Отглеждане на пчелните семейства
ИмеОтглеждане на пчелните семейства
страница1/5
Дата на преобразуване04.12.2012
Размер481.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cs.almus.net/Pcheli/Bylgarski/Otglejdane_na_pchelni_semeistva.doc
  1   2   3   4   5

Тотка Иванова

Издава се със съдействието на GTZи BMZ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ

СЕМЕЙСТВА

Тотка Иванова

1. ИЗБОР НА МЯСТО ЗА ПЧЕЛИН И ОРГАНИЗИРАНЕТО МУ

Изборът на подходящ район за отглеждане на пчели и подходящо място за създаване на пчелин е от изключително значение за успешната пчеларска дейност. Пчелинът се създава и разполага в центъра на район с достатъчно количество разнообразни диворастящи и културни медоносни растения, които осигуряват нектар и прашец от пролетта до есента, Поради това е необходимо да се направи предварително проуч-не на състава и количеството на медоносните растения на територия с радиус 2-3 км, на релефа на местноста /равнинен, хълмист, планински/ и наличието на водоизточници /водни басейни, реки, езера и др./.

най-подходящи са местности с голям брой културни и диви растения, разнообразни ПО ботанически състав и осигуряващи продължителна и Непрекъсната паша през активния период от живота на пчелите. По отношение на релефа за предпочитане са планински и полупланински местности с пресечен терен /наличие на долини, дерета, оврази/. Разликата във височините, различните почвени условия, влагата и СЛЪНЧОВОТО греене води до различия в периодите на цъфтеж на едни и СЪЩИ растения, а оттам и осигуряване на по-продължителна паша.

(под избора па местността се определя точното място за разполо­жение на пчелина, което е в тясна връзка с неговата доходност. Мястото трябва:

 • да е по възможност най-близо до основните медоносни растител­
  ни видове;

 • да е просторно - па всеки кошер да са осигурени по 2 кв.м площ;

 • да бъде запазено от ветрове, тъй като на ветровито място пчелите
  не работят добре, растенията отделят по-малко нектар и прашец,
  пчелните семейства се развиват по-слабо, вятърът пречи на обли-
  гането на младите пчели, прави пчелите раздразнителни и често е
  причина за налитането им в чужди кошери, ако липсват естествено

Наръчник по пчеларство

Тотка Иванова


защитени от вятъра места, се прави ветрозащитна стена от медоносни дървета и храсти;

 • да има в близост до пчелините чиста течаща вода, но да е далече
  от големи водни басейни (когато зад такива басейни цъфтят медо­
  носни растения, при ветровито време голяма част от връщащите се
  от паша пчели падат във водата и умират);

 • да не е близо да захарни заводи, сладкарски предприятия, винар­
  ски изби и др. - през периодите на безпашие пчелите се привличат
  от миризмата, посещават тези места и в резултат на това масово
  загиват;

 • между пчелина и медоносните растения по права линия не трябва
  да има други пчелини - връщащите се от паша пчели се задържат
  в чуждите пчелини и понякога остават там, така че независимо от
  богатата медоносна растителност не може да се очакват добри
  резултати;

 • здравословното състояние на пчелните семейства в района трябва
  да е добро - при наличие на болни от заразни болести пчелни се­
  мейства /особено на масово заболели от американски гнилец/
  избраното място трябва да отпадне;

 • при избора на място за пчелин, в който ще се прилага биологично
  пчеларство, се съблюдават и други допълнителни изисквания /вж.
  раздел Биологично пчеларство/.

Теренът за разполагане на пчелните семейства трябва да се почисти и подравни и да се подготвят площадките за кошерите.

Кошерите се подреждат в редове, шахматно или групово.

При подреждането в редове те се поставят на 2-3 м един от друг с разстояние между редовете 3-4 м. Така се осигурява свободен достъп до тях и удобната работа при отвореното гнездо. Освен това траекториите на летеж на пчелите не се пресичат, избягват се налитанията, кражбите и разпространението на заболявания. За всеки кошер е необходима почи­стена и опесъчена площадка с размери 1x1.5 м. Кошерите се повдигат на 20-25 см от земята (на дървени или метални поставки, които трябва да имат лек наклон напред с цел да не задържат вода). Същевременно се избягва безпокоенето на пчелите от други насекоми или животни.

При шахматното подреждане входовете на кошерите са обърнати в една посока. При този начин се предотвратява объркването /налитане/ на летящите пчели.

При груповото подреждане кошерите се групират по 2-3, като вхо­довете са обърнати на различни страни. Разстоянието между кошерите в групата е 1-2 м, а между групите - 10 м.

Независимо от начина на подреждането те винаги трябва да се огря­ват от слънцето, а след обяд да са в рядка сянка, т.е. входовете трябва да са ориентирани на югоизток или изток.

За по-добрата ориентация на младите неоплодени майки и пчелите трябва да бъдат боядисани в различни светли цветове /бял, жълт, светло-син/, които се различават от пчелите и предпазват кошера от прегряване. Не са подходящи червеният цвят (пчелите не го различават) и зеленият (слива се с околната растителност).

В пчелина е необходимо да има поилка. Тя се поставя на слънчево и тихо място, за да може пчелите да я посещават от ранна утрин.

Броят на пчелните семейства, които може да се поставят на един пчелин, зависи от количеството на пчелната паша, производственото на­правление на пчелина и др. фактори. За тази цел се изготвя медов баланс на района /вж. раздел Медоносна растителност/. Установено е, че при средно благоприятни условия, каквито са най-често условията у нас, максималният брой на пчелните семейства в един пчелин е около 40-50.

За по-добра организация на работата в пчелина е необходимо нали­чието на пчеларска постройка. Тя се използва за съхраняване на пчелар­ския инвентар, центрофугиране и съхранение на меда и на другите пчел­ни продукти, за подслон и почивка на пчеларя. На временните пчелини се използва неголяма преносима разглобяема постройка /барака/.

2. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПЧЕЛИТЕ

Съвременните технологии за отглеждане на пчелите изискват пче­ларят във всеки момент да знае състоянието на пчелното семейство и да направлява живота на пчелите, като своевременно отстранява появилите се проблеми в семейството и полага грижи за него през цялата година. Това налага периодични прегледи на пчелните семейства и грижи, без обаче да се прекалява и излишно да се тревожат семействата.

При работата с пчелите трябва да се спазват редица изисквания и правила, в резултат на които пчелите се дгазнят минимално, живеят спокойно, не изпадат в агресивно състояние и не жилят.

Един от най-важните фактори за спокойна работа е състоянието на времето. Прегледите трябва да се извършват при слънчево, тихо и топло

4

Наръчник по пчеларство

1. Отглеждане на пчелните семейства

Тотка Иванова


време /оптимални температури 20-30 градуса, но не по-ниски от 12-15 градуса/. В дъждовно, ветровито и студено време кошерите не трябва да се отварят поради дразнене на пчелите, понижаване на температурата в гнездото и опасност от простудяване на пилото. Най-подходящото време за работа с е през деня, когато голяма част от летящите пчели са извън кошера за събиране на нектар. През периодите, когато няма нектароотде-ляне, трябва да се работи привечер, за да не се предизвикват кражби между пчелните семейства.

Работата е най-спокойна при наличие на цъфтяща медоносна расти­телност и обилно нектароотделяна, когато челите са ангажирани изклю­чително със събирането на нектар и няма опасност от възникване на кражби.

От съществено значение е поведението на пчеларя. Трябва да се ра­боти спокойно и внимателно, без бързи и резки движения, суетене и чукане по кошера, като същевременно прегледите се извършват по въз­можност бързо. Продължителните прегледи безпокоят пчелното семей­ство и разстройват работата му за няколко часа. Застава се отстрани на кошера, без да се минава пред входа и на пътя на пчелите. Ако не се спаз­ват тези правила, пчелите стават агресивни и жилят.

Преди и по време на работата с пчелите не трябва да се употребяват вещества или продукти с дразнеща пчелите миризма - лук, спиртни на­питки, парфюми и т.н. Пчеларят трябва да е облечен със светли дрехи от памучен плат и да спазва добра хигиена. Пчелите се дразнят от пот, както и когато попадат на влакнести дрехи или коса и брада.

Съществено условие за спокойното им поведение при прегледите е използването на пушалка. Пускането на 2-3 струи дим през входа на кошера преди започването на прегледа и периодичното подпушване по време на прегледа успокоява пчелите и те не жилят. Разбира се, не трябва да се прекалява с подпушването, ако условията за прегледа са оптимални и пчелите по начало са спокойни. Прекомерната употреба на дим също разстройва нормалната работа.

Ако въпреки всички взети мерки семейството е възбудено, пчелите жилят и се работи трудно, работата трябва да бъде преустановена и отложена.

Пчелите по начало са миролюбиви насекоми и не напад и жилят, ако не се дразнят, не им се пречи и се спазват правилата за работа с тях. Въпреки това ужилванията са неизбежни. Те са съпроводени с временна

остра болка и изразени в различна степен последващи реакции /зачер­вяване и оток на мястото на уживането/ в зависимост от имунитета към пчелната отрова. Обикновено последиците от ужилването отшумяват бързо. Пчеларите постепенно придобиват по-силен имунитет към отро­вата, привикват към ужилванията и организмът им не реагира дори при по-голям брой. Много опасни са при алергичните хора - дори само едно ужилване може до доведе до много сериозни последствия. Алергичните не трябва да се занимават с пчели.

При ужилване се препоръчва жилото да се извади с нокът или остър предмет /без да се стиска/ и мястото да се охлади. Някои автори препо­ръчват то да се третира със спирт, оцет или карболова вода. При алергично болни незабавно трябва да се потърси лекарска помощ.

3. ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ГОДИНАТА

Пчелното семейство регулира своя живот изцяло в зависимост от зао­бикалящата го среда. Климатичните условия и състоянието на медонос-ната растителност са главният фактор, който определя жизнената актив­ност на пчелите през годината. При нашите климатични условия в живо­та на пчелното семейство се наблюдават два основни периода - период на активно дейност и период на зимен покой. При смяната на сезоните протичат съответно изменения в живота на пчелното семейство.

При благоприятни условия /топло време и цъфтяща растителност/ то е в много активно състояние и се развива усилено, складира големи количества хранителни запаси, подготвя се за размножаване /роене/ и т.н. През есента и зимата с настъпването на неблагоприятни условия активността му намалява, тогава води възможно най-бездейния и иконо­мичен живот.

Преходът на семейството от състояние на покой към активна дейност започва със снасянето на първите яйца от пчелната майка. По време на зимния покай пчелите се нуждаят от минимално количество топлина и поддържат температури не по-високи от 13-14°С. Обикновено в края на януари се наблюдава повишаване на температурата в средата на гнез­дото, което подтиква майката да снася яйца. При появата на пилото за отглеждането му е необходима температура 34-35°С. За поддържането й

Наръчник по пчеларство

1. Отглеждане на пчелните семейства

Тотка Иванова 7


и изхранването на личинките активността на пчелите се повишава, усил­ва се обмяната на веществата и необходимостта от приемане на повече храна. При повишаване на външната температура до 12-13°С пчелите излизат от кошера и извършват първото си облитане след зимуването.

През пролетта те енергично привеждат в ред своето гнездо - изнасят нечистотиите и труповете на умрелите пчели, почистват и подготвят килийките за снасяне на яйца от майката, излитат за вода и храна, топлят и хранят пилото. След пролетното очистително облитане семейството преминава от състояние на покой в период на активна дейност. Това съвпада с цъфтежа на първите медоносни растения и затоплянето на времето. Постъпващата отвън прясна храна активизира силно пчелите. Те започват да хранят майката интензивно и тя постепенно увеличава броя на снесените яйца. Тяхното количество достига максимум през май-юни, когато за едно денонощие майката снася 1500-2000 яйца.

С увеличаване на площите с пило хранителните запаси в семейството бързо намаляват. Храната през този период е нужна както за изхранване на личинките, така и за поддържане на по-висока и постоянна темпера­тура около пилото. Най-добре е хранителните запаси да се попълват с мед, който се поставя до крайните пити с пило.

Подобряването на температурния режим в гнездото е един от основ­ните фактори, подпомагащи пролетното развитие. Резките температурни промени влияят значително върху развитието и затова е необходимо допълнително затопляне на по-слабите семейства - напр., чрез поставяне на летвички в междурамъчните пространства. Така по-топлият въздух се задържа между питите и не се разсейва към крайните, където няма пило. За подобряване на топлинния режим в пчелните гнезда се прилага и методът на Блинов - в гнездото откъм по-топлата страна на кошера се оставят питите с пило и една пита с мед и прашец, а всички останали се изнасят зад пределната дъска. Съсредоточаването на голямо количество пчели само върху питите с пило подобрява температурния режим, по­чистването на килийките и храненето на майката, в резултат на което яйценосната й дейност се усилва. Медените пити зад преградната дъска служат и като източник на храна, която се пренася в гнездото и служи за подбудително подхранване. След затоплянето на времето целостта на гнездото се възстановява.

Наред с ежедневното увеличение на площите с пило се променя и съставът на пчелното семейство. Старите пчели умират и се подменят с

млади. През този период от развитието се наблюдава известно пролетно отслабване на семейството, тъй като умират много стари пчели, а коли­чеството на младите не е достатъчно, за да компенсира загубите. Това налага да се полагат грижи за създаване на по-добри условия за отглеж­дане на повече пило.

След цялостната подмяна на старите зимували пчели започва период на бързо нарастване на семейството. С всеки изминал ден се засилва яйце­носната дейност на майката, в резултат на което се увеличава броят на пче-лите-работнички. Максимумът на развитието е в зависимост както от силата на самото семейство, така и от състоянието на медоносната растителност. Колкото по-обилно е нектароотделянето, толкова по-бързо е развитието на семейството и обратно.

За да не се задържа развитието на семействата поради липса на до­статъчно свободни килийки за снасяне на яйца от майката, гнездата трябва да се разширяват своевременно.

През този период младите пчели се хранят усилено, восъчните им жлези се развиват и започват да отделят восък. Инстинктът за градеж се проявява при наличието на много млади пчели, цветен прашец и мед, което обикновено съвпада с цъфтежа на овощните дървета. Тогава се създава и възможността за изграждане на нови пити.

Активното развитие на семейството го подготвя за следващия период, когато се осигуряват хранителните запаси. Цялата активна дейност на пчелите е насочена към подготовката за главната паша. Колкото повече пчели са отгледани за включване в медосбора, толкова по-големи са натрупаните запаси.

По време на медосбора основната маса пчели са включени в съби­рането на нектар, поради което развитието на семейството отслабва. Пчелите запълват килийките с нектар и по този начин яйценосната дей­ност на майката се ограничава. Това води до увеличаване на количество­то на хранителните запаси, от една страна, и намаляване на количество­то на пилото, от друга.

В определен момент обема на гнездото се оказва недостатъчен, за да се осигурят необходимите площи за непрекъснато яйцеснасяне. Всички свободни от мед килийки са заети от яйца, ларви и запечатано пило, голямото количество млади пчели произвеждат млечице и семейството започва да изгражда маточници. Ежедневно се излюпват нови пчели,
  1   2   3   4   5

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Отглеждане на пчелните семейства iconНа основание чл. 9, ал. 2 от Наредба №15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни
Наредба №15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни,...

Отглеждане на пчелните семейства iconСилни пчелни семейства качествени пчелни продукти
Национална програма по пчеларство 2011-2013 г популяризиране на пчелните продукти

Отглеждане на пчелните семейства iconФактори, влияещи на силата и продуктивността на пчелните семейства
В продължение на дългогодишното си еволюционно развитие медоносните пчели са създали сложни вътрешни взаимоотношения в пчелното семейство...

Отглеждане на пчелните семейства iconРепублика бълга рия областна администрация плевен
Иван Новкиришки изпрати писма до кметовете, с молба да уведомят собствениците на пчелини по реда на чл. 9, ал. 1 и 2 от Наредба №15...

Отглеждане на пчелните семейства iconРепублика българия министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието – бургас
На учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска...

Отглеждане на пчелните семейства iconОтпускане на социални помощи по закона за закрила на детето
Помощите са предназначени за превенция (по смисъла на § 1, т. 8 Ззде) и реинтеграция (по смисъла на § 1, т. 9 Ззде), отглеждане на...

Отглеждане на пчелните семейства iconПраво на свободно движение и пребиваване на гражданите на ес и техните семейства: Комисията дава насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/eо в полза на държавите-членки и гражданите на ес
Ехните семейства да се движат и да пребивават свободно в ес. Насоките изясняват правата на гражданите на ес и на членовете на техните...

Отглеждане на пчелните семейства iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Тодор Георгиев от с. Върбяне за отглеждане на аквакултури в яз. Царев брод; на Донка Иванова от гр. Шумен за отглеждане на аквакултури...

Отглеждане на пчелните семейства iconНаредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Свищов, приета с Решение №286/30. 08. 2012 г.,...

Отглеждане на пчелните семейства iconОбщи положения
Чл. 1 Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета в Община Твърдица регламентира реда и условията за отглеждане и регистрация...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом