Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
ИмеМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер213.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ploski-bg.com/91/files/ikonomika/marketing/35.doc
МАРКЕТИНГ И ИДЕИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ОСНОВНИ МАРКЕТИНГОВИ КОНЦЕПЦИИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В МАРКЕТИНГА. НУЖДИ, ЖЕЛАНИЯ, ПОТРЕБНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТ, ТЪРСЕНЕ, ПРОДУКТ, РАЗМЯНА. МАРКЕТИНГОВ МИКС.


МАРКЕТИНГ - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ. ТРАДИЦИОННО И СЪВРЕМЕННО РАЗБИРАНЕ НА МАРКЕТИНГА. ПРИНЦИПИ И ФУНКЦИИ НА МАРКЕТИНГА. ОСНОВНИ МАРКЕТИНГОВИ КОНЦЕПЦИИ.

Понятието маркетинг се свързва с английската дума маркет, която означава пазар, окончанието инг показва, че става дума за процес. Наименоваието паказва, че маркетинг има за обект пазара и е свързан с дейностите на пазара. Както е известно пазарът има 3 основни компонента:

Предлагане /продавач или производител/

Търсене /купувач или потребител/ и Цена

Цената, като израз на разходите и полезната стойност на продукта,видът в отношения на покупко-продажба. Той е още мястото или възможността да се срещнат лица, който теглят и имат пари да закупят определен продукт и лица, които го предлагат. В днешно време пазарът е организирана размяна на стоки и услуги между продавачи и купувачи, при което всеки от тях самостоятелно воден от личния си интерес решава дали да участва в нея. Пазарът като феномен е изиграл изключително голяма роля за развитието на човечеството. Неговото значение би могло да се сравнява само с това на огъня и колелото, само че те се отнасят за 1 по-ранен етап от развитието на човечеството и го тласкат към цивилизоване. Пазарът е атрибут на цивилизирано човешко общество. Той е един от механизмите, които цивилизираното човешко общество си е създало за регенериране на процесите, които протичат в него. Освен това пазарът засяга най-важната област от стопанския живот на човечеството и политиката.

За да съществува обаче пазарът е необходимо да има задължително частна собственост върху средствата за производство и имуществото и демократичното устройство на обществото. Трите съставни елемента на пазара са се променяли непрекъснато. Затова се е променял и цялостния характер на пазара, според икономистите пазарът е извършвал определена еволюция и биха могли условно да се очертаят 3 етапа в развитието на пазара.

Първи най-ранен етап - преобладава затвореното натурално стопанство .:няма размяна, а това не стимулира развитието на производството. До отделния производител не достига информация за потребностите на хората за даден вид продукти. Това също спира процеса общо. През този етап няма маркетингови дейности.

Втори етап - преобладава натурално-стоково стопанство. Постепенно се появява колективния труд като форма, което увеличава производителността на труда, а оттам и неговата специалиализация. Счита се, че това е качествен скок в развитието на човечеството.

Натуралната размяна обаче се затряднява поради липсата на посредник, който да извършва размяната. Това е сериозен недостатък на този втори етап. Производителят трябва да отделя време, за да извършва размяната. Недостатък е и липсата на п-я на потребностите. Ако етапа е натурално-стоков : размени ..

Трети етап - възникват стоково парични отношения. Появява се и специалист, който се занимава и се специализира за дейностите по размяната на продуктите. Този трети етап също е много продължителен. През него започват да се появяват наченки на маркетинг. Този етап би могъл да се раздели на 2

А/По-ранния е когато производството като цяло е недостатъчно да задоволи и покрие търсенето. Има дефицит на продукти. Всичко, което се произведе намира реализация. Освен това съществува незначително разнообразие от продукти. Жизненото равнище на хората не е много високо и техните потребности бързо се задоволяват. Този подетап се нарича пазар на производителя или ера на пр-вото. За различните държави той постъпва в различно историческо време. След 1920-30г. в Европа започват да се забелязват все повече признаци на м-г, но и световни войни прекъсват, за това след световна има бум в производството. За усл. на Европа през половина на 50-те год. се извършват съществени икон. Промени, които създават предпоставки за необходимост от използването на маркетинг:

 • извършва се интензивна индустриализация на икон. от военно-време се преминава към мирно-временно производство. Силно нараства производството на хран. продукти, предмети на потребление.

 • Силно се изостря конкуренцията между фирмите. Тя принуждава да започнат да се съобразяват с потребителя, да съобразяват продуктите, което произв. има към изискванията на потребителите. За да граничат произв. риск при тази силна конкуренция фирмите се ориентират към производството на по-богат асортимент от продуктите

 • Развива се техниката и технологиите. Те бързо навлизат в пр-вото и позволяват да се подобрява качеството на продукцията.

 • В страните законодателно се защитава свободата на конкуренцията. Приемат се оптимални мерки.

 • С развитието на техниката, науката, образованието, културата възниква огромна армия интелигенция, която не произвежда, а потребява продоволствени потребителски стоки.

 • Нараства жизненото равнище на хората, а от там и техните потребности, нужди, изисквания.

 • С увеличаване на производствената продукция се утежнява положението на локалните пазари и започва да се развива интернационална търговия. Започва глобализацията на пазарите.Всички тези промени в стопанския живот на страните от Европа довеждат до установяване на пазар на потребителя, ера на продажбите. Потребителя вече става основна фигура на пазара и всеки предприемач, който желае неговия бизнес да бъде успешен трябва да изхожда от потребностите на потребителя. Ерата на продажбите и пазарът на потребителя се характеризират с това, че на пазара има излишък и голямо разнообразие от продукти, по-високо е жизненото равнище на потребности и по-високи са изискванията им. Теоретично възникването на необходимост от маркетинг се свързва с преминаването от пазар на производителя към пазар на потребителя.

1.Същност и съдържание на маркетинга

Терминът няма аналог в българския и други езици и затова е намерил интернационално значение. Американското превеждане е да спазарим продукта, да го .., да го превърнем в стока. Терминът маркетинг в българския език е: изучаване на пазари, но и разработване от фирмата на пазарно ориентиран управленчески подход. Маркетингът и като теория и практика се развива и обогатява непрекъснато. Отначало маркетингът се е възприемал и разбирал по-тясно, по-ограничено в последствие съдържанието на маркетинга се е разширило. Това дава основата на специалистите да разграничават два етапа в разбирането за същността и съдържанието на маркетинга.

етап - традиционно разбиране за маркетинг. Това разбиране господства в периода 1920-1950 г. за Европа. Според него маркетинга е преди всичко метод за пласмент на продукцията, съвкупност от действия на фирмата, обезпечаващи успешно предвижване на вече произведения продукт от производителя до крайния потребител. Включва се използване на реклама като мощно средство за стимулиране на продажбите, в отделната фирма няма още изграден маркетингов отдел съгласно съвременните разбирания, а отдел продажби извършва тези дейности. След 50-те години за условията на Европа, когато корено се променя социално икономическата обстановка в развитите пазарни страни, когато на пазара се остановява свръх производство и силна конкуренция, проблемите около продажбите принуждават специалистите на фирмите да се замислят сериозно да анализират своята дейност. Става ясно, че е необходим анализ на пазара. Също така необходимо е пълно преспособяване на продуктите, които фирмата произвежда към изискванията на потребителите. Налага преоценка и пътят на продукта между производител и крайния потребител, колкото по-малко време продуктът се застоява по каналите на реализацията, колкото по-малко материално финансови средства фирмата влага, толкова е в по изгодни позиции на пазара. Всички тези обстоятелства налагат да се преосмисли същността и съдържанието на маркетинга и да се формира едно ново съвременно разбиране за маркетинга, а именно маркетинга започва да се

възприема като пазарноориентиран управленчески подход на фирмата, като философия на бизнеса, като фирмена политика, като процес на приспособяване на продукта на фирмата към изискванията на потребителя, като създаване от страна на фирмата на редица полезности за потребителя, а именно полезност по време, място, форма и притежание. Принципната, основната разлика между традиционното и съвременото разбиране за маркетинга е в схващането , че фирмата може да има успех само, ако нейните продукти отговарят на изискванията на потребителите. Приспособен към пазара, според съвременния маркетинг потребителят е основната фигура, с която трябва фирмата да се съобразява. В литературата има голям брой дефиниции, определения за това какво е маркетинга. В исторически аспект първото определение за маркетинг е дадено още от Адам Смит в книгата му Богатството на народите 1776г. Потреблението е единствената и крайна цел на всяко производство и интереса на производителя трябва да се има в предвид, но само до толкова до колкото тази необходимост е свързана с интереса на клиента.

На Филип Котлър - той е баща на маркетинга. Маркетинга е социален и управленчески процес, чрез който отделните индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят чрез създаване и размяна на стоки и стойности с други такива.

Според Британския институт по маркетинг. Той е функция на управлението, която организира и насочва всички стопански дейности, включени в оценката и превръщането на покупателната сила на потребителя в ефективно търсене на специфичен продукт или услуга, както и тези дейности свързани с предвижването на продукта или услугата до крайния потребител, така че да бъде постигната поставената пред фирмата цел.

Маркетинга - това е концепция на фирмата, управленчески подход съгласно който, цялостния възпроизводствен процес в една фирма се осъществява в съответствие с изискванията на пазара, в съответствие с опознати или изкуствено създадени потребности. Съвременния маркетинг се нарича още динамичен или управленчески, тъй като използва при изучаване и въздействие върху пазара и потребителското търсене. В крайна сметка маркетинга би могъл да се определи като само средство за постигане целите на фирмата чрез извършване на цял комплекс от свързани дейности за формиране на производството- стоковото предлагане в съответствие с потребностите на пазара и обществените интереси. За отделната фирма формирането на маркетингова концепция, подход означава намиране на отговор на въпросите: какъв продукт да произвежда фирмата, в какво количество, с какви потребителски характеристики отличаващи се от аналогични продукти на основните конкуренти, къде да се продава, за кой потенциален потребител е предназначен той, какъв пазарен дял ще заеме този продукт, какви средства ще използва фирмата за въздействие върху потребителското търсене и за стимулиране на продажбите. От правна гледна точка за маркетинга е съществуването на потребности които трябва да бъдат задоволени. Известно е, че човешките потребности могат да са важни и не чак толкова жизнено важни. Има пирамида на нуждите на Маслоу според която човешките нужди могат да се степенуватл. В основата на пирамидата на нуждите стоят нуждите от храна, вода, подслон. Маслоу счита, че след като се задоволят нуждите от едно равнище, човекът започва да чувства нови по-високи нужди, на второто ниво са нуждите от защита, съхранение, запазване, идват нуждите принадлежност към СОЗ, гр, нужда от определен статус, признати от себеподобните, на върха на пирамидата стой нуждата от самоосъвършенстване. Маркетингът има за цел задоволяване на човешките нужди и потребности. Като стопанска дейност маркетингът има и положителни и негативни страни. За това може да се говори за вреди и ползи от маркетинга.

Ползата от маркетинга е в това че:

 • маркетингът намалява рисковите фактори при реализацията на продукцията в страните с развита пазарна икономика. Съществува появата на свръхпроизводство, което създава проблеми на произвелите продукцията и реализацията й. В тези страни се отчита все по задълбочаващо се социално разслоение на населението. Всичките тези явления засилват риска при реализацията на продукцията.

 • маркетингът спомага за извършване на по-бърз оборот на средствата в рамките на цялото общество, а това довежда до обогатяването на обществото.

 • маркетингът спомага за повишаване на удовлетворението от продуктите, от тяхната опаковка, етикет, предвижда се след продажбено обслужване, което улеснява потребителя.

 • маркетингът спомага потрибителят да получи повече информация за даден продукт, а това помага на да се вземе по-бързо, по-лесно и по-вярно решение на покупката.

Вредата от маркетинга е в това, че маркетинговите разходи увеличават цената на дребно на продукта, оскъпяват го. Според статистическите източници в USA и други развити пазарни страни при голям брой продукти разходите за маркетинг достигат до 50% от цената на дребно на продукта. От друга страна обаче разрастването на маркетинговите разходи може да има при определени случаи и силен положителен ефект. Например с разрастването на разходите за реклама, в резултат на рекламната дейност може да се достигне до такова увеличение на продажбите, че силно да намалеят общите разходи в еденица продукт.

Силното разрастване на маркетинговите дейности, разходите е довело до организиране на общественото движение консюметризъм. Това е опгганизирано движение на потребителите в защита на техните права за контрол върху качествата на продуктите, на информацията за тях, върху производството на фирмите, против прекалено нарастване на маркетинговите разходи и т.н.т.

Принципи на маркетинга: въз основа на всичко казано до тук би могло да се обощи, че основните правила, принципи на маркетинга са следните:

 • цялостно, комплексно изучаване на пазара на тенденциите в него на перспективите за негово развитие.

 • най-пълно приспособяване на продукта на фирмата към пазара, към потребителското търсене.

 • задоволяване на неговия пазарен дял чрез определяне на избор на целеви пазар за продукта на фирмата, т.е на определена група потенциални потребители, които биха търсили и купували фирмения продукт.

 • установяване на пълно координиране, съгласуване на всички елементи и етапи на цялостния производствен процес, като се почне от намиране, финансиране, организиране и реализация.

 • организиране, там където е възможно на проектантска дейност, с оглед разработване на богат асортимент, с който ще могат да бъдат задоволявани изискванията на по-големи групи потребители.

 • стратегическо управление на фирмата, пазарно ориентиран маркетингов подход би могла да прилага фирма, която си е поставила дъргосрочни стратегически цели.

Основните функции на маркетинга произтичат от неговата същност и осигуряват практическо реализиране на маркетинговите принципи, тъй като основен обект на вниманиета на маркетинга е потребителското търсене и основни функции на маркетинга са:

 • изучаване и определяне на търсенето.

 • въздействие върху и стимулиране на търсенето.

 • задоволяване на търсенето.

За осъществяване на тези основни функции на маркетинга се извършват редица конкретни дейности като: проектиране и създаване на продукта, комплектоване, складиране, траспортиране, изкупуване и др.

Концепция при пазарната икономика

При пазарната икономика фирмите работят в условията на остра конкуренция. Поспоянно се променят търсенето и предлагането както и изискванията на потребителите. Освен това вътре във фирмата са различни производствени възможности, управленческите умения на ръководния екип. Различен е авторитета на фирмата сред

обществеността. Всичко това налага отделната фирма да си анализира обстановката и разработи ясни цели, както и да уточни конкретните средства за постигането им. Фирмата трябва да има яснота за това какъв ще бъде нейния продукт, какво ще бъде пазарното й положение, каква интервенция върху пазара ще провежда. Отговор на всички тези въпроси фирмата ще даде с разработването на маркетинг концепция. Маркетинговата концепция представлява въвеждането, съвкупността от управленчески идеи на ръководния екип на фирмата за дейността и начините за постигане целите на фирмата, както и уточняването на конкретните средства и мероприятия по реализиране на тези идеи. За да се разработи маркетинг концепция /МК/ една фирма е необходима богата информация за пазара, за конкурентите и техния подход на фирмата, както и гъвкавото прилагане на основните принципи на маркетинга. В теорията на маркетинга и в практиката се открояват 5 основни МК, а именно: производствени, продуктови, търговски /пласмента/, съвременна и социална /социално-отговорен маркетинг/.

Производствена - това е вероятно най-старата концепция, която има последователи и днес. Тя се основава на логиката, че обикновено потребителя се ориентира към продукти, които са широко достъпни и на по-ниски цени. Фирмата, възприема тази концепция и се ориентира към серийно производство на продукти, чрез които тя постига по-висока производителност на труда и смаляване на общите производствени разходи в единица продукция. Така фирмата ще може да формира една по-достъпна цена на продукта си. Производствената концепция би могла да има успех, ако широка маса от потребители са с ниски и средни доходи, когато има дефицитен пазар, т.е търсенето надвишава предлагането. Производствената концепция биха могли да възприемат фирми, при които са високи постоянните производствени разходи и за да ги намали в единица продукция фирмите организират серийни производства или в случая еластичноста на търсенето в цената е много голяма. Класически пример за прилагане на производствена концепция е производството на автомобили в САЩ.

Продуктова - тя се основава на логиката, че на пазара винаги има и потребители, които търсят високо качествени продукти и имат възможности да ги закупят. Фирма възприела тази концепция се ориентира към производство на високо качествен продукт. Такъв продукт обаче се произвежда с висококачествени суровини, високо специализирани специалисти, най-съвременна технология, а всичко това оскъпява продукта и този продукт ще излезе на пазара с висока цена. За това трябва фирмата предварително да направи проучвания има ли достатъчно потенциални потребители, които биха закупили този продукт, за да може фирмата да си възвърне разходите и да си осигури печалба. Фирмата възприела тази концепция обикновено си поставя дългосрочни

цели. Тя успява да се настани на пазара за продължително време и непрекъснато иска да завоюва нови пазари. Такава фирма има добър имидж.

Търговска /пласментна/ - тя почива на логиката, че обикновено купувачът не е достатъчно решителен при избора си на покупка и за това трябва да бъде подпомогнат с определени маркетингови подходи или търговски трикове.

При тази концепция значителна роля се отделя на рекламата, като средство за мотивиране на купувачите. Тя би могла да има успех, ако пазарът е до голяма степен наситен, ако има голяма степен на заменяемост на съществуващите продукти и има сравнително не висока еластичност на търсенето в цената. Фирма, възприела тази концепция си поставя за цел възможно по-бързо да пласира своите продукти, да направи голям брой продажби и така да постигне печалба. Фирмата не си поставя дългосрочни цели, а се стреми към печалба във възможно най-късо време. От там и наименованието на тази концепция.

Съвременна МК (маркетингова концепция)/динамична, управленческа/ - това е истинския маркетинг в услуга на развита пазарна икономика, на висок жизнен стандарт. Според нея потребителят е основна фигура с чиито изисквания и потребности се съобразява фирмата и към тях приспособява своя продукт. Фирмата разработва цялостен маркетинг-микс - средства и подходи, които ще прилага, за да осигури реализация на своя продукт.

Социална /социално отговорен маркетинг/ - това е най-съвременното разбиране за маркетинг за условията на развитите пазарни стратегии, където законите и нормативите регламентиращи дейността на фирмите непрекъснато нарастват, качествените стандарти се завишават, растат изискванията за екологосъобразно производство и продукти и социално-отговорния маркетинг поставя задачи именно в тази посока. Хората имат изисквания за повече свободно време, режим на почивка. Това са условията за този маркетинг. Социално отговорния маркетинг цели да защити не само потребителя, интересите на фирмата за по-големи печалби, но и интересите на обществото като цяло.

2.Основни понятия в маркетинга.

Маркетингът използва система от понятия. При някои от тях, смисълът им от маркетингова гледна точка, се различава от общоприетите значения на съответните думи. Необходимо е да дефинираме основните понятия, които са съществен елемент от теорията на маркетинга.

2.1.потребности

Човешката потребност е състояние на осъзната липса на някакво основно удовлетворение. Например хората имат нужда от храна, дрехи, подслон, сигурност, уважение и други неща за оцеляване. Тези нужди не се създават от обществото, в което живеят или от специалистите по маркетинг, а са вътре в човешшката биология и същност.


2.2. желание

Желанието е нужда за специфично удовлетворение на тези по-дълбоки потребности. В различните общества тези нужди се удовлетворяват различно. Въпреки, че потребностите на хората са ограничени, то желанията им са много. Човешките желания се оформят и трансформират от социалните фактори и институциите като училищата, семействата, църквата, бизнеса.

2.3. търсене

Търсенето е желание за определени продукти, подкрепено от възможност и намерение за купуването им. Желанията стават търсене, когато се подкрепят от покупателната способност. Необходимо е, бизнес организациите добре да преценяват не само колко хора желаят да купуват техния продукт, но и по-важното колко хора в действителност могат да си позволят и са склонни да го купят.

Маркетинговата политика може да бъде насочена така, че да влияе на желанията на потенциалните потребители и да стимулира търсенето на конкретен продукт, но тя не може да създава потребности.

2.4. продукти

Хората задоволяват потребностите и желанията си със стоки услуги и идеи. И за трите е подходящ термина продукт. Продуктът представлява всичко, което може да се предложи за задоволяване на потребност или желание. Значението на физическите продукти не е толкова в притежаването им, колкото в ползването на услугите им. Хората си купуват коли, не за да ги гледат, а заради транспортната услуга. Производителите и търговците често допускат грешка като обръщат повече внимание на физическите продукти, отколкото на услугите, които те извършват. Те се чувстват длъжни по-скоро да продадат продукта, отколкото да дадат решение на някаква потребност. Задачата на маркетинга е по-скоро да продава ползи или услуги, вградени във физическите продукти, отколкото да описва техния външен вид. Продавачи, които наблягат на физическия продукт, вместо на потребността на клиента страдат от късогледство в маркетинга.

2.5. потребителска стойност, разходи и удовлетворение

От маркетингова гледна точка, потребителската стойност е преценката на клиента за цялостната възможност на продукта да задоволи неговите потребности. Потребителската стойност на всеки отделен продукт ще зависи от степента, в която той се доближава до представата на клиента за идеалния продукт.

Много видове продукти могат да задоволят конкретната потребност на клиента. Проблемът е в това, че купуването на всеки продукт е свързан с определен разход за клиента. Преди да направи своя избор, той ще трябва да прецени потребителската стойност и цената на всеки продукт, който може да задоволи потребността му. Той ще избере продукта, който ще му донесе най-голяма потребителска стойност за 1 лв. Удовлетворението са получава в резултат на правилния избор на купувача.


2.6. Пазар

Според Ф. Котлър пазарът, от гл. т. на маркетинга представлява всички потенциални клиенти, имащи определена потребност или желание, които искат и са в състояние да осъществяват размяна с цел да задоволят тази потребност или желание.

Първоначалната представа на хората за пазар включвала мястото, където се събирали купувачи и продавачи, за да разменят стоките си. Икономистите влагат ново съдържание в понятието пазар, което се отнася до група купувачи и продавачи, които преговарят за даден продукт или

група продукти. Специалистите по маркетинг, обаче, определят продавачите като индустрия, а купувачите като пазар.

Пазарът може да бъде разграничен на потребителски пазар и пазар на стоки с инвестиционно предназначение.

При потребителските стоки пазарът са отделни лица и домакинства, които купуват за лично потребление, т. е. за индивидуално ползване.

Този пазар се отличава със сложни и разнообразни характеристики. Потребителите, формиращи пазара, се различават по възраст, доходи, пол, равнище на образование и други особености. Всеки един от тези обособени потребителски сегменти се стреми към задоволяване на специфичните му потребности. Основната задача на всяка бизнес-организация е да се ориентира за кой пазарен сегмент е предназначена нейната стока.

Пазарът на промишлените стоки това са лица и организации от стопанската или друга сфера: промишлени предприятия, търговски посредници, нетърговски организации и държавни институции.

Пазарът на стоките с инвестиционно предназначение се отличават със следните основни характеристики:

Пазарът на стоките с инвестиционно предназначение се отличават със следните основни характеристики:

Търсенето на промишлените стоки зависи от колебанията в търсенето на потребителските стоки, за чието производство се използват. Малки изменения в крайното търсене на стоки с висока степен на преработка могат да доведат до големи промени в търсенето на промишлените стоки.

Б) търсенето на промишлените стоки е с ниска ценова еластичност.

Тази характеристика е свързана с факта, че изменението на цените не води до силни колебания в общото търсене. Това е особено валидно в краткосрочен аспект, защото колкото и да се повишат цените на суровините и материалите, организациите потребители не са в състояние за кратък

период да променят технологията или организацията на производство, за да снижат разходите по издръжката на крайните си изделия.

В) Потребителите са по-малко на брой, по-крупни и по-концентрирани в географско отношение.

Г) Преобладаващата част от представителите на организациите потребители, които вземат решението за покупки на стоките с висока цена при висок риск, са експерти и професионалисти.

Пазарът е динамична категория, тъй като променят потребителите. Промените не са само в социално и демографско отношение, но и в поведението им, информационната среда, в която оперират, технологиите, които се използват за реклама и продажби.

Пазарът се отличава с определени характеристики количествени и качествени. Количествените характеристики са: пазарен обем, пазарен дял, пазарен потенциал, коефициент на пазарно проникване, дял на повторните покупки и др. Качествените характеристики са: наситеност, зрялост, териториалност, потенциал.

3. МАРКЕТИНГОВ МИКС

Маркетинг микс (още маркетингов микс, на английски: marketing mix) е термин от маркетинга, предложено през 1960 година от Харвардския професор, Нейл Бордън, с който се обозначават поредицата от действия, които дадена фирма извършва, за да повлияе върху мнението и решението на потребителите така, че да те купят техните стоки или услуги.

Елементи на маркетинг микса


Елементите от маркетинг микса определят маркетинговата тактика, която спомага за осъществяването на маркетинговата стратегия. Те са определени малко по-късно през същата година от професор Джером Маккартни от Мичиганския университет, по следния начин, известен на английски език като 4P: продукт (product), цена (price), дистрибуция (placement) и промоция (promotion). [1]

 • Елементът продукт обхваща всички специфики, свързани със самата стока или услуга и начините, по които потребителите я възприемат в зависимост от своите нужди и желания. От значение за продуктовата политика на фирмата са различни фактори, сред които опаковката, престижа, асоцииран с потреблението на продукта в рамките на дадена социална група, ефективността и качество на продукта, и други.

 • Към елемента цена се отнася всичко, свързано с ценовата политика, която дадена фирма следва: продажбени отстъпки, намаления, плащания, кредитиране. При ценообразуването, освен калкулирането на разходите за производство и дистрибуция и желаната печалба, се отчита и факторът "психология на цената". Той включва използването на "меки числа" като 0, 9, 6, 8 и такива, които са противоположни по ефект т.нар. "остри числа" като 1, 7, 4. [2] Свързани с този елемент от маркетинг микса са и решенията за сезонни намаления.

 • Елементът дистрибуция включва каналите за разпространение на стоката, покритието на пазара, разпределението на стоковата наличност по стоковите бази, локализацията на стоката в търговската мрежа на дребно (мърчандайзинг), както и транспорта на стоките.

 • Четвъртият елемент от маркетиг микса, промоция, е свързан с всички действия, които спомагат за представянето на дадена стока по най-добрия възможен начин, така че да се изтъкнат нейните предимства и достойства, с цел потребителят да бъде убеден и привлече да я купи. Комуникационната политика на фирмата включва разнообразни методи за промоция като: представяне, реклама, връзки с обществеността, медийно присъствие, лични продажби, директен маркетинг, изграждане на лобита.Маркетинг микс – комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажби на целевия пазар.
Състои се от 4 елемента (4P)

product – продуктовата политика

pricing – ценова политика

placement (channels of distribution) – дистрибуционна политика

promotion (communication) – комуникационна политика

Да разясним накратко всеки:

Product – разглежда се в два аспекта. Единия е самите G/S (стоки/услуги), които могат да бъдат предложени. Другия е възможните начини, по които G/S могат да бъдат усъвършенствани с цел задоволяване на потребностите. Това накратко е да дадем отговор на въпроса какво да се произвежда от една страна и от друга – качество, дизайн, марка, опаковка…

Price – да се формират такива цени, които да отговарят на избраната маркетингова стратегия на фирмата.

! Понякога цената може да не бъде определяна от фирмата, а регулирана от държавата например (цигари). Или пазара да е определящия фактор (хляб, зеленчуци). Конкуренцията е главния фактор, оказващ влияние върху цената (ценови войни). В ценовата политика се включват и търговските отстъпки, ценовите мрежи и др.

Placement – 3 насоки:

организация и управление на каналите за дистрибуция

средствата и формите на продажба

маркетинговата логистика (при нас се учи като Количествени методи в

управлението)


Promotion – информиране на целевия пазар за фирмата и продуктите й. Определяне на комуникационни цели, схеми, реклама, PR, насърчаване на продажбите (купони, подаръци), лични (директни) продажби. Двете основни цели са да:

формира отношение

напомни

Свързани:

Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconПрограма
Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори, обуславящи промяната в същността,...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconВъпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност
Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори обуславящи промяната в същността ролята...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconПрограма на практичерски курс
Продукт / Услуги (основни термини, теории (маркетинг микс, Метод на 5-те заплахи, Бостънска Матрица, Матрица на Ансоф); създаване...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconОсновни понятия в маркетинга ключови думи
Модул №10. Фирмени комуникации
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconТърсене и предлагане
Никоя поредица за основните икономически идеи не може да избегне за дълго понятията търсене и предлагане. Тези концепции, илюстрирани...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconДипломна работа тема : Маркетингов анализ на
Една от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Създаването на съвременна...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconI. Теми за проекти по „Маркетингови информационни системи за III курс Маркетинг
Предпоставки за развитието на електронния бизнес. Основни характеристики. Електронен бизнес и електронни пазари. Модели за електронен...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconВъв всеки дом?
Поради непрекъснатото увеличаване на цената на енергията все по-често се лишаваме от основни жизнени потребности, за да задоволяваме...
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс iconОсновни понятия и величини в макроикономиката. Измерване
Макроикономически схеми за функциониране на икономиката. Основни макроикономически тъждества
Маркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс icon1. Въведение в маркетинга
В края на обучението студентите могат да: организират и провеждат маркетингови проучвания; да сегментират пазара; да позиционират...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом