ремонт и бройлери се застраховат на база средномесечната им наличност от предходната година (установена със счетоводна справка) или броя им, заложен за отглеждане през договорения срок.

31. През последния месец от действието на застраховката със счетоводна справка се установява действителният брой животни и птици, за които е носена застрахователна отговорност, на база средномесечната им наличност. Справката се прилага към застрахователната полица.

32. Кошери с пчели се застраховат на база бройка по застрахователна сума, определена по начин съгластно т.12.1., след задължителен преглед от Ветеринарен лекар или проверител по пчеларството за района през периода март-октомври.

33. Риба се застрахова на база планирана продукция (стойност по килограми) за договорирания срок.

34. Застрахователната отговорност е до размера на застрахователната сума и степента на застрахователното покритие избрана от Застрахования при сключване на застраховката.
  1   2   3   4

Свързани:

Общи условия за застраховане iconБългарска агенция за експортно застраховане еад
Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне...
Общи условия за застраховане iconСтопански Факултет Курсова работа на тема Общи условия на лизинговото застраховане
Затова в специалната литература са предложени различни класификации на рисковете, които, адаптирани към лизинговото застраховане,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за застраховане iconОбщо застраховане и имуществено застраховане
Предмет на застраховане са движими и недвижими имущества, собственост на фирми или граждани, в т ч
Общи условия за застраховане iconОбщи условия
Дружеството има право да извършва общо застраховане и е лицензирано от „Autorite de Controle des Assurances et des Mutuelles”, France,...
Общи условия за застраховане iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом