Указани я
ИмеУказани я
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер299.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/ukazania_bakalavri_1631_1.doc
  1   2   3
У К А З А Н И Я

на катедра „Финанси и кредит” при ИУ – Варна

за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи за образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”


Част първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра „Финанси и кредит” на Икономически университет (ИУ) – Варна.

2. Настоящите указания са издадени в съответствие с част IV от Правилника за дейността на ИУ – Варна (ПДИУ) и част V от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите в ИУ – Варна (ПОЗУСИУ).

3. За неуредените в Указанията въпроси се прилагат съответните разпоредби на ПДИУ, ПОЗУСИУ и на действащото законодателство.

4. Правилата се отнасят за образователно-квалификационна степен бакалавър, редовна и задочна форма на обучение.

5. Основните цели на настоящите указания са:

а)  Повишаване ефективността и обективността на оценяването;

б) Унифициране принципите и механизмите за оценяване;

в) Повишаване мотивацията на студентите за системна и непрекъсната подготовка.


Част втора

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


6. Право на явяване на комплексен държавен изпит имат всички студенти с положени всички семестриални изпити, независимо от средния успех от следването.

7. Студентите, желаещи да се явят на комплексен държавен изпит, подават молба по образец в канцеларията на „Финансово-счетоводен факултет” (ФСФ) в установените за това срокове.

8. Комплексният държавен изпит се полага на основата на приет от катедрата въпросник.

9. Въпросникът съдържа от 40 до 50 въпроса, които не са групирани по отделни направления на финансите (Приложение 1).

10. За полагането на комплексния държавен изпит студентите изтеглят лотарийно три въпроса от въпросника.

11. Студентите разработват по избор два от изтеглените три въпроса.

12. Продължителността на комплексния писмен държавен изпит е 3 часа, която не включва проверката на писмените работи от държавната изпитна комисия.

13. Комплексният държавен изпит е анонимен.

14. Оценките от комплексния държавен изпит се обявяват в срокове, определени от Председателя на държавната изпитна комисия.


Част трета

ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ


Глава първа

Допускане до разработване на дипломна работа


15. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които отговарят на следните условия:

а) Да имат среден успех от следването до седми семестър (включително) не по-малък от много добър 4,50;

б) Да са избрали актуална тема на дипломна работа;

в) Да имат разработен и одобрен идеен проект за дипломна работа;

г) Да са подали молба за назначаване на научен ръководител в установените за това срокове.

16. Темата на дипломната работа трябва да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска степен.

17. Идейният проект за дипломна работа се разработва самостоятелно от студента.

18. Идейният проект се разработва отделно от рефератите и проектите, зададени на спецсеминарите.

19. Идейният проект трябва да бъде в обем от 20 до 25 стандартни машинописни страници.

20. Идейният проект трябва да включва:

а) Тема на дипломната работа;

б) Обосновка на актуалността на темата на дипломната работа;

в) Обект и предмет на дипломната работа;

г) Цел и задачи на дипломната работа;

д) Методология на изследването;

е) Структура на дипломната работа;

ж) Кратко изложение на отделните части на дипломната работа.

з) Списък на използваната литература.

21. Идейният проект за дипломна работа се представя за одобрение на избран от студента преподавател, специалист в областта на дипломната работа.

22. Сроковете за представяне на идейните проекти са:

а) До 20 декември – за явяващите се на юнска сесия;

б) До 30 април – за явяващите се на септемврийска сесия;

в) До 31 октомври – за явяващите се на януарска сесия;

23. Идейният проект се одобрява, ако отговаря на следните изисквания:

а) Разработен е в съответствие на т. 17, т.19 и т.20;

б) Представен е в срока по т. 22;

в) Отразява съвременни тенденции и теоретични постижения в разглежданата област;

г) Съдържа насоки за провеждане на приложен анализ.

24. Идейният проект се одобрява от избрания преподавател, което се вписва в молбата за назначаване на научен ръководител.

25. Студентите, чиито идейни проекти не са одобрени, разработват и представят нов идеен проект в сроковете по т. 22.

26. Студентите с одобрени идейни проекти подават молба по образец (Приложение 2) за назначаване на научен ръководител до ръководителя на катедра „Финанси и кредит”.

27. Сроковете за подаване на молба за назначаване на научен ръководител са:

а) От 1 до 10 февруари – за явяващите се на юнска сесия;

б) От 1 до 10 май – за явяващите се на септемврийска сесия;

в) От 1 до 10 ноември – за явяващите се на януарска сесия.

28. Не се приемат и разглеждат молби за назначаване на научен ръководител, подадени извън сроковете по т. 27.

29. За научен ръководител на дипломанта се назначава преподавателят, одобрил идейния проект.

30. Инспектор „Учебна дейност” на катедра „Финанси и кредит” изготвя списък с одобрените теми на дипломни работи, назначените научни ръководители, средният успех от следването и основанието за допускане до разработване на дипломна работа. Списъкът се обявяват публично, включително и в Интернет до 5 работни дни след изтичане на сроковете по т. 27.


Глава втора

Разработване на дипломна работа


31. Дипломните работи се разработват под ръководството на назначения научен ръководител.

32. Дипломната работа трябва да отговаря на следните количествени критерии:
Критерий

Изискване

1

Приблизителен обем

(една стандартна страница = 1800 знака)

50-70 страници

2

Брой на използваните литературни източници – учебници, монографии, студии, статии и доклади (без нормативните актове и интернет страници)

най-малко 15-20

3

Методология и структура на дипломната работа

Ясно откроени три части (теоретична, аналитична и прескриптивна) в приблизително равно съотношение

4

Таблици и фигури (вкл. схеми и диаграми)

най-малко 5-10

5

Цитирания под линия

най-малко 15-20


33. Разработването на дипломната работа преминава през следните етапи:

а) Изготвяне на теоретичната част на дипломната работа, която включва теоретични обобщения и модели по изследвания проблем;

б) Набиране, обработване и анализ на необходимата информация за разработване на аналитичната част на дипломната работа;

в) Формулиране на изводи и предложения за цялостно или частично решаване на изследвания проблем;

г) Редактиране и цялостно оформяне на дипломната работа, съобразно Приложение 3.

34. Научното ръководство се осъществява във времето за консултации на съответния преподавател.

35. Не се провежда научно ръководство в периода от 5 юли до 31 август.


Глава трета

Защита на дипломна работа


36. Завършените дипломни работи се предават в кабинета на катедра „Финанси и кредит” в обявените за целта срокове.

37. Дипломните работи се изготвят и представят в един екземпляр, който остава в катедрата.

38. Научният ръководител на дипломанта прави предложение пред държавната изпитна комисия за допускане или недопускане на дипломната работа до защита, което удостоверява (или не удостоверява) с подписа си върху нейната заглавна страница.

39. Ръководителят на катедра „Финанси и кредит” назначава рецензент на дипломната работа.

40. За рецензенти се назначават преподаватели, специалисти в областта, в която се разработва дипломната работа.

41. Назначеният рецензент:

а) Характеризира качествата на разработката, посочва нейните силни и слаби страни с аргументирани бележки и критични оценки;

б) Задава въпроси за дискусия (защита) по дипломната работа;

в) Дава оценка (положителна или отрицателна) на дипломната работа;

г) Дава становище и предложение пред държавната изпитна комисия за присъждане (неприсъждане) на образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

42. При установено плагиатство (буквално взаимстване от литературни източници без цитиране) рецензентът дава отрицателна оценка и предлага да не се присъди образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

43. Дипломантът получава един екземпляр от рецензията най-малко един ден преди датата на защита.

44. Дипломантите, които се явяват на защита на дипломна работа, подават молба по образец в канцеларията на ФСФ в установените за това срокове.

45. Инспектор „Учебна дейност” на катедра „Финанси и кредит” изготвя справка за държавната изпитна комисия, която включва:

а) Пореден номер на явяване на защитата;

б) Име и фамилия на дипломанта;

в) Факултетен номер;

г) Тема на дипломната работа;

д) Среден успех от следването;

е) Основание за допускане до разработване на дипломна работа;

ж) Предложение за допускане (недопускане) до защита от научния ръководител;

з) Предложение за допускане (недопускане) до защита от рецензента.

46. Продължителността на процедурата по защитата на дипломна работа е от 20 до 30 минути, в което време се включват: кратко представяне (експозе) по дипломната работа, представяне на рецензията, въпроси към дипломанта и защита на дипломната работа.

47. Оценките от защитата на дипломните работи се обявяват в срокове, определени от Председателя на държавната изпитна комисия.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


А. Тези указания са приети на заседание на катедра „Финанси и кредит” на 5 октомври 2007 г.

Б. Настоящите указания влизат в сила от учебната 2007-2008 година.

В. Въпросникът за комплексен държавен изпит (Приложение 1) се прилага и за студентите, завършили семестриално преди учебната 2007-2008 година.

Г. За студентите, завършили семестриалното си обучение до месец юни 2007 г. (включително), които имат утвърдена тема и научен ръководител, не се прилагат разпоредбите на точки 15 в), 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ВЪПРОСНИК

за комплексен държавен изпит на специалност "ФИНАНСИ"

за придобиване на ОКС„БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА"


 1. Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса.

 2. Парично предлагане и парична мултипликация. Процесът на създаване на пари. Дефиниране на паричния мултипликатор. Създаване на пари от централната банка. Паричната маса при системата “Валутен борд”. Инструменти за регулиране на паричното предлагане.

 3. Търсене на пари. Дефиниране и основни модели. Цени, инфлация и търсене на пари. Лихвоносни форми на парите, скорост на паричното обращение и търсене на пари. Стабилност в търсенето на пари.

 4. Банките – институции на общественото доверие. Функционални и институционални рамки на банкирането. Основни изводи от изследването на стопанската природа на банките. Околната среда на банките и нейните детерминанти.

 5. Банковото дело във фокуса на законодателството. Обществените интереси и целите на банковото регулиране. Легална дефиниция на “банка” в европейското и в българското законодателство. Минимални изисквания за банкова дейност. Основни акценти от банковите закони в България.

 6. Банкови функции. Основни подходи за изследване и тяхната характеристика. Стопански и управленски банкови функции.

 7. Банкови услуги. Дефиниране и особености на банковите услуги. Възможности за систематизация на банковите услуги.

 8. Банките и всеобщото финансово предлагане. Глобализацията и всеобщото финансово предлагане (Allfinanz). Всеобщото финансово предлагане във функционален и институционален план. Базисни стратегии на всеобщото финансово предлагане. Надзорни и регулативни проблеми на всеобщото финансово предлагане.

 9. Дребно банкиране (Retail Banking). Дефиниране и позициониране. Клиентска база, продуктов асортимент, дистрибуционни канали. Проекти за бъдещето на дребното банкиране. Проблеми при създаване на паневропейски пазар на дребното банкиране.

 10. Частно банкиране. Архитектурата на бизнесмодела “Private Banking/Wealth Management”. Клиенти и продуктов асортимент. Акценти в бизнесполитика на големите банкови концерни и на частните банки. Европейски измерения на частното банкиране.

 11. Бизнесбанкиране. Обща характеристика. Продукти и услуги за малки и средни предприятия(кредитни, депозитни, посреднически и др.). Перспективи пред кооперативното кредитиране в България.

 12. Корпоративно и институционално банкиране. Кеш-мениджмънт за фирми и институции. Особености на структурираното финансиране за корпоративни клиенти. Синдицирано, консорциално и външнотърговско финансиране.

 13. Инвестиционно банкиране. Трансформация и глобално управление на активите (Global Asset Management). Гарантиране (underwriting) на емисии от акции и на ценни книжа с фиксиран доход. Сделки по сливания и покупки.

 14. Финансови пазари и теоретични основи на финансовото посредничество. Въведение във финансовите пазари. Идеална пазарна структура: неокласически модел на Ароу-Дебрьо. Фрикциите на финансовите пазари и необходимостта от посредничество.Традиционни теории за финансовото посредничество. Нови теоретични възгледи за финансовото посредничество.

 15. Еволюция на институционалната структура на финансовото посредничество. Финансови институции и институционална структура на финансовото посредничество. Стадии в институционалното развитие на финансовото посредничество. Пазарно и банково-ориентирани структури на финансовото посредничество.

 16. Небанкови финансови посредници. Значимостта на широко базирания и диверсифициран финансов сектор. Застрахователни компании. Пенсионни фондове. Инвестиционни компании и фондове. Инвестиционни банкови фирми и брокерски къщи. Фондови борси.

 17. Валутен курс и валутни режими. Интернационализация на търговията и националната идентичност на валутите. Еволюция и обособяване на валутната система. Валути и девизи. Валутна конвертируемост. Валутен курс – дефиниране, оценка, регулиране. Икономическата политика и валутния курс – извеждане на основни зависимости. Валутни режими и валутни кризи.

 18. Валутни баланси и валутна ликвидност. Изразявани процеси и зависимости. Платежен баланс – съставяне, структура, технология за прогнозиране. Валутна ликвидност и финансиране на платежния дефицит.

 19. Управление на риска във валутната търговия. Дефиниране на валутния риск. Традиционни подходи и техники за управление на валутните рискове. Нови подходи и техники за управление на валутните рискове. Операционни и кредитни рискове във валутната търговия.

 20. Интегрален подход към теорията и практиката на корпоративните финанси. Позициониране на финансовия мениджмънт в организационно-управленската структура на корпорацията. Компетенциите на финансовия мениджър. Цели на финансовото управление на корпорацията.

 21. Дългосрочно финансиране на корпорацията. Вътрешни източници на финансиране – амортизации, неразпределена печалба. Емисия и пласмент на акции. Заемен капитал- облигационни и банкови заеми. Особени форми на финансиране – лизинг, варанти, конвертируеми облигации.

 22. Дивиденти и дивидентна политика на корпорацията. Същност и форми на дивидента. Дивидентна политика. Теории за дивидентната политика. Формиране на дивидентната политика в практиката.

 23. Капиталова структура на корпорацията. Понятие за капиталова структура. Ефекти на капиталовата структура върху пазарната стойност на фирмата. Финансов ливъридж. Теории за капиталовата структура. Практически аспекти при избора на капиталова структура.

 24. Капиталово бюджетиране. Същност, обхват и етапи на капиталовото бюджетиране. Парични потоци на инвестиционните проекти. Статични и динамични методи за оценка на инвестиционните проекти. Управление на риска при капиталовото бюджетиране.

 25. Управление на оборотния капитал. Същност, състав и обръщаемост на оборотния капитал. Управление на запасите. Управление на вземанията. Управление на паричната наличност.

 26. Финансиране на краткотрайните активи. Проблеми и подходи при финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочни банкови заеми. Търговски кредит. Устойчиви пасиви. Факторинг. Краткосрочни търговски ценни книжа.

 27. Финансови инструменти. Облигации. Видове и кредитен рейтинг. Акции. Функции на маркет-мейкърите. Евровалути и еврооблигации. Брейди облигации.

 28. Индeкси нa фондовия пaзaр. Необходимост, видове, тегла и осредняване. Предимства на геометричните индекси. Недостатъци на геометричните индекси. Индекси на международните фондови пазари. Изчисляване на индекса FT-SE 100.

 29. Анализ на ценните книжа II. Фундаментални модели за оценка. Дивидентно-дисконтни модели. Моделът Цена/Доходност.

 30. Ценообразуване на безрисковите дългови инструменти с фиксиран доход. Дисконтиране и сегашна стойност. Цени и лихвени проценти. Капиталово-сигурни активи. Константен фактор на дисконтиране и доходност до падежа. Доходност и възвращаемост. Реални и номинални лихвени проценти.

 31. Времева структура на лихвените проценти. Времева структура при сигурност. Теории за времевата структура на лихвените проценти. Времетраене (Duration). Матуритетен риск и риск от дефектиране.

 32. Риск и възвращаемост. Вариация на възвращаемостта на актив, Ковариация между два актива и Вариация на портфейл от активи. Индексен Модел. Въведениие и приемания. Оценяване на историческите бети. Пазарен Модел. Разлика между риск на индивидуален актив и риск на портфейл от активи. Пазарно равновесие: Модел за оценка на капиталовите активи – МОКА.

 33. Деривативни инструменти. Фютчърси - обща характеристика. Хеджери и спекулатори. Пазарът на фючърси. Същност и характеристика на опциите. Фактори оказващи влияние върху цените на опциите. Комбинации от опции и други финансови инструменти.

 34. Застрахователен бизнес. Същност и функции на застраховането. Видове застраховане. Изисквания към застраховаемите събития. Причини за изключване на събития от застрахователното покритие.

 35. Застрахователен пазар. Участници на застрахователния пазар – застрахователни компании, застрахователни брокери и агенти. Презастрахователни компании. Регулиране на застрахователната дейност.

 36. Публичното стопанство и публични блага. Публичното стопанство в смесената икономика: икономическа необходимост и принципи на организация. Частни, смесени и публични блага. Механизъм за обществения избор.

 37. Приходната система на публичните финанси. Държавни приходи и тяхната класификация. Източници, методи и форми за набиране на финансови ресурси. Принципи на организация на приходната система. Институционална организация на приходната система – НАП.

 38. Теоретични основи на данъците. Еволюция, съвременни характеристики и елементи на данъка. Принципи на данъчното облагане. Начини на облагане и събиране на данъка. Видове данъци. Форми на отбягване и прехвърляне на данъци. Характеристика на съвременните данъчни системи. Данъчна система на Р България.

 39. Имуществени данъци. Обща характеристика на имуществените данъци - мотиви за облагане, предимства и недостатъци. Видове имуществени данъци. Организация на облагането с данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

 40. Данък върху добавената стойност. Основни характеристики. Принципи за облагане с ДДС. Облагане на вътреобщностната търговия – облагаеми доставки и придобивания, данъчни ставки, регистрирани лица, начисляване и внасяне на данъка. Освободени доставки и придобивания. Данъчен кредит. ДДС при внос на стоки.

 41. Корпоративно подоходно облагане. Системи на данъчно облагане на корпоративните доходи. Видове корпоративни данъци. Организация на корпоративното подоходно облагане: данъчно задължени лица, определяне на данъчната основа, начин на плащане, преотстъпване на данъка.

 42. Подоходно облагане на физическите лица. Характеристика на личното подоходното облагане. Системи за облагане на личните доходи. Облагаеми и необлагаеми доходи.. Данък върху доходите от трудови правоотношения – определяне на данъчната основа, размер, начин на плащане, данъчни преференции. Вноски за социално осигуряване. Облагане доходите от стопанска дейност на физически лица. Патентен данък.

 43. Акцизи. Особености на акцизното облагане. Организация на акцизното облагане в България.

 44. Държавни разходи. Дефиниране, състав и структура на държавните разходи. Видове държавни разходи и фактори за растежа им. Концепции за ролята на държавните разходи. Методът „разходи-ползи” за оценка на публичните разходни програми.

 45. Държавни заеми и държавен дълг. Понятие за публичния кредит и съпоставка с данъците.Видове държавни заеми. Държавен дълг. Управление на държавния дълг.

 46. Държавен бюджет. Съвременни характеристики и роля на държавния бюджет. Принципи за съставяне на бюджета. Видове бюджет. Извънбюджетни фондове – предимства и недостатъци. Бюджетна структура на Р България. Бюджетен дефицит - същност и видове.

 47. Фискална децентрализация. Структура на публичния сектор. Понятие, обхват и цели на фискалната децентрализация. Основни теоретични направления и принципи на политиката на фискалната децентрализация. Необходимост, ползи, рискове на фискалната децентрализация. Децентрализация на фискалните решения в Р. България. Местни публични блага.

 48. Приходна система на местните власти. Теоретични основи на местните приходи – принципи за изграждане на приходната система; класификация на местните приходи. Данъчни приходи на местните власти. Неданъчни местни приходи. Дългово финансиране на местните власти.Фондовете на ЕС като алтернативен местен приходоизточник.

 49. Финансови взаимоотношения между централната власт и местните власти. Система на финансово подпомагане от централното правителство. Бюджетен дефицит и дълг на общините.

 50. Разходна система на местните власти. Икономическа характеристика на разходите на местните органи на управление. Стабилизационни, разпределителни и алокативни разходни отговорности на вертикалните нива на държавното управление. Разпределение на разходните отговорности на местните власти – теоретична постановка, модели и практика. Класификация на общинските разходи. Ефективност на общинските разходи и рационализиране на разходната система на местните власти в Р. България.


Л И Т Е Р А Т У Р А:

 1. Браун, С и П. Джаксън. Икономика на публичния сектор. Адаптиран вариант под ред. на Г. Манлиев, Учебник. С., 1998.

 2. Бузов, Н. Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините.

 3. Вачков, Ст., Л. Георгиев. Въведение в теорията на банкерството, РИА “Спектра”, Варна, 2000.

 4. Вачков, Ст., Е. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Д. Рафаилов, Н. Филчева. Корпоративни финанси, Стено, Варна, 2006.

 5. Вачков, Ст., Е. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Ат. Камеларов. В света на модерното банкиране, Стено, Варна, 2007.

 6. Георгиев, Л. Б. Финансово посредничество. ИК “СТЕНО”, Варна, 2005.

 7. Долан, Э., Кэмпбелл, К., Кэмпбелл, Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика (перевод с англ.), Москва, 1991.

 8. Йорданов, Й. Финансови инвестиции, изд. „Лотос 23”, Варна, 2001.

 9. Йотов, Й., Б. Илиев. Основи на застраховането. Свищов: Ценов, 2004.

 10. Коцев Цв., Т. Владимирова и др. Финанси. Варна, 2005.

 11. Мишкин, Фр. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. Изд/во „Отворено общество”, С., 1999.

 12. Младенова, З., Ив. Якимова, Ив. Илиев, Ст. Вачков, Т. Хубенова, Ат. Атанасов. Световното стопанство в условията на глобализацията, Стено, Варна, 2002.

 13. Мъсгрейв, Р и П. Мъсгрейв. Държавни финанси - теория и практика. “Отворено общество”, С., 1998.

 14. Петров, Г. и др. Корпоративни финанси, С.,2006.

 15. Попова, Т., П. Ненкова. Фискална децентрализация. С., 2000.

 16. Спасова, Е., Д. Петров, А. Камеларов. Финансов мениджмънт, Варна, Ун. издателство, 2000.

 17. Стиглиц, Дж. Икономика на държавня сектор. “Стопанство”, С., 1996.

 18. Стоянов, В. Основи на финансите, Учебник, С., Т.І, пето изд., “Галик”, 2000.

 19. Ханке, С., К. Шулер, Валутният борд – начало или край, София, Изд.къща “Бард”, 1996.

 20. Bartmann, D. (Hrsg.). Innovationen im Retail Banking. Der Weg zum erfolgreichen Privatkundengeschaeft, 1. Aufl., Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2005.

 21. Becker, H. P., A. Peppmeier. Bankbetriebslehre, 6. Aufl., Kiehl Verlag, Ludwigshafen, 2006.

 22. Bodie, Z., Kane, A. and Alan J. Marcus. Essentials of Investments, IRWIN, Boston, MA, 1992.

 23. Börner, Chr. Bankstrategien im Firmenkundengeschäft, 1. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden, 2005.

 24. Brigham, Huston, Fundamentals of financial management, 2001.

 25. Brost, H. (Hrsg.), M. Faust (Hrsg.). Private Banking und Wealth Management, 1. Aufl., Bankakademie-Verlag, Frankfurt, 2006.

 26. Dixon, R., Financial Markets: The Guide For Business, CHAPMAN & HALL, 1992.

 27. Fischer, O. Allgemeine Bankbetriebswirtschaft, 2. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden, 2006.

 28. Grussert, H. Strategien im Retail Banking, 1. Aufl., Bank-Verlag, Koeln, 2006.

 29. Haugen, R. A., Modern Investment Theory, Prentice Hall, NJ 07458, 1997.

 30. Heffeman, S. Modern Banking, 2. Ed., John Wiley & Sons, New York, 2004.

 31. Maude, D. Global Private Banking and Wealth Management. The New Realities, 1. Ed., John Wiley & Sons, New York, 2006.

 32. Mishkin, Fr. S, B. Casu. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 17th. Ed., Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 2006.

 33. Riese, C. Industrialisierung von Banken. Grundlagen, Ausprägungen, Wirkungen, 1. Aufl., Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2006.

 34. Rose, P. S., S. C. Hudgins. Bank Management & Financial Services, 7th. Ed., Irwin/McGraw-Hill, Boston, 2006.

 35. Ross, S., R. Westerfield, J. Jaffe. Corporate finance, 1996.

 36. Sauter, W. Grundlagen des Bankgeschäftes, 8. Aufl., Bankakademie-Verlag GmbH, Frankfurt, 2006.

 37. Tolkmitt, V. Neue Bankbetriebslehre. Basiswissen zu Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen, 1. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden, 2007.

 38. Van Horn. Fundamentals of financial management, 1999.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2ОДОБРЯВАМ: ...................................................

(ръководител катедра)


Дата: ...................... 200..... г.
  1   2   3

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом