Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
ИмеНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
страница1/28
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/211010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
НАРЕДБА № 11 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ХУДОЖНИК"

В сила от 16.02.2007 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 211010 "Художник" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 211 "Изобразителни изкуства" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 211010 "Художник" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 2110101 Живопис

2. 2110102 Стенопис

3. 2110103 Графика

4. 2110104 Скулптура

5. 2110105 Рекламна графика

6. 2110106 Художествена дърворезба

7. 2110107 Художествена керамика

8. 2110108 Художествена тъкан

9. 2110109 Художествена обработка на метали

10. 2110110 Иконопис

11. 2110111 Илюстрация и оформление на книгата.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Художник".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Художник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Художник"

Професионално направление:211

Изобразителни изкуства

Наименование на професията:211010

Художник

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Художник" - трета степен на професионална квалификация, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалност

Степен на

Входящо минималнопрофесионална

образователно равнищеквалификация

за ученици

за лица,навършили16 г.

1

2

3

4

5

2110101

Живопис

Трета

Завършен

ЗавършеноVII клас

средно

образование

2110102

Стенопис

Трета

Завършен

ЗавършеноVII клас

средно

образование

2110103

Графика

Трета

Завършен

ЗавършеноVII клас

средно

образование

2110104

Скулптура

Трета

Завършен

ЗавършеноVII клас

средно

образование

2110105

Рекламна

Трета

Завършен

ЗавършенографикаVII клас

средно

образование

2110106

Художест-

Трета

Завършен

Завършеновена дър-VII клас

средноворезба

образование

2110107

Художест-

Трета

Завършен

Завършеновена ке-VII клас

среднорамика

образование

2110108

Художест-

Трета

Завършен

Завършеновена тъканVII клас

средно

образование

2110109

Художест-

Трета

Завършен

Завършеновена обра-VII клас

средноботка на

образованиеметали2110110

Иконопис

Трета

Завършен

ЗавършеноVII клас

средно

образование

2110111

Илюстра-

Трета

Завършен

Завършеноция иVII клас

среднооформление

образованиена книгата
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Свързани:

Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №17 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "десенатор на текстил" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №17 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "десенатор на текстил"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник" в сила от 23. 02. 2007 г
Наредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"художник\" в сила от 16. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом